Budapesti Közlöny, 1919. január (53. évfolyam, 1-26. szám)

1919-01-03 / 2. szám

ki*. B) A népfölkelésnél: segédgyógyszerészekké: a következő segédgyógyszerészhelyettesek: 1918. évi augusztus hó 1-ével: 1918. augusztus 1-ei ranggal: Bozó János és 1918. évi november hó 1-ével: 1918. november hó 1 ei ranggal: Srochlitz Emil, a budapesti helyőrségi kórház. Hedwig István, az 1. népfölkelő parancsnokság nyilvántartásában. A műszaki tü­zértisztviselőknél: tüzérsegédszertisztté: 1918. évi november hó 1-ével, 1918. évi november hó 1-ei ranggal és később meghatározandó rangszámmal : Davron Ferenc kezelő, a magyar hadsereg és hadtest fegyvertárnál Budapesten, a háború tartamára: népfölkelő segédszámtiszt­­jelöltté: 1918. évi december hó 1-ével, 1918. évi december hó 1-től számítandó ranggal: Karnál Viktor népfölkelő hadapródjelölt, a budapesti 1. népfölkelő parancsnokság nyilván­tartásában, beosztva a hadügyministerium szak­­■zakszámvevőségéhez, segédszertiszt, ékké. 1918. évi november hó­­­ei r­anggal és később meghatározandó rangszámmal: Illés Sándor és Hosztin Antal I. osztályú tüzérfőműmesterek a komáromi lövészergyárnál. Nyugállományba helyeztettek: 1919. évi január bő 1-ével. Slaby Gábor, a 32. honvéd gyalogezrednél helyi szolgálatot teljesítő nyugálományú al­ezredes,­­ Szapáry József szolgála­ton ki­vilis viszony­beli ezredes, a megejtett felülvizsgálat eredménye alapján mint csapatszolgálatra nem alkalmas, helyi szolgálatra alkalm­as. A magyar hadügyminiszer rendeletével: A magyar hadügyminiszer a következő kitüntetések adományozását megerő­sítette : az ellenség előtt teljesített különösen köte­­lességhű szolgálataik elismeréséül: a vas érdemkereszt a vitézségi érenc sza­lagján . (Folytatás) Mann Sándor népfölkelési kötelezettség alatt álló munkásnak a 21. népfölkelő parancsnokság nyilvántartásában, Pálfi József népfölkelő tizedes címzetes sza­kaszvezetőnek, Koszorús János, Panovics József, Csötönyi Péter, Kis Tóth István, Danóczy József népfölkelőknek, a 19., Deák Ferenc népfölkelő tizedesnek, Inga Gábor, Vitális Lajos, Koczák Mihály népfölkelőknek, a 21., Balázs Antal, Néma György nép­fölkelőnek, a 24-, Klein Albert, Schmiel Mór népfölkelőknek, a 21., Fejes Imre népfölkelőnek, az 5., Frencz Péter népfölkelőnek, Bordob­a Péter tartalékos honvédnek, a 23., Lázár Manó tartalékos honvédnek, a 21., Filimon Aurél­ népfölkelőnek, a 2., Ambrus József népfölkelőnek, a 21. Lzendrei György honvédnek, a 12., Tánc­os Péter, Hardi Péter tartalékos honvédeknek, a 21., Moldován János népfölkelőnek, a 23., Tóth László népfölkelőnek, a 3. honvéd gya­logezredben, Móricz Ferenc, Deák Márton, Lendvai János, Tobi Antal , Marschall Adára, Précsényi Ferenc népfölkelő tüzéreknek, Jámbor Márton népfölkelő hajótüzérnek, Kábák András, Tímár Sándor, Gergely Sándor tartalékos tüzérnek, Csorba Tódor, Zsurzs György tartalékos tizedeseknek, Buzgár Szilárd tartalékos hajótüzérnek, Filip János tüzérnek, Moldován András hajtótüzérnek, Pintyikán János népfölkelő haj­tó­tüzérnek, az 5. honvéd tábori ágyúsezredben, Balassa János Ferenc, Béres János, Bocser Sámuel, Czinkolczki Mihály, Demján Bálint, Freczinger Antal, Gálfi Lajos, Bein Ádám, Kammenda Simon, Méhes Gyula népfölkelő tüzéreknek, Miron Viktor tüzérnek, Nacsinák János, Németh Fábián, Nyircsa György, Unterecher Ferenc népfölkelő tüzéreknek, Szabó István tartalékos tüzérnek, Tóth József, Varga András, Wittmann György, Wölf Mihály népfölkelő tüzéreknek, a 38. honvéd tábori tarackosezredben, Sztojka János hajtótüzérnek, Csi­lágy Sándor tartalékos hajtótüzérnek, Opris György népfölkelő hajtótüzérnek, Deák György tartalékos hajtótüzérnek, Garfonkéi Ármin, Bucz Flórán, Kocsis József népfölkelő tüzéreknek, az 5. honvéd tábori ágyúsezredben, Rerskovicz Bernát népfölkelő címzetes tize­desnek, a 11., Keil József tartalékos őrvezetőnek, Armaszár Demeter népfölkelőnek, Baj­tó János tartalékos tisztiszolgának, Dávid József, Gergely István, Töpfer György népfölkelőknek, Nagy Ignác tartalékos honvédnek, Tokos Vilmos, Ba­ló Dávid népfölkelőknek, Benedek László tartalékos honvédnek, Bárka János, Ander György népfölkelőknek, a 24., Zudor Lajos tartalékos tizedesnek, a 23., Gutmann Sándor népfölkelő őrvezetőnek, az 1., Volna Lázár népfölkelőnek, a 23. honvéd gya­logezredben, Schuster Péter népfölkelő huszárnak, a 9. honvéd huszárezredben, Biró János népfölkelő honvédnek, a 24­, Angiél Ádár a tartalékos honvédnek, a 23. honvéd gyalogezredben, Bagi Gellért népfölkelőnek, a 29. népfölkelő parancsnokság nyilvántartásában, Kornea János népfölkelőnek, Margói Zakariás tartalékos honvédnek, Argyelean Tódor népfölkelőnek, Lupea János, Nicula György, Albu Miklós tartalékos honvédnek, a 23. honvéd gyalogezredben, Hoffmann Ernő népfölkelő huszárnak, az 1. népfölkelő huszárosztálynál, Bolla Miklós népfölkelő huszárnak, a 9. honvéd huszárezredben, Osztényi Benjámin tartalékos honvédnek, a 31.,­­ Csány János tartalékos honvédnek, a 21., Oláh Sándor népfölkelőnek, a 24., Köble István, Anka János népfölkelőknek, a 21., Dobre Szilárd népfölkelőnek, a 24., Törzse Meliton népfölkelőnek, a 23., Marosán András tartalékos honvédnek, Sipos Lajos népfölkelőnek, a 21., Fazekas Lajos, Vajdos István népfölkelőknek, a 24., Bogovics Sándor népfölkelőnek, Goldstein Gáspár tartalékos honvédnek, a 21., Gredina György, Hegye Sándor népfölkelőknek, a 23., Neumann Ernő népfölkelőnek, az 1., Frecska István népfölkelőnek, a 23., Gliga Gergely népf­ölkelőnek, a 21., Afteme János tartalékos honvédnek, a 23., Kozák István népfölkelőnek, a 24., Máglás János népfölkelőnek, a 23.,­ Kurtha János népfölkelőnek, a 21., Puskás István tartalékos honvédnek, az 5., Szdrenczán Filimon népfölkelőnek, a 21., Szekuly Román népfölkelőnek, Pécsi Kálmán honvédnek, a 23. honvéd gya­logezredben, Schlögl János népfölkelőnek, a 18. népfölkelő parancsnokság nyilvántartásában, Dancs Gábor, Wenzel Márton, Hies Antal tartalékos honvédeknek, a 23., Miklós Károly tartalékos honvédnek, a 22., Jurák Ferenc tartalékos honvédnek, az 1., György Dániel, Staudt József tartalékos honvédeknek, a 8., Albi Miklós, Nyikula György tartalékos honvédeknek, a 23., Földes András népfölkelőnek, a 30., Andorkó László népfölkelőnek, a 24., Kubalov Mihály népfölkelőnek, a 6., Popeszk Zachariás népfölkelőnek, a 23., Tóth Péter népfölkelőnek, a 22., Ilics János tartalékos honvédnek, Neamcz Miklós népfölkelőnek, a 23., Krim István népfölkelőnek a 24., Csonka Mihály, Klein Lipót, Peibleski András, Weise Mózes népfölkelőnek, a 21., Szász Károly szakaszvezetőnek, a 24., (Folytatása következik.) A budapesti ítélőtábla elnöke dr. Rüdiger Kornél, dr. Willner Miklós és Gyarmathy György budapesti lakosokat — az utóbb nevezettet ideig­lenes minőségben — a budapesti ítélőtábla ke­rületébe díjas joggyakornokokká kinevezte. A debreczeni ítélőtábla elnöke dr. Szedélyi Lajos lőcsei törvényszéki joggyakornok, nyíregy­házai lakost a debreczeni ítélőtábla kerületébe segélydíjas joggyakornokká kinevezte.­­ A nagyváradi ítélőtábla elnöke a vezetése alatt álló ítélőtábla kerületébe Grünwald Ödön ügyvédjelöltet ideiglenes minőségű joggyakor­nokká nevezte ki. A szegedi ítélőtábla elnöke az 1897. évi XXXIII. t.-c. 2 §-a értelmében az 1919. év tartamára az újvidéki törvényszéknél szervezett esküdtbiróság elnökéül Rékák Ferenc törvény­széki elnököt, elnökhelyettesül pedig dr. Fischer Frigyes törvényszéki birót jelölte ki. A szegedi ítélőtábla elnöke László Gábor végzett joghallgató, pénzügyi számtiszt, szegedi lakost a vezetése alatt álló ítélőtábla kerületébe díjas joggyakornokká nevezte ki. A marosvásárhelyi főállamügyész Szikszai Sándor marosvásárhelyi ítélőtáblás napidíjas szolgát a marosvásárhelyi főállamügyészséghez, hivatalszolgává nevezte ki. Budapesti Közlöny 1919. január 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék