Budapesti Közlöny, 1921. január (55. évfolyam, 1-24. szám)

1921-01-01 / 1. szám

Budapest, 1921. 1. szám. Szombat, január 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 55. szám. Telefon : József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54. sz. Athen-roum-épület. Telefon : József 13—91 Hivatalos hirdetések: Az első 10 szóírt 7 K 20 f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 2 K 40 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos milliméter sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva i­s 50 %. Kétszer vagy többször beiktatva 10% engedmény. Előfizetési árak: Egész évre 480 kor. Félévre 240 koc. Negyedévre 120 kor. Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig 8 kor. » »»16$ $ 6»­­ » » további 8 oldalanként 3 » HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. belügyminiszter a veszprémi állami anyakönyvi kerületbe Hollósi István Ákos városi írnokot anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki. A győri kir. ítélőtábla elnöke az 1897. évi XXXIII. t.-c. 2. §-a alapján a győri kir. ítélő­tábla területén lévő kir. törvényszékeknél szer­vezett esküdtbiróságok elnökeiül és helyettes el­nökeiül az 1921. év tartamára a következőket jelölte ki: a győri kir. törvényszéknél elnökül Kovács Zsigmond­ kir. törvényszéki tanácselnököt, helyet­tes elnökül dr. Schannen Alajos kir., törvény­széki birót; a soproni kir. törvényszéknél elnökül dr. Wrehovszky Károly kir. törvényszéki elnököt, helyettes elnökül Pentelényi János kir. törvény­­széki bírót; a szombathelyi kir. törvényszéknél elnökül Kovács Gyula kir. Ítélőtáblás bírói címmel és jelleggel felruházott kir. törvényszéki bírót, helyettes elnökül dr. Manuszy Tivadar kir. törvényszéki birót; a veszprémi kir. törvényszéknél elnökül Jura­­szék János kir. törvényszéki elnököt, helyettes elnökül Csalághy Károly kir. törvényszéki birót; a zalaegerszegi­­ kir. törvényszéknél elnökül Czíkó János kir. törvényszéki elnököt, helyet­tes elnökül Skoday Aurél kir. ítélőtáblái bírói címmel és jelleggel felruházott kir. törvényszéki birót. _______ A pécsi kir. ítélőtábla elnöke az 1897. évi XXXIII. t.-c. 2. §-a alapján a­ pécsi kir. ítélő­tábla területén levő kir. törvényszékeknél szer­vezett esküdtbiróságok elnökeiül és helyettes elnökeiül az 1921. év tartamára a következőket jelölte ki: a kaposvári kir. törvényszéknél elnökül Kis­faludy Ákos kir. ítélőtáblás bírói címmel és jelleggel felruházott törvényszéki birót, helyettes elnökül Boda Géza kir. törvényszéki birót; a nagykanizsai kir. törvényszéknél elnökül dr. Kenedy Imre kir. ítélőtáblás birói címmel és jelleggel felruházott törvényszéki bírót, he­­lyettes elnökül dr. Mutschenbacher Edvin kir . törvényszéki birót; a pécsi kir. törvényszéknél elnökül Vásárhelyi István kir. törvényszéki birót, helyettes elnökül dr. Szüts Jenő kir. törvényszéki birót,­ a szekszárdi kir. törvényszéknél dr. Pestiig Pál kir. törvényszéki elnököt, helyettes elnökü Balamon Iván kir. ítélőtáblás birói címmel és­ jelleggel felruházott törvényszéki birót, a m. kir. pénzügyminiszternek 6.13.745* számú rendelete a behozatali tilalom alól kivett áruk jegyzékének újabb módosítása tárgyában. 1­ §• A m. kir. minisztériumnak az árukürforgalom újabb rendezéséről szóló 5.510/1919. M. E. számú rendelete (a Budapesti Közlöny 1919. évi 147. számában) 8. §-ában nyert felhatal­mazás alapján a m. kir. kereskedelemügyi mi­niszterrel egyetértve elrendelem, hogy a be­hozatali tilalom alól kivett áruk jegyzékének módositása tárgyában 1920. évi január 5-én 10.239/1919. P. M. sz. a. a Budapesti Közlöny 1920. évi 10. számában közzétett körrendelet 1. §-ából a külön behozatali engedély nélkül behozható áruk jegyzékéből ezek a szavak: »640-ből ....... gyufa« törlendők. Ennek folytán gyufa ezentúl csak külön be­hozatali engedélyem mellett lesz behozható. 2. §. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Budapest, 1920. évi december 31-én. Dr. Hegedűs Lóránt s. k., m. kir. pénzügyminiszter. , A m. kir. pénzügyminiszter a kereskedelem­ügyi m. kir. miniszterrel egyetértőkig a »Nem­zeti általános biztosi­tó részvénytársaság« buda­pesti cégnek a kereskedelmi cégjegyzékbe való bejegyzésére az engedélyt az 1920. évi 124.618. szám alatt megadta. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 79.245/1920. K. M. 20. szám alatt kiadott rende­letével a magyar kormány 1919. évi 6.024/1919. M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy az Orsovai petroleumgyár r.-t. budapesti bef. cég az 1918/1919. és 1919/1920. üzletévekre vonatkozólag együttesen tartandó köz­gyűlését 1921. évi március hó 31-ig elhalaszthassa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 79.444/1920. K. M. 20. szám alatt kiadott ren­deletével a minisztérium 1916. évi 269/M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján meg­engedte, hogy a Kristályső r.­t. budapesti bej. cég az 1919. üzletévre vonatkozó évi rendes köz­gyűlését 1921. évi január hó 31-ig elhalaszthassa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 79.667/1920. K. M. 20. szám alatt kiadott rende­letével a magyar kormány 1919. és 6.024/1919. M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy a Corvin Filmgyár és Film­kereskedelmi r.­t. budapesti bej. cég az 1918/1919. és 1919/1920. üzletévekre vona­tkozólag együttesen tartandó közgyűlését 1921. évi április hó 30-ig elhalaszthassa. _______ A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 79.999/1920. K. M. 20. szám alatt kiadott rende­letével a magyar kormány 1919. évi 6.024/1919. M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy az Élesdi Erdőipar r.-t. buda­pesti bej. cég az 1918/1919. és 1919/1920. üzlet­évekre vonatkozólag együttesen tartandó köz­gyűlését 1921. évi március hó 31-ig elha­­laszthassa. ■ A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 80.000/1920. K. M. 20. szám alatt kiadott­­rendeletével a magyar kormány 1919. évi 6.024. 1919. M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy a Ratosnyai Erdőipar r.-t. budapesti bej. cég az 1918. és 1919. üzlet­­évekre vonatkozólag együttesen tartandó köz­gyűlését 1921. évi március hó 31-ig elhalaszthassa. A kereskedelemügyi m. kir.. miniszter folyó évi 80.002/1920. K. M. 20. szám alatt kiadott rende­letével a magyar kormány 1919. évi 6.024/1919. M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy az »Unió« petroleumipar r.-t. budapesti bef. cég az 1918/19. és 1919/20. üzlet­­évekre vonatkozólag együttesen tartandó köz­gyűlését 1921. évi március hó 31-ig elhalaszt­hassa. A kereskedelemügyi m­. kir. miniszter folyó évi 80.004/1920. K. M. 20. szám alatt kiadott rendeletével a minisztérium 1916. évi 269/M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján meg­engedte, hogy az Aradi Világítási és Erőátviteli r.­t. aradi bej. cég az 1919. ü­zletévre vonat­kozó évi rendes közgyűlését 1921. évi junius hó 30-ig elhalaszthassa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 80.006/1920. K. M. 20 szám alatt kiadott rende­letével a magyar kormány 1919. évi 6.024/1919. M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy a Keletmagyarországi Erdő­­ipar r.-t. budapesti bej. cég az 1918. és 1919. üzletévekre vonatkozólag együttesen tartandó közgyűlését 1921. évi március hó 31-ig elhalaszt­hassa. • _______ A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 80.052/1920. K. M. 20. szám alatt kiadott rendeletével a magyar kormány 1919. évi 6.024/1919. M. É. szám alatt kibocsátott ren­delete alapján megengedte, hogy a Hermes Magyar Általános Váltóüzlet r.-t. budapesti bej. cég az 1918/19. és 1919/20. üzletévekre vonatkozólag együttesen tartandó közgyűlését 1921. évi január hó 31-ig elhalaszthassa. A kereskedelemügyi m. kir- miniszter folyó évi 80.160/1920. K. M. 20. ,­szám alatt kiadott rendeletével a minisztérium 1916. évi 269/M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján meg­engedte, hogy a Phönix Filmgyár r.-t. buda­pesti bej. cég az 1919. üzletévre vonatkozó évi rendes közgyűlését 1921. évi január hó 31-ig elhalaszthassa. ______ A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 80.161 /1920. K. M. 20. sz. a. kiadott rendeletével a magyar kormány 1919. évi 6.024/1919. M. E. sz. a. kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy a Projectograph mozgófénykép- és gépgyár r.-t. budapesti bej. cég az 1918/1919. és 1919/1920. üzletévekre vonatkozólag együttesen tartandó köz­gyűlését 1921. évi január hó 31-ig elhalaszthassa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 80.162/1920. K. M. 20. szám alatt kiadott rende­letével a minisztérium 1916. évi 269/M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy a Massey Harris Co. r.-t. budapesti bef. cég az 1914/15., 1915/16., 1916/17., 1917/18. és 1918/19. üzletévekre vonatkozó évi rendes közgyűlését 1921. évi május 31-ig elhalaszthassa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 80.332/1920. K. M. 20. szám alatt kiadott rende­letével a magyar kormány 1919. évi 6.024/1919. M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy a Magyar-román ásványolaj r.-t. budapesti bej. cég az 1918. és 1919. üzlet­évekre vonatkozólag együttesen tartandó köz­gyűlését 1921. évi junius hó 30-ig elhalaszthassa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter, folyó évi 80.818/1920. K. M. 20. szám alatt kiadott rende­letével a magyar kormány 1919. évi 6.024/1919. M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy a Gyümölcsértékesitő r­t. budapesti bej. cég az 1918. és 1919. üzletévekra vonatkozólag együttesen tartandó közgyűlését 1921. évi március hó 31-ig elhalaszthassa. Egyes szám ára 3 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék