Budapesti Közlöny, 1920. november (54. évfolyam, 252-275. szám)

1920-11-03 / 252. szám

Budapest, 1920. 252. szám. Szerda, november 3 Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon : József 20-21. Kiadóhivatal: VII., Rákóóázi-út 54. Athenaeum-épület. Telefon : József 13—9. Hivatalos hirdetések: Az első 10 szóért 1 E 80 f., minden további 10 vagy kevesebb szóért 60 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány ára, egyenkint i. K. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánhirdetések: Egy hatod­hasábos nonpareille sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 1 K 60 f. Kétszer vagy többször beiktatva 10»/« engedmény. Egész évre ...................­­­­*100 korona. Félévre................................. IS k­orona. Negy­edévre .................... 1 1 korona. Egyes szám ára ............ 2 korona. 1 KÖZLÖNY, H­IVATALOS LAP. Előfizetési árak: HIVATALOS RÉSZ. A Kormányzó úr Ő Főméltósága 1920. évi október hó 11-én kelt magas elhatározásával a m. kir. külügyminiszternek a minisztertanács határozata alapján tett előterjesztésére dr. Vörnle János miniszteri titkárt I. osztálya követségi titkárrá kinevezni méltóztatott. Kiskorú Spitzer Margit budapesti szüle­­tésű, kalocsai illetőségű, budapesti lakos, ház­tartásbeli családi nevének nevelő atyja családi nevérfi­­Zoltán« névre kért átváltoztatása az 1920. évi 17.315/VIII. a. számú belügyminiszteri ren­delettel kivételesen megengedtetett. Kiskorú Pilcsik József csömöri születésű és illetőségű, ugyanottani lakos, föld­míves csa­ládi nevének »Pruzsinszkij névre kért átvál­toztatása az 1920. évi ad 38.913/VIII. a. számú belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. Kinaszievicz Béla karácsonmezői szüle­tésű, budapesti lakos, ny. kir. ítélőtáblás biró saját, valamint Béla nevű nagykorú gyermeke családi­­nevének »Csögényi« névre kért átváltoz­tatása az 1920. évi 63.999/VIII a. számú bel­ügyminiszteri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Svabszki János salgótarjáni szü­letésű és illetőségű, mátranováki lakos, bányász családi nevének »Szigetvári« névre kért átvál­toztatása az 1920. évi 67.362/VIII. a. számú belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. Dr. Róth Sándor nyirbogdányi születésű és kzisvárdai illetőségű, ugyanottani lakos, ügyvéd családi nevének »Kereszt névre kért átváltoz­tatása az 1920. évi 67.534/VIII. a. számú bel­ügyminiszteri rendelettel megengedtetett. Belyó Mátyás békéscsabai születésű és illető­ségű, ugyanottani lakos, kézbesítő a saját, vala­mint Mátyás nevű kiskorú gyermeke családi nevének »leányait névre kért átváltoztatása az 1920. évi 68 140/VTII. a. számú belügyminiszteri rendelettel megengedtetett Viczai Kálmán rimaszécsi születésű és ille­tőségű, egri lakos, kőművessegéd a saját, vala­mint Jolán és Ilona nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Kopasz« névre kért átváltoz­tatása az 1920. évi 67 836/VIII. a. számú bel­ügyminiszteri rendelettel megengedtetett. B­r­u­c­s­i Ferenc zsámbéki születésű és illető­ségű, budapesti lakos, kereskedősegéd családi nevének a Bajort névre kért átváltoztatása az 1920. évi 68.142/VIII. a. számú belügyminiszteri r­edelettel megengedtetett Mnoczik Géza velenczei születésű és ille­tőségű, budapesti lakos, kőművessegéd családi nevének »Pusztait névre kért átváltoztatása az 1920. évi 68.143/VII. a. számú belügyminiszteri­­rendelettel megengedtetett. A m. kir. minisztérium 7.925/1920. i. E. számú rendelete az úgynevezett népköztársaság hadügyminisztere által kibocsátott közkegyelmi rendeletek alkal­mazásának megszüntetése tárgyában. A m. kir. minisztérium az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakor­lásának ideiglenes rendezéséről szóló 1920:1. t.-c. 9. §-a alapján a következőket rendeli: Az úgynevezett népköztársaság hadügyminisz­tere által a katonai bíráskodás körére kiterjedő közkegyelem tárgyában 1918. évi november hó 4-én 28.300 Evn. 15/a. 1918 szám alatt, 1918. évi november hó 8-án 29.738. Evn. 15/a. 1918. szám alatt és az 1918 évi november hó 9-én 29.762. Evn. 15/a. 1918. szám alatt kibocsátott és az 1920. évi I. t.-c. 9. §-ának első bekezdése értelmében érvénytelen — azonban az idézett­­ harmadik bekezdése szerint ideiglenesen alkal­mazásban maradt — rendeletek további alkal­mazása megszűnik. Hogy mennyiben kell az idézett rendeletek alapján mellőzött bűnvádi eljárást megindítani, vagy félbenmaradt eljárást folytatni és az elen­gedett büntetéseket végrehajtani, azt a honvé­delmi miniszter rendelettel szabályozza. Kelt Budapesten, 1920. évi október hó 1. napján. Gróf Teleki Pál s. k., hl kir. miniszterelnök. A m. kir. minisztériumnak 8.183/1929. M. E. számú rendelete a magyar királyi népjóléti és munkaügyi ..minisz­ter ügykörének kibővítése tárgyában. A magyar királyi minisztérium az alkotmá­nyosság helyreállításáról és az állami főhata­­lom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről szóló 1920:1. törvénycikk­ 6­ §-a első bekezdésének második mondatában nyert felhatalmazás alap­ján a magyar királyi kereskedelemügyi minisz­ter fennhatósága alatt álló »Társadalmi mu­­­zeum«-ot — jelen rendeletnek a hivatalos lap­ban való megjelenését követő naptól kezdődő hatálylyal­­— egész személyzetével együtt a magyar királyi népjóléti és munkaügyi miniszter ügy­körébe átutalja és annak nevét a szociál­­hystene körébe való berendezésére és a Dranárra­ való tekintettel »Népegészségügyi muzeum«-ra változtatja. Budapest, 1920. évi október hó 27-én. Gróf Tehh■ Pál s. k., * m. kir. miniszterelnök. A m. kir. pénzügyminiszter 8. 2.130. számú rendelete a kiviteli illetékről szóló 1920: XIII t.-c. végre­hajtása iránt tett intézkedések kiegészítése tárgyában. Az 1920 : XIII. t.-cikk 1. §-ában­ nyert fel­hatalmazás alapján, egyetértve az érdeketi minisz­ter urakkal, a f. évi julius 1-én 274. P. M. sz. a. a »Budapesti Közlöny« 1920. évi 149. számá­ban kiadott rendeletemben foglaltak kiegészítése­­képen elrendelem a következőket: 1. §• A kiviteli illeték alá eső áraknak a fentebb idézett rendeletem 1. §-ában foglalt jegyzéke a következőkkel egészítendő ki: 32. t. sz.-ból bükköny­v­ként a teljsuli után 100 K. 49/b. 1. sz. heremagvak­­-ként a teljsuly után 100 K.. 2. §. Jelen rendelet folyó évi november 5-én jép életbe olykép, hogy az előző §-ban megállapított kiviteli illetékek az ott felsorolt árukat tartal­mazó olyan küldemények után fizetendő, ame­lyekre vonatkozó kiviteli engedély folyó évi november 5-ről vagy ennél későbben kelt. Jelen rendelet a bekezdésben idézett 274. P. M. 1920. sz. rendelet többi rendelkezéseit nem érinti. Budapest, 1920 október 30-án. Tolcsvai dr. báró Korányi Frigyes s. k., m. kir. pénzügyminiszter. 99.444/1920. VIII/fő. szám. Hirdetmény. Érték­papirforgalom adónak készpénzben való lerovása. Az 1900. évi XI. t.-c. és az annak végrehaj­tása iránt az 1900. évi 1­881. P. M. sz. alatt kiadott utasítás 33. §-a alapján a Budapest Lipótvárosi takarékpénztár r.-t., Grósz Nándor és társa bankbizományi cég (V., Honvéd-utca 8.), Braun­feld Zsigmond fiai cég (V., Mérleg-utca 3.), Szalai és társa bankcég (V., Szabadság-tér 17.), Bánó Gyula cég tőzsdebizományos (VIII., Fő­herceg Sándor-utca 7.), Deutsch és Schwarcz cég (V., Nagykorona-utca 20), Somló Gusztáv tőzsdeügynök (V., Lipót­ körút 3) és Bondy és Tarján tőzsdebizományos (V., Szabadság-tér 12.) engedélyt nyert arra, hogy a jelen rendelet kiadása után keletkezett érték­papír forgalmi ügyletektől az 1920.­ évi XXIV. t.-c. 44. §-a értelmében járó értékpapírforgalmi adót a vonatkozó lajstrom­­kivonatainak beterjesztése mellett minden hónap 1-ét követő 14 napon belül az illetékes buda­pesti IX. ker. m. kir. állampénztárnál készpénz­ben fizethesse le. Budapest, 1920. évi október hó 18-án. M. kir. pénzügyminisztérium. A m. kir. minisztérium ezen rendeletének végrehajtásaképpen következőket rendelem: Mindazokban az esetekben, amelyekben az úgynevezett népköztársaság hadügyminisztere ál­tal kibocsátott közkegyelmi rendeletek alapján a katonai bűnvádi eljárás megindítása mellőz­­tetett, avagy a megindított eljárás abban ha­gyatott, a bűnvádi eljárás megindítása, illetve folytatása iránt az elévülési határidőn belül in­tézkedés teendő. A legfelsőbb katonai törvényszéknek a 29.738. Evi. 15/a. 1918. számú hadügyminiszteri rendelet alapján hozott végzései továbbra­ is érvényben maradnak. A fentebb hivatkozott közkegyelmi rendeletek alapján elengedett szabadságvesztés büntetések végrehajtandók. ■ Budapest, 1920. évi október hó 29-én: A miniszter rendeleteiről: Schon s. k., ezredes.

Next