Budapesti Közlöny, 1921. március (55. évfolyam, 48-68. szám)

1921-03-05 / 48. szám

2­ ­. A nemzeti ügy és a keresztény erkölcs szolgálatában vértanúhalált halt. 2. A nemzeti ügy és a keresztény erkölcs szolgálatában szenvesedett következ­tében vértanúhalált halt. Az eljárást azokban az esetekben, amelyekről akár az anyakönyvi közvetlen felügyelő hatóság, akár az anyakönyvvezető közvetlen tudomással bir, hivatalból, egyéb esetekben bárki kérelmére meg kell indítani. Az eljárásra az 1904: XXXVI. t.-c. 18. §-ában és az A. TI. hatodik részében foglaltak nyernek alkalmazást. A határozatnak mindenesetre hitelt érdemlő tanuk vallomásán kell alapulnia, akik az eset körülményeire nézve részletesen kihallgatandók. FeliciTom ArlSto uratj h°gy e körren­­deletemet a törvényhatóság területén működő (csak az alispánoknak) anyakönyvi felügyelő hatóságokkal miheztartás és ellenőrzés végett s (valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének­ állami anyakönyvvezetőkkel miheztartás végett közölje és annak pontos végrehajtását a fel­ügyeleti vizsgálatok keretében a maga részéről is ellenőrizze. Végül felhívom, hogy e körrendeletemnek hatósága területén leendő széleskörű közhírré tétele iránt alkalmas módon intézkedjék. Budapest, 1921. évi február hó 26-án. Tomcsányi s. k. a m. kir. Igazságügyminiszter 6.520. 1921. I. 1. szánm rendelete a kir. közjegyzők, valamint a közjegyzői kamarák hatósági körére nézve a megszabás következté­ben szükséges ideiglenes változtatások tárgyában. 1. §. A megszállás következtében közjegyzői székhelyüktől elszakított területek ideiglenesen ahhoz a kir. közjegyzőhöz tartoznak, akinek működési körébe esik az a kir. járásbíróság, amely a megszállással érintett területen a bírói hatóságot az 1920. évi november hó 22-én 34 500. I. M. szám alatt (Igaz. Közlöny XXIX. évf. 11. sz. 722. §) kelt rendelet értelmében gyakorolja. 2. §. A megszállás következtében kamarájuk­tól elszakított közjegyzői székhelyeken működő kir. közjegyzők, közjegyzőhelyettesek és közjegyző­jelöltek ideiglenesen az alábbi táblázatban meg­jelölt közjegyzői kamarákhoz tartoznak: A közjegyzői kamarák: A megszállás kövatkezte­­amelyeknek hatóságikor© ben kamarájuktól elszaki­­az 1. rovatban megjelölt iott közjegyzői székhelyek: közjegyzői székhelyekre Abaújszántó kiterjed: Debreczen Békés Szeged Békéscsaba Szeged Bonyhád Budapest Duna­földvár Budapest Esztergom Budapest Gyönk Budapest Gyula Szeged Kaposvár Budapest Keszthely Szombathely Marczali Budapest Mezőcsát Debreczen Mezőkövesd Debreczen Miskolcz Debreczen Nagyatád Budapest Nagyigmánd Budapest Nagykanizsa Szombathely Orosháza Szeged Paks Budapest Sajószentpéter Debreczen Sásd Budapest Sátoraljaújhely Debreczen Sümeg Szombathely Szarvas Szeged Szeghalom Szeged Szétszórd Budapest Szerencs Debreczen Tab Budapest Tamási Budapest Tapolcza Szombathely Tata Budapest Tokaj Debreczen Zalaegerszeg Szombathely 3. §. A 2. §-ban megjelölt közjegyzői helyeken működő kir. közjegyzők, közjegyző­­ieyettesek és közjegyző jelöltek felett a fegyelmi. Budapesti Közlöny 1921 márczs­­ 5. hatóságot az ugyanott megjelölt közjegyzői kamara székhelyén alakított fegyelmi bíróság gyakorolja. 4. §. A 2. §-ban megnevezett közjegyzői kamarák azokat a kir. közjegyzőket, közjegyző­helyetteseket és közjegyzőjelölteket, akikre a kamara hatósága jelen rendelet alapján kiterjed, az 1874: XXXV. t.-c. 166. és 167. §-ainak megfelelő külön jegyzékbe foglalják és felettük általában mindazokat a felügyeleti jogokat gya­korolják, amelyeket a törvény rendes hatás­körükben reájuk ruház. A kamarák az 1886: VII. t.-c. 10. §-a értel­mében járó beiratási díjakat és évi tagsági illet­ményeket a jelen rendelet 2. §-a szerint hatás­körük alá eső területen is beszedhetik, azok a kir. közjegyzők, közjegyzőhelyettesek és köz­jegyzőjelöltek azonban, akik jelenlegi székhelyü­kön bejegyeztetésük idején beiratási díjat már fizettek, ezen a címen újból meg nem terhe­el­hetők. A kir. közjegyzők, köz­jegyzőhelyettesek és közjegyzőjelöltek az első bekezdésben említett jegyzék céljára szükséges adatokat a jelen ren­delet életbelépésétől számított 30 nap alatt az illetékes kamarának beszolgáltatni kötelesek 5. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Budapest, 1921. évi február hó 23. napján. Dr. Tomcsányi Vilmos b. k. g­. kir. igazságügy-miniszter. A m. dr.földművelésügyi miniszter 49.759. Ill. 2. 1921. Valamennyi vármegyei és városi törvényható­ságnak. Országunkat mind komolyabban fenyegető keleti marhavész fellépte esetére a betegségnek elfojtása, illetőleg tovaterjedésének meggátlása céljából a kerületi m. kir. állategészségügyi fel­ügyelőket kizárólag a betegség leküzdésére irá­nyuló intézkedések tekintetében az 1888. évi VII. t.-c, 145. §-ában biztosított jogomnál fogva kormánybiztosi hatáskörrel ruházom fel, hogy ezáltal az intézkedés gyors és egyöntetű s az állattenyésztési, állategészségügyi és közgazda­­sági érdekek szempontjából oly nagy fontos­ággal bíró védekezési eljárás eredményes legyen. A kerületi kormánybiztosoknak kötelessége lesz mindazon intézkedések foganatosításáról, melyeket az 1888. évi VII. t.-c. 40—59. §-ai, illetőleg ezen törvény végrehajtása tárgyában 40.000/1888. szám alatt kiadott rendelet 126—164. §-ai előírnak, haladéktalanul gondos­kodni. A kerületi kormánybiztosok a rájuk ruházott hatáskör korlátain belül önállóan és saját fele­lősségükre intézkednek, kötelességük azonban működésük minden jelentősebb mozzanatáról a m. kir. földmivelésügyi minisztérium állategész­ségügyi főosztályának, valamint a központi m. kir. állategészségügyi főfelügyelőnek jelentést tenni. Ez utóbbi pedig jogosult a kerületi kor­mánybiztosok intézkedéseit közvetlenül szemé­lyesen is ellenőrizni és az általa esetleg cél­szerűtlennek vélt intézkedések megváltoztatása, módosítása, valamint az egyes kerületi kormány­­biztosok működése között kívánatos összhang biztosítása érdekében hozzám bármikor elő­terjesztéseket, javaslatokat tenni. Az 1888. évi VII. t­c. 40—59. §-aiban, ille­tőleg ezen törvény végrehajtása tárgyában 40.000/1888. szám alatt kiadott rendelet 126—164. §-aiban említett s az ott megjelölt rendelkezések végrehajtására hivatott hatóságok és hatósági közegek kötelesek a kerületi kor­mánybiztos hozzájuk intézett felhívásának hala­déktalanul eleget tenni és a betegség elleni védekezés céljából szükségessé váló felvilágo­sítások, útbaigazítások elnyerése céljából közvet­lenül a kerületi kormánybiztoshoz fordulni. A katonai körletparancsnokságok, kerületi csendőrparancsnokságok és államrendőrségi kerü­leti főkapitányságok a m. kir. honvédelmi, illető­leg belügyminisztertől vett utasításoknak meg­felelően a kerületi kormánybiztosnak a zárlati intézkedések biztosítására szolgáló karhatalom rendelkezésre bocsátása iránt megkeresésének azonnal megfelelni tartoznak. Fentiekhez képest Witest Jenő budapesti déli kerületi m. kir. állategészségügyi felügyelet Békés, Csong­rád,­­TáazvNagykun*Szolnok, Pest* Pilis-Solt-Kiskun vármegyék, továbbá Arad, Csanád, Bács-Bodrog vármegyék meg nem szál­lott, végül Budapest székesfőváros, Hódmező*­vásárhely, Kecskemét és Szeged t­jr. városok területére. Krompecher Szilárd budapesti északi kerületi m kir. állategészségügyi felügyelet Borsod, Heves vármegyék, továbbá Esztergom,Gömör és Kishont, Hont és Nógrád vármegyék meg nem szállott, végül Miskolcz thjf. város területére. Kard­ován Ernő szombathelyi kerületi ra. kir. állategészségügyi főfelügyelet Moson és Sopron vármegyék, továbbá Győr, Komárom, Vas, Zala vármegyék meg nem szállott, valamint Győr és Sopron t­jt. városok végül Abauj-Torna, Zem­plén, Ung és Bereg vármegyék meg nem szál­lott területére. Dr. Hajnal József budapesti nyugati kerü­leti m. kir. állategészségügyi felügyelőt Fejér, Tolna és Veszprém vármegyék, továbbá Baranya és Somogy vármegyék meg nem szállott és Székesfehérvár t­is. város területére. Kondor Mihály debreczeni kerületi m. kir. állategészségügyi felügyelőt Hajdú és Szabolcs vármegyék, valamint Bihar és Szatmár vár­megyék meg nem szállott, végül Debreczen t­jr. város területére kormánybiztosokká ren­delem ki. A kerületi m. kir. állategészségügyi felügye­lőknek kormánybiztosi hatáskörben való műkö­dése kezdetének időpontját külön rendelettel fogom megállapítani. Budapest, 1921. évi február hó 26. Szabó a. k. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a nép­jóléti és munkaügyi miniszterrel egyetértőleg 41.417/1921. szám alatt megengedte a Labora­tórium Védőoltóanyagok Termelésére r.-t.-nak (Budapest, IX., Lónyay­ utca 18/b.), hogy az általa termelt mirigykor és sercegőüstök elleni szérumot forgalomba hozhassa, továbbá, hogy a fiatal állatok között gyakori fertőző bélgyulla­dás gyógykezelésére kísérleti célokra kipróbálás végett 1922. évi május 1-éig paratiruszellenes szérumot forgalomba hozhasson. A ra. kir. pénzügymanszter 1921. évi 25.919. számú rerüelete a vámtarifa végrehajtása iránt kiadott utasítás és a vámtarifához fűzött mattyarázatok némely határozmán­yainak módosítása tárgyában. A kereskedelemügyi és a földmivelésügyi m. kir. miniszterekkel egyetértőleg elrendelem, hogy a vámtarifa végrehajtása iránt kiadott utasításban és a vámtarifához fűzött magyará­zatokban az alábbi »Függelék«-ben foglalt módosítások vezettessenek keresztül. Ez a rendelet 1921. évi március hó 1-én lép hatályba. Budapest, 1921. évi február hó 25-én. Dr. Hegedűs Lóránt s. k., m. kir. pénzügyminiszter. Függelék az 1921. évi 25.910. számhoz. 1. A végrehajtási utasításhoz. A V. U. 4. §-a első bekezdése b) pontja be­vezető részének így kell hangzania: »­ a 109., 620. és 630. sz. alá tartozó, alkohol­lal kevert vagy készített cikkeknél a felhasznált alkohol hektolitere és foka után 5 K 09 f, a 632. és 633. b)­ez. alá tartozó ily cikkeknél pedig 5 K 04 f, illetőleg...« Az ugyanehhez a §-hoz tartozó »B. Alkohol« feliratú táblázatban az »A pótlék összeg«« feliratú hasábban a 109. fc. számnál a 315 K 64 f« »2 K 09 f« összegeket »38 K 18 f" és »5 K 09 f«-rel, a 620­­ számnál levő »328 K 39 f« összeget »801 K 68 f«-rel, a 630. fc. számnál levő »1 K 28 f« összeget »76 K 35 f«-rel, végül a 632. és a 633. b) 1. számok­nál a »182 K 70 f« összegeket »453 K 15 f.«-rel kell helyettesíteni. 11. A magyarázataihoz. A 108. 1. számhoz tartozó megjegyzések 6. pontja első bekezdésének szövegét az »1920. évi 43.708. számú« szavaktól kezdve a bekezdés végéig törölni s ezek helyett az alábbi szöveget kell felvenni: »1921. évi 15.800. számú pénzügyminiszteri rendelet 2. §-ának második bekezdése értelmé­ben szeszadópótlék és kincstári árrészesedés fejé­ben hektoliterenként (100 liter alkohol) 10.070 korona szedendő.«

Next