Budapesti Közlöny, 1919. január (53. évfolyam, 1-26. szám)

1919-01-01 / 1. szám

Budapest, 1919. Szerda, január 1.­1. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerülzet, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VSTI, Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: * »Hivatalos Értesítőt és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre...............................60 korona Félévre ................................ 30 » Negyedévre............................ 15 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig az első 10 szóért 90 fillér, min­den további 10 vagy kevesebb szóért 30 fillér. — E­zenfelül beküldendő az ese­dékes nyugtatványbélyeg és az eset­leg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 80 fill., kétszer beiktatva egyenkint 72 101., s háromszor vagy többször beiktatva 60 fill. számonként külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A magyar miniszertanács Pethe Márton m­inisterelnökségi miniszeri tanácsost, hadügyi államtitkárrá nevezte ki. A magyar kormány a pénzügyminiszer elő­terjesztésére dr. Kállay Tibor és dr. Walkó Lajos ministeri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott ministeri osztálytanácsosokat az V. fizetési osztályba ministeri tanácsosokká, Bár­­czy Dezső és dr. Lősz Gyula ministeri osztály­tanácsosi címmel és jelleggel felruházott ministeri titkárokat, Mintzér József ministeri osztály­tanácsosi címmel és jelleggel felruházott pénz­ügyi tanácsost, dr. Szubonits Miklós, dr. Venczelly Béla, Kiss Jenő és dr. Ullmann István ministeri osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott ministeri titkárokat, dr. Telegdy Géza pénzügyi tanácsost, valamint dr. Tury Zoltán ministeri titkárt tanácsjegyzőt a közigazgatási bíróság­nál a VI. fizetési osztályba minister osztály­­tanácsosokká kinevezte; dr. Kemény Aladár, dr. Lukáts József és Pintér Endre ministeri osztálytanácsosoknak a ministeri tanácsosi címet és jelleget, Benkő Sándor ministeri osztálytaná­csosnak a ministeri tanácsosi címet,­ dr. Littke Lajos pénzügyi tanácsosnak a pénzügyi főtaná­csosi címet és jelleget, dr. Kulmann Lajos pénz­ügyi tanácsosnak, Főző Sándor pénzügyi taná­csosnak, tanácsjegyzőnek a közigazgatási bíró­ságnál, dr. Ringeisen Ottó ministeri titkárnak, Kölbig Ferenc pénzügyi tanácsosnak, dr. Bányai Aladár, dr. Kneppó Sándor, dr. Dragonescu Titus és dr. Havas Jenő ministeri titkároknak az osztálytanácsosi címet és jelleget, dr. Jankó­méri, Antal ministeri titkárnak az osztálytanácsosi címet, dr. Gyurmán Jenő pénzügyi titkárnak a pénzügyi tanácsosi címet és jelleget és végül dr. Nyeviczkey Zoltán jogügyi fogalmazónak a pénzügyi titkári ,címet és jelleget adományozta.­­ A magyar pénzügyminiszer dr. Frenreisz Pál pénzügyi titkárt, tanácsjegyzőt a közigazgatási bíróságnál, dr. Hetey Zoltán és Nemes Jenő­­pénzügyi titkárokat a VII. fizetési osztályba miniszeri titkárokká, dr. Jakab J. László pénz­ügyi titkárt a VII. fizetési osztályba pénzügyi tanácsossá, dr. Szabó Kálmán pénzügyi titkárt, Bogdány Béla pénzügyi titkárt, tanácsjegyzőt a közigazgatási bíróságnál, dr. Csilléry Béla, dr. Hetényi Károly, Ambrus Ferenc, dr. Molczer Elek és Liszkay Géza pénzügyi titkárokat a VII. fizetési osztályba miniszeri titkárokká, dr. Faust Imre és Bárány József pénzügyi segéd­titkárokat, dr. Komarniczky Gyula és dr. Arányi István jogügyi fogalmazókat, Kovácsy Béla pénzügyi segédtitkárt, tanácsjegyzőt a közigaz­gatási bíróságnál, dr. Tószegi Géza, Madarassy Gábor, dr. Osváth Pál, dr. Fattinger Sándor, dr. Szilágyi Ernő, dr. Jakabb Oszkár, dr. Mahler Sándor, valamint dr. Herczog Géza pénzügyi segédtitkárokat a VIII. fizetési osztályba pénz­ügyi titkárokká kinevezte. A magyar kormány az 1918. évi december 14-én tartott miniszertanácson a pénzügyminis­zer előterjesztésére Plachy Gyula, dr. Gellért Ferenc, Oltványi Ferenc, dr. Papp Antal ministeri tanácsosi címmel és az V. fizetési osz­tály jellegével felruházott pénzügyigazgatókat és dr. Hayde Gyula ministeri tanácsosi címmel és az V. fizetési osztály jellegével felruházott pénz­ügyigazgatót, a központi díj- és illetékkiszabási hivatal főnökhelyettesét az V. fizetési osztályba, — Kövesdi József, Garacs Sándor, dr. Kvirs­­feld László, Fink Ernő, Marosi Ferenc pénz­ügyi főtanácsosi címmel és jelleggel felruházott pénzügyi tanácsos, pénzügyigazgató helyettese­ket, Biró Ferenc pénzügyi főtanácsosi címmel és jelleggel felruházott pénzügyi tanácsost, a központi díj- és illetékkiszabási hivatal főnök­helyettesét, Sántha Ernő és Simontsits Lajos pénzügyi főtanácsosi címmel és jelleggel felru­házott pénzügyi tanácsosokat, Rátkay György pénzügyi tanácsos, földadónyilvántartási biztost, Smoquina Márius pénzügyi­ tanácsost, Szieber Ödön pénzügyi tanácsad­ó pénzügyigazgató he­lyettest, Tóth Károly és Hegedűs Antal pénz­ügyi főtanácsosi címmel felruházott pénzügyi tanácsos, pénzügyigazgató helyetteseket, Gyenge Sándor pénzügyi főtanácsosi címmel felruházott pénzügyi tanácsost, Péter István, Horváth Ká­roly, Schatz Miksa, Nagy Ferenc, Böhm Emil pénzügyi tanácsosokat, Pataky Lajos, Móricz Lajos, Maros Gábor, Deák Ferenc és Berzsenyi Béla pénzügyi tanácsos, pénzügyigazgató helyet­teseket, valamint Lánczy Gyula pénzügyi fő­tanácsosi címmel felruházott pénzügyi tanácsos, pénzügyigazgatót a VI. fizetési osztályba pénz­ügyi főtanácsosokká kinevezte; — Zobel Lajos ministeri tanácsosi címmel felruházott műszaki főtanácsosnak és Vangel Károly ministeri taná­csosi címmel felruházott pénzügyi főtanácsosnak az V. fizetési osztály jellegét, dr. báró Natarp Tivadar pénzügyi főtanácsosnak, Németh István, Nagy József, Zádor Mór és Papp Emil pénz­ügyigazgatóknak a ministeri tanácsosi címet és az V. fizetési osztály jellegét, Szilassy Géza és Szterszky Vince pénzügyi főtanácsos, fővárosi adófelügyelő helyetteseknek a ministeri taná­csosi címet, dr. Detre László és Bányay István pénzügyi főtanácsosi címmel felruházott pénz­ügyi tanácsosoknak a pénzügyi főtanácsosi jel­leget, Körösy Lajos és Virág Géza pénzügyi tanácsosoknak, Kaminszky János, Szakáts Gyula és Tillmann István pénzügyi tanácsos, pénz­ügyigazgató helyetteseknek, Schmidt Imre pénz­ügyi tanácsosnak, dr. Bujkovszky Gusztáv, Szedlák Imre, Langer Jenő és Pál­fi Zoltán pénzügyi tanácsos, pénzügyigazgató helyettesek­nek a pénzügyi főtanácsosi címet és jelleget, Kral Mladen Vazul pénzügyi tanácsosnak, Nagy Gábor pénzügyi tanácsos, pénzügyigazgató helyettesnek és Csáky György pénzügyi taná­csosnak a pénzügyi főtanácsosi címet,­­ Ba­­gossy Ferenc pénzügyi titkár, földadónyilván­tartási biztosnak, Zayzon Gergely, Papp Fe­renc, Higyák Tádé, Kovács István, dr. Kál­mán Manó, Habina Jenő, Mártyák Vazul, Simkó Géza, dr. Borda János, dr. Fejér Sán­dor, Bartha Balázs, Korizsánszky Sándor és Szabó Károly pénzügyi titkároknak a pénzügyi tanácsosi címet és jelleget, — Darvas Lajos, dr. Dohnányi Lajos, Zakariás József, Ko­­zocsa Mihály, Makay Emil, dr. Csulak Zoltán, dr. Nemes Ernő, Hirsch Nándor, dr. Róth Pál, dr. báró Drrsztay Andor és dr. Csulak Ele­mér pénzügyi segédtitkároknak a pénzügyi tit­kári címet és jelleget adományozta. A pénzügyminiszer Zboray Károly pénzügyi tanácsosi címmel és jelleggel felruházott sátor­aljaújhelyi, Szecső Vilmos pénzügyi tanácsosi címmel és jelleggel felruházott budapesti, Földes Albert pénzügyi tanácsosi címmel és jelleggel felruházott sátoraljaújhelyi, Szabó József pénz­ügyi tanácsosi címmel és jelleggel felruházott rimaszombati, dr. Komár Rezső pénzügyi taná­csosi címmel és jelleggel felruházott temesvári, Mérő Géza pénzügyi tanácsosi címmel és jelleg­gel felruházott zalaegerszegi, Pajzs József pénz­ügyi tanácsosi címmel és jelleggel felruházott nagybecskereki, dr. Perényi József rét­zügyi tanácsosi címmel és jelleggel felruházott buda­pesti, Szöllössy György pénzügyi tanácsosi cím­mel és jelleggel felruházott nagyszebeni, Kölcze István pénzügyi tanácsosi címmel és jelleggel felruházott brassói és Szautner Ottó pénzügyi tanácsosi címmel és jelleggel felruházott buda­pesti pénzügyi titkárokat, továbbá Mály István temesvári, Illés Emil besztercebányai, Litavszky Pál nagybecskereki, Vozáry Béla székesfehér­vári, Hittel Aurél máramarosszigeti, Ember Kálmán pozsonyi, Székely József sátoraljaújhelyi, Kluha Géza szekszárdi, dr. Kneifer István debreceni, Marossy Kálmán budapesti, Sensel György besztercebányai, Kacsér­ Gyula soproni, Jusztl Ede pécsi, Pásztor Károly zalaegerszegi és Bányász István nagybecskereki pénzügyi titkárokat jelen állomáshelyükön való meg­hagyásuk mellett a VII. fizetési osztályba pénz­ügyi tanácsosokká kinevezte. A magyar pénzügyminiszer Ivankievics József pénzügyi tanácsosi czím és jelleggel felruházott pénzügyi titkár és földadónyilvántartási biztost a besztercebányai pénzügyigazgatóságnál, továbbá Zulawski József pénzügyi tanácsosi czím és jel­leggel felruházott pénzügyi titkár és kataszteri helyszínelési felügyelőt a Szombathelyen állo­másozó VI. számú kataszteri helyszínelési fel­ügyelőségnél, végül Péchy Kálmán, Zseránszky Jenő és Mattyasovszky István pénzügyi titkár és kataszteri helyszínelési becslőbiztosokat a Debrecenben állomásozó V. számú, a Budapesten állomásozó III. számú, illetve a Szombathelyen állomásozó VI. számú kataszteri helyszínelési felügyelőségnél, jelen állomáshelyükön és föld­adónyilvántartási biztosi, kataszteri helyszínelési felügyelői, illetve kataszteri helyszínelési becslő­­biztosi alkalmazásukban való meghagyás mellett, a VII. fizetési osztályba pénzügyi tanácsosokká kinevezte. A magyar pénzügyminiszer Mar­kovács Ágoston pénzügyi titkári czím és jelleg­gel felruházott pénzügyi segéd­titkárt a Pozsonyb­an állomásozó I. számú kataszteri helyszínelési felügyelőségnél. A »Budapesti Közlöny« mai számának 11-ik lapján kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy és egynegyed év melléklettel

Next