Budapesti Közlöny, 1918. július (52. évfolyam, 146-171. szám)

1918-07-02 / 146. szám

Szerkesztőség: VSL kerület, Rákóczi-út 54. órám. Telefon : József 20—21, Kiadóhivatal: WSL, Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület Telefon: József 13—91. ,yaBMBS— -----—-­ Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő» és az »Országgyűlési Értesítő» című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre................................ GO korona Félévre ..................................... 30 »Negyedévre........... 15 » Egy teljes lap ára 30 fillér. Hivatalos hirdetések : A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még­pedig az első 10 szóért 90 fillér, min­den további 10 vagy kevesebb szóért 30 fillér.­­ Ezenfelül beküldendő az ese­dékes nyugtatványbélyeg és az eset­leg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. M­agárt hirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 80 fill. kétszer beiktatva egyenkint 72 fill.,­­ háromszor vagy többször beiktatva 60 flik számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. 1918. évi IX. TÖRVÉNYCIKK a jövedelemadóról és a vagyonadóról szóló törvények módosításáról és kiegészítéséről, a hadi nyereségadóról szóló törvény hatályá­nak meghosszabbításáról, valamint egy­némely adónem után fizetendő hadipótlékról. (Szentesítést nyert 1918. évi junius hó 20-án. — Kihirdettetett az s Országos Törvénytár»-ban 1918. évi julius hó 1-én.) MI­S KÁROLY ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIA CSÁSZÁRA, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁGNAK E NÉVEN IV. APOSTOLI KIRÁLYA, emlékezetül adjuk ezennel mindenkinek, akit illet, h­ogy Kedvelt Magyarországunk és társországai hű Főrendei és Képviselői közös egyetértéssel a következő törvény­cikket terjesztették szentesítés végett Fel­ségünk elé: I. FEJEZET:­­ A jövedelemadóról és a vagyonadóról szóló törvé­nyek módosításáról és kiegészítéséről. ■H 1. §• A jövedelemadóról szóló 1909. évi X. t.-c. 1. §-ának 8-ik pontja és a vagyonadóról szóló 1916. évi XXXII. t.-c. 1. §-ának 6. pontja azzal egészít­­tetik ki, hogy azok a külföldi vállalatok (részvény­­társaságok, részvényekre alakult betéti társasá­gok, korlátolt felelősségű társaságok, szövetkeze­tek és biztosítási vállaltok), amelyeknek a magyar­­szent korona országaiban bejegyzett cégük nincs és ennek folytán a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok kereseti adója alá nem tartoznak, ha­nem a kereseti adó III. osztályában adóznak, jöve­delemadót és vagyonadót is kötelesek fizetni. E vállalatok jövedelmének, illetőleg vagyonának adókötelezettségét ugyanazok a rendelkezések hatá­rozzák m­eg, amelyek a magyar szent korona orszá­gainak területén nem lakó vagy tartózkodó kül­földi állampolgárok adókötelezettségére nézve az 1909. évi X. t.-c. 1. §-ának 4. pontjában, illetőleg az 1916. évi XXXII. t.-c. 1. §-ának 4. pontjában foglaltatnak. Jövedelemadó és vagyonadó alá tartoznak még a fel nem osztott hagyatékok (nyugvó örökségek) ,s adóköteles jövedelmeik, illetőleg adóköteles vagyonuk után. 2­ §a­­z 1916. évi XXVI. t.-c. 4. §-ának első bekez­dése helyébe lép : A 1909. évi X. t.-c. 12. §-a azzal egészittetik ,de hogy a jövedelemadó, vagyonadó, fegyver- és vadászati adó és hadmentességi díj kivételével az adóívet megelőző évben tényleg fizetett egyéb állami gyenes adók és az ezek után járó törvény­hatósági s községi adók, valamint a vi s­zabályo­­zási járulékok és a hadsegélyezési célokra igazol­tan adott önkéntes adományok az egyes jövedelem­­forrásokból származó és az 1916. évi XXVI. t.-c. 5. §-ának első bekezdésében megállapított módon kiszámítot jövedelemieknek együttes összegéből levonandók akkor, ha az adóköteles a vallomás benyújtására kitűzött határidő­­ alatt számszerű vallomást ad, amelyben az egyes forrásokból eredő jövedelmét egyenként vallja be. Az előző határozat szerint levonható közterhek összegét — különbeni jogvesztés terhe alatt — tar­tozik a fél a pénzügyi hatóság kívánságára akár a községi elöljáróság (városi vagy kir. adóhivatal) bizonyítványával, akár az adóívvel legkésőbb a kivetést teljesitő felszólamlási bizottság előtt iga­zolni. Az 1909. évi X. t.-c. 2. §-ának eseteiben a jelen szakasz szerint levonható közterheket a részesedés arányában megosztva kell levonni. Ha a jelen szakasz szerint adólevonásnak helye van, az adóévet közvetlen megelőző egy évre meg­állapított hadi nyereségadó szintén levonható. Ha a megállapítás még nem jogerős, az elsőfokon kivetett adót kell levonni, annak jogerős megálla­pítása után pedig a helyesbítést az 1912. évi Lil­. t.-c. 24. §-ának 1. a) pontjában foglaltak szerint hivatalból kell foganatosítani. 10.600 -án felül 11.400, jövedelemig 316 » 11.400 » » 12.200 » » 344 » 12.200 » 13.000 » » 376 » 13.000 » · 14.000 » 410 » 14.000 » » 15.000 » 450 » 15.000 » » 16.000 » 490 » 16.000 » 17.000 »­­· 530 » 17.000 » % 18.000 » 570 » 18.000 » » 19.000­­ » 610 » 19.000 » » 20.000 » 650 » 20.000 » » » » » » s· » · & » · · 3. §. Az 1909. évi X. t.-c. 24. §-a helyébe lép : 1. Az alábbi fokozatok szerint a jövedelemadó összege : 800 hán felül 900Kjövedelemig 5 K 900 » s· 1.000 » 6 » 1.000 » · 1.100 »· 7 » 1.100­­· » 1.200 » 8 » 1.200 » » 1.300 » 9 » 1.300 » » 1.400 » » 10 » 1.400 1.500 11 » 1.500 » 1.600 · 12 » 1.600 » 1.700 » 14 » 1.700 » 1.800 * * 16 1.800 » 1.900 · 18 » 1.900 » » 2.000 » 1­­20 » 2.000 »­­» 2.200 » P 23 » 2.200 » » 2.400 » P 26 » 2.400 » » 2.600 P 30 » 2.600 » » 2.800 P 34 » 2.800 » » 3.000 » P 38 » 3.000 » » 3.200 » 44 » 3.200 » » 3.400 » P 50 » 3.400 » 3.600 » » 56 » 3.600 » 3.800 » P 62 » 3.800 » 4.000 » P 68 » 4.000 » ■ 4.400 » P 76 » 4.400 » 4.800 » P 86 » 4.800 » » 5.200 » P 96 » 5.200 » » 5.600 » » 112 » 5.600 »­ » 6.000 » P 128 » 6.000 » 6.600» *■ 144 » 6.600 160 » 7.200 » p 7.800 » P 186 » 7.800 22.000 » 730 » 22.000 » 24.000 » » 810 » 24.000 » » 26.000 »­­ 890 » 26.000 » » 28.000 » 970 » 28.000 » » 30.000 »­­» 1.050 » 30.000 » » 32.000 » 1.130 » 32.000 » » 34.000 » 1.220 » 34.000 » 36.000 »■ » 1.320 »­­36.000 » » 38.000 » » 1.420 » 38.000 » » 40.000 » 1.520 » 40.000 » » 44.000 » 1.720 » 44.000 » 48.000» 1.920 » 48.000 » 52.000 2.120 * 52.000 » » 56.000 » 2.320 » 56.000 » » 60.000 » » 2.520 * 60.000 » 64.000 » » 2.720 » 64.000 » » 68.000 » » 2.920 » 68.000 » » 72.000 »­­» 3.120 * 72.000 » » 76.000­» » 3.320 » 76.000 » » 80.000 » » 3.520 » 80.000 » » 84.000 » » 3.720 * 84.000 » » 88.000 » » 3.970 » 88.000 » » 92.000 » 4.220 * 92.000 » » 96.000 » » 4.470 * 96.000 » » 100.000 » » 4.720 » 100.000 » » 104.000 » » 4.970 * 104.000 » * 108.000 » » 5.220 » 108.000 » 112.000 » 5.480 » 112.000 » » 116.000 » » 5.740 » 116.000 » » 120.000» 6.000 » 120.000 » » 124.000 » 6.260 * 124.000­­ » 128.000 » 0.530 * 128.000 » » 132.000 » 6.800 » 132.000 » 136.000 ;» » 7.070 » 136.000 » » 140.000 » » 7.350 x 140.000 » » 144.000 » £ 'i'.pdj * 144.000 » » 148.000 » 7.920 » 148.000 » » 152.000 8.210 » 152.000 »­­156.000 » » 8.500 » 156.000 y" » 160.000 ‡· 8.800 * 160.000 •» 164.000 ‡· 9.100 »· 164.000 ‡· 168.000 » 9.410­­ 168.000 172.000 176.000 180.000 184.000 188.000 192.000 196 000 » » » » » » » 172.000 176.000 180.000 184.000 188.000 192.000 196.000 200.000 » » » » » 9.720 » 10.030 » 10.350 » 10.670 » 11.000 · 11.330 » 11.660 » 12.000 « 200 000 Kán felül 6% fizetendő jövedelemadó fejében akként, hogy a fokozatok 5.000 Kként emelkednek s minden megkezdett fokozat teljes 5.000 koronának veendő.­­ Ha 800 Kán alul is van adóztatásnak helye, 800 kilót lefelé a fokozatok 50 koronánként, az adótételek pedig 30 fillérrel kisebbednek. » 7.200» P » 8.400 » P 212 » 8.400 9.000 » P 238 » 9.000 9.800 » P 264 » 9.800 » 10.600 s­ p 290 » ^ A Budapesti Közlöny* mai számának 22-ik lapján kezdődik a * Hivatalos Értesítő* egyenfél iv melléklett«1.

Next