Budapesti Közlöny, 1918. december (52. évfolyam, 276-298. szám)

1918-12-01 / 276. szám

Budapest, 1918 276. szám Vasárnap, december 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő » és az »Országgyűlési Értesítő» című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre.............................. 60 korona Félévre .....................................30 » Negyedévre.............................. 15 » Etsy teljes lap ára 60 fillér. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig az első 10 szóért 90 fillér, min­den további 10 vagy kevesebb szóért 30 fillér. — Ezenfelül beküldendő az ese­dékes nyugtatványbélyeg és az eset­leg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetésiek: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 80 fill., kétszer beiktatva egyenkint 72 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 60 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A magyar hadügyminiszer a minister tanács felhatalmazása alapján dr. Ferdinándy Gejza helyettes államtitkári címmel és jelleggel fel­ruházott ministeri tanácsost és dr. Knapp Aurél ministeri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott ministeri osztálytanácsost helyettes államtitkárokká, Frank Béla, Holfeld Henrik, dr.­­Steinbrecher Rezső ministeri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott ministeri osztálytanácso­sokat, továbbá dr. Gregor­ich Endre, dr. Forin­tos Géza és Clair Ignác ministeri osztály­tanácsosokat ministeri tanácsosokká, dr. Bogsch Géza és Staub Elemér ministeri osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott ministeri titká­rokat, valamint dr. Nicola László, Végh Kál­mán, dr. Gulden Ferenc, Vén Antal, dr. Papanek József és dr. Czakó Jenő ministeri titkárokat ministeri osztálytanácsosokká ne­vezte ki. _______ A magyar hadügyminister rendeletével: Felmentetnek: 1918. évi december hó 1-ével: Fery Oszkár altábornagy, a magyar csendőr­ség felügyelője és Lóránth Dénes vezérőrnagy, a magyar csend­őrség felügyelőjének helyettese, ezen szolgálati beosztásuk alól és 1919. évi január hó 1-től számítandó nyugdíjilletékkel nyugállományba helyeztetnek. Megbizatik: 1918. évi december hó 1-ével. Csibere István II. számú csendőrkerületbeli ezredes a magyar csendőrség felügyelője teen­dőivel. Kineveztetnek: 1918. évi szeptember hó 19-ével, a magyar hadsereg szolgálaton kivüli viszo­nyában ; hadnagygyá: Augusetini Béla tartalékos őrmester; tartalékos zászlósokká: 1918. évi szeptember hó 1-ével: 1918. október 15-iki ranggal • Cserei József a 24. tábori vadászzászlóaljnál, Zorkóczy Ernő a 16. honvéd gyalogezrednél, 1918. évi december hó 1-ével, 1918. december 1-ei ranggal? katonai bírósági irodasegéd­tisztté: Batta István, a magyar legfelsőbb katonai ügyészhez beosztott, 30. honvéd gyalogezred­­beli őrmester, jelenlegi szolgálati beosztásában való meghagyás mellett; a háború tartamára: népfölkelő jogügyi tiszt­viselőkké; a következő népfölkelő jogügyi tiszviselő­­jelöltek: 1918. évi augusztus hó 1-ével: dr. Grünwald Henrik (Nagymihály), 1918. évi október hó 1-ével: dr. Grama Mózes (Bethlen), 1918. évi november hó 1-ével: dr. Bátsmegyey Elek (Törökbecse), dr. Chirita Viktor (Lugos), dr. Domonkos Ferenc (Temesvár), dr. Fabriczky Sándor (Budapest), dr. Löwinger Sámuel (Nyitraujlak), dr. Szucsu Valérián (Máriaradna), népfelkelő segédélelmezésü­gyi tisztekké: 1918. évi november hó 1-ével, 1918. november 1-ei ranggal: az alább megnevezett népfelkelő segéd­élelmezésügyi ti­sz­thely­ettesek Antié Boguinil a katonai élelmező raktárnál Wienben, a. 26. és Farkas Miklós a katonai élelmező raktárnál Wienben, a 28. népfölkelő parancsnokság nyil­vántartásában ;­­ népfölkelő segédélelmezésügyi tiszthelyettessé, az alább megnevezett egyévi önkéntesi karpaslomány viselésére jogosult nép­­fölkelésre kötelezett. Grünbaum Lajos a kassai katonai élelmező raktárnál, a 19. népfölkelő parancsnokság nyil­vántartásában. A honvédség kötelékéből elbocsáttatik , 1918. évi december hó 1-ével, tiszti rendfokozatának megtartása nélkül. Szilágyi Dezső, a budapesti katonai kerületi parancsnokság nyilvántartásában álló szolgálaton­­kivüli viszonybeli főhadnagy mint „rokkant, mindennemű népfölkelési szolgálatra is alkal­matlan*. _ A magyar hadügyminiszer rendeletével: A magyar hadügyminiszer a következő kitüntetések adományozását megerő­sítette­: a Ferencz József-rend lovagkeresztjét a hadidiszítménynyel és a kardokat, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatar­tása és kitűnő szolgálatai elismeréséül; Solymossy Jenő, egy honvéd gyalog hadosztály - parancsnokságnál beosztott, a budapesti honvéd hadosztálybíróság állományába tartozó százados­­hadbírónak ; az ellenség előtt tanúsított vitéz és ön­­feláldozó magatartása elismeréséül: dr. Russay Gábor, a 9. honvéd huszárezred­nél beosztott népfölkelő főorvosnak; a 3. osztályú katonai érdemkeresztet má­sodszor a hadidiszitménynyel és a kar­dokat ; az ellenség előtt tanúsított vitéz magatar­tásuk elismeréséül: Kükemezői Bánó Kálmán, a 307. honvéd gyalogezrednél beosztott 13. honvéd gyalogezred­beli és Perlaki Eckensberger György, az 51. honvéd tábori tüzérezrednél beosztott 11. honvéd tábori tüzérezredbeli őrnagyoknak, Ockó István, a 28. honvéd gyalogezrednél be­osztott 26. honvéd gyalogezred­beli századosnak, Dieter János, a 70. nehéz honvéd tábori tüzérezrednél beosztott volt cs. és kir. 2. lovas tábori tüzérezredbeli tartalékos századosnak, Fekete Jenő, a 305. honvéd gyalogezrednél beosztott 15. honvéd gyalogezredbeli főhadnagy­nak és Major Nándor, a 306. honvéd gyalogezrednél beosztott 29. honvéd gyalogezredbe!! tartalékos főhadnagynak: . a 3. osztályú katonai érdemkeresztet a hadidiszitménynyel és a kardokat, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatar­tásuk elismeréséül: Bally János, az 5. honvéd gyalogezrednél be­osztott 2. honvéd gyalogezredbe­li és Gesztessy Ákos, a 64. nehéz honvéd tábori tüzérezrednél beosztott 37. honvéd tábori tüzér­ezredbeli századosoknak, Storno Pál az 5. honvéd hegyi tüzérosztály­nál beosztott volt cs. és kir. 133. tábori tüzér­ezredbeli és Burghardt József az V/4. népfölkelő gyalog­zászlóaljnál beosztott 7. honvéd gyalogezredből­ főhadnagyoknak, Kiss-Kovács Rezső a 23. honvéd gyalogezred­nél beosztott népfölkelő főhadnagynak, Segulya István 28. honvéd gyalogezredbeli hadnagynak és Hoffmann József 28. honvéd gyalogezredbeli tartalékos hadnagynak; az ellenség előtt elesett: Vörös Sándor a 306. honvéd gyalogezrednél beosztott 5. honvéd gyalogezredbeli tartalékos hadnagynak; az ezüst katonai érdemérmet a katonai érdemkereszt szalagján egy ezüst pánt­tal és a kardokat ,­az ellenség előtt tanúsított vitéz maga­tartásuk elismeréssel: Kramaric Károly 25. és Lindner János, a 23. honvéd gyalogezrednél beosztott 2. honvéd gyalogezredbeli tartalékos főhadnagyoknak. A »Budapesti Közlöny« mai gszágának 8-ik lapján kezdődik a »Hivatalos Értesítő« fél év melléklettől

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék