Budapesti Közlöny, 1918. március (52. évfolyam, 50-76. szám)

1918-03-14 / 62. szám

Budapest, 1918. 62. szám Csütörtök, március 14 BUDAPESTI HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon : József 20—21. Kiadóhivatal: VIL. Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő­­ és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre.................................60 korona Félévre .....................................30 » Negyedévre....................... 15 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig az első 10 szóért 90 fillér, min­den további 10 vagy kevesebb szóért 30 fillér.­­ Ezenfelül beküldendő az ese­dékes nyugtatványbélyeg és az eset­leg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 80 áll., kétszer beiktatva egyenkint 72 fill., a háromszor vagy többször beiktatva 60 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Helyesbítés. A »Budapesti Közlöny« 1918. évi március 13-án megjelent 61. számában közölt, az új­szülött főherceg keresztelőjére vonatkozó közle­ménybe az a hiba csúszott be, hogy 111. Lajos Bajorország királyának a neve tévesen »Károlyi­nak íratott. a császári és apostoli királyi Felsége a követ­kező legfelső kéziratot méltóztatott legkegyel­mesebben kiadni: Kedves dr. Ugrón! Magyar minister­­elnököm előterjesztésére önt a háború által érintett erdélyi gazdasági és társa­dalmi viszonyok helyrehozatalára és irá­nyítására királyi biztosommá ezennel ki­nevezem. Kelt Badenben, 1918. évi március hó 6-án. KÁROLY s. k. Wekerle Sándor s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére dr. Korláti Bernát István­nak, a Magyar Gazdaszövetség Igazgató­jának, a szociális és szövetkezeti ügy, valamint a mezőgazdaság terén szerzett kiváló érdemei elismeréséül a Ferencz József-rend középkeresztjét a csillaggal adományozom. Kelt Badenben, 1918. évi március hó 2-án. Károli m. k. Gróf Zichy Aladár s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minisz­terem előterjesztésére dr. Imre Sándor budapesti állami polgári iskolai tanitó­­képző-intézeti rendes tanárt s egyetemi magántanárt a budapesti állami polgári iskolai tanitóképző-intézet igazgatójává a VI-ik fizetési osztályba kinevezem. Kelt Badenben, 1918. évi március hó 10-én. Károly e. k. Gróf Apponyi Albert s. k. ő császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben a követ­kező kinevezéseket legkegyelmesebben tel­jesíteni és elrendelni, hogy: 1. a kinevezések csak akkor lépjenek érvénybe, ha a kinevezéshez megkívánt összes feltételek a kinevezés napján tel­jesítve voltak; 2. az ebben a Rendeleti Közlönyben fel­tüntetett szolgálati beosztások csak annyi­ban bírjanak érvénynyel, amennyiben azok a hadrakelt seregnél időközben meg nem változtak; 3. az 1. és 2. pont alattiakhoz szük­séges helyesbítések a közvetlen elöljáró parancsnokságok (hatóságok, elöljárók) által közvetlenül mielőbb bejelentendők. És pedig: a tart. erődít. tisztviselők egyesített létszá­mában : erődít. századosokká a tart.-ban : (1918. febr. 1-től szám. ranggal) . (Folytatás.) a köv. tart. erődít. főhadnagyokat: Dittrich Frigyest a krakói, Babuska Frigyest a mostari, Kuler Jaroszlávot a mostari és Lacker Ferencet a krakói hadmérnök igazg.­­nál, Eleőd Zoltánt a budapesti erődépit. igazg.-nál, Langer Rezsőt a brixeni hadmérnök igazg.-nál, a katonaorvosi tisztikarban : vezérfőtörzsorvossá: dr. Kunze Erik vezértörzsorvost, 1. oszt. főtörzsorvosokká: (1918. febr. 1-től szám. ranggal) : Schwartz Dezső, Reichenberg Sándor,­­ Makkos Hettyei Helyei Gyula, Lengs­feld Istvánt, Jiránek Ferenc, Ferenczy Sándort, Bartek­ Róbert, Jaros Ferencet, Pollach Józsefet és Hadinger Győző 2. oszt. főtörzsorvosokat, or­vostudorokat ; 2. oszt. főtörzsorvosokká: (1918. febr. 1-től szám. ranggal): Válek Frigyest, Stein Mór, Havelka Ferenc, Potocek János, Strisch Emil, Busch Frigyes, Freisinger László, Zini József, Vlach Antal, Kondi Vilmos, Albrecht Otmár, Roediger Jenő, Murschenhofer Ferenc, Schütz Nándor, Friedmann Mór, Lewicki Ferenc és Mizera József törzsorvosokat, orvostudorokat, törzsorvosokká. (1918. febr. 1-től szám. ranggal) : Frank Rikárd, Müller Vilmos, Marconi Albert , Florea Oktavián és Schmidt Róbert ezredorvosokat, orvostudoro­kat, dr. Wächter István ezredorvos, rangjának fen­­tartásával Cosrta Jenő, Szokolik Ede, Malásek Antal, Halek Jaromos, Kiss József, Scheinz János, Zamponi Rajmund, Jankó Béla, Szén András, Zrunek Kelemen, Srb Rezső, Weber Jaroszláv, Donau Vilmos, Ballner József, Glaser Ottó, Huran Antal, Pauser Fülöp és Dietzler Károly ezredorvosokat, orvostudoro­kat ; ezredorvosokká. (1918. febr. 1-től szám. ranggal) : Debre Péter, Nardelli Aurél, Arnoek András, Pogacsik Dániel, Höfer Rezső, Sitta Emil, Melion Ferenc, Pirkel Lipót, Bum Ernó, Peters Ádám, Vesely Vencel, Röder István, Kovácsay István, Tarnai Lajos, Beniacs Gyula, Bergmann Bódog, Kocowski Miklós, Wessely Károly, Jandl Jenő, Schmuttermeier Ferenc, Haiszer János, Duda Márius, Schlander Emil, Herczeg Árpád és A »Budapesti Közlöny« mai számának 11-ik lapján kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy és fél év melléklettel

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék