Budapesti Közlöny, 1920. június (54. évfolyam, 123-147. szám)

1920-06-01 / 123. szám

Budapest, 1920. 123. szám. Kedd, Június 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 5-6. szám. Telefon : József 26—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54. Athenaeum-épület. Telefon : József 13—91. Hivatalos hirdetések: Az első 10 szóért 1 K 80 f., minden további 10 vagy kevesebb szóért 60 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány ára, egyenkint 1 K. Az iktatandó Hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 1 , 60 f. Kétszer vagy többször beiktatva 10®/­z engedmény. Előfizetési árak: Egész évre ............. 180 korona. Félévre......................... 90 korona. Negyedévre ..... 45 korona. Egyes szám ára ............. 1 korona. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter Veress Lajosné született Kovács Berta napi­díjast a XI. fizetési osztálylyal egybekötött illetményekkel és 1919. évi január hó 1-től kezdődő hatálylyal irodasegédtisztté kinevezte. Milár Arthur Gusztáv Dezső aradi szüle­tésű, kismartoni illetőségű, leipzigi lakos opera­énekes családi nevének »Bistorff« névre kért átváltoztatása az 1920. évi 30.414/IX. a. számú belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Krupánszky István bánhidai születésű és illetőségű, ugyanottani lakos, bányász családi nevének »Kővári« névre kért átváltoztatása az 1920. évi 30.251/IX a. számú belügyminisz­teri rendelettel megengedtetett Tökös Pál dubicsányi születésű és illetőségű, ugyanottani lakos, napszámos a saját, valamint kiskorú Pál, Lajos és István nevű gyermekei csa­ládi nevének »Török« névre kért átváltoztatása az 1920. évi 29.787/IX. a. számú belügyminisz­teri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Gyür­kő Erzsébet és Hona gyulai születésű és illetőségű, ugyanottani lakosok, ház­tartásbeliek családi nevének »Györk­e« névre kért átváltoztatása az 1920. évi 29.458/IX. a. számú belügyminiszteri rendelettel megengedtetett, Glück Herman sátoraljaújhelyi születésű és illetőségű, váczi lakos, hadirokkant cipész családi nevének­» Wagner« névre kért átváltoztatása az 1920. évi 25.073/IX. a. számú belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. I ________­ ­ magyar királyi belügyminiszter 32.872. 1920. B. 1. számú rendelete az idegen megszállás alól egészen felszabadult berettyóújfalui választókerületben meg­tartandó nemzetgyűlési választás napjának ujabbi megállapításáról. A Bihar vármegyei berettyóújfalui Választókerületben megtartandó nemzetgyűlési választás napját — amelyet a folyó 1920. évi május hó 3-án kelt és a »Budapesti Közlöny« folyó" évi május hó 4-én megjelent 101. számá­ban közzétett 27.291/1920. számú rendeletem­­mel 1920. évi junius hó 13-ára tűztem ki — a nevezett kerületnek egészen történt felszabadu­lása következtében az 1920. évi I. törvénycikkel jóváhagyott 94.840/1919. B. M. számú rendelet utolsóelőtti bekezdésében foglalt rendelkezésekre való tekintettel és az 5.984/1919., illetőleg 6.514/1919. M. E. számú rendeletek alapján 1920. évi junius hó 27. napjára helyezem át. Budapest, 1920. évi május hó 28-án. Dr. Dömötör Mihály s. k. m. kir. belügyminiszter. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 46.689/1920. K. M. 20. szám alatt kiadott rende­letével a magyar kormány 1919. évi 6.024. 1919. M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy a Varasméi Higany­­ábonya r.-t, budapesti bej. cég az 1918. és 1919. üzletévekre vonatkozólag együttesen tartandó közgyűlését 1920. évi szeptember 30-ig elha­­laszthassa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 47.201/1920. K. M. 20. szám alatt kiadott ren­deletével a magyar kormány 1919. évi 6.024. 1919. M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy a Meteor Nyomdai Műintézet r.-t. budapesti bej. cég az 1918. és 1919. üzletévekre vonatkozólag együttesen tar­tandó közgyűlését 1920. évi szeptember 30-ig elhalaszthassa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 47.622/1920. K. M. 20. szám alatt kiadott rendeletével a magyar kormány 1919. évi 6.024/1919. M. E. szám alatt kibocsátott ren­­delete alapján megengedte, hogy a Margó másoló nyomtatvány gyár r.-t. budapesti bej. cég az 1918. és 1919. üzletévekre vonatkozólag együttesen tartandó közgyűlését 1920. évi junius hó 30-ig elhalaszthassa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 47.643/1920. K- M. 20. szám alatt kiadott rende­letével a minisztérium 1916. évi 269/M. E. szám. alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy a Losoncz—Gácsi helyi érdekű vasút részvénytársaság budapesti bel. cég az 1919. üzletévre vonatkozó évi rendes közgyűlését 1920 december 31-ig elhalaszthassa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 47.688/1920. 20. K. M. szám alatt kiadott rendeletével a minisztérium 1916. évi 269. M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy a Budapesti Villamos Városi Vasút Részvénytársaság és az érdekkörébe tar­tozó Budapest—szentlőrinczi helyi érdekű villa­mos vasúti r.-t. és a Ferencz József földalatti villamos vasút r.-t. budapesti bef. cégek az 1918. üzletévre vonatkozó évi rendes közgyűlé­seiket 1920. évi junius hó 30-ig elhalaszthassák. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 47.691/1920. K. M. 20. szám alatt kiadott rende­letével a minisztérium 1916. évi 269/M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján meg­engedte, hogy a Marostordai helyi érdekű vasút részvénytársaság budapesti hel.­cég az 1919. üzletévre vonatkozó évi rendes közgyűlését 1920. évi december hó 31-ig elhalaszthassa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 47.692/1920. K. M. 20. szám alatt kiadott rende­letével a minisztérium 1916. évi 269/M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy a Magyar Délkeleti Helyi Érdekű Vasút részvénytársaság budapesti bel. cég az 1919. üzletévre vonatkozó évi rendes közgyűlését 1920. évi december hó 31-ig elhalaszthassa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 47.695/1920. K. M. 20. szám alatt kiadott rende­letével a minisztérium 1916. évi 269/M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján meg­engedte, hogy a Karánsebes­hátszegi helyi érdekű vasút részvénytársaság budapesti bel. cég az 1919. üzletévre vonatkozó évi rendes közgyű­lését 1920. évi december 31-ig elhalaszthassa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 47.697/1920. K. M. 20. száma alatt kiadott rende­letével a minisztérium 1916. évi 269/M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy a Kisküküllővölgyi helyi­­érdekű vasút részvénytársaság budapesti hel.­cég az 1919. üzletévre vonatkozó évi rendes közgyűlését 1920. évi december hó 31-ig elhalaszthassa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 47.782/1920. K. M. 20. szám alatt kiadott rende­letével a magyar kormány 1919. évi 6.024/1919. M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy a Szegedi közúti vaspálya részvénytársaság szegedi bel. cég az 1918. és 1919. üzletévekre vonatkozólag együttesen tar­tandó közgyűlését 1920. évi junius hó 30-ig elhalaszthassa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 47.864/1920. K. M. 20. szám alatt kiadott ren­deletével a minisztérium 1916. évi 269/M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján meg­engedte, hogy a Zombork óbecsei helyi érdekü vasút részvénytársaság budapesti bel. cég az 1919. üzletévre vonatkozó évi rendes közgyűlését 1920. évi december 31-ig elhalaszthassa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 48.095/1920. K. M. 20. szám alatt kiadott ren­deletével a minisztérium 1916. évi 269/M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján meg­engedte, hogy a Szolnoki Mezőgazdasági Taka­rékpénztár részvénytársaság szolnoki bef. cég az 1919. üzletévre vonatkozó évi rendes közgyű­lését 1920. évi julius hó 31-ig elhalaszthassa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 48.332/1920. 20. K. M. szám alatt kiadott rende­letével a magyar kormány 1919. évi 6.024/1919. M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy a Makói Kereskedelmi és Iparbank r.­t. makói bef. cég az 1918. és 1919. üzletévekre vonatkozólag együttesen tar­tandó közgyűlését 1920. évi junius hó 30-ig elhalaszthassa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 48.341/1920. K. M. 20. szám alatt kiadott ren­deletével a magyar kormány 1919. évi 6.024/1919. M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy a Sághegyi bazaltbánya rész­vénytársaság celldömölki bef. cég az 1918. és 1919. üzletévekre vonatkozólag együttesen tartandó köz­gyűlését 1920. évi julius hó 31-ig elhalaszthassa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 48.410/1920. K. M. 20. szám alatt kiadott rende­letével a magyar kormány 1919. évi 6.024/1919. M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy a Kőbányai Gőztéglagyár Tár­sulat Pesten budapesti bel. cég az 1918. és 1919. üzletévekre vonatkozólag együttesen tartandó közgyűlését 1920. évi junius hó 30-ig elhalaszt­hassa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 48.588/1920. K. M. 20. szám alatt kiadott ren­deletével a minisztér­ium 1916. évi 269/M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján meg­engedte, hogy a Magyar Csipkegyár részvény­­társaság győri bef. cég az 1914., 1915., 1916., 1917., 1918. és 1919. üzletévekre vonatkozó évi rendes közgyűlését 1920. évi szeptember hó 30-ig elhalaszthassa.

Next