Budapesti Közlöny, 1918. június (52. évfolyam, 124-145. szám)

1918-06-01 / 124. szám

Budapest, 1918. Szombat, június 1. 124. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VI. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő«és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre............................60 korona Félévre .............. 30 » Negyedévre............................. 15 * Egy teljes lap ára 00 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még­pedig az első 10 szóért 90 fillér, min­den további 10 vagy kevesebb szóért 30 fillér.­­ Ezenfelül beküldendő az ese­dékes nyugtatványbélyeg és az eset­leg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 80 fill., kétszer beiktatva egyenkint 72 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 60 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 60% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére dr. Mihalié Adolf báni tanácsosnak, kitűnő és eredményes szol­gálata elismeréséül, Lipót-rendem lovag­keresztjét díjmentesen adományozom. Kelt Badenben, 1918. évi március hó 2-án. Károly b. k. Gróf Zichy Aladár s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére dr. Bosnjak Tivadar báni tanácsosnak, kitűnő és eredményes szol­gálata elismeréséül, Lipót-rendem lovag­keresztjét díjmentesen adományozom. Kelt Badenben, 1918. évi május hó 14-én. Károly s. k. Gróf Zichy Aladár s. k. Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére a háború alatt kifejtett buzgó és eredményes tevékenységük el­ismeréséül a kecskeméti »Hadsegélyző Bizottság«-nak alább megnevezett tagjai részére, úgymint: özvegy Kanda Elelmének, dr. Kiss Jánosnénak, Sándor Istvánnénak, Györffy Balázsnénak, dr. Fodor Jenőnének, Gazsó Rezsőnének, özvegy Hajdú Györgyné­­nek, özvegy dr. Künsztler Károlynénak, özvegy dr. Kovács Pálnénak és Varga Adolfnénak a II. osztályú polgári hadi érdemkeresztet. Sztankay Lajos iparos­­tanonciskolai igazgatónak, Dömötör Pál gazdálkodónak, özvegy Laczy Sándornénak, Vasváry Ida községi népiskolai tanítónő­nek, Szőke Gyulánénak, Baktay Albertné községi tanítónőnek, Fekete Adolfnénak, Fekete Bélánénak­, Fenyő Sándornénak, Forró Lajosnénak, Füvessy Imrénének, özvegy Lakatos Ambrusnénak, özvegy Szabó Lászlóné állami elemi iskolai tanítónőnek, Sztankay Lajosné és Tárnok Józsefnének pedig a III. osztályú polgári hadi érdem­keresztet adományozom. Kelt Badenben, 1918. évi május hó 10-én.Károly s. k. Gróf Zichy Aladár s. k. Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Szaplonczay Mihálynak, a belügyminisztérium számvevőségi igaz­gatójának és Szaplonczay György görög katholikus lelkész esperesnek, valamint törvényes utódaiknak a bemutatott címert adományozom. Kelt Badenben, 1918. évi május hó 10-én. A császári és apostoli királyi Felsége 1918. évi május hó 15-én kelt legfelsőbb elhatározásával a vörös kereszt körül szerzett kiváló érdemeik elismeréséül a magyar szent korona országai vörös kereszt egyleténél Budapesten működő személyiségek közül: herceg Esterházy Miklós b. t. t., királyi főasztalnokmester, cs. és kir. kamarás, fömegbizottnak, gróf Széchényi Emil b. t. t., kamarás, fömegbizottnak és a segélyegyleti m. kir. biztos helyettesének, gróf Batthyány Lajos b. t. t., kamarás, a vörös keresztes tuda­kozódó iroda vezetőjének, dr. Wagner Ödön, központi főmegbizott és főgondnok, aszta írók­nak, végül dr. Farkas László udvari tanácsos, főtitkárnak a hadiékítményes I. osztályú vörös keresztes díszjelvényt díjmentesen legkegyelme­sebben adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott az alábbi kinevezéseket tel­jesíteni és elrendelni: 1. hogy az előléptetések csak akkor lépjenek érvénybe, ha az előléptetéshez megkövetelt összes feltételek a kinevezés napjával teljesítve voltak, 2. hogy az ezen Rendeleti Közlönyben kihirdetett szolgálati beosztások csak annyi­ban bírnak érvénynyel, amennyiben azok időközben a hadrakelt seregnél nem vál­toztak meg, 3. hogy az 1. és 2. pont értelmében szükségessé váló helyesbítések a közvetl­en elöljáró parancsnokságok (hatóságok, őnökök) s által a hadügyministeriumhoz mielőbb közvetlenül bejelentessenek. r És pedig: kinevezni: (1918. május 1-vel): a tábori és hegyi tüzérségnél: (Folytatás) főhadnagyokká a tart.-ban : (1918 május 1-től szám. ranggal) : a köv.­ tart. hadnagyokat : Közútié Ágostot és Szfizié Jaroszlávot a 107., Nelhiébel Ottót az 5., Tarkowsk­i Tádét és Diamant Albertet a 12., Dénes Jenőt és Rosenbacher Vilmost a 36. t. t.-e.-ben ; Arató Gyulát a 6., Linhardt Ferencet, Felse Vilmost, Haberler Lajost és Dobozi Artúrt a 12. hegyi t.­e.-ben ; Sladowski Alfrédot a 16. neh. tar.-o.-ban; Lechner Egont az 53., Schill Lászlót és Héri Sándort a 131., Wullak Károlyt a 102. t. t.-e.-ben ; Schwarz Mártont a 7. neh. t. t.-e.-ben ; Kruczkiewici Ádámot a 11. hegyi t.-e.-ben ; Rittinger Jánost a 4. neh. tar.-o.-ban ; Stelzig Károlyt, Körinek Károlyt, Kiinger Gusztávot és Pataky Miksát a 29., Görgei Görgey Ervint és Langecker Ferencet a 8. hegyi t.-e.-ben ; Connert Frigyest a 12. neh. tar.-o.-ban ; Hermann Henriket az 53., Techet Flóriánt a 105., Wolski Ludomirt a 30. t. t.-e.-ben ; Röth Dezsőt a 7. neh. tar.-o.-ban ; Vollgruber Ernőt a 119., Ondriska Ignácot a 36., Zarboch Ödönt, Schöfer Emilt és Seneczko Gergelyt a 124. t. t.-e.-ben ; Taussig Győzőt a 2. hegyi t.-e.-ben ; Kern Aurélt a 127., Schwab Ervint a 133., Schmidt Ottót és Scharner Albertot a 135., Weisz Károlyt, Ehrenwalli Dorotka Edét és Steiger Jánost a 8., Schwestka Henriket a 9., Zuccariei lovag Wasserthal Eriket a 12. Gläser Egont a 110., Dirner Gusztávot és Biberea Györgyöt a 17., Schwenk Adolfot, Nagel Farkast a 3., ns. Zimmermann Bernátot és báró Grap Győzőt a 108., Krakowitzer Vilmost a 103., Faber Rezsőt, Ráczbelyi Rück Ferencet és Neuberg Károlyt a 14.,­­ Plodek Ferencet a 2., Mucha Józsefet az 5. t. t.-e.-ben ; Pitroff Miklóst és Gánszk­y Adolfot az autó­csapatban ; Pongor Lajost és Fekete Bertalant a 15., dr. Pokorny Lajost a 148., Schicke Albint a 36. t. t.-e.-ben ; Lysakowski Zdiszláv 111. tab. t.-e.-beli, Sümegi István autócsapatbeli, Wagner Lipót, Klinger Brúnó és Kolbenschlag Rezső 12. hegyi t.-e.-beli Bedinger Lipót 4. t. t.-e.-beli, Deissenberg Ágost 11. neh. tar.-e.-beli, Lang Róbert 105. t. t.-e.-beli, Glatz Alfonz­­14. hegyi t.-e.-beli, Balog Ernő 131. t. t.-e.-beli,r­é­in KÁROLY s. k. Gróf Zichy Aladár s. k. A »Budapesti Közlöny« mai számának 9-ik lapján kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy és fél év melléklettel.

Next