Budapesti Közlöny, 1918. október (52. évfolyam, 223-249. szám)

1918-10-01 / 223. szám

2 Blazek József 10. hegyi t.-e.-beli, Hnatowski Péter 3. és Wieckorwski Ferenc 9. nek. t.-e.-beli tart. fő­hadnagyoknak : Albrecht Nándor, Ojukic Bogoja és Haring János 6., Skala Károly 8., Wellmann Otmár 49., Krvaric Alajos és Kopacsin József 78. és Schmiedt Rezső 82. gy.-e.-beli, Senner Erik 3. t. v.-z -beli, Dálnokfalvai Bartha Rezső és Moravec Ernő 8. drag.-e.-beli és Weidner Rezső 9. hegyi t.-e.-beli hadnagyok­nak; Mar­esch Valter és Wilsch Manó 1., Nowak Ferenc 4., Seres Sándor és Szeibel György 5.,­­ Wabin Leó 7., Spahil József 8., Födermayr Ferenc, Breuer Lipót és Richter Rezső 14., Ernst Rezső, Fuchs János, Kaiser Károly, Weiss Károly és Vaculik Pál 49., Lányi Dezső 23., Leonhardt András 31., Hajós Sándor 43, Hock József 57., Némec Miloszláv 81., Keresztfalvy Oszkár és Cser Vince 67., Szaniszló Dezső 79., Dávid Izidor és Dere József 82., Schwarz József 83., Cs. Koczián Rezső 87., Haupt Károly 93., Schnepp Vilmos és Halle József 96. gy.-e.-beli, Podrouzek Nándor és Hostalek Miklós 3. tir. cs. v.-e.-beli, Borst Alfréd, Fernsteini Haselmayer Ferenc és Proxauf József 4. tir. cs. v.-e.-beli tartalékos hadnagyoknak: Matz Oszkár 2. és Decser Zoltán 3. t. v.-z.-beli, Skobibuné Rezső és Schleimer József b.-h. 1. gy.-e.-beli, Putz Ernő 2., Schlossberg Alfréd 8. és Trattnerni báró Léderer Henrik 11. drag.­­e.-beli, Conlegner Károly 9. huszár-e.-beli, lovag Drabma­yr-Angerheim Miksa és Friedmann Ágost 12., Moszynski Ádám 30., Kauser János 32., Ozankc Vjekoslav 36., Windsperger Hermann 58., Deutsch Arthur és Sonnleitner János 103., Wittgenstein Lajos 105., Szekeres Imre 147., Roller Róbert 152., Schenk Rezső 158. és Schmidt Erik 3. t. t.­e.-beli, Ravenshehi Reiser Károly 10. és Moskovits Béla 34., Kiss Ernő 35., Libán Broniszláv 49., Schiff Sámuel 57., Smetana János 59. és Kasi Jenő 60 nehéz t. t.-e.-beli, Knezsovics Lajos 4., Wohlrab Antal 8., Saliman József és Mader Rezső 9. hegyi t.-e.-beli, Brüll Sámuel 2. és Hegedűs Jenő 12. nehéz t.-e.-beli és Rybak Ferenc matróztest.-beli tart. had­nagyoknak ; az ellenséggel szemben vitéz és önfeláldozó magatartásukért: dr. Ripper Erik 2. helyőrs kórházbeli tart. segédorvosnak és írás Béla 26. gy.-e.-beli tart. egészs. had­nagynak ; hogy a legfelső dicsérő elismerés tudtul adassék, az ellenséggel szemben kitűnő szolgála­tukért : dr. Bielek Károly 6. nehéz t.-e. beli tartalékos századosnak; Wizek Antal 10. és Kompert Rikárd 11. vonat­ 7.-beli tartalékos századosoknak; gróf Bulgarini Egon nyug. századosnak, a codroipoi körzet par.-ságánál; Bauer György 4. vonat-r.-beli tart. főhad­nagynak ; Censianu Sándor táv.-e.-beli hadnagynak és Portsch Vilmos krakói kat. par.-ságbeli kat. alhadbiztosnak, a vasúti hadiszolgálatban kitűnő szolgá­latáért ; Warhanik Vilmos nyug. századosnak, a közp. száll. vezetőségnél; a háborúban kitűnő szolgálatáért: Cápán Gyula nyug. őrnagynak, a klagenfurti hadt. ruharaktáránál; a háború ideje alatt kitűnő szolgálatukért: Jacobenz Pál nyug. ezredesnek és Bamberger Rezső szkv. századosnak; egy különleges esetnél elhatározott maga­tartásáért : Cais Móric 19. t. v.­z.-beli századosnak; a nyugállományba való helyezése alkal­mából : Machovich József nyug. t. főlelkésznek, a budapesti kat. par.-ságnál; adományozni: a koronás arany érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján a kardokkal, az ellenséggel szemben vitéz magatartása és kitűnő szolgálata elismeréséül: Strélisker Jakab 13. v.n.-7.-beli tart. főhad­nagynak ; a koronás arany érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján, az ellenséggel szemben kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Nelböck Ferenc 25. t. v.-z.-beli tart. főhad­nagynak ; Németh Antal 14. és Hegyesi József 31. t. t.-e.-beli, Fischer József 5. és ns. Babay László 6. von.-z.-beli tart. had­nagyoknak és Klaftenegger József 63. gy.-e.-beli százados­szám­vivőnek ; az ellenséggel szemben kitűnő és önfel­áldozó szolgálatuk elismeréséül: dr. Slouk Milos 102. gy.-e.-beli tart. főorvos­nak és dr. Bondy Emil 1. helyőrs. kórházbeli tart. segédorvosnak ; a háborúban kitűnő szolgálatuk elisme­réséül : Brylinski Wladimir 130. t. t.-e.-beli tart. főhadnagynak és Fuchs Károly 8. von.­7.-beli tart. hadnagy­nak; a háború ideje alatt kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Braun Jenő cs. kir. népf. főhadnagynak a hadügym.-nál; Tóth Bertalan táb. lelkésznek a wieni kat. par.­­ságnál ; dr. Möschl Rezső és dr. Mohr Jenő népfölkelésre kötelezett polg.. orvosoknak; az arany érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján a kardokkal; az ellenséggel szemben vitéz magatartásuk és kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Varga Sándor 48. gy.-e.-beli és dr. Püs­kész Ede 14. nehéz t. t.-e.-beli tart. zászlósoknak; az ellenséggel szemben vitéz és önfeláldozó­magatartásuk elismeréséül: Krämer Miksa 4. és Drauburgi Kramer Ernő 47. gy.-e.-beli tart. egészs. zászlósoknak: az arany érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján, az ellenséggel szemben kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Varga Ferenc 32., Morár Gyula 62. és , Kadrschalek János 84. gy.-e.-beli tart. zászló­soknak ; Duhovich Miklós 22. gy.-e.-beli tart. egészs. zászlósnak ; a háborúban kitűnő szolgálatuk elisme­réséül : dr. Schneeweiss Rezső 14. vonat­ 7.-beli tart. kát. kir. járulnoknak; Götzlinger Gyula wieni nyilvt. élelm, rak­tárbeli tart. kát. élelm, járulnoknak és dr. Guttmann Béla 19. helyőrs. kórházbeli tart. kat. gyógysz. segédnek; a háború ideje alatt kitűnő szolgálata elismeréséül: Manuel Rikárd cs. kir. népf. zászlósnak. Ő császári és apostoli királyi Felsége leg­kegyelmesebben elrendelni méltóztatott, hogy a legfelsőbb dicsérő elismerés újólag — a kardok egyidejű adományozása, mellett — tudtul adassék: az ellenség előtt tanúsított vitéz magatar­tásuk elismeréséül. (Folytatás) Vajda Sándor, a cs. és kir. 10. tábori tüzér­ezrednél beosztott 4. honvéd tábori tüzérezred­­beli tartalékos századosnak, dr. Trócsányi József, a 20. nehéz honvéd tábori tüzérezrednél beosztott népfölkelő száza­dosnak, Hartmanndorfi Hatfaludy Ernő 32, Baló Zoltán, a 306. honvéd gyalogezrednél beosztott 30., Szigriszt Andor, egy honvéd gyaloghadosztály rohamzászlóaljnál beosztott 5. honvéd gyalog­ezredbeli, Jsivkovic Vladimir és Zsivkovics János, a 142. honvéd tábori tüzér­ezrednél beosztott 42., Deisler Ernő, a 37. nehéz honvéd tábori tü­zérezrednél beosztott 37. honvéd tábori tüzér­­ezredbeli és Merkel Aladár, a 36. nehéz honvéd tábori tüzérezrednél beosztott cs. és kir. 36. nehéz­­tábori tüzérezredbeli főhadnagyoknak, Harausz Tamás és Fülöp János 32., Futó Dezső 18. és Sepsó Hugó 26. honvéd gyalogezredbeli, Rampélt József, a 3. honvéd huszárezrednél beosztott 9. honvéd huszárezredbeli, Mács Gyula, a 37. nehéz honvéd tábori tü­zérezrednél beosztott 37. és Jeszenszky Elemér 37. honvéd tábori tüzér­ezredbeli, Smeritschnig Miksa, a 142. honvéd tábori tüzérezrednél beosztott cs. és kir. 128., Sombori András, a 37. nehéz honvéd tábori tüzérezrednél beosztott cs. és kir. 36. és Pesti László, a 37. nehéz honvéd tábori tü­zérezrednél beosztott cs. és kir. 133. tábori tüzérezredbeli tartalékos főhadnagyoknak, Budapesti Közlöny 1918. október 1.

Next