Budapesti Közlöny, 1920. január (54. évfolyam, 1-25. szám)

1920-01-01 / 1. szám

HIVATALOS RÉSZ. A minisztertanács 1919. évi december hó 29-én tartott ülésében a kereskedelemügyi minisz­ter előterjesztésére dr. Berlóczy Gyula h. állam­titkár, államvasuti igazgatót a magyar posta takarékpénztárhoz kormánybiztossá nevezte ki A minisztertanács a földmivelésügyi miniszter előterjesztésére folyó évi november 13-án tartott ülésében hozott határozatával báró Podmaniczky Gyula miniszteri tanácsos részére nyugdíjazta­tása alkalmából — kiváló szolgálatainak elisme­­­­réséül — a helyettes államtitkári címet ado­mányozta. A magyar minisztertanács folyó évi december 15-én tartott ülésében a pénzügyminiszter elő­terjesztésére dr. Somogyi Manó miniszteri osz­tálytanácsosnak nyugalomba helyezése alkalmá­ból, sok évi buzgó szolgálatainak elismeréséül a miniszteri tanácsosi címet adományozta. A minisztertanács 1919. évi december hó 29-én tartott ülésében hozott határozattal a kereskedelemügyi miniszter előterjesztésére dr. Csorba Iván, dr. Pucher Józsi­f és dr. Kruchina Károly báró miniszteri titkároknak a miniszteri osztálytanácsosi címet és jelleget, továbbá dr. Ladányi Dezső és dr. Novák Andor minisz­teri segédtitkároknak a miniszteri titkári címet és jelleget adományozta. A magyar belügyminiszter a veszprémi állami anyakönyvi kerületbe Bicés Kánig városi taná­csost anyakönyvezetővé nevezte ki. A szolnoki törvényszék elnöke közhírré teszi, hogy a szolnoki törvényszék mellé és ennek területére német nyelvre ontandó tolmácscsá ki­nevezett dr. Mittler Frigyes ezen állásáról lemondván, lemondása elfogadtatott és nevezett a tolmácsi működés alól felmentetett. Helyreigazítás. A »Budapesti Közlöny« folyó évi december hó 31-én megjelent 201. számában közzétett 6.938/1919. M. E. számú rendelet (a Hadi Termény Részvénytár­aság felszámolása stb.) 1. §-ának első bekezdésében idézett »Hadi Termény Részvénytársaság felszámolása alapjául szolgáló rendelkezései hatályukat vesztik« helyett a helyes szöveg a következő: »a Hadi Termény Részvénytársaság fennállása alapjául szolgáló rendelkezései hatályukat vesztik .‘ Az úgynevezett belügyi népbiztosnak 1919. évi április hó 18 án 95/N. B. evi. szám alatt kiadott s törvényeinkkel ellenkező rendeletét, melylyel Göd, Gödnyaraló, Kisgöd, Gödpuszta és Ilkapuszta területeknek Szód községtől elvá­lását és »Göd« elnevezés alatt önálló nagyköz­séggé való alakulását megengedte, a magyar belügyminiszter 1919­ évi december hó 19. napján 92.707/1919. B. M. számú rendeletével hatályon kivül helyezte. 10.134/1919. P. M. Hirdetmény a magyar államadósság 1920. évi január hó 1­étől kezdődőleg esedékessé váló szelvényeinek bevál­tása tárgyában. A magyar államkincstár az alább felsorolt korlátok között felveszi a magyar államadósság 1920. évi január hó 1-étől kezdődőleg esedé­kessé váló szelvényeinek beváltását. Összesen­ darab............. E célra az előírt feltételek értelmében köröket jelentem(jük) ki: 1. A. * magyar állampol­ár vagyok és­­ rendes lakóhelyem. ............................................... Hatósági igazolás: Ezennel igazolom, hogy a nyilatkozat kiállító­jának rendes lakóhelye, illetve székhelye ..................................................... van; továbbá, hogy a magyar állampolgárság tekintetében kétség nem merül fel. ................................... .......................................... . a törvényes következmények terhe mellett — a követ- Kelt ....................................................... * * Csak magánszemélyek töltik ki. ** Csak jogi személyek töltik ki. I Melléklet a 10.134 1919. P. M. számú hirdetményhez. Nyilatkozat. Az alább megjelölt magyar államadóssági címleteknek 1920................................ bő ...-én esedékessé vált szelvényeit a magyar államkincstárnak ezennel beváltás céljából átadom. Az államadóssági címletek megnevezése: .............................................................................................. névérték ..................................... . ................................................................................................. névérték ................................ . ............................................................................................... névértéke ................................. K A fentebb megjelölt címletekhez tartozó szelvényeknek darabszáma.................................................. értéke .................................. K darabszáma.................................................. értéke .................. K darabszáma.................................................. értéke ........ , tehát Magyarországnak oly területén van, mely magyar közigazgatás alatt áll, tehát székhelyünk és telepeink, illetőleg azok nagyobbik része Magyarországnak oly terü­letén vannak, mely magyar közigazgatás alatt áll. 2. A fentebb megjelölt államadóssági címletek (tehát nem csupán a szelvények), melyeknek szelvényeit beváltásra bemutató 1918. évi október 31. óta saját tulajdonomat(unkat) képezik és ezek a címletek (tehát nem csupán a szelvények) Magyarországnak magyar közigazgatás alatt álló területén belül őriztetnek. Kelt 1920. ........................ hó ........n. . aláírás (cégszerű aláírás) , foglalkozás pontos lakcím. 1. B. ** székhelyünk üzemi (üzleti) telepi Előfizetési árak: Egész évre.. _ 180 korona Negyedévre _ 45 korona Félévre _ .. _ 90 korona Egyes szám ára 1 korona Kiadóhivatal: VII. Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület Telefon: József 13—91. Budapest, 1920. 1. szám. Csütörtök, január 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY NI I V A T A L O S LA P. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. ,f. Az 1920. évi január hó 1-étől kezdve esedé­kessé váló szelvények további intézkedésig abban az esetben váltatnak be: 1. ha a címletek tulajdonosa oly magyar állampolgár, kinek oly községben van rendes lakóhelye, mely magyar közigazgatás alatt áll, illetve ha a címletek tulajdonosa oly jogi sze­mély (köztestület, egyesület, alapítvány, alap, cég stb), melynek székhelye, valamint üzemi vagy üzleti telepei, illetőleg a telepek nagyobbik része Magyarországnak magyar közigazgatás alatt álló területén van; 2. ha azon államadóssági címletek (tehát nem csupán a szelvények), melyeknek szelvényei beváltás végett benyujtatnak, legalább 1918. évi október hó 31-ike óta a benyújtó fél tulaj­donában vannak és ezek a címletek (tehát nem csupán a szelvények) Magyarországnak magyar közigazgatás alatt álló területén őriztetnek. Azok, akik az említett feltételek fennforgása esetén valamely magyar államadósági címlet esedékes szelvényeinek beváltását kívánják, a mellékelt minta szerinti nyilatkozatot tartoznak kiállítani és a hivatalos szelvény beváltó helyek­nél a beváltandó szelvényekkel együtt benyúj­tani. Hamis adatok bevallása a törvény szigora szerint büntettetik. Azt a körülményt, hogy azon államadósági címletek, melyeknek szelvényei beváltás végett benyújtatnak, tényleg legalább 1918. évi októ­ber hó 31. óta a benyújtó tulajdonában vannak, a hivatalos beváltóhelyeknél letéti ívvel, jegy­zési elismervénynyel vagy más hitelt érdemlő módon igazolni kell. Magánszemélyek rendes lakóhelyük és ama körülmény igazolása céljából, hogy magyar állampolgárságuk tekintetében kétség nincs, nyilatkozatukat az illetékes községi elöljáróság

Next