Budapesti Közlöny, 1918. október (52. évfolyam, 223-249. szám)

1918-10-01 / 223. szám

Budapest, 1918. 223. szám. Kedd, október 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre...................................60 korona Félévre .................................... 30 » Negyedévre................................ 15 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig az első 10 szóért 90 fülér, min­den további 10 vagy kevesebb szóért 30 fillér. — Ezenfelül beküldendő az ese­dékes nyugtatványbélyeg és az eset­leg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fill­érj­ével.­agán­hirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 80 fill., kétszer beiktatva egyenkint 72 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 60 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Kossubha Domokos cím­zetes tankerületi főigazgatónak, volt egri cisztercita rendi perjel és főgimnáziumi igazgatónak, nyugalomba vonulása alkal­mából, a közoktatásügy terén szerzett érdemei elismeréséül, III. osztályú vas­­korona - rendemet díjmentesen adomá­nyozom. Kelt Reichenauban, 1918. évi augusz­tus hó 1­6-án. Károly s. k. Gróf Zichy Aladár s. k. Vallás-és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére dr. Mosonyi Dénes pécsi székesegyházi kanonok, püspöki irodaigazgatónak a Szent Benedekről nevezett szkalkai címzetes apátságot, dr. Késmárky István pécsi püspöki jog­akadémiai igazgatónak pedig az almás­monostori címzetes apátságot adományo­zom. Kelt Reichenauban, 1918. évi szeptem­ber hó 12-én. Károly s. k. Gróf Zichy János s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére a kassai székes­káptalanban megüresedett mesterkanonok­­ságot Hiszem Kálmán címzetes apát, zemplénmegyei főesperes és tőketerebesi plébánosnak adományozom. Kelt Reichenauban, 1918. évi szeptem­ber hó 12-én. Károli g. k. Gróf Zichy János s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minisz­terem előterjesztésére Gyulai Sándor nagy­­rőczei és Cseh Elek homonnai állami felső kereskedelmi iskolai igazgatókat e minő­ségükben a VI. fizetési osztályba ki­nevezem. Kelt Reichenauban, 1918. évi szeptem­ber hó 5-én. Károly b. k. Gróf Zichy János s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minisz­terem előterjesztésére dr. Hehler Antal Országos Szépművészeti Muzeu­m­ Zrt és budapesti tudomány-egyetemi magántanárt a budapesti tudomány-egyetem bölcsészet­tudományi karán üresedésben levő művé­szettörténeti tanszékre nyilvános rendes tanárrá a törvényszerű illetmények­kel­ kinevezem. Kelt Reichenauban, 1918. évi szeptem­ber hó 18-án. Károly s. k. Gróf Zichy János s. k. Vallás-és közoktatásügyi magyar minisz­terem előterjesztésére dr. Morvay Győző­nek, a budapesti III. kerületi állami fő­gimnázium igazgatójának a tankerületi főigazgatói címet adományozom. Kelt Reichenauban, 1918. évi szeptem­ber hó 7-én. Károly s. k. Gróf Zichy János s.­k Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére ’ Wellibil Károly, gróf Forgách féle hitbizományi jószágigazgató­nak, a közélet és a közgazdaság terén szerzett érdemei elismeréséül, a királyi tanácsosi címet díjmentesen adományozom. Kelt Reichenauban, 1918. évi szeptem­ber hó 5-én. KÁROLY s. k. Gróf Zichy Aladár s. k. Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Mousing Géza Budapest székesfővárosi elemi iskolai igazgatónak és szakfelügyelőnek, a Magyar­országi Tanitóegyesületek Országos Szövetsége elnökének és Rákos István Budapest székesfővárosi elemi iskolai igazgatónak és szakfelügyelőnek, a Magyarországi Tanítók Eötvös alapja alel­nök­ének, a tanügy terén kifejtett buzgó és eredmé­nyes munkásságuk elismeréséül, a királyi tanácsosi címet díjmen­tesen, Kapy Rezső Budapest székesfővárosi elemi iskolai cím­zetes igazgatónak, a Ferencz József Tanítók Háza igazgatójának és Háros Antal Budapest székesfővárosi elemi iskolai tanítónak, a Magyarországi Tanítók Eötvös alapja titkárának pedig, a háború alatt, különösen az erdélyi menekülteket segítő mozgalomban kifejtett működésük elismeréséül, a II. osztályú polgári hadi érdemkeresztet adományozom. Kelt Reichenauban, 1918. évi szeptem­ber hó 7-én. Károly­i.­­ Gróf Zichy Aladár s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minisz­terem előterjesztésére Kiss Lajos zala­egerszegi áll. felső kereskedelmi iskolai rendes tanárnak, saját kérésére történt nyugdíjaztatása alkalmából, buzgó műkö­dése elismeréséül, az állami felső keres­kedelmi iskolai igazgatói címet adomá­nyozom. Kelt Reichenauban, 1918. évi szeptem­ber­ hó 5-én. " Károly u. k. Gróf Zichy János s. b. Személyem körüli magyar miniszterem terem előterjesztésére Matkovich­ Elek rábapordányi római katholikus népiskolai igazgató tanítónak, a népoktatásügy terén egy félszázadon át kifejtett buzgó mű­ködése elismeréséül, az arany érdemkeresz­tet adományozom. Kelt Reichenauban, 1918. évi szeptem­ber hó 5-én. Károly s. k. Gróf Zichy Aladár s. k . császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­tatott legkegyelmesebben megparancsolni, hogy a legfelső dicsérő elismerés tud túl adassák, a kardok egyidejű adományo­zása mellett: az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért . (Folytatás) ns. Ritzoffy Ervin b.-h. 3. gy. e.-beli száza­dosnak ; Waltner Lajos 57. és Bánhorváti Horváth Tassilo 114. t. t.-e.-beli és Szakraida Frigyes 60. nehéz t.-e - beli főhad­nagyoknak ; Szabó Sándor 46. gy.-e.-beli, A. »Budapesti Közlöny« mai számának 17-dik lapján kezdődik a »Hivatalos Értesítő» háromnegyed iv melléklettel

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék