Budapesti Közlöny, 1919. július (53. évfolyam, 80-106. szám)

1919-07-01 / 80. szám

Budapest, 1919. 80. szám. Kedd, julius 1. TANÁCSKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAP Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Előfizetési árak: Egész évre _ 60 korona Negyedévre___15 korona Félévre_______30 korona Egyes szám ára 60 fillér. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi­ út 54., Athenaeum-épület Telefon: József 13—91. HIVATALOS RÉSZ. A Képgazdasági Tanács 65. K. T. számú rendelete. 1­ §• Akinek egészben vagy részben lenből (len­­kóc), kenderből (kenderkóc), jutából vagy ezeknek pótanyagaiból készült fonal, zsineg, varrócérna, szövet (zsákszövet is), nem ruhá­zati vagy kórházi célokra szolgáló konfek­cionált cikk, heveder, tömlő, gazdasági és egyéb kötéláru van birtokában vagy őrizetében, köteles készletét a Ruházati Hivatal len-, kender- és jutaosztályának (Budapest, V., Mária Valéria utca 12.) 3 napon belül bejelenteni. 2. §. Az 1. § ban említett készletbirtokosok kötele­sek készleteiket a Ruházati Hivatal len-, kender­es jutóosztálya által kibocsátandó rendelkezések szerint megfelelő térítés ellenében beszolgáltatni. Az 1. §-ban megjelölt készleteket csakis a Ruházati Hivatal len-, kender és jutóosztályá­nak rendelkezései szerint szabad felhasználni, feldolgozni, átalakítani vagy elidegeníteni. 3. §. A rendelet kihirdetésének napjától kezdve az 1. § ban felsorolt cikkeket külföldre vagy az or­szág megszállott területére, úgyszintén oly vas­úti állomásokra, amelyeken külföldi vagy az ország megszállott területén lévő vonalra való átmenet történik, csak a Ruházati Hivatal len-, kender- és jutóosztályának engedélyével (szállí­tási igazolvánnyal) szabad szállítani. 4. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Aki e rendelet ellen vét, forradalmi törvény­szék elé kerül. Budapest, 1919. június 30. Népgazdasági Tanács: négy órai tényleges hajtás követelhető. Buda­pesten az egyfogatu bérkocsi a Várban és a vámvonalon túl terjedő fuvarra nem használható, a kétfogatu bérkocsi pedig a vámvonalon kívül kivételes esetben és egy nap legfeljebb egyszer, úgyszintén a Várban is legfeljebb egyszer. 3. §­ A fogat napi használati díja kétfogatuaknál 250 (kettőszázötven) korona, egyfogatuaknál 200 (kettőszáz) korona, amely összegekből 10 (tíz) korona adminisztratív költségeinek fedezésére a Központi Személyfuvarozási Üzemet illeti meg. Ez a díjszabás 1919. június 30-án lép életbe. Ha a fogatot egy hétnél tovább veszik igénybe, hetenként egy szabad nap engedélyezendő, amelyre azonban szintén jár használati díj. A bérkocsi birtokosa köteles ezen a napon úgy a hajtó­munkást, mint a lovakat pihentetni. A kirendelt kocsinak a kirendelés tartama alatt nem szabad magánfuvarozást teljesítenie. 4­ §­ A fogatra bejelentett igényeket a Népgazda­sági Tanács VI. (közlekedési) főosztálya (Buda­pest, I., Albrechtus 13.) bírálja el, amely az eddigi igényléseket is felülvizsgálja. Ennélfogva azok a hatóságok, intézmények és üzemek, ame­lyek részére fogatot már kiutaltak, két nap alatt újból jelentsék be igényléseiket és ezt támogató adataikat az említett főosztálynak. 5. §. A fogat használati díj­a előre fizetendő. Ennél­fogva fogatot igénylő hatóságok, intézmények és üzemek az igénylésre egyidejűleg fizessék be a Központi Személyfuvarozási Üzem pénztárába a kért igénybevétel tartamára, ha pedig a fogatot egy hétnél hosszabb időre kérik, az egy hétre járó használati díjat. 6­ §■ A Központi Személyfuvarozási Üzem által kirendelt fogatokat magáncélra még a szabad időben és a szabad napokon sem szabad fel­használni. 7­ §­ A bérkocsik mindazon birtokosai, akik ennek a rendeletnek, valamint a Központi Személy­­fuvarozási Üzem vezetősége rendelkezéseinek nem tesznek eleget, valamint hamis adatokat jelente­nek be abból a­ célból, hogy a Központi Sze­mélyfuvarozási Üzem vezetőségét megtévesztve, magukat az e rendeletben megállapított köte­lesség teljesítése alól kivonják, valamint mind­azok, akik e rendeletet bármily módon meg­szegik vagy kijátsszák, forradalmi törvényszék elé kerülnek, amely a bérkocsi iparosoktól bérkocsi rendszámaikat is elvonja. 8. §. Ez a rendelet azonnal életbelép. Budapest, 1919. junius 30. Népgazdasági Tanács. A Képgazdasági Tanács 66. K. T. számú rendelete.­ ­­ §• A Forradalmi Kormányzótanács L. számú ren­deletével (1. a »Tanácsköztársaság« április 11-én megjelent 15. számában) lefoglalt minden bér­kocsi tulajdonosa köteles a lefoglalt bérkocsival térítés ellenében a köz érdekében személyfuva­rozást végezni. Erre a személyfuvarozásra a fogatokat a­­Központi Személyfuvarozási Üzem­ rendeli ki. Ezen üzem üzemvezetős­égének a fuvarozással kapcsolatos minden intézkedését a bérkocsik birtokosai követni tartoznak. 2. §. A kirendelt fogatok munkaideje napi tíz óra. Ez az idő a fogatnak a kirendelés helyére való érkezésétől számít. Ezen idő alatt etetésre egy­szer két órát kell engedni. Ezen a kereten belül A népjóléti és közegészségügyi népbiz­tosság 59. K. K. K. szám­ú rendelete. 1. §• A népjóléti és közegészségügyi népbiztosság a fertőtelenités ügyének országos intézését három szervre bízza: a) az Országos Fertőtelenitésügyi Tanácsr­a, b) a Fővárosi Fertőtelenitő Intézetre és c) az Országos Fertőtelenitő Kirendeltségre. 2. §. Az Országos Fertőtelenitő Tanács szakembe­rekből álló véleményező testület. A tanács elnöke a népjóléti és közegészségügyi népbiztos­­ság egészségügyi főcsoportja V. szakosztályának vezetője. A tanács tagjait a népjóléti és köz­egészségügyi népbiztos nevezi ki. Hivatalból tagja a tanácsnak az említett szakosztály poli­tikai megbízottja is. / 3. §. A Fővárosi Fertőtelenítő Intézet továbbra is ellátja Budapesten és környékén a fertőtelenítést, valamint ugyanezen a területen a fertőző bete­gek szállítását. Fenntartja és kifejleszti a vesz­­tegzárállomást, a főváros területén és környékén újabb fiókintézeteket állít fel, ellátja, illetve ellenőrzi a fertőtelenítő szolgálatot Budapestnek és környékének valamennyi egészségügyi intéze­tében, továbbá minden olyan közintézményben, ahol fertőtelenítés szükséges. A Fővárosi Fer­tőtelenítő Intézetben képezik ki a fertőtelenítő személyzetet. A Fővárosi Fertőtelenítő Intézet továbbra is a budapesti központi tanács elnökségének fel­ügyelete alatt áll, szakkérdésekben azonban követni tartozik az Országos Fertőtelenítő Tanács utasításait. Fertőtelenítő gépeket és hasonló be­rendezési tárgyakat a népjóléti és közegész­­ségügyi népbiztosság útján szerez be. 4. §• Az Országos Fertőtelenítő Kirendeltség az ország egész területén szervezi, irányítja és el­látja a fertőtelenítési szolgálatot. Mindenütt, ahol szükséges, megfelelő berendezéseket létesít. Hatóságok, városok és intézetek feltételein­tő berendezéseket csak az Országos Fertőtelenítő Kirendeltség engedélyével létesíthetnek. Az Országos Fertőtelenítő Kirendeltség mozgó fertőtelenítő kirendeltségeket is állít fel részben Budapesten, részben vidéken, amelyek hatósági orvosok telefoni vagy távirati megkeresésére a helyszínére szállnak ki. Az Országos Fertőtelenítő Kirendeltség az országban lévő fertőtelenítő berendezéseket időn­ként felülvizsgálja. A felülvizsgálat kiterjed a gépek és egyéb berendezések állapotára, arra, hogy a személyzet megfelelően működik-e, vala­mint arra is, hogy a fertőtelenítő berendezése­ket mennyiben veszik igénybe. Az Országos Fertőtelenítő Kirendeltség ügy­vezetőjét és két helyettes ügyvezetőjét, valamint előterjesztésükre egyéb személyzetét a népjóléti és közegészségügyi népbiztosság alkalmazza. 5. §. Az Országos Egészségügyi Anyagintézet az Országos Fertőteremítő Kirendeltség számára

Next