Budapesti Közlöny, 1917. szeptember (51. évfolyam, 201-226. szám)

1917-09-01 / 201. szám

Budapest, 1917, 201. SZám. Szombat, szeptember 1. H­IVATALOS LAP. Szerkesztőség: TIL kardiét, Rákóczi-öt 84. szám. Telefon: Jówutt 20—31. Kiadóhivatal: 'Wk Stikéért-út 54., A the Eiseas n­ép SiaS Ta'.filom: József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő* 68«x Ors zággyűiléaS Értesíti« óimé­t,csék­etekkel együtt, naponkint posta i­sseét küldte fel, vagy helyben hin­tot, hordva: Ezász évre .......................... 43 keroa«: Félévre .................. 34 » Negyedévre................ 13 » Kg? teljes lap éra (5® SSJ)*g. Hivatalos hirdetések: A »Hivatal«» Értesíti «-be iktatandó hir­detések díj* esdleg­esen küldendő he­­ még pedig 10O szóig egyszeri hirdetésért 2K, 100—200Sióig 4 K.200—300 szóig 6 K é d íj­ tovább. — Ezek­felé beküldendő a* essdexes nyusitatvérigbélyeg­ét a* esatieg kért lappéldányok ára, «gpnkiit SO fillérjével. «aiai» laaiaaw? !wa«3»gaKateatg8g«5a3a3ffiaiegMWBWsawwiiawBg^«Bac!eMaBBa Magánhirdetések: Egy hatodhasábon nonp­roQle­tor annak térfogata­ egyszer beiktatva 40 h&e kétszer beiktatva egyenként 36 11IL, f háromszor vagy többször beiktatva 30 és számonkist kklón-küldn. Nyivánot tutin­ságok és közintézetek szénára 88% eng«d»n«ny. HIVATALOS KÉSZ. Kedves gróf Batthyány! Folyó évi augusztus hó 14 én kelt kéziratommal katonai Mária Terézia-rendem közép­­keresztesévé kinevezett Kövessházai Kövess Hermann tábornagynak, valamint ugyan­azon napon kelt parancsiratommal ezen rendem lovagjaivá kinevezett Szurmay Sándor gyalogsági tábornok, magyar hon­védelmi miniszeremnek, Rényi Scharitzer György és lovag Willerding Rezső altá­­bornagyoknak, Somorjai Lukachich Géza vezérőrnagynak, továbbá Glogovac Gojko­­mir és Heim Géza századosoknak és végül Cumin Artur tartalékos hadnagynak katonai Mária Terézia-rendem alapsza­bályai II. pótlékának 37. §-a alapján a magyar bárói méltóságot díjmentesen adományozom s erről önt további intéz­kedés végett ezennel értesítem. Kelt Reichenauban, 1917. évi augusztus hó 17-én. Károly s. k. Gróf Batthyány Tivadar s. k. :­­ Személyem körüli magyar minieterem előterjesztésére báró Szalavszky Gyula belső titkos tanácsos, nyugalmazott fő­ispánnak, a »Nemesmogyoródi « előnevet díjmentesen adományozom. Kelt Reichenauban, 1917. évi augusztus hó 11-én. Károli a. k. Gróf Batthyány Tivadar s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére a háború tartama alatt teljesített buzgó és hasznos szolgálatuk elismeréséül a következő belügyminis­­teriumi tisztviselőknek és alkalmazottak­nak, úgymint: dr. Ladik Gusztáv minis­­teri tanácsosnak az I. osztályú polgári hadiérdemkeresztet, dr. Frank Ödön mi­nister tanácsosi címmel felruházott köz­egészségügyi főfelügyelőnek, dr. Ruffy Pál ministeri tanácsosi címmel felruházott állami gyermekmenhelyek országos fel­ügyelőjének, Máriássy Barna és dr.Ilosvay Bálint ministeri tanácsosi címmel fel­ruházott miniszeri osztálytanácsosoknak, Römer Róbert, Sorbán János, dr. Soltész István, Mattyasovszky György, Mihályffy Vilmos és dr. Fáy Albert ministeri osztály­­tanácsosoknak, dr. Békésy Géza és dr. Fáy Aladár közegészségügyi főfelügyelők­nek, Barényi Jenő kivándorlási biztosnak, dr. Kerekes Pál és dr. Soltz Kornél köz­egészségügyi főfelügyelői címmel és jel­leggel felruházott közegészségyi felügye­lőknek, dr. Dukovits István és Kovács Béla, valamint dr. Szecsey József minis­zeri osztálytanácsosi címmel felruházott miniszeri titkároknak, dr. Felk Ernő dr. Ignátz István, Szekér Andor, Harmatzy- Simon Lóránt, báró Jeszenák István, Pokoly Lajos, Stimm Adolf, dr. Szent- Györgyi Ernő, Pantl Kálmán és Perczel Miklós ministeri titkároknak, dr. Braun Gyula közegészségügyi felügyelőnek, Pereszlényi Zoltán kivándorlási felügye­lőnek, Bersányi János, Neviczky Tiva­dar, Dubányi Imre és dr. Gyiraszin László főszám­tanácsosi címmel és jelleg­gel felruházott számtanácsosoknak, dr. Waltner Jenő, dr. báró Fiáth Miklós, dr. Csiky Tivadar, dr. Hermann Béla és dr. Marik Pál ministeri segédtitkároknak, valamint Vigh Bertalan segédhivatali fő­igazgatónak a II. osztályú polgári hadi­­érdemkeresztet, Tőrös Andor miniszeri számtanácsosnak, dr. Heinzély Béla, dr. Jeszenszky Andor, Takáts Gyula, Decseva Rezső, Zdvody Elemér, Szirmay Sándor és Kandó Iván ministeri fogalmazóknak, dr. Vidovich Ernő, dr. Elek Tibor, dr. Frankó Abdon Zenó, dr. Palásti Ferenc és dr. Eyssen László ministeri segédfogal­mazóknak, Bálint Ferenc segédhiva­tali főigazgatói címmel és jelleggel fel­ruházott segédhivatali igazgatónak, Szent- Ivány Imre, Guba Jenő, Kovács Ödön, Domonkos Rezső, Csepely György, Csányi István és dr. Matyók Elemér szám­­vizsgálóknak, Schőd Viktor segédhivatali igazgatónak, Petrik Gyula segédhivatali igazgatói címmel felruházott irodafőtiszt­nek, Vörös István, Czirok Mihály, Faragó Miksa és Kunszt Gyula irodatiszteknek, Szász Béla és Minory Emil irodasegédtisz­teknek, valamint özv. báró Bánffy Mihályné született Pásztóhy Róza telefonkezelőnő­nek a III. osztályú polgári hadiérdem­­keresztet s végül Emmert Ilona, Szanyi Eszter, Tóth Mariska, Gyulai Valéria, Járday Vilma, Pungor Etel, Wurm Ma­riska, Ádám Erzsébet, Károly Jolán, dr. Németh Józsefné született Bodola Ilona, Schuch Ilona, Temesváry Ilona és Bajáky Mariska díjnokoknak, Varga József és Pálinkás János ajtónállóknak, Erős Jó­zsef kapusnak, Ujságh Ferenc, Földvári István, Marton Ferenc, Bán György, Szarka József, Ádám István, Pacsesz Já­nos, Pulya József, Balogh János és Nagy Károly hivatalszolgáknak, Penczi Imre és Szabó József segédszolgáknak a IV. osz­tályú polgári hadi érdemkeresztet ado­mányozom. Kelt Reichenauban, 1917. évi augusztus hó 24-én. Károly s. k Gróf Zichy Aladár s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Brolly Tivadarnak, Pozsony szabad királyi város polgármesterének sok évi buzgó és eredményes közszolgá­lata elismeréséül a magyar királyi udvari tanácsosi címet díjmentesen adományozom. Kelt Reichenauban, 1917. évi augusztus hó 24-én. Károly 8. k. Gróf Zichy Aladár s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére dr. Hermann Béla buda­pesti orvosnak, a közegészségügyi szol­gálat terén szerzett érdemei elismeréséül, a magyar királyi udvari tanácsosi címet díjmentesen adományozom. Kelt Reichenauban, 1917. évi augusztus hó 24-én. Károly g. k. Gróf Zichy Aladár s. k. Személyem körüli magyar miniszeread előterjesztésére a hadsegélyzés terén ki­fejtett áldozatkész és eredményes műkö­désük elismeréséül Kirchner Hermanné született Sey Leopoldinának az I. osztályú, Nemesszeghy Lászlóné született Marossy Izabellának­, Csurda Andorné született A »Budapesti Közlöny« mai számának 8-ik lapján kezdődik a »Hivatalos Értesítő« fél­év melléklettel

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék