Budapesti Közlöny, 1919. október (53. évfolyam, 124-150. szám)

1919-10-01 / 124. szám

A Magyar közélelmezési minisztérium 7.717. l/c. 1919. szám. Felhívás. A Baromfi-, Tojás- és Vadforgalmi Bizottság felszámolására kiküldött bizottság felhívja mindazokat, akiknek a nevezett bizottsággal szemben követelésük áll fenn, hogy ezt a körülményt a követelés fenn­állását igazoló összes okmányokkal együtt leg­később folyó évi október hó 20-ig a felszámoló bizottságnál (Budapest, IX., Tóth Kálmán­­utca 8—10. szám Hűtőház) jelentsék be. Budapest, 1919. évi szeptember hó 26-án. Dr. Tomcsányi Gyula s. k., min. titkár, a felszámoló bizottság 3—3 elnöke. Magyar közélelmezési minisztérium 7.718. l/c. 1919. szám. Felhívás: Az Állat- és Husforgalmi Központ felszámolására kiküldött, bizottság felhívja mindazokat, akiknek az Állat- és Hus­forgalmi Központtal szemben követelésük áll fenn, hogy ezt a körülményt a követelés fennállását igazoló összes okmányokkal együtt legkésőbb folyó évi október hó 20-ig a felszámoló bizott­ság elnökénél (Budapest, IV. Eskü-tér 1. II. 80.) jelentsék be. Budapest, 1919. évi szeptember hó 26-án. Báró Jeszenszky György s. k., 3­3 a felszámoló bizottság elnöke. Magyar közélelmezési minisztérium 7.719. l/c. 1919. szám. Felhívás: Az Országos Tejtermék Központ felszámolására kiküldött bizottság felhívja mindazokat, akiknek a nevezett Központ­tal szemben követelésük áll fenn, hogy ezt a körülményt a követelés fennállását igazoló összes okmányokkal együtt legkésőbb folyó évi október hó 20-ig a felszámoló bizottság elnökénél (Váci­utca 33. I. emelet Uj-Piarista épület) jelentsék be. Budapest, 1919. évi szeptember hó 26-án. D­assing Miksa s. k., 3—3 a felszámoló bizottság elnöke. Felelős szerkesztő: BÁRSONY ISTVÁN. Hivatalos hirdetmények. Hirdetmény. Pk. 2046/1919. szám. A békéscsabai Járás­­biróság közhírré teszi, hogy az állítólag elveszett követ­kező okirat: az Aradi Ipar- és Népbank békésmegyei fiókintézete Békéscsabán betéti könyve VIII. könyvszám, 7233. betétszám, betevő: »Róm. kath. templom beren­­dezésgyüjtés« 1915. junius 30. betét 3225 kor. 01 fill., 1918. október 14. betét 250 kor. stb., tőkeálladék 8207 kor., tőkésített százalék 140 kor., egyenleg december 31 én 8347 kor. megsemmisítése iránt az eljárást Ne­­meskey Andor békéscsabai lakos kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori beiktatást követő naptól számított egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben a bíróság azt a jelzett határidő letelte után a folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyilvánítani. Békéscsaba, 1919. évi julius hó 10. nap­ján. A békéscsabai járásbíróság. 162­3—3 —1-----------------------------------------------------------­Hirdetmény. Pk. 2808/1919. szám. A temesvári járás­bíróság közhírré teszi, hogy az állítólag elveszett kö­vetkező okirat: a Temesi Agrár Takarékpénztár r.-t. cég által 1917. évi november 15-én 111. szám alatt Varga Imre temesvári lakos részére 10000 korona névértékű 5­/2%-os m. kir. állami járadékkölcsönkötvényről ki­állított pénztári elismervény megsemmisítése iránt az el­járást Varga Imre temesvári lakos kérelmére folya­matba tette. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori beiktatását követő naptól számí­tott egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa Hirdetmény. 1234/3. 1919. szám. A szombathelyi tör­vényszék felhivja a Ludadon 1873. szeptember 13-án született, (nős Vincze Gizellával) földmives foglalkozású Horváth János volt ludadi lakost, aki mint katona Przemyslben a cs. és kir. 11. népfelkelő tüzérosztálynál szolgált, ott Przemysl bevételekor hadifogságba került, az orosz hadifogságban pedig állítólag Katta-Kurgán községben Turkesztán tartományban 1915. november 9-én vérhasban elhalt, továbbá mindenkit, hogy a bíró­ságot akár közvetlenül, akár bármely hatóság útján értesítse az eltűnt életbenlétéről, esetleges tartózkodási helyéről, valamint a holttányilvánítás szempontjából fontos egyéb körülményekről, különösen arról, hogy az eltűnt a hirdetményben jelzett időn túl még életben volt. Amennyiben a hirdetményben foglalt felhívással szemben 1920. augusztus hó 1-ig felszólalás nem érkezik, a biróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holttányilvánítás kérdésében határozni. Szombathely, 1919. évi július hó 30. napján. A szombathelyi törvény­szék. *22­3—2 Hirdetmény. 1288/3. 1919. szám. A szombathelyi törvényszék felhivja a Pecölön 1884. julius 10-én szü­letett, (nős Fatalin Terézzel) földmives foglalkozású Sebestyén Kálmán volt ludadi lakost, aki mint a 83. gy. e. tagja 1914. október 26 án az ivangorodi ütközet­ben a visszavonulás közben történt harcokban eltűnt, továbbá mindenkit, hogy a bíróságot akár közvetlenül, akár bármely hatóság útján értesítse az eltűnt életben­­létéről, esetleges tartózkodási helyéről, valamint a holttá­­nyilvánítás szempontjából fontos egyéb közleményről, különösen arról, hogy az eltűnt a hirdetményben jel­zett időn túl még életben volt. Amennyiben a hirdetményben foglalt felhívással szemben 1920. augusztus hó 1-ig felszólalás nem érkezik, a Budapesti Közlöny 1919 október 1. be, mert ellenkező esetben a bíróság azt a jelzett határ­idő letelte után a folyamodó újabb kérelmére semmis­nek fogja nyilvánítani. Temesvár, 1919. évi március hó 21-én. A temesvári járásbíróság. 167­3—3 Hirdetmény. Pk. I. 179748/3. 1919. szám. A buda­pesti központi járásbíróság közhírré teszi, hogy az állító­lag elveszett következő okirat: a Magyar országos bank r.-t. által 42480. sz. a. Pried Teréz névre fentartással 1918 julius 6-án 3023 korona 67 fillérről kiállított s jelenleg 2551 korona 64 fillér betétet tartalmazó taka­rékbetétkönyv megsemmisítése iránt az eljárást Fried Gyula mint kisk. Fried Teréz törvényes képviselője budapesti lakos kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori beiktatását követő naptól számított egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben a biróság azt a jelzett határidő letelte után a folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyilvánítani. Budapest, 1919. szeptember hó 1. napján. A budapesti központi járásbíróság, 169­3—3 Hirdetmény. P. I. 2356/1919. szám. A miskolci tör­vényszék közhírré teszi, hogy Schweitzer Jolán miskolci lakos részéről az 1911:1. t.-c. 748. §-a alapján előter­jesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt Schweitzer József volt miskolci lakos elhalálozása tényének bebizo­nyítása iránt az eljárást a mai napon megindította és az eltűnt részére ügygondnokul dr. Bartcus Dezső mis­kolci ügyvédet rendelte ki. A törvénys­zék az eltüntet és mindazokat, akiknek az eltűnt életbenlétéről tudomásuk van, felhívja, hogy a bíróságot vagy az ügygondnokot az eltűnt életbenléttéről értesítsék, egyszersmind közöljék azokat az adatokat, amelyekből az eltűntnek életben­­léte megállapítható, mert ellenkező esetben a bíróság az eltüntet a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlöny­ben történt harmadszori beiktatását követő naptól szá­mított három hónap letelte után biróilag holtnak fogja nyilvánítani. Miskolc, 1919. szeptember 15. A miskolci törvényszék. 168­3—3 Hirdetmény. Pk. 718/1919. szám. A tabi járásbíró­ság közhírré teszi, hogy az állítólag elveszett következő okirat: a Tabvidéki takarékpénztár r.-t. tabi bef. cég által 87 /X. 7099. sz. alatt 666 , 66 fillérről kiállított Matyék Anna és Károly névre szóló betétkönyv meg­semmisítése iránt az eljárást Paska Józsefné Matyék Julianna és Czabula Györgyné szül. Matyék Anna tabi lakosok kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori beiktatását követő naptól számított egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben a bíróság azt a jelzett határidő letelte után a folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyilvánítani. Tab, 1919. évi május hó 5­ napján. A tabi járásbíróság. 174­3—2 Pályázat: 200/1919. A vezetésem ala­tt álló budapesti m. állami szemkórháznál megüresedett másodorvosi állásra a magyar népegészségügyi miniszter ur 1. évi 19838. sz. rendelete alapján pályázatot hirdetek. Felhívom a pályázni kívánó orvosokat és orvos­nőket, hogy­­ koronás bélyeggel ellátott, orvosdoktori oklevéllel és születési bizonyítványnyal felszerelt s a népegészségügyi miniszter úrhoz címzett kérvényüket f. évi október hó 14-ig hozzám nyújtsák be. Később beérkezett kérvények figyelembe nem vehetők. Az állás, melynek javadalma évi 1600 kor, fizetés, term, lakás, fűtés, világítás, élelmezés, a megfelelő há­borús és drágasági segély, 2 év tartamára töltetik be, de ennek lejártával újabb 2 évre meghosszabbítható. Budapest, 1919. szeptember hó 26. Dr. Blaskovics László, egyetemi tanár, igazgató-főorvos. *32 3—2 / a biróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holttányilvánítá­s kérdésében határozni. Szombathely, 1919. julius 29. A szombathelyi törvényszék. *23 3—2 Hirdetmény. 11. P. 136224/2. 1919. szám. A buda­pesti törvényszék ezennel közhírré teszi, hogy a Magyar­ Földbirtokbank r.­t. által Budapesten 1917. évi feb­ruár hó 7. napján 33551-33575., 41376-41400. számok alatt egyenként 200 koronáról bemutatóra, fizetési idő­kitétele nélkül kiállított, nem kamatozó, sorsolás alá nem eső, szelvénynyel és szelvényutalványnyal ellátott 50 drb részvényre nézve, amelyekhez kiadott szelvények, utolsó darabja 1941. évben közgyűlésileg megállapított napon járnak le, a megsemmisítési eljárás Csáki Adolf bankigazgató budapesti lakos által (képv. dr. Kozma Jenő budapesti ügyvéd) előterjesztett kérelem folytán megindittatott. Ennélfogva az 1881. évi XXXIII. t.-p. 10. §-a értel­mében felhivatik a fent körülirt értékpapírok ismeret­len birtokosa, hogy birtoklását a részvényekhez kiadott,, de el nem veszett szelvények utolsó darabjának a le­járati napjától dmely az 1941. évi közgyűlés által fog meghatároztatok számítandó 3 (három) év elteltéig a bíróságnál jelentse be, különben folyamodó újabb ké­relmére az értékpapírok semmiseknek fognak nyilvá­níttatni. Budapest, 1919. évi szeptember hó 22. napján. A budapesti törvényszék, 177­3—1 Hirdetmény. Pk. I. 189005/1919. szám. A budapesti központi járásbíróság közhírré teszi, hogy az ál­tólag megsemmisült következő okirat: a Magyar Általános Takarékpénztár Részvénytársaság által 1913. évi már­cius hó 2- án Weisz Norbert névre 33798. szám alatt 15000 koronáról kiállított, fenntartással ellátott takarék­­betétkönyv megsemmisítése iránt az eljárást Hungária­­bank Részvénytársaság budapesti bet. cég kérelmére folyamatba tett. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori beiktatást követő naptól számított­ egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben a bíróság azt a jelzett határidő letelte után a folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja nyilvánítani. Budapest, 1919. évi julius hó 31-én. A buda­pesti központi járásbíróság. 178­3 — 1 MAGÁNHIRDETÉSEM. bármely alakban vásárol a platina­szakcég dr. Veit Albert Budapest, VII., Wesselényi­ utca 32. szám. 2056 10­ 6 Elvállalunk munkahiány miatt borszékek, bőrbútorok és kár­pitosmunkák átdolgozását, javítását és festését. Magyar Borszékgyár, V., Mérleg-utca 4. 2142 4-3 Platinát Meghívó. A­­ Magyar Állami Altisztek és Szol­gák Országos Nyugdíjpótló és Segélyző Egyesület« 1919. évi október hó 12-én (vasárnap) d. e. 9 órakor a tudo­mány­egyetem ásvány-kőzettani intézet tantermében (VIII ker., Muzeum-körut 4/a. sz. alatt) tartandó XXII-ik évi rendes közgyűlést tart a következő napirenddel: 1. Elnöki megnyitó. 2. Évi jelentés az 1918. évről és a vezetőségnek a felmentvény megadása. 3. Az elnökség lemondása folytán új tisztikar választása és a tiszteletdíjak újabb megállapítása. 4. Határozathozatal a harctéren eleset­tekről és a megszállott területeken lakó tagokról. 5. Indítványok: 2159 Elnökség.

Next