Budapesti Közlöny, 1918. május (52. évfolyam, 101-123. szám)

1918-05-01 / 101. szám

szám. Budapest, 1918. 101. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon : József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeura-épület. Telefon: Józs­ef 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő ” és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre.................. GO korona Félévre .................................... 30 » Negyedévre................................. 15 » Eljg teljes lap ár«*­ 60 fillér. H­­IVATALOS LA­P. Szerda, május 1. M * KÖZLÖNY. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be , még pedig az első 10 szóért 90 fillér, min­den további 10 vagy kevesebb szóért 30 fillér. — Ezenfelül beküldendő az ese­dékes nyugtatványbélyeg és az eset­leg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhi­ldetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 80 fill, kétszer beiktatva egyenkint 72 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 60 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50 % engedmény. HIVATALOS RÉSZ. 1918. évi VIII. TÖRVÉNYCIKK az 1917118. költségvetési év első négy hó­napjában viselendő közterhekről és fede­zendő állami kiadásokról szóló 1917. évi IX. t.-c. hatályának az 1917/18. költség­­vetési év végéig való kiterjesztése tárgyában. (Szentesítést nyert 1918. évi április hó 30-án, — Ki hirdette­tett az »Országos Törvénytárában 1918. évi május hó 1-én.) MI I. KÁROLY ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIA CSÁSZÁRA, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁGNAK E NÉVEN IV. APOSTOLI KIRÁLYA, emlékezetül adjuk ezennel mindenkinek, akit illet, hogy Kedvelt Magyarországunk és társországai hű Főrendei és képviselői közös egyetértéssel a következő törvény­cikket terjesztették szentesítés végett Fel­ségünk elé: 1. §. Az 1917/18. költségvetési év első négy hónap­jában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról szóló 1917. évi IX. t.-c. 1., 2. és 5. §-aiban foglalt s az 1918. évi III. t.-cikkel az 1­918. évi április végéig kiterjesztett rendel­kezések hatálya az 1917/18. költségvetési év végéig kiterjesztetik azzal, hogy a kormány által az idézett törvényekben, valamint a jelen törvényben nyert felhatalmazás alapján az 1917/18. költségvetési évben teljesített kiadások és beszedett állami bevételek az 1914. évi XXVII. t.-cikkel törvénybe iktatott 1914/15. évi állami költségvetésben megállapított ama fejezet, cím és rovat terhére vagy javára utal­­ványozandók és számolandó­k el, amely az 1914/15. évi részletes előirányzatok alapján természetüknek megfelel. . .­­ 2. §. Az 1917/II. évre vonatkozó állami zárszám­adásban : a) a kiadások és bevételek az 1870. évi XVIII. t.-c. 22 §-ában és az 1880. évi LXVI. t.-cikkben foglalt rendelkezésektől részben el­térőkig, az 1914/15. évre megállapított költség­­vetéssel hasonlítandók össze; b) az 1917/18. évre szóló előirányzatképen általában azok az összegek veendők az össze­hasonlításnál alapul, amelyek az 1916. évi XL. t.-c. 2. §-a értelmében az 1916/17. évre elő­irányzott összegek gyanánt voltak veendők; c) mi sem veendő az 1917/18. költségvetési évre előirányzat gyanánt a rendkívüli kiadások »átmeneti kiadások« és »beruházások­ költség­­vetési alosztályaiban azokon a fejezeteken, címe­ken, rovatokon, alrovatokon , illetve tételeken, amelyeken az 1916. évi XL. t.-c. értelmében az 1916/17. költségvetési évre megállapított ki­adás a vonatkozó szükséglet utolsó részletösszegét képezte. 3. §. Az 1917/18. költségvetési évet illetőleg a jelen törvény 1. és 2. §-ai szerint igénybevehető hite­lek közül a »rendes­ és az »átmeneti« kiadá­soknál azokra nézve lesz két évi, vagyis az 1918/19. költségvetési év végéig terjedő felhasz­nálási idő igény­bevehető, amelyekkel azonos célra, tehát ugyanazon a fejezeten, címen, rova­ton, alrovaton vagy költségvetési tételen az 1914/15. évre engedélyezve volt hitelösszegekre nézve az 1915. évi XII. t.-c. 6. §-ában foglalt felhatalmazás alapján két évi felhasználási idő lett megállapítva. Az átruházási jognak az 1917/18. költség­­vetési évben való gyakorlására nézve — a jelen törvény 2. §-ának b) és c) pontjaiban foglalt határozmányokból folyó korlátozással — ugyan­azok a rende­lkezések veendők irányadókul, amely rendelkezések az 1914/15. évre szóló állami költségvetésben engedélyezett hitelekre nézve megállapíttattak, — mindazonáltal azzal az eltéréssel, hogy a m. kir- államvasutak beruhá­zásainál az 1917/18. évben a »forgalmi eszközök és felszerelés «-re és az »építkezések”-re engedé­lyezett hitelek között is lesz átruházásnak helye. • 4. §. Az 1888. évi IV. t.-c. 7. íjának az a ren­delkezése, amely szerint a helyi érdekű vasutak segélyezése címén az állami költségvetés éven­ként 600.000 K-nál (300.000 írtnál) nagyobb összeggel nem terhelhető, az 1917/18. évre ha­tályon kívül helyeztetik. 5. §­A jelen törvény 1918. évi május hó 1-ső nap­ján lép életbe, de az 1 —3. §-okban foglalt ren­delkezések hatálya az 1917/18. évi állami költ­ségvetésről szóló törvény életbeléptével megszű­nik. Az 1917/18. évi állami költségvetési tör­vény megalkotása esetében a jelen törvénynyel adott felhatalmazás alapján az 1917/18. évi kezelés javára beszedett bevételek , illetve ter­hére teljesített kiadások az 1917/18. évi költ­ségvetés keretébe lesznek beillesztendők. A jelen törvény végrehajtásával a pénzügy­­miniszer bízatik meg. Mi e törvénycikket s mindazt, a­mi abban foglaltatik, összesen és egyenként helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Badenben, ezerkilencszáztizennyol­­cadik évi április hó harmincadik napján. Károly s. k. (P. H.) Dr. Wekerle Sándor s. k. A főrendiház szervezetének módosítá­sáról szóló 1885. évi VII. t.-c. 5. §-a alapján magyar ministertanácsom előter­jesztésére Kövesházai báró Kövess Her­mann belső titkos tanácsos, tábornagyot és dr. Bárczy István Budapest székes­­fővárosom főpolgármesterét élethossziglan a főrendiház tagjaivá kinevezem. Kelt Badenben, 1918. évi április hó 25-én. Károly s. k., Wekerle Sándor s. k. Magyar miniszertanácsom előterjesz­tésére dr. Hodonyi báró Manaszy-Barca György nagybirtokos, országgyűlési kép­viselőnek, valamint törvényes fiutódainak az 1885. évi VII­­.-c. 2. §-ának c) pontja ért­elmében az örökös főrendiházi tagság jogát adományozom. Kelt Badenben, 1918. évi április hó 25-én. Károly g. k. Wekerle Sándor s. k. Földmivelésügyi magyar ministerem elő­terjesztésére Nagyrákói és­­ Kelemen­falvi úr. Rakovszky György államtitkári cím­mel és jelleggel felruházott ministeri tanácsost helyettes államtitkárrá ki­nevezem. Kelt Badenben, 1918. évi április hó 24-én. Károly s. k. Gróf Serényi Béla s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére a Magyarcsesztvei báró Miske József főkonzul és Reichseggi lovag Gerstenberger Jenő vármegyei aljegyző között, utóbbinak örökbefogadása iránt Szombathelyen 1917. évi április hó 16-án kötött szerződésnek az örökbefogadás tényére vonatkozó részét jóváhagyván, örökbefogadó báró Miske József magyar bárói rangját, családnevét, »Magyarcseszt­vei” előnevét és címerét örökbefogadott lovag Gerstinberger Jenő vármegyei al­jegyzőre és törvényes utódaira díjmen­tesen átruházom s megengedem, hogy lovag Gerstenberger Jenő és törvényes utódai családi címerüket a báró Miske­ ­ »Budapesti Közlöny« mai számának 13-dik lapján kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy és fél ív melléklettel csatolva van továbbá az »Országgyűlési Értesítő« a főrendiház 1918. évi április hó 29-diki 110-dik üléséről.

Next