Budapesti Közlöny, 1917. október (51. évfolyam, 227-252. szám)

1917-10-02 / 227. szám

Budapest, 1917. Kedd, október 2 227. szám. BUDAPESTI HIVATALOS KÖZLÖNY. L­A­P. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefőn : József 20—21. Kiadóhivatal: ■VTL, Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefőn : József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő, és az »Országgyűlés! Értesítő, című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre­­............................... 48 korona Félévre .................................... 24 » Negyedévre................................ 12 * Egy teljes lap ár:1­60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig­­ 11,200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fil­., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Földmivelésügyi magyar miniszerem elő­terjesztésére Ruisz Antal és Koszits Pál jószágigazgatói címmel felruházott m. kir. jószágfelügyelőket a VI. fizetési osztályba m. kir. jószágigazgatókká kinevezem. Kelt Hadszíntéren, 1917. évi szeptem­ber hó 12-én. Károly s.­­ Mezőssy Béla s. k. Magyar bel­ügy­miniszerem előterjesz­tésére Veress Imre, dr. László Ferenc, Lám Dezső, Burg Kornél és dr. Dombora Árpád határrendőrségi kapitányoknak a határrendőrségi tanácsosi címet és jelle­get díjmentesen, dr. Szacsvay András, Huszár Aladár, Szilaveczky Aladár, Duszik Ferenc és Follért Gyula határrendőrségi fogalmazóknak a határrendőrségi kapi­tányi címet és jelleget, Wölfer Sándor és Joódy Endre határrendőrségi fogalmazók­nak a határrendőrségi kapitányi címet, dr. Horváth József fogalmazói címmel fel­ruházott határrendőrségi segédfogalmazó­nak a határrendőrségi fogalmazói jelle­get, Szegfried József, dr. Krisz Árpád és Dömötör Aurél határrendőrségi segéd­fogalmazóknak pedig a határrendőrségi fogalmazói címet és jelleget, végül Thuránszky Lucián határrendőrségi I. osztályú polgári biztosnak a határrendőr­ségi felügyelői címet és jelleget adomá­nyozom. Kelt Reichenauban, 1917. évi szeptember hó 9-én. KÁROLY s. k. Ugron Gábor s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére a háború tartama alatt teljesített buzgó szolgálataik elismeréséül Saly Károly, dr. Arányi Taksony és Szír­­may Andor rendőrfőtanácsosoknak, Lickl Géza rendőrfőparancsnoknak, Jeszenszky Gellért, ,Szeszlér Hugó, Naszády Béla, Toscano Béla, Török Miklós, Orz György és Botár Béla rendőrtanácsosoknak, dr. Rózsa Imre rendőrfőorvosi címmel és jel­leggel felruházott rendőrorvosnak, dr. Geyer József, dr. Tirser Ernő rendőr­orvosoknak, Thury Sándor, Pászkán János, dr. Keresztessy Gyula, dr. Bartha Endre, Novák Nándor, dr. Soltig Béla, Újhelyi József és Czibor Ferenc kerületi kapitá­nyoknak, dr. Hetényi Imre detektívfőnök­­helyettesnek a II. osztályú, Beniczky Tamás és Gersich Lajos rendőrfőfelügye­lőknek, Lovas Imre rendőr segédhivatali főigazgatónak, Horvát Antal, dr. Schi­ff­­­ler Ferenc, Szilaveczky Lajos és dr. Bar­­toffy János rendőrfogalmazóknak, Varga János, Simon Géza és Blum János rendőr­­számvizsgálóknak, Semsey Sándor rendőr­pénztári ellenőrnek, Glósz Imre, Wolken­berg Gyula, Krall Ferenc és Mathisz János rendőrfelügyelőknek, dr. Pintér Ernő, dr. Benárd Jenő Vilmos és dr. Bicskey Lajos rendőrsegédfogalmazóknak, Kappel Tamás rendőrfelügyelőnek, Pillarik Antal, Fekete Gyula, Szilágyi József, Kaszab István, Hegedűs Aladár, Csiszár János, Makkay Lajos, Molnár Gyula, Bessenyey János, Nemes Sándor, Tusnovis József, Gráczer György, Szabó Gábor, Dániel Dezső, Kern Ferenc, Kubinyi Barnabás és Markó András I. osztályú detektivek­­nek, Szabó János, Vizy Gyula, Varga László, Molnár György, Árvai József, Róják György, Udvardy Mihály, Gelencsér József és Trostler Mózes II. osztályú detektiveknek a III. osztályú, Zsidó Károly rendőrőrmesternek, Szájvold Béla, Baghy István és Szunyogh Imre rendőr­ellenőröknek, Gáspár János, Hollandi Gáspár, Laczi István, Soóki József, Árpási Ágoston, Mezei I. Ferenc, Molnár IX János, Kire János és Sitkovits Sándor rendőröknek, Barkó István, Mát­és János, Spáring János és Szabó XIII. János rendőr­ellenőröknek, Szupek József rendőrőrmes­­ternek, Tuba Gergely rendőrellenőrnek, Koncz László, Blum Béla, Kotingek István és Vojczek Andráás rendőröknek, Szvábh György rendőrőrmesternek, Tóth IV. Lajos rendőrellenőrnek, Csavajda Mihály, Kozma István és Madár Imre rendőröknek, Mil­­kovics Jeromos rendőrőrmesternek, Puskás Ist­ván, Rofas József, Karl János, Paska Antal, Varga XIII. József és Juhász V. János­ rendőröknek, Hőgyes Benjamin rendőrellenőrnek, Végh II. István és Pintér VIII. József rendőrellenőröknek, Kiss II. Károly, Cso­ntos János, Helli János, Gyur­­kovics Lajos, Nagy V. István, Kelemen Já­ános, Szenderszki János és Horváth Mátyás rendőröknek,Ebneth György rendőr­őrmesternek, Nagy G. István, Balta Zsig­mond és Karácsonyi István rendőrellenőrök­nek, Lippárt Ferenc, Vasskó Ferenc, Móricz György, Kovács I. Zsigmond, Tamási István, Hajdú János, Kiss XVIII. József, Bálint III. István és Deés Pál rendőröknek, Kardos János, Nagy II. Károly, Huber János, Török Sándor és Práth János rendőrellenőröknek, Pap Lajos, Elek Dénes és Keresztes Márton rendőröknek, Emper­­ger Lajos rendőrellenőrnek, Hodosi Orbán, Kovács III. Gergely, Tóth 111. Sándor, Tóth VII. Mihály és Dumics János rendőröknek, Harkányi István rendőrőrmes­ternek, Sildi István, Berta Ferenc és Stef­­kovics Emil rendőrellenőröknek, Iváncza Ferenc, Kincs Imre, Magyar II. János, Bukovics János és Horváth XVII. János rendőröknek, Antal Imre, Ladányi Jakab, Bátai József és Szar­kádi József rendőr­ellenőröknek, Jandó Sándor, Rácz Imre, Horváth IV. Pál, Pándi Ferenc, Bukovszky István és Szopri Gyula rendőröknek, Nagy XI. József rendőrőrmesternek, Nagy X. István rendőrellenőrnek, Szpivák János, Szabó II. Antal és Pánczél II. János rendőröknek, Menyhei István rendőrőrmesternek, Szabó V. Pál rendőr­ellenőrnek, Kardos Bálint, Takács VII. János és Lőrinczi Dénes rendőröknek, Varga III. György rendőrellenőrnek, Kovács VIII. Sándor, Kiss II. András és Szalai III. István rendőröknek, Balaton Ferenc és Vargha IV. István rendőr­ellenőröknek, Trapp Lajos,­ Bonnyay József, Baski József és Kovács XIII. István rendőröknek, Molnár III. Lajos rendőrellenőrnek, Magyar Mihály, Baki György, Pataki Mátyás rendőröknek, Novoth Mihály és Keresztes János rendőr­ellenőröknek, Czetti József rendőr­nek, Gáspár II. József rendőrőrmes­ternek, Böröcz József és Lazányi Pál rendőröknek, Frum­cn Ferenc, Pintér Sándor, Benke István, Weigler Kál­mán, Pályi Zsigmond és Szőke György rendőrőrmestereknek, Lada Ferenc rendőr­ellenőrnek, Bazsó János, Berta III. Feren­c, Faddi József, Nyiri Lajos és Kiss II. Mihály rendőröknek, Kiss I. János őrmes­ternek, Járóka József, Móricz Gyula rendőr­­őrmestereknek, Laczi Gergely és Csehi Péter lovasrendőrellenőröknek, Komját­­szegi Gyula, Nádházi Albert, Aknási Ferenc, Salamon Ferenc, Szegedi Gábor és Hajnal Bálint lovasrendőröknek, Bonyhai A »Budapesti Közlöny« mai számának 16-ik­ lapján kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy tv melléklettel.

Next