Budapesti Közlöny, 1919. augusztus (53. évfolyam, 107-112., 71-99. szám)

1919-08-01 / 107. szám

Budapest, 1919. 107. szám. Péntek, augusztus 1. TANÁCSKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAP Szerkesztőség: Előfizetési árak : Kiadóhivatal, VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Egész évre ... _. 120 korona Negyedévre _. 30 korona VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület Telefon : József 20—21. Félévre -------- 60 korona Egyes szám­ára 1 korona. Telefon: József 13­91. HIVATALOS RÉSZ. A Képgazdasági Tanács 109. K. T. számú ren­delete. 1. §■ A Magyar Tanácsköztársaság területén az 1919. évben termett mezőgazdasági termények­ből közszükségleti célokra igénybevett készletek, az azokból készült őrlemények és egyéb termékek forgalombahozatalára és szétosztására a Forra­dalmi Kormányzótanács LVI. számú rendelete (1. a »Tanácsköztársaság« április 13-án meg­jelent 17. számában) alapján Országos Termény­­hivatal állíttatik fel. 2. §• Az igénybevett termények, az azokból készült őrlemények, valamint egyéb termékek szétosz­tására nézve az Országos Terményhivatal a Köpgazdasági Tanács V. (közellátási) főosztá­lyának rendelkezései értelmében jár el. 3. §. Az élelmezési diktatúra 1. számú parancsa­­1. a »Tanácsköztársaság« június 15-én meg­jelent 68. számában) alapján létesített kerületi terményhivatalok és azok helyi szervei az Országos Terményhivatalnak rendelkezéseit és utasításait pontosan végrehajtani kötelesek. 4­ §• Az Országos Termény­hivatal a Malomüzemi Központtal egyetértőleg fogja megállapítani, hogy az átvett termény mennyiség a fogyasztási érdekek szem előtt tartásával mely malomválla­lathoz kerüljön feldolgozás céljából. 5. §: Az Országos Termény­hivatalnak jogában áll a szocializált malomtelepeken bármikor ellen­őrző szemléket tartani annak megvizsgálására, hogy a malmok az átvett gabonaneműek táro­lása, gondozása és az előállított őrlemények minősége, valamint utóbbiak tárolása tekinteté­ben az előírt szabályokat megtartják-e. Az Országos Terményhivatal ezen jogkörének gya­korlása közben nyert észleleteit közli a Malom­üzemi Központtal, amely az Országos Termény­hivatallal egyetértően megteszi a szükséges intézkedéseket. 6. §: A szocializált malmok kötelesek az Országos Terményhivatal részéről kívánt jelentéseket és kimutatásokat mindenkor pontosan elkészíteni és a hivatal rendelkezésére bocsátani, úgyszintén a hivatal szállítási rendelkezéseit haladéktalanul teljesíteni. Az Országos Terményhivatal és a szocializált malmok között való elszámolás a Malomüzemi Központ útján történik. 8. §. Minden olyan vitás ügyben, mely az Országos Terményhivatal és a Malomüzemi Központ között felmerül, a Népgazdasági Tanács V. (közellátási) főosztálya dönt végérvényesen. 9. §• A nem szocializált malomvállalatoknak (vám­malmoknak) az Országos Terményhivatalhoz való viszonya tárgyában külön rendelet fog intéz­kedni. 10. §. Az Országos Terményhivatal szervezetét és ügyviteli szabályait a Népgazdasági Tanács Y. (közellátási) főosztálya állapítja meg. 11­ §. Jelen rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Végrehajtása az Y. főosztály feladata. Budapest, 1919. julius 31. Népgazdasági Tanács. A Képgazdasági Tanács 42. számú ár­­rendelete. Az öntöttvastöredék és az ócska kovácsoltvas átvételi és fogyasztói (elszámolási) árának megállapítása. 1. §• A­z öntöttvastöredék ára a következő: A Vas­­hivatal átvételi ára: Fogyasz­tói (el­számo­lási) ár: a) kéregöntvény 100 kg.-ként 60 K 80 « b) gépöntvény .­ 100 »­ c) féktuskók....... 100 »­ 50 » 70 » d) kályhaöntvény 100 » e) keresk­­ént­30 » 50 » vény ............... 100 » f) zománc és 25 » 45 » égett öntvény 100 » g) öntöttvas for­15 » 35 » gács ................ 100 » 2. §. A­z ócska kovácsoltvas ára a következő: A Vas- Fegyvsz­­hivatal­tól (el­­átvételi számlj­ára : lási) ár: a) gyári nehéz ócskavas ...... 100 kg.-ként 40 K 60 K b) vidéki nehéz... 100 » 40 » . 60 » c) uj, csomagolt hulladéklemez, préselve... ...... d) uj, csomagolat­­lan lemez vagy használt csoma­3. §. Az átvételi árakat legalább 10.000 kg. össz­súlyú egynemű anyagnak egyszerre való szállí­tása esetében a feladó állomásán vagyonba rakva kell érteni. 10.000 kg. összsúlynál kisebb szállítmányok­nál fuvarozás és osztályozás címén 100 kg.-on­­ként 10 koronát lehet az átvételi árakból le­vonásba hozni az ócska anyagot termelő cég (vagy más eladó) terhére. A fogyasztói (elszámolási) árakat azonban minden esetben a felhasználó üzem vasútállo­mására való bérmentes szállítással kell érteni. 4­ §• E rendelet megszegői felett forradalmi tör­vényszék ítél. 5. §• Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Budapest, 1919. julius 31. Népgazdasági Tanács. Kinevezések, megbízás és áthelyezés. A Nép­­gazdasági Tanács kinevezte a Malomüzemi Köz­pont központi vezetőségének elnökévé: Szél Menyhértet, alelnökévé: Weiszlovics Jenőt és tagjaivá: Bartucz Antalt, Bartusz Istvánt, Deák Lajost, Deutsch Ferencet, Hegedűs Ferencet, Medriczky Józsefet, Németh Kálmánt, Radics Györgyöt és Wank Andrást. A Népgazdasági Tanács III. főosztálya ki­nevezte termelési biztossá Pazar Istvánt a Mis- 12 » 32 » 100 kg.-ként 40 K 60 K A Vas­­hivatal átvételi ára: Fogyasz­tói (el­számo­lási) ár: golf lemez...... e) csomagolatlan 100 » 20 » 40 » használt lemez f) kovácsoltvas­100 » 15 » 35 » forgács ....... 100 20 » 40 » 7­ §­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék