Budapesti Közlöny, 1920. december (54. évfolyam, 276-300. szám)

1920-12-01 / 276. szám

Budapest, 1920. 276. szám. Szerda, december 1. Szerkesztőség: VII. kerület* Rákóczi-út 54. szám. Telefon : József 20 -2L Kiadóhivatal: VH-, Rákóczi-úűt 54. Athéuncum-épület# Telefon : József 13—9L Hivatalos hirdetések: Az első 10 szóért 4 K 80 f., minden további 10 vagy kevesebb szóért 00 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány ára, egyenkint K. Az iktatandó hirdetmények dija előlegesen­ küldendő be. Magánhirdetések: Egy hatocatasábos nonpareille sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva­­ K 60 f. Kétszer vagy többször beiktatva Kb/» engedmény. Előfizetési ár­ak: Egész évre ....................._ -*­0 koroná. Félévre..................._........... 180 korona. Negyedévre ............... *1 0 korona. Egyes szám ára ...... 2 korona. BUDAPESTI A KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a föld­birtokok úgynevezett szocializálása folytán elő­állott tényleges helyzet rendezéséről szóló 2.250. 1020. M- E. számú kormányrendelet és annak végrehajtása tárgyában kiadott 78.500/1920.. F. M. számú rendelet alapján Lippich István főispánt, mint a szolnoki kerületi lebonyolító bizottság tagját, ezen tisztétől felmentette és helyette ezen bizottság tagjává Leftschik István vármegyei tb. főjegyzőt, szolnoki földbirtokost kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Ivánkovits Kálmán vallás- és közoktatásügyi miniszteri számellenőrt miniszteri segédfogal­­mazóvá nevezte ki. a magyar királyi belügyminiszter 76.237. 1920. 3. M. számú körrendelet A liverpooli Cunard Steam Ship Company Ltd. hajóstársaság részére kivándorlók szállítására adott engedély, mekerre is kiterjesztem olyképen, hogy ezen gyermekek a 111.200/1920. számú rendeletem 7. pontjában említett közalkalmazottakkal egyenlő elbánásban részesitendők. Ezen rendeletem az 1920—21. tanév II. felében lép érvénybe. Budapest, 1920. évi november hó 24-én. A miniszter rendeletéből: Dr. Viszota s. k. ügyosztályfőnök. "Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének• A kivándorlásról szóló 1909: II. t.-c. 6 §-a alapján a Canard Steam Ship Company Ltd. liverpooli gőzhajóstársaságnak engedélyt adtam­ arra, hogy Magyarországból kivándorlókat szá­razföldön át Triesztbe (vagy azon adriai kikö­tőbe, melyet a v­. kir. belügyminiszter az állami felügyelet és a magyar kivándorlók és vissza­­vándorlók érdekei megóvása szempontjából leg­megfelelőbbnek tart), továbbá Cherbourgba, Rotterdamba és Hamburgba és onnan New-York, Boston, illetve Quebec,­­ Portland, Halifax ki­kötőkön keresztül­ az Észak Amerikai Egyesült Államokba és Kanadába szállíthasson. Az engedélyezett gőzhajóstársaság az 1909 : II. t.-c. 7. §-a alapján jóváhagyásom mellett mint helyettest báró Bornemissza Lipót buda­pesti lakost alkalmazta, aki a gőzhajóstársa­­ságot kivándorlási ügyekben úgy a hatóságok, mint egyesek irányában teljes joggal és felelős­séggel képviseli. Az 1909 : II. t.-c. 11. §-a alapján nevezett társaságnak engedélyt adtam, hogy budapesti irodáján kívül Királyhidán­, Savanyukuton, Gyanafalván vagy Szentgotth­rdon, Gyéké­nyesen és az általam még megállapítandó déli vasúti határállomáson kivándorlási irodát állít­hasson fel s egyúttal az 1909 : II. t.-c. 20. §-a alapján megengedtem azt is, hogy a társaság a Triesztben (vagy a fent körülírt adriai kikö­tőkben), továbbá Cherbourgban, Rotterdamban és Hamburgban jelentkező, szabályszerű útle­véllel ellátott kivándorlókkal az ottani irodái­ban is köthessen szállítási szerződést. Erről phlgh­meste­r­ urat tudomás és mihez' tartás végett értesítem. Budapest, 1920. évi november hő 18-án. Ferdinándy s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter 114.264/V. 1620. szám. Valamennyi tankerületi kir. főigazgatóságnak, a budapesti tanárképző intézet igazgatóságának. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur meg­keresése alapján a százalékon felüli közalkal­mazotti tandíjkedvezményt a­ m. kir. posta­­mesteri és kiadói kar középiskolába járó gyer­ A vallás- és közoktatásügyi magyar királyi minisztérium 115.590/V. 1920. sz. Valamennyi állami tanulmányalapi és nem állami fiú- és leányközép­skola (felsőbb leányiskola) és a gyakorló főgimnázium igazgatóságának, továbbá valamennyi tanker. kir. főigazgatóságnak. Valamennyi m. kir. állampénztárhoz intézett rendeletem másolatát tudomás és annak értel­mében leendő megfelelő eljárás végett azzal a felhívással közlöm, hogy minden egyes esetben, midőn valamely alkalmazott nyugtája nem volna láttamozható, hozzám esetről-esetre sürgősen, részletes jelentés teendő. Egyben megjegyzem hogy a nemzeti hadseregben szolgálatot telje­sítő alkalmazottnak nyugtája nem láttamozható s amennyiben az ilyen alkalmazottnak illetménye beszüntetve még nem .ó volna, úgy annak idő­leges beszüntetése iránt a bevonulás időpont­jának közlése mellett tegyen azonnal jelentést. Végül felhívom, hogy a közvetlenül saját veze­tésére bízott intézet, hivatal alkalmazottairól 8 napon belül terjeszszen fel 2 példányban olyan kimutatást, amely a következő adatokat tartal­mazza: 1. Az alkalmazott neve. 2. Az alkalmazás minősége 3. Mióta teljesít jelenlegi állomáshelyén szol­gálatot. 4. Ha menekült, hol volt a menekülése előtti állomáshelye ? A 115.590/1920. számhoz. Rendelet. Valamennyi magyar királyi állampénztárnak A volt forradalom és a proletárdiktatúra utó­hatásaként még mindig mutatkoznak olyan jelenségek, hogy tanférfiak és egyéb alkalmazot­tak, akik bár tényleges állományban vannak, indokolatlanul szolgálatot nem teljesítenek, engedély nélkül megszállott területen tartózkod­nak stb. illetményeiket, élelmezési illetményt, fizetéskiegészítő államsegélyt, menekülési havi segélyt és egyéb járandóságot vesznek fel anél­kül, hogy arra akár tényleges szolgálat teljesí­tése, akár állástól és szolgálattól való jogerős felfüggesztés következtében, tényleges szolgálat nem teljesíthetése, akár orvosilag igazolt, a fel­sőbb hatóság által jóváhagyólag tudomásul vett betegség, engedélyezett távollét vagy szabadság folytán jogcímük lenne. Ezen állapotnak megszüntetése és az eset­leges visszaélések meggátlása érdekében rende­lem a következőket: Minden oly tényleges szolgálatban álló állami tanulmányalapi és nem állami fiú- és leány­­középiskolai­­felsőbb leányiskolái) rendes, helyet­tes megbízott, óradíjas tanárnak, továbbá altiszt­nek, szolgának, napibéresnek és egyéb olyan alkalmazottnak, aki a szóbanlevő jellegű vagy m más fokozatú tanintézetnél, valamely tankerületi kir. főigazgatóságnál, avagy bármely más köz­­intézménynél, hivatalnál teljesít szolgálatot s a kinek ezen alkalmazottak közül az állam­pénztárnál a reá nézve érvényben álló törvény­­rendelet vagy szabályzat alapján illetmény, élel,­mezési illetmény, fizetéskiegészítő államsegély, vagy bármilyen más járandóság van határozat­lan avagy meghatározott időtartamra, 1921. évi január bó 1-én az eddigi kifizetési módozatok betartása mellett csak olyan nyugtatványra tel­jesítsen kifizetést, amelyen az alkalmazottakra nézve illetékes tanintézet igazgatója, tanker, kir. főigazgatóság, közintézmény, hivatal vezetője anyagi felelősség terhe mellett sajátkezű alá­írással és hivatalos bélyegzővel ellátva igazolja, hogy nyugtatványozó tényleges szolgálatban áll, szolgálatot tényleg teljesít, illetve ha szolgálatot nem teljesít, olyan okból nem teljesít (pld. hadi­fogság, betegség, szabadság, felfüggesztés stb.) melyre az arra illetékes felsőbb hatóság intéz­kedéséből kifolyólag jogosult. A szóbanlevő tényleges állományú menekülési havisegély, továbbá állásától és szolgálatától fel­függesztett élelmezési illetmény élvezetében álló alkalmazott részére nemcsak 1921. évi január hó 1-én, hanem minden hó 1-én csak olyan nyugtatványra teljesítsen kifizetést, amelyen a menekülési havisegély, élelmezési illetmény él­vezetében álló alkalmazott állandó lakóhelyére illetékes tanker, kir. főigazgatóság aláírással és hivatalos bélyegzővel ellátva igazol­ja, hogy nyug­tatványozó a menekülési havisegély, élelmezési illetmény felvételére jogosult. A láttamozásiél annál az alkalmazottnál nem szabad eltekinteni, aki esetleg később jelentkeznék az 1921. év január bó 1-én esedékes járandóságáért. Ha az állampénztárnak a láttamozás dacára kételye volna aziránt, hogy a szóban levő alkal­mazottak között akadna olyan, aki nem jogo­sult a kiutalt illetménynek, menekülési havi segélynek, élelmezési illetménynek, fizetéskiegészítő államsegélynek és egyéb járandóságnak a felvé­telére, úgy minden egyes esetben külön-külön ezen számú intézkedésemre való hivatkozással az alkalmazott nevének, az alkalmazás minőségének és a szükséges egyéb adatok, valamint a jogcím megszüntetését igazoló körülmények megneve­zése mellett tegyen sürgős jelentést, a kifizetést pedig ilyen esetben addig, amíg hozzám teendő jelentésére a továbbiakra nézve tőlem rendel­kezést nem nyer, függessze fel. Budapest, 1920. évi november hó 24-én. A miniszter rendeletéből: Dr. Viszota s. k., ügyosztályfőnök. Az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság elnőkének 16.600/1920. 0. E. A. B. számú rendelet®, az árufuvarozás díjának újból való megállapítása tárgyában. Budapest székesfőváros területén és annak környékén az árufuvarozás díját a 2.660/1920. 0. E. A. B. számú rendelet hatályon kívül helyezése mellett, legmagasabb ár joghatályával, az alábbiak szerint szabályozom: 1. §. Kétlovas kocsival történő fuvarozás díjai: A) Egésznapos fuvar 10 órai tényleges fuvarozási munkaidő mellett, délben 1 és V­ órai ebédidővel, mely ebéd­idő a 10 órás tényleges fuvarozási munkaidőbe nem számítható be... 640'— A félnapos fuvar, 5 órai egyhuzam­ban végzett fuvarozás mellett ... 430'— A túlóránál alapdíj óránként............ 64'—­ *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék