Budapesti Közlöny, 1917. november (51. évfolyam, 253-277. szám)

1917-11-01 / 253. szám

Budapest, 1917. 253. szám. Csütörtök, november 1. UDAPESTI KO­­NT. .aaassoatii -tí-»i7i . — HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: XIX. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon : József 20—21. Kiadóhivatal: WS&*i R­ákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő» és az »Országgyűlési Értesítő» című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre...............................48 korona Félévre ............. ».•­­ •.... 24 » Negyedévre................................12 t Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítődbe iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K, 200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 50 fillérjével. .... ■ ■ ■ 1 " — Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (a**t annak térfogata) egyszer beiktatva 40 CU* kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., e háromszor vagy többször beiktatva 30 ifik számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ: 1. ő császári és apostoli királyi Felsége 1917. évi október hó 18-án kelt leg­felsőbb elhatározásával Mária Jozefa és Mária Terézia főhercegasszonyok , csá­szári és királyi fenségeiknek, a katonai egészségügy körül a háborúban szerzett kiváló érdemeik elismeréséül, a vörös­­kereszt érdemcsillagát a hadiékítménynyel díjmentesen legkegyelmesebben adomá­nyozni méltóztatott. II. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1917. évi október hó 18-án kelt legfel­sőbb elhatározásával Bourboni és Pármai Andelgunda született braganzai hercegnő, portugál infánsnő , királyi fenségének a katonai egészségügy körül a háborúban szerzett kiváló érdemei elismeréséül a vöröskereszt hadiékítményes első osztályú díszjelvényt díjmentesen legkegyelmeseb­ben adományozni méltóztatott. A pénzügyministérium ideiglenes veze­tésével megbízott magyar ministerelnököm előterjesztésére dr. Gellért Ferenc minis­­teri tanácsosi címmel és az V. fizetési osztály jellegével felruházott ministeri osztálytanácsost pénzügyigazgatóvá ki­nevezem. Kelt Reichenauban, 1917. évi október hó 11-én. Károly s. k Dr. Wekerle Sándor s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltózta­tott legkegyelmesebben megparancsolni, hogy a legfelsőbb dicsérő elismerés — a kardok egyidejű adományozásával — tudtul adassák : az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért . (Folytatás.) Kike Rezső és Mar­van Ferenc 8., Kadlec József 21., Rolf Tamás 78. és Kaspar Erich 93. gy. e.-beli, Várbogyai Bogyay Szilárd 6. és Szabó András 16. huszár- e-beli, Wallner Károly 25. t. t.-e.-beli, Saenger Ferenc 6. hegyi t.-e.-beli és Voik Vladimir 3. várt.-e.-beli hadnagyoknak: Gabriel Juro 4­, Hanel Ervin és Wiskovsky Ottokár 18., Bereczky Géza 25., Fischer Jaroszláv 28., Váczek János 33., Faludi Sándor 46., Villányi Antal és Deutsch Ignác 48., Schlegel Ottó 59., May Mihály 61., Hahn Rezső 62., Sid­a Ferenc 64., Gulját Luka és Köster Ottó 70., Plath­ Károly 72., Hamburg Sándor 73., Schwarz Antal 76., Kab­os Alfréd 81., Nagy Jenő 82., Marincsek Antal és Friesbacher Mihály 97. gy.­e.-beli, Zimmeter Miksa 1. t­z. cs. v.e.-beli, Fischer Károly 12., Krystek Ferenc 20., Petshacher Sándor Gusztáv 24., Zahradnicek Frigyes és Perna Ferenc 27. t. v.-z.-beli, Herger Péter b.-h. 2. és Hilpert Miksa b.-h. 4. gy.-e.-beli, gróf Teleki Sándor 2. huszár-e.-beli, Szakátsi Csorba Sándor és Ginder Nándor 12. dzs.-e.-beli, Marschner József 5., Póka István 15. és Lerchenfeldi Tábor László 19. t. t.-e.-beli, Schmid János 3., Miffek ,Nándor 16., Riedl Ádám 30., Lázár János és Rosenthal Alfréd 36. t. tat.-e.-beli, dr. ns. Gyulay Tibor 11., 36. neh. t. t.-e.-beli Löbel Frigyes 11., Kisdh Ernő 12. hegyi t.-e.-beli, Langmayer Ferenc 2., Carbucicchio Rikárd 4. és Klotz Károly 5. várt.-e.-beli, Széphegyi Andor 7. várt.-t. -beli, Gostlő Flórián cs. kir. 2. hegyi löv.-e.-beli tart. hadnagyoknak; Poledniák Rezső cs. kir. népf. hadnagynak, az 56. gy.-e.-nél; Kittel Károly cs. kir. népf. hadnagynak, a 21. t. v.­7.-nál és Czotschtz Vencel cs. kir. 29. népf. kir. par.­­ságbeli cs. kir. népf. hadnagynak, az ellenséggel szemben vitéz magatartásuk­ért és kitűnő szolgálatukért: Langenfeld Félix 45. gy.-e.-beli és Scheiblbrandner Román cs. kir. 2. löv.-e.­­beli főhadnagyoknak; Mandl József 8. gy.-e.-beli tart. főhadnagynak; Huyer Emil cs. kir. Ldw. szkv. főhadnagynak; Kubata Alfonz 38. gy.-e.-beli hadnagynak; Leitner Ede 7., Winkler Péter 16., Körmendy Károly 23., Emerich Endre 39. és Bouska József 54. gy.-e.-beli, Ulrich Walter 4. t. t.-e.-beli, Netolicska Gerhard 15. neh. t. t.-e.-beli, Glatz Alfonz 14. hegyi t.-e.-beli, Braun Ottó 2. és Grimm Gábor 4. várt.-e.-beli, Spalek Lipót és Stark Nándor táv.-e.-beli és Téry Ede trieszti teng. 7.-beli tartalékos had­nagyoknak ; Winkler Ferenc 18. gy.-e.-beli, Binder Henrik József, egy hadoszt. táv.-o.­­beli és Stanek Vilmos cs. kir. 38. népf. kér. par.­­beli cs. kir. népf. hadnagyoknak; Krah Róbert cs. kir. 2. népf. kér. pár-beli cs. kir. népf. hadnagy-mérnöknek; báró Mandelsloh Ernő vezérkari test.-beli századosnak ; Wessely József 33. t. tar.-e.-beli hadnagynak; Sucsu (Tinka) Kornél 29. és Pudl Jaroszláv 102. gy.-e.-beli, Wenk János 21. t. v.-t.-beli, Prosl Henrik 2. drag.-e.-beli, Gráf Lajos 16. husz.-e.-beli, Winkler Ottó 9. t. t.-e.-beli, Hoffmann Károly 29. t. tar.-e.-beli és dr. Goldfarb Alfréd jz., 4. egész s. o.-beli tart. hadnagyoknak; Iványi Márton 26. t. v.-z.-beli tart. hadnagy­nak és Stefan Emilnek, az innsbrucki t. szertár t. szerz. tisztjének, az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sáért és kitűnő szolgálatáért; Onciul Leó cs. kir. népf. hadnagynak, a 36. rep. század.-nál, az ellenséggel szemben vitéz és önfeláldozó magatartásukért .­Zager Pálnak, a cillii hadk. ker. par.­ságbeli tart. t. lelkésznek; dr. Moldován Gyula 21. helyőrs. kórházbeli ezredorvosnak, magántanárnak; dr. Wozelka Vilmos 4. gy.­e.-beli, dr. Sugár Mihály 14. t. tar.-e.-beli és dr. Váraljay László 20. helyőrs. kórházbeli tart. főorvosnak; dr. Wertheim Károly és dr. Winkler József cs. kir. népfölkelő főorvo­soknak ; Polgár Ferenc 26. t. v.-t.-beli, Varsányi Gyula 86. gy.-e.-beli, Ossana Italla 2. tir. cs. v.e.-beli, Csend­ala Ede 3. és Salgó Jenő 29. gy.-e.-beli tartalékos egészs. hadnagyoknak; dr. Grümwald Gyula cs. kir. népf. segéd­orvosnak, a 81. gy.-e.-nél; a vasúti hadiszolgálatban az ellenséggel szemben vitéz magatartásáért és kitűnő szolgálatáért; Meri Miksa cs. kir. 1. népf. ker. par.-ben szkv. főhadnagynak, hogy a legfelső dicsérő elismerés tudtul adassák. A Ii »Budapesti Közlöny« mai számának 10-dik lapján csatolva van továbbá az »Országgyűlési Értesítő« kezdődik a »Hivatalos Értesítő« háromnegyed ív melléklett«­ a főrendiház 1917. évi október hó 30-diki 103-dik üléséről.

Next