Budapesti Közlöny, 1918. augusztus (52. évfolyam, 172-196. szám)

1918-08-01 / 172. szám

Budapest, 1918. 172. szám. Csütörtök, augusztus 1 H­IVATALOS LAP: _________ __________________. — ■ ....................................— ................... — Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő* és az »Országgyűlési Értesítő* című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre.................................60 korona Félévre .................................. 30 » Negyedévre........................ 15 » Egy teljes lap ára 60 elér. Hivatalos hirdetések : A »Hivatalos Értesítő*-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, m­ég pedig az első 10 szóért 90 fillér, min­den további 10 vagy kevesebb szóért 30 fillér.­­ Ezenfelül beküldendő az ese­dékes nyugtatványbélyeg és az eset­leg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 80 fül., kétszer beiktatva egyenkint 72 till., • háromszor vagy többször beiktatva 60 JUL számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. ■ ■■ ■ 'I ---■a HIVATALOS RÉSZ. ő császári és apostoli királyi Felsége. méltóztatott legkegyelmesebben utólag érvényesíteni a Frigyes főherceg tábor­nagy ur ő cs. és kir. fenségének 1915. évi május 9-én kelt legfelső elhatározással adományozott gyémántos 1. oszt. hadi­­ékitményes katonai érdemkereszthez a kardokat. A császári és apostoli királyi Felsége folyó évi julius hó 2-án Eckartsauban kelt leg­felső elhatározásával Günther Antalnak és báró Kemény Árpádnak a főrendiház alelnöki állásaik­tól saját kérelmükre történt felmentésük alkal­mából, e minőségükben tett hű és buzgó szol­gálataikért legmagasabb Elismerését legkegyel­mesebben nyilvánítani méltóztatott. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Szabó István kassai gazda­sági akadémiai rendes tanárnak, a had­vezetőség érdekeinek előmozdítása, neveze­tesen a takarmány és egyéb mezőgazda­­sági szakkérdések megoldása körül szer­zett érdemei elismeréséül, a királyi taná­csosi címet díjmentesen adományozom. Hadszíntér, 1918. évi junius hó 22-én. Károly s. k. Gróf Zichy Aladár s. k. , császári és apostoli királyi Felsége méltóz­tatott legkegyelmesebben adományozni: a vaskorona-rend 3. osztályát a hadiékit­­ménynyel, díjmentesen, a háború ideje alatt kitűnő szolgálata elismeréséül: Kornmüller Emil 97. gy.-e.-beli ezredesnek; a Ferencz József-rend lovagkeresztjét a hadiékitménynyel, a háború ideje alatt kitűnő szolgálatuk elismeréséül : Leganowicz­ Gábor Broniszláv nyug. ezredesnek; Passeral Miklós 43. gy.-e.-beli számi. őrnagy­nak, beosztva a vezérkarhoz; Metz Gyula nyug. őrnagynak, a temesvári kat par.-ságnál; Hueber Győző cs. kir. Ldw. nyug. őrnagynak címmel és jelleggel; Stekel Róbert mérnöktiszti test.-beli száza­dosnak ; dr. Skita Aladár tart. hadnagynak, a had­­ügym.-nál ; Wagner Ferenc 32. árk.-z.-beli ezredesnek; Buchmann Miklós nyug ezredesnek, a 63. gy.-e.-nél; ns. Knapp József nyug. ezredesnek címmel és jelleggel, a 8. dzs.-e.-nél; Traeger József 20. gy.-e.-beli, Witburgi Wilburger Arnold 3. t­z. cs. v.-e.­­beli, ns. Fischer Rezső 3., báró Patkon Henrik 8. és báró Kellersperg Oszvald 15. drag.-e.-beli, Breznói Prihradny Henrik 7. húsz.-e.-beli, Alzner Rezső 4. dzs.-e.-beli és Holzer Hermann 47. árk.-z. beli alezredesek­nek; továbbá a következő nyug. alezredeseknek: Hahn Ferencnek a 15. és Satke Jánosnak a 100. gy.­e-nél: lovag Lenzendorf Bélának az 5. drag. e. nél: Coczon Henriknek a fiumei és Böhm Györgynek a freistadti tart. tiszti isk.-nál. (Folytatása következik.) A császári és apostoli királyi Felsége az utólag beérkezett előléptetési beadvá­nyok alapján az alább következő kineve­zéseket legkegyelmesebben teljesíteni és elrendelni méltóztatott: 1. hogy az előléptetések csak akkor lép­jenek érvénybe, ha az előléptetéshez meg­követelt összes feltételek a kinevezés nap­jával teljesítve voltak; 2. hogy az ezen Rendeleti Közlönyben kihirdetett szolgálati beosztások csak annyiban bírnak érvénynyel, amennyiben azok időközben a hadrakelt seregnél nem változtak meg; 3. hogy az 1. és 2. pont értelmében szükségessé váló helyesbítések a közvet­len elöljáró parancsnokságok (hatóságok, főnökök) által a honvédelmi ministerium­­nak mielőbb közvetlenül bejelentessenek. És pedig: a gazdászati tisztikarban. (Folytatás) százados-gazdászati tisztté: 1918. évi február he­­­vei: 1918. február 1-ei ranggal: dr. Molnár Kálmán főhadnagy-gazdászati tisztet, az 6. honvéd gyalogezrednél, főhadnagy-gazdászati tisztekké: 1915. évi szeptember hó 1 vel: 1915. szeptember 1-ei ranggal: Révai Miklós hadnagy-gazdászati tisztet, a 6. honvéd gyalogezrednél, továbbá: 1916. évi november hó 1-vel: 1916. november 1-ei ranggal: Pál István hadnagy-gazdászati tisztet, a 6. honvéd gyalogezrednél, továbbá: 1918. évi május hó 1-vel, 1918. május 1-ei ranggal, a következő hadnagy-gazdászati tiszteket. Belle Ferencet az 5. és Kranz Józsefet a 29. honvéd gyalogezrednél. A szolgálatonkivüli viszonyban, a gyalogságnál, századosokká. 1917. évi november hó 1-vel: 1917. november 1-ei ranggal: a következő főhadnagyokat: Krets Lázárt, Temple Rezsőt, Greiner Ármint, Urbányi Gusztávot, Gerő Józsefet; 1918. évi május hó 1-vel: 1918. május 1-ei ranggal: a következő főhadnagyokat: Mitscha Jenőt, Frimmel Bélát, Felföldy Bélát, Szentey Gézát, Makói Makay Kálmánt, dr. Lindner Lászlót, Korán Jánost, Vezér Jenőt, dr. Kalteneckert Győzőt, Grosz Vilmost, Ebenspanger Oszkárt, Both Pétert; főhadnagyokká. 1914. évi november hó 1-ével, 1914. november 1-ei ranggal, a következő hadnagyokat: Incze Ferencet a 24., Telkes Ernőt a 7. honvéd gyalogezrednél; 1915. évi május hó 1-ével: 1915. május 1-ei ranggal: Káldor Lipót hadnagyot a 16. honvéd gyalog­ezrednél ; 1915. évi szeptember hó 1-ével: 1915. szeptember 1-ei ranggal: Zahler József hadnagyot a 9. honvéd gyalog­­ezrednél­ ,A »Budapesti Közlöny« továbbá mai számának 35-dik lapján kezdődik a »Hivatalos Értesítő« háromnegyed iv melléklettel; csatolva va® Országgyűlési Értesítő« a képviselőház 1918 évi julius hó 30-iki 814-dik üléséről, az­­

Next