Budapesti Közlöny, 1918. február (52. évfolyam, 27-49. szám)

1918-02-01 / 27. szám

Budapest, 1918, 27. szám, Péntek, február 1. H­I­V­A­T­ALOS L­A­P. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. , Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: K­l., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület, Telefon : József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre............................. 60 korona Félévre ................................. 30 » Negyedévre.............................. 15 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még­pedig az első 10 szóért 90 fillér, min­den további 10 vagy kevesebb szóért 30 fillér.­­ Ezenfelül beküldendő az ese­dékes nyugtatványbélyeg és az eset­leg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 80 fill., kétszer beiktatva egyenkint 72 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 60 fill. számonkint k­ülön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­tatott legkegyelmesebben adományozni: (Folytatás) a katonai érdemkereszt 3. osztályát a h­adiékitménynyel és a kardokkal, az ellenséggel szemben vitéz magatar­tásuk elismeréséül: ns. Pap-Kovács Ferenc 2. gy.-e.-beli őrnagy­nak ; lovag Arenstor­ft Kurt 8. gy.-e.-beli és Stich Nándor 14. t. v.-t.-beli századosoknak; Wurzinger Manó 59. gy.-e.-beli és Kwiat­cowsk­i János 5. t. t.-e.-beli tart. száza­dosoknak ; Hienz József 85. gy.-e.-beli főhadnagynak; Druckmann József 4. gy.-e.-beli, Hagen József 3. kir. cs. v.-e.-beli, Prager János 9. és Richsinger Ewald 13. t. v.-z.-beli tart. fő­hadnagyoknak ; Mayr Alajos dr. phil. cs. kir. 3. népf. kér. par. cs. kir. népf. főhadnagynak; Lichtenecker Ottó cs. kir. 24. löv.-e.-beli had­nagynak, a 25. t. v.-7.-nál; Korwini lovag Kruczowski Szilveszter 30., Kammerer János 51., Sachs György 56. és Jockel Ernő 57. gy.-e.-beli és Nievelt Károly cs. kir. 14. löv.-e.-beli tart. hadnagyoknak; Deutsch Oszkár 2. és Gerlach Szaniszló 57. gy.-e.-beli tart. főhad­nagyoknak ; Kolbe János jt., nyug. főhadnagynak, a 64/2. R. nph. tar. ütegnél; Kaliani Aurél 51. gy.­e.-beli tart. hadnagy­nak ; Braz Béla tart. hadnagynak, egy hegyi dand. 2. rohamszázadánál; Lakner Ferenc tart. hadnagynak, a 47. gy.­­e.-nél, mindketten a cs. kir. 26. löv.­e.-nél; Adler Frigyes cs. kir. 24. népf. ker. par. cs. kir. népf. hadnagynak, a 77. gy.-e.-nél; az ellenséggel szemben elesett: Dunikoivski Vencel 55. gy.-e.-beli tart. fő­hadnagynak ; Antal Miklós 37. gy.-e.-beli és Kosttal Edvin 68. gy.-e.-beli hadnagyoknak; Tkaczuk Péter 58. gy.­e.-beli tart. hadnagy­nak ; az ellenséggel szemben vitéz magatartásuk és kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Gartner Miksa cs. kir. népf. századosnak címmel és jelleggel, egy hegyi dand. par. 9 cm. ágyusüteg par.-nak; Regenermel József cs. kir. népf. századosnak címmel és jelleggel, egy hadt. par-Ságnál; Vitamvás Ernő 7. gy.-e.-beli tart. főhadnagy­nak ; Striegl János 5. t. tar.-e.-beli számi. főhad­nagynak, a cs. kir. 46. t. t.-e.-nél; Krikal Alajos cs. kir. népf. főhadnagynak, egy hads. csop. par.-ság aknavető tanfolyamá­nál és Moran Alajos cs. kir. 1. hegyi löv.­e.-beli tart. hadnagynak, a 7. magashegyi századnál; a katonai érdemkereszt 3. osztályát a hadi­­ék­ítmény­nyel , a háborúban kitűnő szolgálata elisme­réséül ; Gomolka Oszkár 17. hegyi t.-e.-beli főhad­nagynak ; a lelkészi érdem­keresztet 2. osztályát a fehér-vörös szalagon, a háborúban kitűnő és önfeláldozó szol­gálata elismeréséül. Ivánovec József cs. kir. 12. löv.­e.-beli tart. táb. lelkésznek; megparancsolni, hogy az utabbi legfelső dicsérő elismerés — a kardok egyidejű adományozása mellett — harmadszor tudtul adassék: az ellenséggel szemben vitéz magatar­tásáért : Siegel Károly 3. t­r. cs. v.­e.-beli tart. főhad­nagy­n­ak, hogy az utóbbi legfelső dicsérő elismerés — a kardok egyidejű adományozása mellett — másodszor tudtul adassék: az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért : dr. Karger Károly 9. és dr. Rusy József 54. gy.-e.-beli és Novák Róbert 4. t. t.-e.-beli tart. főhad­nagyoknak ; Sturm Miksa 14. gy.-e.-beli hadnagynak; T­ogt Valter cs. kir. Ldw. nyilv. századosnak, a 14. gy.-e.-nél és Mazar István 79. gy.-e.-beli tart. hadnagynak; az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sáért és kitűnő szolgálatáért: Illés Kálmán 86. gy.-e.-beli tart. főhad­nagynak ; hogy az utabbi legfelső dicsérő elismerés másodszor tudtul­ adassék : az ellenséggel szemben kitűnő szolgála­táért : Imelmann Ernő 17. r. tar.-e.-beli tart. fő­hadnagynak , hogy a legfelső dicsérő elismerés — a kardok egyidejű adományozásával — újból tudtul adassék : az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért : ns. Vecsey István 4. vártc.-­7.-beli tart. főhad­nagynak; Damv­dowicz Konstantin 11. t. tar.-e.-beli számf. főhadnagynak, a cs. kir. 21. t. taive.-nél; Berdach Rezső 2. neh. t. t.-e.-beli főhad­nagynak ; Haas Jenő 9. t. t.-e.-beli és Kuppermann Lajos 22. egészs. száz.-beli tart. főhadnagyoknak; Gardiner Rezső 25. t. v.-t.-beli tart. had­nagynak ; Persehl Ferenc 4. t. t.-e.-beli és Strohmaier Hubert 11. t. tar.-e.-beli főhad­nagyoknak ; Kupunek József 18. és Politynski Broniszláv 4.5. gy.-e.-beli, Florschfeld József b.-h. 6. t. v.-t.-beli, Rogenhof­er Károly 3. hegyi t.-e.-beli és Hlosek Gusztáv 3. egészs. századbeli tart. főhadnagyoknak; Schön Nándor 12. és Rach­bauer Hermann 14. gy.-e -l­e­i, Sandhofer József 4. thz. cs. v.-e.-beli, Leithner Rezső 3. t.- t.-e-beli és Markstein Vilmos 4. hegyi t.-e.-beli tart. hadnagyoknak; az ellenséggel szemben vitéz magatar­tásukért és kitűnő szolgálatukért: Draghiciu József 50. gy.-e.-beli századosnak; Kántusz Lip 29. t. tar.-e.-beli és Hausner Ottó 29. nehéz t. t.-e.-beli főhad­nagyoknak ; Neuber Ferenc 7. gy.-e.-beli tart. főhadnagy­nak ; Metzner Lipót 29. t. tar.-e.-beli tart. had­nagynak; Brix Rikárd sskv. erőd. főhadnagynak; Jobst Valér 69. és Poldauf Gottlieb 81. gy.-e. beli és Erdős Kálmán 23. t. v.-t.-beli tart. főhad­nagyoknak ; Széles Jakab 46. gy.,-e.-beli tart. hadnagy­nak ; az ellenséggel szemben — repülői minősé­gében — vitéz iagatartásáért és kitűnő szolgálatáért; Müller János cs. kir. 24. löv.-e.-beli tart. hadnagynak; az ellenséggel szemben vitéz és önfeláldozó magatartásukért : dr. Heitmann Adolf lembergi kat. par.­ság cs. kir. Ldw. csoportjabeli 2. oszt. főtörzsorvos­nak, az 1313. tab. kórháznál; dr. Valentin Rezső 2. helyőrs. kórházbeli ezredorvosnak; dr. Moga János 7. helyőrs. kórházbeli tart. főorvosnak; dr. Kahn Ottó cs. kir. 8. és dr. Glücker Izsák cs. kir.­­ népf. ker. par.­­ságbeli cs. kir. népf. főorvosoknak; hogy a legfelső dicsérő elismerés újólag moltul adassék , az ellenséggel szemben kitűnő szolgála­tukért : ~R.ut.pert Károly nyug. századosnak, a 204. lakórház par.-nak. A­­»Budapesti Közlöny« háromnegyed iv melléklettel,mai számának 9-ik lapján kezdődik a »Hivatalos Értesítő-

Next