Budapesti Közlöny, 1918. november (52. évfolyam, 252-275. szám)

1918-11-01 / 250. rendkívüli szám

A Budapesti Közlöny rendkívüli kiadása• Budapest, 1918. 250. szám. Péntek, november 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre...............................60 korona Félévre ................................ 30 ► Negyedévre............................ 15 . Egy teljes lap ára 60 fillér. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VI­. kerület, Rákóczi­ út 54. szám. Telefon : József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi­ út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig az első 10 szóért 90 fillér, min­den további 10 vagy kevesebb szóért 30 fillér. — Ezenfelül beküldendő az ese­dékes nyugtatványbélyeg és az eset­leg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 80 iil­., kétszer beiktatva egyenkint 72 fill.,­­ háromszor vagy többször beiktatva 60 fill, számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50 % engedmény. Felelte szerkesztő: BÁRSONY ISTVÁN HIVATALOS RÉSZ. Ő Felsége Magyarország apostoli királya 1918. évi október hó 81-én gróf Károlyi Mihály országgyűlési képviselőt minister­­elnökké kinevezte, továbbá ugyancsak 1918. évi október hó 31-én gróf Károlyi Mihály ministerelnök előterjesztésére kinevezte: gróf Batthyány Tivadar belső titkos tanácsos, nyugal­mazott miniszert belügyministerré, megbízván őt egyben a személye körüli ministerium ideiglenes vezetésével, Garami Ernőt kereskedelemügyi ministerré, dr. Búza Barna ügyvédet földművelésügyi ministerré, megbízván őt egyidejűleg az igazságügyi ministérium ideig­lenes vezetésével, Lovászy Márton országgyűlési képviselőt vallás- és köz­­oktatásügyi ministerré, Linder Béla honvédtüzért törzskari ezredest, hadügy­­ministerré, dr. Nagy Ferencz államtitkárt, dr. Jászi Oszkár egyetemi magántanárt és dr. Kunfi Zsigmondot tárc­anélküli miniszerekké, végül a pénzügyministérium ideiglenes vezetésével, valamint a külügyek intézésével, addig mig a magyar külügyministerium felállittatik, gróf Károlyi Mihály ministerelnököt megbízta. A ministerium a hivatali esküt 1918. évi október hó 31-én letette. Budapest, 1918. Az »Athenaeum« nyomása.

Next