Budapesti Közlöny, 1917. szeptember (51. évfolyam, 201-226. szám)

1917-09-01 / 201. szám

2 Lázár Juliskának, Czvetkovics Gyuláné született Madarász Ilkának, Sólyom Jenőné született Mikó Etelkának, Losonczy Ma­riannának, Bátor Istvánná született Somlyó Margitnak, Dorogsághy Dezsőné született Kalniczky Irén Izabellának és Hanskarl Ernőné született Szilágyi Erzsébetnek a II. osztályú, végre Kulinyi Cerasinnak, Schindler Vallynak, Szigeti Klárának, Szigeti Ibolyának, Wahtner Irmának és Vidor Ilonának a III. osztályú polgári hadiérdemkeresztet adományozom. Kelt Reichenauban, 1917. évi augusztus hó 24-én. Károly s. k. Gróf Zichy Aladár s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Dániel Ferenc nyugal­mazott főszolgabíró, vörös­kereszt egyleti főmegbízott-helyettesnek a háború folya­mán a hadsereg egészségügyi intézmé­nyeinek érdekében kifejtett buzgó és eredményes működése elismeréséül a II. osztályú polgári hadiérdemkeresztet ado­mányozom. Kelt Reichenauban, 1917. évi augusztus hó 24-én. Károly s. k. Gróf Zichy Aladár s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Sperling Edének, a nagy­szebeni határszéli rendőrkapitánysághoz beosztott polgári biztosnak, a háborúban teljesített kitűnő szolgálatai elismeréséül az arany érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján adományozom. Kelt Reichenauban, 1917. évi augusztus hó 24-én. Károly s. k. Gróf Zichy Aladár s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére sok évi hű és buzgó szol­gálatuk elismeréséül a VI. számú csendőr­kerületi parancsnokságnál alkalmazott Bürgermeister Ede számvevőségi írnoknak a III osztályú, Dornbach Gáspár iroda­­szolgának és Auerbach János irodaszolgá­nak pedig a IV. osztályú polgári hadi­­érdemkerettet adományozom. Kelt Reichenauban, 1917. évi augusztus hó 24-én. KÁROLY s. k. Gróf Zichy Aladár s. k. ő császári és apostoli királyi Felsége méltóz­tatott legkegyelmesebben adományozni. (Folytatás) a hadiékitményt a Ferencz József-rend lovagkeresztjéhez , a háborúban kitűnő és önfeláldozó szol­gálata elismeréséül: Koholy Károly nyug. teng. superiornak, a laibachi 4. tart. kórháznál; a katonai érdemkereszt 3. osztályát a hadiékitménynyel és a kardokkal, az ellenséggel szemben vitéz magatar­tásuk elismeréséül: Frumossy Jakab 43. gy.-e.-beli századosnak; Linhardt Ernő 80. gy.-e.-beli, Mixich Ferenc 3. t. v.-t.-beli, Szabó Lajos 9. neh. t. tar.-e.-beli, Fuss Ágost és Kozany Ede 10. hegyi t.-e.-beli és Zelinica János 5. várt.-e.-beli főhadnagyoknak; Freitag József b. t. 17., Ipolyi (Schönfeld) Artur 25., Hajnal Mária 79., Zeman Antal és Prischl József 100., Schöffel Frigyes 102. gy.-e.-beli,­­ Kreisel Erik 2. t­­. cs. v.-e.-beli, Kutter István 17. és Fritsch Ottó 19. t. t.-e.-beli tart. főhad­nagyoknak : Zechinger János 27., Rosenberger János 47., Kovács Jenő 51., Vasas Imre 60., Goldl Béla 3., Hoffmann Ernő 64., Götzl József 78., Skotak Alfonz 80. és Enslén Lipót 91. gy.-e.-beli, Havaty József b.-h. 6. t. v.-z.-beli és Bálim Nándor 24. t. t.-e.-beli tart. had­nagyoknak ; az ellenség előtt elesett: Markovits János b.-h. 6. t. v.-z.-beli tart. fő­hadnagynak ; ns. Chalaupka Ármin 3. drag.­e.-beli had­nagynak; Turcar Vince 30., Böhm Ferenc 73. és Fried Lajos 99. gy.-e.-beli tart. hadnagyok­nak; Ritter Miksa 73. gy.-e.-beli, az ellenségtől szenvedett sebesülésében elhalt tart. hadnagy­nak ; az ellenséggel szemben repülői minőségük­ben vitéz magatartásuk elismeréséül: Hirsch Frigyes 31. gy.-e.-beli tart. főhad­nagynak ; Urbancié György 1. gy.-e.-beli és Budzinsky Ottó 14. t. tar.-e.-beli tart. had­nagyoknak ; az ellenséggel szemben vitéz magatartá­suk és kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Lányi Imre 63. gy.-e.-beli főhadnagynak; Horger Oszkár 63. gy.-e.-beli, Koromlai báró Schey Hubert 4. drag.-e.-beli, Mauthner Egon 6. lov. t.-e.-beli, Dörr Tivadar 17. neh. t. t.-e.-beli és Jakobi Károly 16. vonat-t.-beli tart. főhad­nagyoknak ; Buksch Edgar jz., cs. kir. népf. főhadnagynak; az ellenséggel szemben vitéz magatartá­suk és a háború ideje alatt kitűnő szol­gálatuk elismeréséül: Palk­árdi Alfréd nyug. őrnagynak; Augé Károly 4., Muck József 53. és Sklewarz Henrik 77. gy.­e.-beli főhadnagyok­nak; dr. Dittler Róbert 12., Melichar Rezső 26. és Zehetner Ferenc 59. gy.-e.-beli tart. főhad­nagyoknak ; dr. Kosán János 70. gy.-e.-beli szkv. főhad­nagynak ; Wertheimer Rikárd jt., nyug. főhadnagynak; Fischer Pál 99. gy.-e.-beli tartalékos had­nagynak ; a lelkészi érdemkereszt 2. osztályát a fehér-vörös szalagon a kardokkal, az ellenséggel szemben vitéz és önfeláldozó magatartásuk elismeréséül: Sebestyén Kálmán 2. gy.-e.-beli és Szabó Dezső pécsi hadkieg. ker. par.-beli tart. táb. lelkészeknek; a lelkészi érdemkereszt 2. osztályát a fehér-vörös szalagon, a háború ideje alatt kitűnő szolgálata elismeréséül: Divorák Antal tart­­ták. lelkésznek­ megparancsolni, hogy a legfelső dicsérő elismerés újólag má­sodszor — a kardok egyidejű adomá­nyozása mellett — tudtul adassék: az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért : Lederle Ede 21. t. v.­7.-beli, Passek Alfréd 6. és Kállát Nándor 10. t. t.-e.-beli főhadnagynak; az ellenséggel szemben repülői minősé­gükben vitéz magatartásukért: Ludwig Gyula 77. gy.-e.-beli századosnak; Müller Ferenc 14. gy.-e.-beli főhadnagynak; az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért és kitűnő szolgálatukért: Keil Rezső 4. és Decamera Linus 17. gy.-e.-beli századosok­nak; Schneider Rezső 16. h.-e.-beli és Petros Antal auto-csapatbeli tart. főhad­nagyoknak ; Seit Ágost 21. t. v.-z.-beli tart. hadnagynak; az ellenséggel szemben vitéz és önfeláldozó magatartásáért: dr. Grósz Jenő 5. h.-e.-beli tart. főorvosnak; hogy a legfelső dicsérő elismerés újólag — másodszor tudtul adassék: az ellenséggel szemben kitűnő szol­gálatáért : Jaros Ferenc vasúti e.-beli tart. főhadnagy­nak ; a háborúban kitűnő szolgálatáért: Lehr Jenő 69. gy.-e.-beli tart. főhadnagynak; hogy a legfelső dicsérő elismerés — a kardok egyidejű adományozása mellett — tudtul adassék: az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért: a köv. ezredeseknek: Dobring­er Lőrincnek, egy t. t.-e. par.-nak ; báró Duka Aladárnak a 12. h.-e.-ben; Deybachi Zech Szilárd Hart und Sulz bárója 13. h.-e.-beli századosnak; Mathes Pál 6. t. t.-e.-beli, Maser­a Károly 6. és Wertner Alfréd 9. t. tar.-e.-beli és Kern József 13. hegyi t.-e.-beli századosok­nak; Wendler Ferenc 80. gy.-e.-beli tart. száza­dosnak ; Dudukovic Vladimir nyug. századosnak; Heiner Bálint 19. t. t.-e.-beli főhadnagynak; Weissberger Andor j1. és Sütő Lajos 63. és Wojtowicz Mihály 80. gy.-e.-beli, Junker Rupert 15. és Bocek György j1., 19. t. t.-e.-beli főhad­nagyoknak ; Siebert Alfréd 21. t. v.-t.-beli hadnagynak ; Zipser János 17., Kiss István 25., Schmidt Artur 63., Marecek János 91. és Bercsi Lajos b.-h. 1. gy.-e-beli, Ecker József 19. t. t.-e.-beli, Czesniczewski Hugó 6. t. tar.-e.-beli, Ráth Zoltán 4. és Spitz Artur 10. hegyi t.-e.-beli és Krzistek Henrik 4. várt.-e.-beli tart. had­nagyoknak , az ellenséggel szemben repülői minőségé­ben vitéz magatartásáért. Poleschensky Ferenc, 14. gy.­e.-beli főhad­nagynak , Budapesti Közlöny 1917. szeptember 1.

Next