Budapesti Közlöny, 1920. április (54. évfolyam, 75-99. szám)

1920-04-01 / 75. szám

Budapest, 1920. 75. szám. Csütörtök, április 1 BUMPE­STI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Hivatalos hirdetések: Az első 10 szóért 4 K 80 f., minden további 10 vagy kevesebb szóért 00 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány ára, egyenkint 1 K. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi­ út 54. Athenaeura-épü­let. Telefon: József 13—01. Magán­hirdetések: Előfizetési árak: Egész évre........................ 180 koron* Egy hatodhasábos nonpareille sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 1 K 60 f. Kétszer vagy többször beiktatva 10% engedmény. Egyes szám­ára ... HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Patony Pál újpesti kir. járásbirót az újpesti, Vaniss Dezső ítélőtáblái bírói címmel és jelleggel fel­ruházott esztergomi kir. járásbirót az esztergomi és Gutherl Kálmán dombóvári kir. járásbirót a dombóvári kir. járásbírósághoz a fiatalkorúak birájául 3 év tartamára kijelölte. A m. kir. igazságügyminiszter a nagykanizsai kir. törvényszékhez ideiglenes szolgálattételre beosztott Csüleighy György trencséni kir. járás­­birósági jegyzőt önálló működési körrel ru­házta fel A m. kir. minisztériumnak 2.739/1920. M. E. számú rendelete, a járásbíróság hatáskörére irár­yadó értékhatár felemeléséről. A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes id­ézkedésekiül alkotóit a LXIII. t.-c. 16. §-ában és az 1914: L. t.-c. 44. §-ában kapott felhatalmazás alapján a kö­vetkezőket rendeli: A járásbiróság hatáskörére nézve a polgári perrendtartásról szóló 1911:1. t.-c. 1. §-ának 1. pontjában és 5. §-ának utolsó bekezdésében meg­szabott értékhatár, amelyet a 4.050/1917. M. E. szárny rendelet 1. is-a második bekezdésének 1. pontja (1. a Budapesti Közlöny 1917. évi október hó 24. napján megjelent 246. számában) ötezer koronára emelt fel, ötvenezer koronában álla­­píttatik meg. A 4.050/1917. M. E. számú rendelet 1. §-a második bekezdésének 2—5. pontjaiban a járás­­bíróság előtti kötelező ügyvédi képviselet, a fel­­lebbvitel, az ítéletnek fellebbvitelre tekintet nél­kül való végrehajthatósága és a községi bíróság hatásköre tekintetében értékhatárul megállapított összegek érintetlenül maradnak. Ez a rendelet 1920. évi április hó 1. napján lép életbe. Az­ 1. §-ban megjelölt értékhatár nem irány­adó azokban a folyamatban levő perekben, amelyekben a felperes keresetlevelét már a ren­delet életbelépte előtt a törvényszéknél adta be, ellenben irányadó azokban a folyamatban levő perekben, amelyekben a felperes keresetlevelét e rendelet életbelépte előtt a járásbíróságnál adta be. Budapest, 1920 március hó 30. napján. Simonyi-Semadam Sándor s. k . , m. ti­. miniszterelnök­ hajtása tárgyában kiadott 95.000/1900. sz. F. M. rendelet 158. §-ának b) pontja értelmében meg­illető munkadíjak a változott viszonyoknak meg­felelően átmenetileg felemeltessenek. Ehhez képest folyó ,évi április hó 1-től kez­­dődőleg további intézkedésig a szóban­ levő díja­kat az 1.399. sz. Állategészségügyi Értesítőben közzétett 64.180/1918. számú itteni rendelet hatályon kívül helyezése mellett a következőkép állapítom meg: Az egy napra elszállításra bejelentett álla­toknak egy kiszállás alkalmával végzett vizsgá­latáért az állatorvos székhelyén levő marha­­rakodó állomáson 20 ív, a székhelyén kívül levő marharakodó állomáson délen át tartó kiszállás esetén 60 K, ennél rövidebb időre terjedő ki­szállás esetén 30 K, ha pedig az állatorvos az egy napra elszállításra bejelentett állatok vizsgálata körüli működésének befejezte után hivatik meg újabb szállítmány vizsgálatára, ezen újabb az­napi kiszállásáért 20 K. Abban az esetben, ha az állatorvos működését — az oda- és visszautazást is beleértve — ugyan­azon naptári napon nem fejezhetné be, még külön 00 korona munkadíj illeti meg. Ezzel kapcsolatban az elől idézett rendelet 161. í*-éb.,Tő­k­e­-és*­ A ,a»­­illető vizsgálati díjakat is azok háromszorosára emelem. A marharakodó állomásokon végzendő állat­orvosi szolgálat alkalmával az elől idézett ren­delet 150. §-ának a) pontja értelmében járó bér­kocsi- és fuvardíjak mérvére nézve a közalkal­mazottak hivatalos kiszállásaira érvényes sza­bályok irányadók. Budapest, 1920. évi március hó 23. Rubinér, s. k. Magántisztviselők Takarék- és Hitelszövetkezeti budapesti bef. cég az 1915., 1916. és 1917. üzletévekre vonatkozó közgyűléseit, valamint az 1918. és 1919. üzletévekre vonatkozólag együt­tesen tartandó közgyűléseit is 1920. évi junius hó 30-ig elhalaszthassa. Magyar fogmivelésügyi miniszter 20.612. III. 2. sz. Körrendelet valamennyi vármegyei és városi törvényhatóságnak. A rendkívüli viszonyok okozta általános drága­ságra való tekintettel indokoltnak találtam, hogy a vasúton és hajón történő állatszállítások alkal­mával a marharakodó állomásokon szolgálatot teljesítő állatorvosokat az 1900: XVII. t.-c, végre­ A a. Mr. !convélesias simpler 17.817. fish. 1920. számú revelets az úgynevezett tanácsköztársaság ideje alatt munkabérmegtérités és hadisegély kifizetés cél­jaira felvett előlegek elszámolása tárgyában. Mindazon városok és községek elöljáróságai, továbbá gyárak és cégek vezetőségei, valamint tulajdonosai, amelyek az úgynevezett tanácsköz­társaság ideje alatt akár a magyar központi állampénztártól, akár pedig a volt hadügyi nép­biztosság 60/a)b. osztályaitól munkabérmeg­térítés és hadisegély kifizetési céljaira előleget vettek fel, kötelesek az előleg felhasználásáról szóló elszámolásaikat jelen rendelet megjelenésétől szá­mított három héten belül a honvédelmi minisz­térium hadügyi felszámolást előkészítő hivatalá­nál Budapest, I., Fehérvári-út, Hadik-laktanya, benyújtani. Amennyiben az előleg fel nem használtatott volna, az a budapesti katonai kerületi parancs­nokság pénztáránál befizetendő és ennek meg­történte a hadügyi felszámolást előkészítő hiva­talnak bejelentendő, Budapest, 1920. évi március hó 31-én. A miniszter rendeletéből: . / Mina s. k.. . tábornok. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 39.097/1920. K. M. 20. szám alatt kiadott rendeletével a minisztérium 1916. évi 269/1916. M. E. szám alatt, illetve a magyar kormány 1919. évi 6.024/1919. M. E. szám alatt kibo­csátott rendelete alapján megengedte, hogy a A magyar királyi postatakarékpénztár köz­hírré teszi, hogy 1920. évi március hó 31-én 1.127.837.000‘— korona (­1­­40.000.000— K) értékű postatakarékpénztári pénzjegy volt forga­lomban.­­ Budapest, 1920. évi március hó 31-én. Magyar királyi postatakarékpénztár. Pályázati hirdetmény. A vakok budapesti országos nevelő- és tan­intézeténél betöltendő két kincstári alapítványi helyre. A vakok budapesti országos nevelő- és tan­intézeténél a pénzügyminisztérium adományo­zásának fenntartott két kincstári alapítványi hely üresedett meg. Ezekre a helyekre vallás, nemzetiség és nemre való tekintet nélkül kizárólag kincstári (pénz­ügyi) tisztviselők és altisztek oly öt éven felüli és 14 éven aluli korban levő gyermekei pályáz­hatnak, akik vakságon kívül más testi vagy szellemi fogyatkozásban nem szenvednek. Az intézetbe való felvétel iránt a pénzügy­minisztériumhoz intézett és szabályszerűen bélyeg­zett kérvényekhez a következő mellékletek csa­tolandók : a) születési bizonyítvány (anyakönyvi kivonat), b) a gyermek látáshiányát igazoló orvosi bizonyítvány, c) himlőoltási bizonyítvány, d) hatósági kimutatás a családi és vagyoni­­állapotról, e) hiteles szülői vagy gyámnyilatkozat, hogy a gyermek étőképességének helyreállítását célzó orvosi műtétbe beleegyezik. A felsorolt mellék­letek szegénységi bizonyítvány alapján bélyeg­mentesek. A b) és d) alatti mellékletek kiállítására csakis a nevezett intézeti igazgatóság (Budapest, ATI. ker., István­ ut 95. szám) által díjtalanul megküldendő nyomtatványűrlapok használhatók. Az ekként felszerelt pályázati kérvények 1920. évi április 15-ig nyújtandók be az illetékes pénzügyi hatóságnál, mely azokat véleményes jelentése kíséretében április 25-ig közvetlenül a pénzügyminisztérumhoz (elnöki osztály) felter­jeszteni köteles. Végül meg­jegyeztetik, hogy az alapítványi helyekre felveendő fiúgyermekek a felvétel alkal­mával kötelesek magukkal hozni 6 drb inget, 6 drb lábravalót, 12 drb zsebkendőt, 6 pár ha­risnyát, 6 drb törülközőt, 1 pár cipőt, a leányok pedig 6 drb inget, 6 pár harisnyát, 12 drb zseb­kendőt, 6 pár alsószoknyát, 6 drb női nadrágot, 3 drb hálókabátkát, 6 drb törülközőt és 1 pár cipőt. Minden ruhadarabnak újnak kell lenni. A felsorolt ruhanemüek 300 korona ellenében megválthatók, mely esetben az intézeti irgalmas nővérek beszerzik az elősorolt ruhanemüeket. Bővebb felvilágosítással az intézet igazgató­sága szolgál. Budapest, 1920. évi március hó 12-én. Magyar pénzügyminisztérium. Felelős szerkesztő: BÁRSONY ISTVÁN.

Next