Budapesti Közlöny, 1920. augusztus (54. évfolyam, 175-199. szám)

1920-08-01 / 175. szám

A HIVATALOS KÍSZ. A m. kdr. vallás- és közoktatásügyi miniszter a m. kir. honvédelmi miniszter képviselőjéül az Országos Szabadoktatási Tanácsba Újhelyi Péter vezérkarhoz beosztott alezredest az 1920. évtől 1921. év végéig tartó időre tanácstagul kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Budapest székesfőváros képviselőjéül az Országos Szabadoktatási Tanácsba Buzáth János tanács­nokot az 1920. évtől 1921. év végéig tartó időre tanácstagul kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Megyeresy Béla igazgatót a Kálvin Szövetség képviseletében az Országos Szabadoktatási Ta­nácsba az 1920. évtől 1921. év végéig tartó időre tanácstagul kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Palóczi Horváth Zoltán tanácstagot, buzgó munkásságának ellismerése mellett, ezen tisz­­tétől felmentette. ----------­C­z­i­b­e­r­e József telekházai születésű, szolnoki illetőségű és ugyanottani lakos, máv. mozdony­vezető a saját, valamint Gyula és Béla József nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Zádor« névre kért átváltoztatása az 1920. évi 45.573. IX. a számú belügyminiszteri rendelettel m­eg­­­engedtetett. _______ Valasek Gyula József nagykanizsai szüle­tésű és illetőségű, ugyanottani lakos, cipész­­mester család; nevének »Vadász« névre kért átváltoztatása az 1920. évi 45.736/IX. a. számú­­belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. Ascher József füzesgyarmati születésű és békési illetőségű, ugyanottani lakos, bádogos­mester családi nevének »Antal« névre kért át­változtatása az 1920. évi 45.792/IX. a. számú belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. Vasárnap, augusztus 1 Budapest, 1920. 175. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon : József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rák­óczi-út 5­4. Athenaeum-épület. Telefon : József 13—91. Hivatalos hirdetések: 1° szóért­­ K 80 f„ minden további 10 vagy­ kevesebb szóért 00 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány ára, egyenkint - K. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 1 K GO­f. Kétszer vagy többször beiktatva 10% engedmény. Előfizetési árak: Egész évre ........................­­'*60 korona. Félévre............................... 180 korona. Negyedévre .................... 00 korona. Egyes szám ára ............. 2 korona. A m. kir. minisztérium 6.190.1920. B5. L. számú rendeleté­ t az alaptőke felemeléssel kapcsolatban kibocsátott új részvényekre vonatkozó elővételi jog szabá­lyozása tárgyában. A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvényes rendelkezések alapján a következőket rendeli: 1. §• Az olyan részvénytársaság, amelynek alap­szabályai alaptőkefelemelés esetére a társaság­­részvényeseinek az új kibocsátású részvényekre elővételi jogot biztosítanak, az alapszabályoknak ezt az intézkedését az alapszabályok szerint az alapszabály-módosításhoz szükséges többségi ha­tározattal előzetes engedély­ alapján a engedély­ben megjelölt alaptőkefelemelésnek meghatáro­zott esetére vonatkozólag kivételesen akkor is módosíthatja vagy hatályon kívül helyezheti, ha ennek egyébként nem volna helye. . Az előbbi bekezdésben említett alapszabály­­módosításhoz szükséges engedélyt a kereskede­­­lemügyi miniszter, pénzintézetek tekintetében­­­pedig a pénzügyminiszter adja meg, ha ezt fon­­­tva közérdekből­ indokoltnak találja. 2­ §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe­ Budapest, 1920. évi julius hó 31. napján. Gróf Teleki Pál s. k., m. kir. miniszterelnök. A m. Mr. minisstériumnak 6.195/1920. I. E. számú rendelete a fakihasználási jogok átruházása és a fater­mékek értékesítése tárgyában létrejött jogügy­letekről szóló 3.920/1920. KJ. E. sz. rendelet kiegészítéséről. A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvényes ren­delkezések alapján a következőket rendeli: 1. §• A fakihasználási jogok átruházása és a fa­termékek értékesítése tárgyában létrejött jog­ügyletekről szóló 3.920/1920. M. E. számú (a Budapesti Közlöny 1920. évi 112. számában ki­hirdetett) rendelet alkalmazást nyer az erdei mellékhasználatok gyakorlására vonatkozólag 1919. évi december hó 31. napja előtt létrejött jogügyletekre, továbbá azokra a jogügyletekre is, amelyek az erdők fakihasználási jogának át­ruházása vagy az erdők fakészletének két vagy több évre előre eladása iránt 1918. évi augusztus hó 1. napja után, de még 1919. évi december hó 31. napja előtt jöttek létre. Az első bekezdésben említett ügyletekre vonat­kozó kérelmek 1920 július hó 15. napja után is egészen 1920 október 1. napjáig előterjeszt­hetők. 2­ §■ A 3.920/1920. M. E. számú rendelet 1. §-ának utolsó bekezdése a következő rendelkezéssel egé­­szíttetik ki: Ha az erdőtulajdonos vagy birtokos megszál­lott területen lakik és hitelt érdemlően beiga­zolja, hogy a 3.920/1920. M. E. számú rende­letről idejekorán nem szerezhetett tudomást, kérelmét az 1920. évi augusztus hó 31-ig lehet előterjeszteni. 3. §. A 3.920/1920. M. E. számú rendelet 2. §-ának utolsó bekezdése következő rendelkezéssel egészíttetik ki. A kérelem benyújtásának halasztó hatálya megszűnik, ha a vevő a kérelemben követelt összeget vagy a vegyes bíróság (sürgős esetek­ben ennek birói tanácsa) által megállapított megfelelő biztosítékot birói letétbe helyezi. 4­ §­ Úgy a 3.920/1920. M. E. számú rendeletén, mint a jelen rendeletén alapuló kérelmeket, valamint a felebbviteleket is annyi példány­ban kell előterjeszteni, hogy mindegyik félnek is jusson egy példány. Az ellenőriek felemelésére vagy megállapítására irányuló kérelemben ha­tározottan meg kell jelölni azt az összeget, amelynek megállapítását a fél kéri. A vegyes bíróság elintézése alá tartozó ügyekben pedig a kérelmező fél köteles már az eljárás megindí­tása iránt előterjesztett kérelemben megnevezni a bíróságnak azt a szakértő tagját, akinek meg­nevezésére a 3.920/1920. M. E. számú rendelet 3. §-a értelmében ő van hívatva. A vegyes bíróságnak csupán a költségviselés kérdésében hozott határozata ellen f­ebbvitel­nek helye nincsen. (3.920/1920. M. E. számú rendelet 5. §.) 5­ §­Amennyiben az erdei m­ellékhasználatok gya­korlása vagy az erdő fakihasználási jogának át­ruházása tárgyában az erdőbirtokossal 1919. évi március hó 21. napja előtt létrejött jog­ügylet a haszonvételt, a fakitermelést, a faki­­szállítást vagy a velük kapcsolatos munkálatok bármely részletét jogfosztó következményekkel határidőhöz köti, az erdei mellékhasználat vagy a fakihasználási jog gyakorlására a jogügylet értelmében jogosult fél vegyes bírósághoz for­dulhat a jelen rendelet életbelépése után le­járó határidő vagy annak egyes részletei méltá­nyos meghosszabbításáért, ha igazolja, hogy a kikötött határidő alatt az illető munkálatot a háborús események, a forradalmi m­ozgalmak, az úgynevezett tanácsköztársasági uralom vagy végül ellenséges megszállás miatt önhibáján kí­vül nem tudta befejezni vagy csak teljes anyagi tönkrejutásával fejezhette volna be s a határ­idő be nem tartásához fűzött jogkövetkezmé­nyek­et aránytalanul károsítanák, a határidő meghosszabbítása pedig az erdőbirtokosnak vagy más érdekelt félnek súlyos sérelmet nem okoz, a meghosszabbítás folytán őket érhető esetleges vagyoni hátrányok pedig megfelelő kártérítéssel kiegyenlíthetők s ennek következtében a meg­hosszabbítás a méltányossággal sem ellenkezik. Ha az említett határidő 1920 október hó 31. napja előtt jár le, a kérelmet a határidő eltelte előtt 1920 augusztus hó 31. napjáig, ha pedig 1920 október hó 31. napja után jár le, a le­járat napját megelőzőleg legalább 60 nappal kell előterjeszteni. Nincs helye ilyen kérelem­nek, ha az erdei mellékhasználatra vagy a fa­­kihasználásra jogosult fél a kihasználást a jelen rendelet életbelépése előtt még meg sem kezdte. Nincs helye további ilyen kérelemnek az 1921. évi július hó 15. napja után lejáró határidőre nézve sem. A vegyes bíróság csak azt a határidőt hosszab­bíthatja meg, amelyre nézve az ellei mellék­­használatra vagy a fakihasználásra jogosult fél a fent említett gátló körülményeket elfogadhatóan igazolja. A munka egyes részleteire (pl. feltárás, döntés) adott meghosszabbítás esetén a vele kapcsolatos többi munkálatra (pl. kiszállítás, vágás takarítás) vagy a kapcsolatos jogok élve­zetére (pl. szállító berendezések, rakodó fűrész­telepek használata) megállapított határidők is a szükséghez képest meghosszabbíthatók. A meg­hosszabbítás egy termelési évnél hosszabb ne legyen. _ ✓ A vegyes bíróság a kérelem folytán a meg­­­hosszabbítás tartamára külön ellenszolgáltatást, is megszabhat vagy a jogügylettel kikötött ellen­szolgáltatásokat megfelelően felemelheti. Ennek megállapításánál figyelembe kell venni azt a károsodást, amely az erdőbirtokost annak követ­keztében éri, hogy a munkálat a kikötöttnél hosszabb ideig tart s figyelembe kell venni azt a vagyoni előnyt is, amelyhez az erdei mellék­­használatot vagy a fakihasználást gyakorló fél az által jut, hogy kedvezőbb körülmények kö­zött termelheti ki és értékesítheti a termékeket, mint a kikötött határidőben termelhette és értékesíthette volna. A vegyes bíróság az erdő­­birtokos érdekében a közös használatot is ki­mondhatja s ennek módját és feltételeit is sza­bályozhatja. A vegyes bíróság vagy sürgős esetekben annak bírói tanácsa a kérelem érdemleges elintézése előtt is megengedheti a munkálatnak a kikötött határidő letelte után való folytatását is, ha az­­erdei mellékhasználatra vagy a fakihasználásra.

Next