Budapesti Közlöny, 1917. december (51. évfolyam, 278-300. szám)

1917-12-01 / 278. szám

Budapest, 1917 Szombat, december 1. 278. szám. HIVATALOS LAP: y-nwT" "T —... s.'t---------.r­. .7. ÜTS't! Szerkesztőség: XIL kerület, Rákóczi-út 54. teám. Telefon: József 20—21­ Kiadóhivatal: Itt, Rákóczi-út 54., Athenaeura-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítői és az »Országgyűlési Értesítő, című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre 48 korona Félévre ................................ 24 » Negyedévre........................... 12 » Etry teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítődbe iktatandó hir­detések dija előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K, 200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül bekülde­ndő az esedékes nyugtat­vány bélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonparelle-sor (üss annak térfogata) egyszer beiktatva 40 ifik, kétszer beiktatva egyenkint 36 fül., 9 háromszor vagy többször beiktatva 30 számonkint külön-külön. Nyilvános hattó­­ságok és közintézetek számára 58% engedmény. ■ - — JS-" ■ ~r e-rjBggfflrga HIVATALOS RÉSZ. Ö császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben a követ­kező kinevezéseket­ teljesíteni és elrendelni: 1. hogy az előléptetések csak akkor lépjenek érvénybe, ha az előléptetéshez megkövetelt összes feltételek a kinevezés napjával teljesítve voltak, 2. hogy az ezen Rendeleti Közlönyben kihirdetett szolgálati beosztások csak annyiban bírnak érvénynyel, amennyiben azok időközben a hadrak­élt seregnél nem változtak meg, 3. hogy az 1. és 2. pont értelmében szükségessé váló helyesbítések a közvet­len elöljáró parancsnokságok (hatóságok, főnökök) által a hadügyministeriumnak mielőbb közvetlenül bejelentessenek. És pedig: a katonaorvosi tisztikarban: (Folytatás.) vezértörzsorvosokká: dr. Vlcek János és dr. Hladik Jaroszláv 1. oszt. főtörzsorvosokat; 1. oszt. főtörzsorvosokká: (1917. nov. 1-étől számítandó ranggal); a következő 2. oszt. főtörzsorvosokat: dr. Treiber Józsefet, dr. Says Jánost, dr. Krbelek Vincét, dr. Schneider Tivadart, dr. Kroath Ferencet, dr. Pfeffers Rikardot, dr. Weitgruber Miklóst, dr. Illés Imrét, dr. lovag Ortynski Hilárt, dr. Arnt Jakabot és dr. Pulitzer D­ezsőt; 2. oszt. főtörzsorvosokká: (1917. nov. 1-étől számítható ranggal); a következő törzsorvosokat: dr. Loew Márkot, dr. Masek Jánost, dr. Fischl Gyulát, dr. Herbst Adolfot, dr. Franta Györgyöt, dr. Zielinski Ignácot, dr. Hajnovsky Jaroszlávot, dr. Kropacek Józsefet, dr. Bouta Gottliebet, dr. Deutsch Miklóst, dr. Woborzil Ferencet, dr. Suchy Józsefet, dr. Schäffer Adolfot, dr. Prouza Edét, dr. Halász Árpádot, dr. Feld Móricot, dr. Massarek Adolfot, dr. Méh­er Antalt, dr. Sladky Rikárdot és dr. Wenskopf Alfrédet, továbbá dr. Vymyslicky Gyula törzsorvos rangjának fentartásával; dr. Redlich Lipót, dr. Sehrvarz Ede, dr. Hein Ede és dr. Müller Joákim törzsorvosokat; dr. Czaplinski Leó törzsorvos rangjának fen­tartásával : dr. Bardeck­i György törzsorvost; dr. Zeleny Lipót törzsorvos rangjának fen­tartásával : dr. Eckert Jenő, dr. Jampeler József, dr. Kertsch Lipót, dr. Dusek Alajos és dr. Karas Ferenc törzsorvosokat; továbbá: dr. Karas István törzsorvos rangjának fen­tartásával : dr. Kropf Henrik, dr. Turnowsky Jenő, dr. Zahorsky László, dr. Wolf Lőrinc és dr. Jancik József törzsorvosokat; törzsorvosokká: (1917. nov. 1-étől számítandó ranggal); a következő ezredorvosokat: dr. Meixner Hubertet, dr. Kinzel Ferencet, dr. C­stin Jánost, dr. Szarvasy Lászlót, dr. Tulvy Józsefet, dr. Christian Jánost, dr. Hocevar Antalt, dr. Jurkiewicz Ambrust, dr. Cerny Károlyt, dr. Zálesky Jánost, dr. Dvorák Ernőt, dr. Bayer Edét, dr. Schedlbauer Manót, dr. Komberec Károlyt, dr. Homolka Bélát, dr. Schnopfhagen Gottfriadet, *■ dr. Gaál Melc­­ert, dr. Kautz Ferencet, dr. Brann Jánost, dr. Moldován Jánost és dr. Obhlidal Antalt, továbbá dr. Christof Henrik ezredes rangjának fentar­tásával : dr. Binar József, dr. Lurtz Harmann és dr. Fertl Ágost ezredorvosokat; ezredorvosokká: (1917. nov. 1-étől számítandó ranggal); a következő főorvosokat: dr. Merten Lipótot, dr. Gabányi Lajost és dr. Vintila Jánost, továbbá dr. Kopniczky János főorvos rangjának fen­tartásával ; a következő főorvosokat: dr. Stanoch Adolfot, dr. Neubauer Konrádot, dr. Cságoly Sándort, dr. Orbán Lajost, dr. Borczowski Károlyt, dr. Kundraticzi lovag Worzikowsky Károlyt, dr. Augur Sándort, dr. Minarik Károlyt, dr. Türk Norbertet, dr. Glaser Ervint, dr. Lorbek Vladimírt, dr. Pribyl Ágostot­, dr. Xrmban Ferencet, dr. Segen Mihályt, dr. Obrslik Károlyt, dr. Dvorák Hugót, dr. Fuchs Mátyást, dr. Stein Frigyest, dr. Rahn Józsefet, Masiák Ferenc, Schek György, Hitzenberger Ferenc, lovag Angermayer Ervin, Bergmann Rezső és Muntean Leontin főorvosokat, orvostudorokat, főorvosokká: (1917. nov. 1-től szám. ranggal); a köv. tart. egészs. hadnagyokat, orvos­tudorokat ; Hornicek Ignácot az 59., Krippner Jánost a 27., Soscicki Silvestert a 64., Hercegh Sándort a 27., Csütörtök Józsefet a 99., Vanis Ármint a 85.,­­ Simeth Alajost a 88. gy.­e.-ben; Masek Nándort a 3. t­z. cs. v.­e.-ben; Schnabel Alfrédet a 4., Hödl Alajost a 4., Hinger Alajost és Wanke Alfonzot az 1., Görgner Ferencet a 4., Mössl Józsefet a 84, Baux Márkust a 70., Sacher Miksát a 73. gy.-e.-ben; törzsorvosokká a tart.-ban. (1917. nov. 1-től szám. ranggal); a köv. tart. ezredorvosokat, orvostudorokat: Kod­va Gyulát a 80. gy.-e.-ben; Kirchner Vincét a 20. és Szymansk­i Otm­árt a 25. helyőrs. kórháznál; főorvosokká a tart.-ban. ("1917. nov. 1-től szám. ranggal); a köv. tart. segédorvosokat, orvos tudorokat: König Rezsőt a k.-b. 4. gy.-e.-ben; dr. Pfaff Mihályt, dr. Andrysik Józsefet. A »Budapesti Közlöny« mai számának 10-ik lapján kezdődik a »Hivatalos Értesítő« háromnegyed év melléklettel.

Next