Budapesti Közlöny, 1918. április (52. évfolyam, 77-100. szám)

1918-04-03 / 77. szám

Budapest, 1918 77. szám Szerda, április 3 BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. r~s rrs Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: K­­ IL, Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ...............................60 korona Félévre ............ 30 » Negyedévre............................ 15 • Egy teljes lap ára 60­iltér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még­pedig az első 10 szóért 90 fillér, min­den további 10 vagy kevesebb szóért 30 fillér.­­ Ezenfelül beküldendő az ese­dékes nyugtatványbélyeg és az eset­leg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 80 áll., kétszer beiktatva egyenkint 72 fill., e háromszor vagy többször beiktatva 60 fül, számonkint külön-külön. Nyilvános ható­­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Magyar belügyminiszterem előterjeszté­sére dr. Lengyel György Udvarhely vár­megye főispánját Fogaras vármegye fő­ispánjává kinevezem. Kelt Badenben, 1918. évi március hó 29-én. KÁROLY s. k. Tóth János s. k., Magyar belügyminiszterem előterjesz­tésére Mezőssy Lászlót, Bereg vármegye főispánját, ezen állásától buzgó szolgálatai­nak elismerése mellett, saját kérelmére felmentem. Kelt Badenben, 1918. évi március hó 29-én. Károly s. k Tóth János s. k. Magyar belügyminiszterem előterjesz­tésére Korossy György járási főszolgabirót Temes vármegye és Temesvár szabad királyi város főispánjává kinevezem Kelt Badenben, 1918. évi március hó 29-én. Károly­é­k Tóth János s. k. Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére dr. Springer Ferenc ügy­véd, országgyűlési képviselő, Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottsága tagjának, hosszas közéleti kiváló munkás­ságának elismeréséül, a magyar királyi udvari tanácsosi címet díjmentesen ado­mányozom. Kelt Badenben, 1918. évi március hó 29-én. Károly s. k Gróf Zichy Aladár s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége mi­ltóz­­tatott legkegyelmesebben (Folytatás) adomán­yozni:­­ a katonai érdemkereszt 3. osztályát másod­szor a hadiékitménynyel és a kardok­kal, az ellenséggel szemben vitéz magatartásuk elismeréséül: Gewinner Gusztáv 10. drag.­e.-beli és Roller Rajnold 108. t. t.-e.-beli századosok­nak; Prochask­a József j1., 2. gy.-e.-beli tart. fő­hadnagynak ; lovag Roller Ernő 48. gy.-e.-beli és Borowicka Milos 1. várt.-e.-beli századosok­nak; Klansnitzer Ferenc 2. és Schwan Hilárius 3. t­z. cs. v.-e.-beli tart. főhadnagyoknak ; Nowotny Antal b.-h. 8. t. v.-7.-beli, az ellen­ség előtt elesett főhadnagynak; az ellenséggel szemben vitéz magatartásuk és kitűnő szolgálatuk elismeréséül: gróf Auersperg Herward 5. drag.­e.-beli őr­nagynak; Farcsádi Lázár Lajos m. kir. 28. honv. gy.­­e.-beli századosnak; Walleshausen Alfréd 34. gy.­e.-beli főhadnagy­nak ; a katonai érdemkereszt 3. osztályát a hadiékitménynyel, különleges alkalmazásban kitűnő szolgálata elismeréséül; Perathoner Vilmos vezérkari alezredesnek; a katonai érdemkereszt 3. osztályát a hadiékitménynyel és a kardokkal, az ellenséggel szemben vitéz magatartásuk elismeréséül : Salmen Albrecht 2. gy.-e.-beli főhadnagynak; Moldován Romulus 32. gy.-e.-beli és Merkovits Sándor m. kir. 10. honv. gy.-e.-beli századosoknak; Juhász Artur m. kir. népf. par.-beli m. kir. népf. századosnak; Jegg Ede és Simeth Nándor 3. ti­. cs. v.-e.-beli, Friedmann Zsigmond 1. és Krivsky József 5. várt.-e.-beli és Fikar Lajos 12. egész 6.­századbeli főhad­nagyoknak ; Kohn Frigyes 18., Jakab Ernő 46., Wiesbauer János és Rapr Károly 75. gy.-e.-beli, Neumann Walter és Klose Farkas 2. thz. cs. v.-e.-beli, Smykal József 10. t. v.-t.-beli, Prisching Román 106. és Kovác Róbert 132. t. t.-e.-beli, Resnyák Ferenc 4. és Mühlberger József 14. hegyi t.-e.-beli tart. főhadnagyoknak; Eisler János 9. neb. t. t.-e.-beli nyug. főhad­nagynak címmel és jelleggel; Spieler Rezső b.-h. 4. gy.-e.-beli hadnagynak; Csodányi Béla 19., Komlós Aladár 25., Schler Rajmund 59. gy.-e.-beli, Bohle Meinrad és Schmid János 2., Sekanina Ernő, Fayt Jaroszláv és Bernard Ernő 3. t­z. cs. v.-e.-beli, Langhammer Frigyes 106. t. t.-e.-beli, Tóth István m. kir. 3. és Blázsik Lajos m. kir. 5. honv. gy.-e.-beli és Mogyoróssy László m. kir. 39. honv. t. t.-e.­­beli tart. hadnagyoknak; Fritz Oszkár I. várt.-e.-beli és Huyer Rezső 1. várt.-z.-beli tart. századosok­nak ; Illersberg Károly jt., b.-h. 4. gy.-e.-beli, Csepini Adamovich Lajos I. várt.-e.-beli és Lichtenstein Egon 29. árk.-t.-beli tart. fő­hadnagyoknak ; Braun József 44., Gutwein János 86. gy.-e.-beli és Tandler Rezső 4. t. t.-e.-beli tart. hadnagyok­nak; Roeniger Károly 3. nehéz t. t.-e.-beli cs. kir. Ldw. nyilvt. századosnak; Flederbacher Henrik 2. tir. cs. v.-e.-beli cs. kir. népf. főhadnagynak; Scalet Albert cs. kir. H. népf. kir. par.-beli cs. kir. népf. hadnagynak;­­ Teschler Ernő 51. gy.-e.-beli századosnak; Mischka Adolf 11. hegyi t.-e.-beli főhadnagy­nak; Pilhatsch Albert 8., Léger János 33., Malankiewicz Szaniszló 57. gy.-e.-beli, Tizos Szaniszló 2. várt.-e.-beli tart. főhad­nagyoknak ; Bellanovic Kristóf 16. gy.-e.-beli és Podharsk­y Jaromir b.-h. 3. gy.-e.-beli had­nagyoknak ; Schäfer Ottó 4., Kerekes László 5., Zikmund János, Jahoda Rezső és Sladky János 8., Neumann Károly 57., Broslawski József 80., Basler József 88., Wagner Lajos 92. és Stehlik Adolf 99. gy.-e.-beli, Sinzek Károly 2. thz. cs. v.-e.-beli, Koós Ferenc b.-h. 2. gy.-e.-beli és Fitz Pál 21. hegyi t.-e.-beli tart. hadnagyok­nak ; az ellenség előtt elesett: Majoros István 12. és Havranek János 49. gy.-e.-beli, Lacina Ágost 1. th­. cs. v.-e.-beli, Grosse Konrád 12. drag.-e.-beli és Sperk Győző 109. t. t.-e.-beli tart. had­nagyoknak , az ellenségtől szenvedett sebesülésükben elhalt: Diitz István cs. kir. 8. löv.-e.-beli tart. had­nagynak ; lauber Frigyes 80. gy.-e.-beli századosnak. A »Budapesti Közlöny« mai számának 8-ik lapján kezdődik a »Hivatalos Értesítő» háromnegyed iv melléklettel.

Next