Budapesti Közlöny, 1919. szeptember (53. évfolyam, 100-123. szám)

1919-09-02 / 100. szám

Budapest, 1919 100. szám. Censurat: V. Ciurcea, Kedd, szeptember 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS LAP. HIVATALOS RÉSZ. împotriva colportorilor de ştiri. Extras din ordonanţa No. 21. si 25. 1. Vor fi consideraţi ca infractori's­a) Ticsi, cari fara rea credinţa prin tocaturi publice, gari, trenuri, pe străzi etc, vor comunica, colporta, co­menta in orice chip stiri fie adevarate, fie imaginare, sau păreri relative la operațiunile de nasboi, situația si dis­locarea trupelor, dispositiunile auto­rităților militare, sau orice chestiune privitoare la armata romana. 2. Aceasta infracţiune se va judeca si condamna de pretori in prima si ultima instanța cu închisoare pana la un an si cu amenda pana la 2000 lei. Când faptele de mai sus se vor fi sa­varsit in scopul de a spiona, sau trada, se aplica pedepsele prevăzute de legile penale in vigoare in timp de rasbol. A rémhír­terjesztők ellen. Kivonat a 21. és 25. sz. parancsból. E rendelet ellen vétőknek tekin­tetnek : 1. Mindazok, akik —habár rossz­hiszeműség nélkül — nyilvános helyi­ségekben, állomásokon, vonatokon, utcákon stb. a hadműveletekre, csa­patok helyzetére és eltolására, kato­nai hatóságok rendelkezéseire vagy bármi más, a román hadsereget érintő kérdésekre vonatkozólag híreket — legyenek azok akár igazak, akár kép­zeltek — hirdetnek, terjesztenek vagy bármily módon közölnek. 2. Ezen vétség a bíróságok által első és utolsó ,­egy évig terjedő fogh­ázzal és 2000 lei pénzbírsággal lesznek büntetve. Ha a fent említett tetteket kémke­dési vagy árulási szándékkal hajtják végre, akkor a háború­ tartama alatt érvényben levő büntető törvények által kiszabott büntetés alkalmaztatik. Hirdetmény: 1. A magyar tényleges tisztek további ren­delkezésig viselhetnek egyenruhát, semmi körül­mények közt azonban nem hordhatnak fegyvert (kard, pisztoly stb.) 2. A magyar tiszteknek a várost elhagyni semmi szín alatt nem szabad és köteleztetnek ellenőrzésre minden hét szombatján A—H kez­dőbetűig, vasárnapján I—O kezdőbetűig, hétfőn P—Z. kezdőbetűig f. évi szeptember hó 6-tól kezdődőleg az alább megjelölt helyek közül azon parancsnokságnál jelentkezni, mely laká­sukhoz legközelebb fekszik, és pedig: Nándor-laktanya (I., Nándor-tér 2.) az I—III. kerületbeliek; Mária Terézia-laktanya (IX., Üllői-út 47.) a IV. és VIII. kerületbeliek; „ a József főherceg lovassági laktanya (IX., Üllői-út, Népliget) a IX—X. kerületbeliek; Royal-szálloda (VTL, Erzsébet-körút 45—47.)­ a VII. kerületbeliek; Britannia-szálloda (VI., Teréz-körut 39.) az V—VI. kerültebeliek. Jelentkezési idő d. e. 8 órától 12 óráig, d. u. 3—6 óráig. Jelentkezőre mindenki köteles iga­zolványát magával hozni, ahol a jelentkezés be lesz vezetve. Ezen láttamozások céljára igazolványában mindenki egy ivecskét ragasszon be. Budapest, 1919. szeptember 1. Pirid s. k. ezredes, Budapest térparancsnoka.

Next