Budapesti Közlöny, 1918. március (52. évfolyam, 50-76. szám)

1918-03-01 / 50. szám

Budapest, *S18* 50. szám. Péntek, március 1. KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. —^^^^1--­——— Szerkesztőség : VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: 41IL, Rákóczi-út 64., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékl­etekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre..................... 60 korona Félévre ........................ 30 • Negyedévre................................ 15 • Egy teljes lap ára 60 fillér. ----------- -----------------——■ ■ —­—-g» Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, m­ég pedig az első 10 szóért 96 fillér, min­den további 10 vagy kevesebb szóért 30 fillér. — Ezenfelül beküldendő az ese­dékes nyugtatványbélyeg és az eset­leg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (az ep annak térfogata) egyszer beiktatva 80 fill., kétszer beiktatva egyenkint 72 fill.,­­ háromszor vagy többször beiktatva 60 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­­ságok és közintézetek számára 50 % engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A legfőbb állami számvevőszék elnöké­nek magyar miniszerelnököm által elő­terjesztett javaslatára dr. Strausz Istvánt, a magyar legfőbb állami számvevőszék tanácsosát a legfőbb állami számvevőszék alelnökévé, Ábrás Zoltán, legfőbb állami számvevőszéki osztálytanácsost legfőbb állami számvevőszéki tanácsossá kineve­zem, továbbá dr. Gelléri Gyula és Urbán István legfőbb állami számvevőszéki tit­károknak a legfőbb állami számvevőszéki osztálytanácsosi címet és jelleget díj­mentesen adományozom. Kelt Badenben, 1918. évi február hó 17-én. Károly s. k. Wekerle Sándor s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Homrogdi Lichtenstein Lászlónak, az állat- és takarmányforgalmi részvénytársaság vezérigazgatójának, a közgazdaság terén szerzett érdemei el­ismeréséül, a magyar királyi udvari tanácsosi címet díjmentesen adományozom. Kelt Budapesten, 1918. évi február hó 11-én. KÁROLY a. k. Gróf Zichy Aladár s. k. 6 császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­tatott legkegyelmesebben adományozni. (Folytatás) a Ferencz József-rend tiszti keresztjét a kadiékitménynyel, az ellenséggel szemben és különleges alkal­mazásban kitűnő szolgálata elisme­réséül : Velenczei báró Ambrus László nyug. ezredes­nek, caracali körz. par.-nak; másodszor a vaskorona-rend 3. osztályát a hadiékitménynyel és a kardokkal, díjmentesen, az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartása elismeréséül: ns. Milojenic Slavoljuk alezredesnek, egy b.-h. t. v.z. par.-nak; a vaskorona-rend 3. osztályát a hadiékit­ménynyel és a kardokkal, díjmentesen, az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartásuk elismeréséül: Tillich József 59. gy-e.-beli és Lauereri Cziharz Károly 36. t. t.-e.-beli őrnagyoknak; Gombás Erse 9. t. v.-t.-beli, Bergmann Ottó 3. és Maniu János 7. hegyi t.-e.-beli századosok­nak; Vytasek Jaroszláv 8., Biscan Miksa 12. és Hanik­a Ferenc 59. gy.-e.-beli főhadnagyoknak; Miller Ede 66. gy.-e.-beli őrnagynak; Patzak Ferenc 88. gy.-e.-beli, Marton G­ábor 27. t. t.-e.-beli és Kammel Frigyes 17. hegyi t.-e.-beli száza­dosoknak ; lovag Jóig Ernő 13. dzs.-e.-beli számf. szá­zadosnak, beosztva a vezérkarhoz; Buchta Tivadar 27. és Unger Jakab 88. gy.-e.-beli és Christanell Antal 2. th­. cs. v.-e.-beli tart. főhadnagyoknak; ns. Kurz Frigyesnek, az ellenség előtt elesett 59. gy.-e.-beli, Bratino­ János 89. gy.-e.-beli és dr. Tedesev Jenő 32. t. t.-e.-beli tart. had­nagyoknak; Fanser Rezsőnek, az ellenség előtt szerzett sebesülésében elhalt 7. gy.-e.-beli századosnak; az ellenséggel szemben — repülői minő­ségben —­ vitéz és eredményes maga­tartásuk elismeréséül: Rubritius Gusztáv 6. t. v.-z.-beli főhadnagy­nak és Storer Győző 14. huszár-e.-beli tart. főhad­nagynak ; az ellenséggel szemben eredményes szol­gálata elismeréséül: Hess Vilmos 41. árk.-z.-beli számf. őrnagy­nak, beosztva a vezérkarhoz; az ellenséggel szemben vitéz magatartá­suk és kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Rubin Ferenc táv.-e.-beli és Ivascu György 12. hegyi t.-e.-beli századosok­nak ; Friedl Rikárd nyug. századosnak, a hads. főpar.-ságnál; a vaskorona-rend 3. osztályát a hadiékit­ménynyel, díjmentesen, az ellenséggel szemben kitűnő szolgá­lata elismeréséül: Bertlett Jánosnak, egy hadi. hadb. 1. oszt. kat. főhadbiztosának; a Ferencz József-rend lovagkeresztjét a hadiékitménynyel és a kardokkal, az ellenséggel szemben vitéz és önfeláldozó magatartásuk elismeréséül: dr. Schatz Jakab 37. gy.­e.beli és dr. Tomory Ernő 17. hely Őrs. kórházbeli ezredorvosnak; a Ferencz József-rend lovagkeresztjét a hadiékitménynyel, az ellenséggel szemben kitűnő szolgálata elismeréséül: Bury-pravontinszky Lajos m. kir. 1. népf. par.­ságbeli m. kir. népf. főhadnagynak; az ellenséggel szemben kitűnő és önfel­áldozó szolgálatuk elismeréséül : Many Hermann tart. táb. lelkésznek, a trienti járv. kórháznál; dr. Eisenschimml Vilmos 1. th­. cs. v.-e.-beli törzsorvosnak; a háborúban kitűnő szolgálatuk elisme­réséül : Schön Ernő m. kir. 17. honv. gy.-e.-beli őr­nagynak és Tintner Károly százados számvivőnek ; az arany vitézségi érmet tisztek részére,­­ az ellenséggel szemben kiválóan vitéz magatartásuk elismeréséül: Schüllar Alfréd 48. gy.-e.-beli őrnagynak; dr. Walter Leó 2. t­­. cs. v.-e.-beli tart. szá­zadosnak ; Kleindin Imre 5. gy.-e.-beli őrnagynak és Kohn Károly b.-h. 4. gy.-e.-beli tart. főhad­nagynak , az ellenséggel szemben repülői minőségé­ben kiválóan vitéz magatartása elis­meréséül : Brumowski Godwin 8. lov. t.-e.-beli szám­y századosnak; az ezüst vitézségi érem 1. osztályát tiszteli, részére: az ellenséggel szemben kiválóan vitéz magatársuk elismeréséül: Fecurar Brutus 33. gy.-e.-beli és Sima Gábor 2. th­. cs. v.-e.-beli tart. főhad­nagyoknak ; Groteszky Valér 29. gy.-e.-beli és Köhler Jaroszláv 20. t. v.-z.-beli tart. had­nagyoknak ; másodszor a katonai érdemkereszt 3. osz­tályát a hadiékitménynyel és a kar­dokkal , az ellenséggel szemben vitéz magatar­tásuk elismeréséül: Schlupek Antal 74. gy.-e.-beli alezredesnek; Heinzel Rezső 14. t. t.-e.-beli, Ludwig Ernő 35. t. tat.-e.-beli és Ludwig Frigyes 10. nehéz t. t.-e.-beli száza­dosoknak; Schubert Károly 12. és Stöhr Ferenc 112. t. t.-e.-beli főhadnagyok­nak; Schmidt Brúnó 107. t. t.-e.-beli őrnagynak; Schneider Emil 14. t. t.-e.-beli százados­nak és Semlitschka Ernő 119 t. t. e.-beli főhadőr­nagynak. A »Budapesti Közlöny« mai számának 7-ik lapján kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy és egynegyed év melléklettel.

Next