Budapesti Közlöny, 1917. augusztus (51. évfolyam, 175-200. szám)

1917-08-01 / 175. szám

Budapest, 1917. 175. szám. Szerda, augusztus 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. JBKisiBassszs Szerkesztőség, VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő, és az Országgyűlési Értesítő, című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre............................. 4S korona Félévre ............ 24 » Negyedévre............................. 12 • Egy teljes lap éra 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K, 200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenként 60 fillérjével. Magánh­irdetések: Egy hatodhasábos nonparellte-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenként 36 fill., e háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonként küllön-külön. Nyilvános ható­­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Földmivelésügyi magyar miniszerem előterjesztésére dr. Aujeszky Aladárt a budapesti állatorvosi főiskola nyilvános rendes tanárát jelen minőségében a VI. fizetési osztályba kinevezem. Kelt Reichenauban, 1917. évi julius hó 13 án. Károly s. k. Mezőssy Béla s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­tatott legkegyelmesebben adományozni. (Folytatás.) a katonai érdemkereszt 3. osztályát a hadiékitménynyel és a kardokkal. lovag Topor-Jakubowski Henrik 3. dzs.-e.-beli. Resberg Nándor 28. t. t.-e.-beli és gróf Bartho Róbert 28. t. tar.-e.-beli főhad­nagyoknak ; Breszek Ferenc 25. gy.-e.-beli. Jakabnigg Pál 9. t. v.-t.-beli, Schreiner János jz., 6. és Bősz Károly 7. t. tar.-e.-beli tartalékos fő­hadnagyoknak ; a köv. szkv. cs. kir. edw. főhadnagyoknak: Dolinski Izidornak, a brucki kat. alreál­­isk.-nál; Walf Antalnak, a Wien-penzingi pályaudv. - par.-nál; továbbá: Tegze Ambrus 2., Starzecki László 7., Zinner Károly 98. és Fóliák Antal 102. gy.-e.-beli és Tóth Sándor 16. t. tar.-e.-beli tart. had­nagyoknak ; Scheding Vilmos 98. gy.-e.-beli cs. kir. népf. hadnagynak; az ellenség előtt elesett: Reinstein Ferenc 98. gy.-e.-beli tart. főhad­nagynak ; Faulicsny Imre 14. t. tar.-e.-beli tart. had­nagynak ; az ellenséggel szemben vitéz magatartása és kitűnő szolgálata elismeréséül : Kirpal Alfréd 5. árk.­7.-beli századosnak; a kát. érdemkereszt 3. osztályát a hadi­ékitménynyel , az ellenséggel szemben kitűnő szolgálata elismeréséül: ns. Roch­efort Jenő vezérkari századosnak; megparancsolni, hogy­ a legfelső dicsérő elismerés újólag harmad­szor — a kardok egyidejű adományo­zása mellett — tudtul adassák: az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért : Vik­ig Ottó G. gy.­e.-beli őrnagynak; hogy a legfelső dicsérő elismerés újólag másodszor — a kardok egyidejű ado­mányozása mellett — tudtul adassák: az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért : Manouschek Károly 34. t. tar.-e. beli és Weiter Lajos 11. hegyi t.-e.-beli századosok­nak ; Teutsch János 11. t. v.-t.-beli és Reh­ák­ Alfréd 10. t. tar.-e.-beli főhadnagyok­nak; Kólái­ János b.-t., 91. gy.-e.-beli és Sychrovsky Rikárd jt., 10. t. tar.-e.-beli tart. főhadnagyoknak; Walter Ferenc 35. t. t.-e.-beli tart. hadnagy­nak ; az ellenséggel szemben vitéz magatartásuk­ért és kitűnő szolgálatukért; a köv. századosoknak: Gaspari Adolfnak a vezérkarnál; Heissig Józsefnek, számi, a cs. kir. 14. jöv.­­e.-ben; hogy a legfelső dicsérő elismerés újólag másodszor tudtul adassák: az ellenséggel szemben kitűnő szolgála­táért­­ , Hartl Alfréd vasúti e.-beli főhadnagynak; hogy a legfelső dicsérő elismerés újólag — a kardok egyidejű adományozása mellett — tudtul adassák: az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért : Wünsche Rezső cs. kir. 6. löv.-e.-beli őrnagy­nak ; Spahl Ödön 14. és Banfield Nándor 53. gy.-e.-beli századosoknak; Friedrich Ferenc 11. t. v.-t.-beli tart. száza­dosnak ; Török István 6., Spitz Miksa 21. és Weich Sándor 99. gy.-e.-beli, Ritter Lajos 33. t. tar.-e.-beli és Vacek Ferenc 6. hegyi t.-e.-beli főhadnagyok­nak ; ns. Kohoutek Vencel 55., Truka Teofil 61. és Furgyik György 70. gy.-e.-beli, Bohr Károly 2. vonat-t.-beli, Martins Ernő cs. kir. 4. lov. löv.-e.-beli és Reach Oszkár cs. kir. 21. t. tar.-e.-beli tart. főhadnagyoknak; Petrich Nándor 6., Reinl Alfréd 14., Vojvodic Milán 22., Várhelyi Gyula 31., Simabek Gottlieb 55., Kirchmayr János 59., Friedländer Mihály 69. és Vajda Rezső 85. gy.-e.-beli és dr. Lenkei Győző 17. t. tar.-e.-beli tart. had­nagyoknak ; az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért és kitűnő szolgálatukért: Brucsi Jank­y Béla vezérkari alezredesnek; Keppelmüller Bertold tüzérs. törzsbeli őrnagy­nak ; Szentviszlói Deseő Lajos 4. utász-7.-beli szá­zadosnak ; Vanek József 4. várt.-7.-beli tart. főhadnagy­nak ; lovag Madejski Tádé szkv. főhadnagynak; Hoeniger Károly b.-t., cs. kir. Ldw. nyilvt. főhadnagynak, a 3. t. tar.-e.-ben; Zeisl Szigfrid cs. kir. népf. főhadnagynak, az 1309. oszlop par.-nak; Stejmar Antal 14. árk.-t.-beli tart. had­nagynak , az ellenséggel szemben vitéz és önfeláldozó magatartásáért: dr. Mannheim Géza 21. helyőrs. kórh. tart. főorvosnak; az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sáért és a vasúti hadi szolgálat terén kitűnő szolgálatáért: Mosing Alfréd alezredesnek, száml. a 10. t. v.­7.-ban, hogy a legfelső dicsérő elismerés újólag tudtul adassák, az ellenséggel szemben kitűnő szolgála­tukért : Künzl Rezső vezérkari, Bittner Ferenc 89. gy.-e.-beli és Kosetschek Nándor cs. kir. 28. löv.-e.-beli századosoknak; Skark Lipót 100. gy.-e.-beli, Russ Emil 4. tiz. cs. v.-e.-beli és Hoschek Ernő 5. t. t.-e.-beli tart. főhad­nagyoknak ; az ellenséggel szemben kitűnő és önfel­áldozó szolgálatáért: dr. Novotny József cs. kir. 8. löv.­e.-beli törzsorvosnak; hogy a legfelső dicsérő elismerés — a kar­dok egyidejű adományozása mellett — tudtul adassák: az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartásáért: Dolinái Leide József vezérőrnagynak; az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért : Weisz Béla 37. és Tregner Nándor 92. gy.­e.-beli és A »Budapesti Közlöny« mai számának 8-ik lapján kezdődik a »Hivatalos Értesítő« fel ív melléklettel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék