Budapesti Közlöny, 1919. február (53. évfolyam, 27-50. szám)

1919-02-01 / 27. szám

Budapest, 1919. 27. szám Szombat, február 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. trim. Telefőn: József 20—21. Kiadóhivatal: VIL. Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefőn: József 13—91. Előfizetési órák: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« ciral mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre............................ 60 korona Félévre ............ 30 * Negyedévre............. 15 * Egsy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések : A »Hivatalos Értesítődbe iktatandó hir­detések dija előlegesen küldendőbe, még pedig az első 10 szóért 90 fillér, min­den további 10 vagy kevesebb szóért 30 fillér.­­ Ezenfelül beküldendő az ese­dékes nyugt­at­ványbélyeg és az eset­leg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. H­IVAT­A­L­OS LA­P. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 80 fill., kétszer beiktatva egyenkint 72 fill., a háromszor vagy többször beiktatva 60 fill. számonként külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A miniszterelnöknek a ministerium nevében tett előterjesztésére dr Bihar Gyulát, a Magyar Államvasutak igazgatóját a közigazgatási bíró­sághoz itélőbiróvá kinevezem. Kelt Budapesten, 1919. évi január hó 29-én. Károlyi Mihály s. k. Dr. Berinkey Dénes s. k. A volt horvát-szlavon-dalmát ministerium fel­számolásával megbízott magyar munkaügyi és népjóléti minister 1919. évi január hó 1-vel kinevezte. Josipovich Kálmán ministeri segédtitkárt mi­­niszeri titkárrá a VII. fizetési osztály 3. foko­zatába, dr. báró Heilenbach Gottfried fizetéstelen mi­nisteri segédfogalmazót fizetéses ministeri segéd­fogalmazóvá a X. fizetési osztály 3. fokozatába, Matek Iván ministeri segédhivatali főigazgatót hasonló minőségben a VII. fizetési osztály 3. fokozatába, Radakovic György ministeri irodafőtisztet ministeri segédhivatali főigazgatóvá a VIII. fize­tési osztály 3. fokozatába és Horacek Adolf ministeri irodatisztet ministeri irodafőtisztté a IX. fizetési osztály 3. fokozatába. A ministerelnök a ministerelnökségnél a tiszti létszámon kívül vezetett állami tisztviselők állo­mányában kinevezte dr. Hepp Ernő, dr. R­ay Béla és dr. Götz Kort ministeri fogalmazókat, valamint dr. Mulk­os Kovács Béla ministeri segéd­fogalmazót minister segédtitkárokká, dr. Fejér József ministeri segédfogalmazót ministeri fogal­mazóvá, továbbá Kerencsy László irodafőtisztet segédhivatali főigazgatóvá, Szabó Károly, Csóka József és Simon Mihály irodatiszteket segéd­­hivatali iga­gatókká, Kovács Lajos, Dévényi László, Schulek Ede, Bokross Géza és Pókay István, irodasegédtisz­teket irodatisztekké. A magyar belügyminiszer az állami határ­­rendőrség létszámába kinevezte. Az állam ré­szére megállapított X. fizetési osztály 3. foko­zatába határrendőrségi felügyelővé Seiden József tart. főhadnagy budapesti lakost, fizetésnélküli felügyelővé, Lustsek Sándor, ifj. Farkas Elemér és Szűcs Árpád határrendőrségi hivatali segéd­tiszteket, Rottenbiller Sándor próbaidős határ­rendőrt, továbbá Pokorny Rezső főhadnagy komáromi lakost, Haslinger Hermann főhad­­nagy budapesti lakost, Némethy Béla tart. fő­hadnagy rozsnyói lakost, Juhász Ferenc tart. főhadnagy budapesti lakost, Lészai László tart. hadnagy budapesti lakost, Joódy Pál tart. had­nagy máramarosszigeti lakost, Túri Endre tart. hadnagy budapesti lakost, Herkner Elemér tart. hadnagy budapesti lakost és Wrabecz István tart. hadnagy pozsonyi lakost ideiglenes minő­ségű fizetésnélküli felügyelőkké. A magyar hadügyminiszer rendeletével: Kineveztetnek: a gyalogságnál: az 1919. évi 2. szám­i Rendeleti Köz­lönyben (Szabályrendeletek) közzétett 34.456/em­. 2. b. számú Körrendelet IV. fejezete értelmében: tartalékos zászlóssá: 1918. évi december hó 1-ével és tartalékos alhadnagygyá: 1919. évi január hó 1-ével: 1919. január 15-iki ranggal: Lipokatits Károly hadapródjelölt őrmester, az 1. honvéd gyalogezrednél; továbbá: tartalékos alhadnagygyá: 1919. évi január hó 1-ével: 1919. évi Julius­­­ei ranggal­ Stoics Lajos hadapródjelölt őrmester, az 1. honvéd gyalogezrednél, az 1919. évi 2. sz. Rendeleti Közlöny (Szabályrendeletek) 34.45 fi/em­ 2. b. sz. körrendelet IV. fejezete értelmében : népfölkelő zászlóssá: 1918. évi szeptember hó 1-ével és népfölkelő alhadnagygyá, 1919. évi január hó 1-ével, 1919. évi január hó 15-től számítandó ranggal. Pap Miklós egyévi önkéntesi karpaszományos népfelkelő őrmester, a 23. (volt honvéd) pót­­zászlóalj állományában, a 23. népfölkelő parancs­nokság nyilvánta­rtásában, továbbá népfölkelő zászlósá: 1918. évi december hó 1-ével és népfölkelő alhadnagygyá: 1919. évi január hó 1-ével, 1919. január hó 15-étől számítandó rang­gal: dr. Miklós Sándor egyévi önkéntesi karpaszo­mányos népfölkelő őrmester, a 17. egészségügyi törzsszázad állományában, a 19. népfölkelő pa­rancsnokság nyilvántartásában, tartalékos segédorvoshelyette­­sekké: a következő egyévi önkéntes orvosok: 1917. évi junius hó 1-ével: 1917. junius 1-ei ranggal: dr. Juhi Tivadar, a volt cs. és kir. 24. vadász­zászlóaljnál; 1918. évi szeptember hó 1-ével: 1918. szeptember 1-ei ranggal: dr. Kovács Ferenc, a volt cs. és kir. 19. gyalogezrednél; 1919. évi január hó 1-ével: 1919. január l-ei ranggal: dr. Chilkó Sándor, a volt cs. kir. 32. gyalog­ezrednél,­­ A) tartalékos jogügyi tiszt­viselőkké: 1918. évi december hó 1 ével: 1918. december l-ei ranggal: a következő tartalékos jogügyi tisztviselő­jelöltek : Várady Sándor, a kolozsvári magyar had­­osztálybiróságnál és dr. Schwarz Gyula, a pozsonyi magyar dan­­dárbiróságnál; B) tartalékos jogügyi tiszt­viselővé: a háború tartamára: 1918. évi december hó 1-ével: 1918 december 1-ei ranggal: dr. Enyery Lajos, a háború tartamára kine­vezett tartalékos jogügyi tisztviselőjelölt, a kolozs­vári magyar hadosztálybiróságnál; C) tartalékos jogügyi tiszt­viselőjelöltekké: 1918. évi december hó 1-ével: 1918. december l-ei ranggal: dr. László Árpád. 86. (volt közös) gyalog­­ezredbeli egyévi önkéntes tizedes, a budapesti magyar katonai kerületi parancsnok ügyészénél és dr. Kis Jenő, 39 (volt közös) gyalogezredbeli egyévi önkéntes karpaszományos póttartalékos szakaszvezető, a budapesti magyar hadosztály­bíróságnál ; D) népfölkelő jogügyi tiszt­viselővé: 1918. évi augusztus hó­­ ével: 1918. augusztus 1-ei ranggal: dr. Nagy István, 29. (volt honvéd) gyalog­ezredbeli zászlós, a kolozsvári magyar kerületi parancsnok ügyészénél, a 29. népföl­elő parancs­nokság nyilvántartásában; 19 8. évi december hó Í vel: 1918. december l-ei ranggal: a következő népfölkelő jogügyi tisztviselő­jelöltek : dr. Zárug Lajos népfölkelő jogügyi tisztviselő­jelölt, a kolozsvári magyar katonai kerületű parancsnok helyettesének ügyészi tisztjénél, a 24.,­ dr. Horvát Móric népfölkelő jogügyi tiszt­viselőjelölt, a budapesti magyar hadosztálybíró­ságnál, az 1. népfölkelő parancsnokság nyilván­tartásában és dr. Neumann Sándor szakasz­veze­tő, a buda­pesti magyar hadosztálybíróságnál, a 15. nép­fölkelő parancsnokság nyilvántartásában. A »Budapesti Közlöny« ma számának 7-ik­apján kezdődik a »Hivatalos Értesítő« háromnegyed év melléklettel.

Next