Budapesti Közlöny, 1919. március (53. évfolyam, 51-70., 1-5. szám)

1919-03-01 / 51. szám

Budapest, 1919. 51. szám Szombat, március 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VI. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: ▼IL, Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak : a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« cimil mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre................................60 korona Félévre .................... 30 » Negyedévre.............................. 15 •Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig az első 10 szóért 90 fillér, min­den további 10 vagy kevesebb szóért 30 fillér.­­ Ezenfelül beküldendő az ese­dékes nyugtatványbélyeg és az eset­leg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 80 fill., kétszer beiktatva egyenkint 72 fill., a háromszor vagy többször beiktatva 60 fUL számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A magyar kormány Rákóczy István Nógrád vármegye főispáni teendőinek ellátásával is meg­bízott kormánybiztosát ezen állásától buzgó szolgálatainak elismerése mellett saját kérel­mére felmentette. A magyar kormány Saly Endre budapesti kerületi munkásbiztosító pénztári számtanácsost a belügyminiszter előterjesztésére Nógrád vár­megye főispáni teendőinek ellátásával is meg­bízott kormánybiztosává kinevezte. A minisztertanács Reiss Mórt Budapest és környéke hülügyeinek miniszteri biztosát köz­­élelmezési kormánybiztoshelyettessé nevezte ki s hatáskörét az egész ország területére kiter­jesztette. A kereskedelemügyi miniszter 47.724/1919. számu rendeletével kinevezte dr. Szundy Károly igazgató, budapesti lakost a Országos Központi Árvizsgáló Bizottság tagjává. A kereskedelemügyi magyar miniszter 46.706. 1919. K. M. számú rendeletével a Zemplén vármegye területére alakított törvényhatósági ár­vizsgáló bizottság elnökévé Isépy Zoltán h. alispánt nevezte ki. A kereskedelemügyi miniszter a vezetése alatt álló minisztérium központi műszaki tisztviselői­nek létszámában Bárány Béla már, mérnököt, Hark­ányi János állami mérnököt s végül Eber­­ling Béla és Szöllösy Aurél oki. építészeket miniszteri főmérnökökké kinevezte. A kereskedelemügyi miniszter a 3.678/1917. M. E. számú rendelet 8. §-a, illetőleg a 2.441/1918. M. E. számú rendelet 1. §-a alapján kinevezte az Országos Központi Árvizsgáló Bizottsághoz. Szakbizottsági elnökké: Neugebauer Sándort, a Cipészszövetkezet el­nökét ; tagokká: dr. Aczél Rezső vezérigazgatót, Lengyel Gyulát, a Fővárosi Cipőhivatal igaz­gatóját, Mosk­mnts Farkast, a Robur Cipőgyár igazga­tóját, Balogh Benőt, a Cipőgyárosok Országos Egye­sületének elnökét, Sehall Antalt, a Cipőipartestület elnökét, dr. Fényes Samut, a Cipőkereskedők Orszá­gos Egyesületének titkárát, Braunstein Illést, Krazsof Jánost, Hegedűs Jenő nagykereskedőt, dr. Horváth Lajost, Wigner Gyulát, a Mauthner bőrgyár igazga­­tóját, Mauthner Zoltán bőrgyárost, Szilárd Izidor cipőkereskedőt, Molnár Imrét, Leszlauer Gyulát, a Mészáros Ipar­testület elnökét, Balázsi Mihályt, Vincze Károlyt, Szabó Ferencet és Bayer Györgyöt. A Rendeleti Közlönyben közzétett kineve­zések érvénye­sségét az alábbi pontok szabá­lyozzák : 1. A kinevezések csak akkor lépnek érvénybe, ha a kinevezéshez megkövetelt összes feltételek a kinevezés napjával teljesítve voltak. 2. A Rendeleti Közlönyben kihir­detett szolgálati beosztások csak annyi­ban bírnak érvény­nyel, amennyiben azok időközben nem változtak meg. 3. Az 1. és 2. pont értelmében szük­ségessé váló helyesbítések a közvetlen elöljáró parancsnokságok (hatóságok, fő­nökök) által a magyar hadügyminisz­tériumnak mielőbb közvetlenül bejelen­­tendők. 4. Amennyiben az itt kihirdetett ki­nevezések között még horvát illetőségűek is vannak, ezekre nézve ezen kinevezés nem vonatkozik. 5. Az itt kivételesen kinevezett őr­nagyokkal (hasonrangúakkal) egyenlő századosi rangú volt közös hadseregbeli magyar honos tisztek és tisztviselők, a­kik a magyar hadseregnél szolgálnak és a Rendeleti Közlönyből közelebbi adatok hijján kimaradtak, elöljáró parancsnok­ságaik által utólagos előléptetésre mi­előbb fel­terj­esztendők. A magyar hadügyminiszter kinevezte: a népfölkelésügyi tiszteknél: őrnagyokká: 1919. évi március hó 1-ével: 1919. március 1-ei ranggal: a következő századosokat: (Folytatás) Bornemisza Aladárt, Fried Alfrédot, Gelletich Renátot és Mészáros Jánost; a gazdászati tisztikarban: őrnagy-gazdászati tisztté: 1919. évi március hó 1-ével: 1919. március 1-ei ranggal Kempelen Endre százados-gazdászati tisztet az 1. magyar volt honvéd gyalogezredben; hadnagy-gazdászati tisztekké: 1919. évi március hó 1-vel: 1919. március 1-ei ranggal: a következő gazdászati tiszthelyetteseket: König Dezsőt a 6., Fakner-Göbel Istvánt a 138. volt honvéd tüzér, Sárközy Istvánt a 8., Schön Lászlót a 17., Kertész Bélát a 8., Nagy Miklóst 29. volt honvéd gyalog, Vajk Sándort és Hajduffy Bertalant az 1., Bodnár Gyulát a 29., Ádám Lajost a 8., Kósa Józsefet az 1., Vig Pált a 6., Szántó Dezsőt a 31., Madarassy Jenőt az 1., Wonnák Gyulát a 29., Kalló Gyulát és Köteles Árpádot a 23., Bálint Lajost és Ács Tivadart a 9., Paulik Ferencet az 1., Lukács Vincét a 9. és Kotzenmather Salamont, a 10. volt honvéd gyalogezrednél; a csapatszámvivő tisztikarban: őrnagy­i számvivő tisztekké: 1919. évi március hó 1-ével: 1919. március 1-ei ranggal: a következő százados­ csapatszámvivő tisz­teket : Bialoskorski Ödönt a 29. volt közös gyalog­ezrednél, Ongert Gusztávot a 22. sz. volt közös hely­őrségi kórháznál, Schulz Siegfriedet a volt közös hadseregbeli közigazgatási szaktanfolyamoknál, Foschetti Hannibált a 2. számú volt közös ruharaktárnál, Boleta Bukust a 31. volt közös, Schmelz Henriket a 69. volt közös, Weinreb Miksát a 34. volt közös, Köpf Károlyt a 61. volt közös, Binder Emánuelt a 32. volt közös, Kiss Ferencet a 43. volt közös gyalogezrednél, Vogel Lázárt a 16. sz. volt közös helyőrségi kórháznál, Alexandrovits Antalt a 4. volt közös gyalog­ezrednél, Smoluhovszk­y Károlyt az 1. számú volt közös ruharaktárnál, Bernáth Józsefet a 223. sz. volt közös hely­őrségi kórháznál, Kanitz Mártont a 72. volt közös, Börzen Miklóst a 2. volt közös, Kroh Adolfot a 19. volt közös gyalog, Fuchs Izidort a 12. volt közös hegyi és Czapp Ödönt a 116. volt közös tábori tüzér­ezrednél . A »Budapesti Közlöny emai számának 19-ik lapján kezdődik a»Hivatalos Értesítő« háromnegyed év melléklettel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék