Budapesti Közlöny, 1918. január (52. évfolyam, 1-26. szám)

1918-01-01 / 1. szám

Budapest, 1918.­­ Kedd, január 1. . szám. BUDAPESTI H­IVATALOS KÖZLÖNY. L­AP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épü­let. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő, című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre................................48 korona Félévre .................................... 24 » Negyedévre............................ 12 » Egly teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig az első 10 szóért 90 fillér, min­den további 10 vagy kevesebb szóért 30 fillér. — Ezenfelül beküldendő az ese­dékes nyugtatványbélyeg és az eset­leg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fül., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill.,­­ háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­tatott legkegyelmesebben a következő legfelső parancsiratokat kibocsátani: Kinevezem Ernő Ágost cumberlandi herceg, Braunschweig és Lüneburg her­cege ezredes ő királyi fenségét lovassági tábornokká. Baden, 1917. december 21. Károly b. k. Kinevezem Róbert württembergi herceg 9. sz. drag. ezredbeli ezredes ő királyi fenségét altábornagygyá és Ulrik württem­bergi herceg 4. sz. drag. ezredbeli ezredes ő királyi fenségét vezérőrnagygyá. Baden, 1917. december 23. Károly e. k. a császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben megen­gedni, hogy Hubert Szalvátor főherceg 4. ez. drag. ezredbeli százados ur ő cs. és kir. fensége az ottomán császári Osmanjé­­rend gyémántos nagy kereszt jét elfogadja és viselje. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Breuer Mórnak, a szaba­dalmazott déli vaspálya társaság magyar­­országi vonalai üzletigazgatósága vezető­jének, nyugalomba vonulása alkalmából, a közlekedés terén szerzett érdemei elisme­réséül, a magyar királyi udvari tanácsosi címet díjmentesen adományozom. Kelt a hadszíntéren, 1917. évi december hó 13-án. Károly ■. k. Gróf Zichy Aladár s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Farkas Gyula tiszteletbeli főszolgabírónak, valamint törvényes utódai­nak a magyar nemességet .Babocsai­ előnévvel díjmentesen adományozom s egyúttal megengedem, hogy nevezett és törvényes utódai ezentúl a „Babochay-Farkas” kettős nevet és a Babochay család címerét használják. Kelt Laxenburgban, 1917. évi december hó 16-án. Károly s. k. Gróf Zichy Aladár s. k. Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére díjmentesen megengedem, hogy ifj. dr. Rhorer Viktor törvényszéki biró, budapesti lakos, valamint törvényes utódai, régi magyar nemességüknek épség­ben tartása mellett családnevüket a ‹Külley« családnévre átváltoztassák és a ‹ Küllői » előnevet továbbra is hasz­nálják. Kelt Hadszíntér, 1917. évi december hó 19-én. VÁROLI 6.­­ Gróf Zichy Aladár s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére dr. Bajnóczy Géza vár­megyei járási orvos, földbirtokos, szinér­­váraljai lakosnak, valamint törvényes utódainak, régi magyar nemességük kegyelemből való díjmentes megerősítése mellett a „Dési* előnevet, valamint a bemutatott címert díjmentesen adomá­nyozom. Kelt Hadszíntér, 1917. évi december hó 19-én. KÁROLY u. k. Gróf Zichy Aladár s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére díjmentesen megengedem, hogy kiskorú Zilahi Kiss László saját családi nevének elhagyása mellett a „ Nagy­­ családi nevet felvehesse és e mellett a »Dombrodi” előnevet használja. Kelt Laxenburgban, 1917. évi decem­ber hó 16-án. Károly b. k. Gróf Zichy Aladár s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége méltóz­tatott legkegyelmesebben megengedni, hogy: Steinstätteni Stöger-Steiner Rezső hadü­gy­­minister, gyalogsági tábornok az ottomán csá­szári arany Imtiaz-érmet és hadiérmet, továbbá a Lippe hercegi hadi diszk­eresztet elfogadja és viselje; adományozni: a Ferencz József-rend lovagkeresztjét a hadiékitménynyel és a kardokkal, az ellenséggel szemben vitéz magatartása és kitűnő szolgálata elismeréséül.­­ Leichter Armin 87. gy.­e.-beli százados­ élel­mező tisztnek, az ellenséggel szemben vitéz és önfeláldozó magatartásuk elismeréséül; Domac Mátyás zagrebi kiég. kér. par. tart. tábori lelkésznek, egy cs. kir. népf. hegyi dand. par.-nál; Korbuly Ignác brassói kiég. kér. par. tart. tábori lelkésznek, egy m. kir. honv. gy. dand. par.-nál; Kiss Gyula temesvári kiég. ker. par. tart. tábori lelkésznek a háború tartamára, a 34. gy.-e.-nél; dr. Titus Ármin 25. t. t.-e.-beli ezred­­orvosnak; a Ferencz József-rend lovagkereszt­jét a hadi­ékitménynyel , az ellenséggel szemben kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Burghart Ottó 14. vonat.-7.-beli alezredesnek Preplar Vencel 61., Dávid József 65., Sommer Rezső 102. és Korais Károly b.-h. 2. gy.-e.-beli őrnagyoknak; Wiehart Ferenc vasúti e.-beli tart. századosnak címmel és jelleggel; Hudler Henrik hadbiztosnak, beosztva a hadügymin.-nál; az ellenséggel szemben kitűnő és önfel­áldozó szolgálatuk elismeréséül; Kotsis Balázs tábori lelkésznek a háboru tartamára, a 610. táb. kórháznál; dr. Rimecky Ferenc nyug. ezredorvosnak, a 816. táb. kórház par.-nak; különleges alkalmazásban kitűnő szolgá­lata elismeréséül: Letz István nyug. ezredesnek címmel és jel­leggel, cetinjei körzetpart­ nak; a háborúban kitűnő szolgálata elisme­réséül : Luppis Győző nyug. őrnagynak, njegusi hadtáp állomásparancsnoknak; a háborúban kitűnő és önfeláldozó szolgá­latuk elismeréséül: dr. Thaler Jakab nyug. törzsorvosnak, a sisaki tart. kórh.-nál; dr. Kozmutza Béla nyug. ezredorvosnak, az 1106. tab. kórh. par.-nak. (Folytatása következik.) A »Budapesti Közlöny« mai mámának 11 -ik lapján kezdődik a »Hivatalos értesítő« egy és egynegyed év melléklettel.

Next