Budapesti Közlöny, 1921. április (55. évfolyam, 69-93. szám)

1921-04-01 / 69. szám

J-Jyt . / V 69. szám.­­ IP­­ Budapest, 1921. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám., Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákkóczi-út 54. sz. Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Hivatalos hirdetések: Az első 10 szóért 7 K 20 f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 2 K 40 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Érte­sítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos milliméter sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 1 K 6O­r. Kétszer vagy többször beiktatva 10»­, engedmény. Előfizetési árak Hivatalos Értesítő nélkül! Egész évre 480 kor. Félévre 240 kor. Negyedévre 120 kor. Egyes szám ára S oldal terjedelemig 3 kor. » ‹ » 16 » » ti » ‹ ‹ » további 8 oldalanként 3 » A Hivatalos Értesítő ára .................... 4 . / Péntek, április 1. BUDAPESTI HIVATALOS LAP. d­r. HIVATALOS KÉSZ. A magyar királyi igazságügyminiszter előterjesztésére nyugalomba helyezésük alkalmából sok évi hit és buzgó szolgá­­juk elismeréséül dr. Horváth Sándor Ítélőtáblái bírói címmel és jelleggel fel­ruházott budapesti királyi büntető tör­vényszéki bírónak a kúriai bírói címet, továbbá Polyik Imre trencséni királyi törvényszéki bírónak és dr. Fábry Gyula budapesti központi királyi járásbírónak az ítélőtáblái bírói címet, végül Keresztes János segédhivatali igazgatónak a segéd­hivatali főigazgatói címet adományozom. Kelt Budapesten, 1921. évi március hó 8. napján. Horthy s. k. Tomcsányi s. k. A magyar királyi igazságügyminiszter előterjesztésére megengedem, hogy nyuga­lomba helyezésük alkalmából az igazság­szolgáltatás terén sok éven át teljesített hű és buzgó szolgálatuk elismeréséül viszi Igyártó Sándor debreczeni királyi ítélő­táblás elnöknek, Mennyey László szegedi királyi ítélőtáblái elnöknek, továbbá Szélay Tamás királyi kúriai bírónak és Schneider Gábor királyi kúriai bírói cím­mel és jelleggel felruházott soproni királyi törvényszéki elnöknek elismerésem tudtul adassák. Kelt Budapesten, 1921. évi március hó 1. napján. Horthy s. k. Tomcsányi s. k. A magyar királyi külügyminiszter elő­terjesztésére gróf Pongrácz Pál volt csá­szári és királyi alkonzult magyar királyi alkonzullá kinevezem és neki egyidejűleg a­ II. osztályú konzuli címet és jelleget adományozom. Kelt Budapesten, 1921. évi március hó 12. napján. Horthy s. k. Gratz Gusztáv s. k. A magyar királyi külügyminiszter elő­terjesztésére gróf Woracziczky Károly al­­konzulnak a II. osztályú konzuli címet és jelleget adományozom. Kelt Budapesten, 1921. évi március hó 15. napján. Horthy s. k. Gratz Gusztáv s. k. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 39.193/1921. K. M. 20. szám alatt kiadott ren­deletével a magyar kormány 1919. évi 0.024 •­ 1919. M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy az első cs. és kir. szab. Duna­­gőzhajózási társ. alkalm. takarékszövetkezete budapesti bej. cég az 1918/19. és 1919/20. üzlet­évekre vonatkozólag együttesen tartandó köz­gyűlését 1921. évi augusztus hó 31-ig elhalaszt­­l­assa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 59.293/1921. K. M. szám alatt kiadott rende­letével a magyar kormány 1919. évi 6.024/1919. M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy az Első magyar varrógép- és kerékpárgyár r.-t. budapesti bef. cég az 1918/19. és 1919/20. üzletévekre vonatkozólag együttesen tartandó közgyűlését 1921. évi május hó 31-ig elhalaszthassa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 60.436/1921. K. M. szám alatt kiadott rendeleté­vel a magyar kormány 1919. évi 6.024/1919. M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy a Békésmegyei villamossági r.-t. gyulai bef. cég az 1918. és 1919. üzletévekre vonatkozólag együttesen tartandó közgyűlését 1921. évi június hó 30-ig elhalaszthassa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 60.735/1921. K. M. 20. szám alatt kiadott rendeletével a minisztérium 1916. évi 269/M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján meg­engedte, hogy a Magyar textilfestőgyár r.-t. buda­pesti hel. cég az 1919/20. üzletévekre vonatkozó évi rendes közgyűlését 1921. évi junius hó 30-ig elhalaszthassa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 3.579/16. mr^amű"fenyeTete^ zárt lej61^zőTa^T^e7eTe^ap^,Ta^B§ leve­lezőlapok eladási árának megállapítása. Az előállítási költségek nagymérvű emelkedése folytán a zárt levelezőlapok, levelezőlapok, vála­­szos levelezőlapok jövőben az előállítási költsé­gekkel terhelve árusíttatnak. A postahivatalok ennélfogva 1921 április hó 1-től kezdve a zárt levelezőlapok árusításánál az azokba benyomott postabélyeg értékén felül darabonként 30 fillért, a levelezőlapoknál dara­bonként 20 fillért, a válaszos levelezőlapoknál pedig darabonként 40 fillért fognak beszedni a vásárlótól mint előállítási költséget. Ezeket az összegeket a bérmentesítési díjba nem szabad beleszámítani. Postai használat előtt használhatatlanná vált zárt levelezőlapot darabonként 30 fillér, levelező­lapot 20 fillér, válaszos levelezőlapot 40 fillér lefizetése ellenében szabad csak a postahivata­loknak becserélni. Budapest, 1921 március hó 25-én. A miniszter helyett: Demény K. államtitkár. A székesfehérvári ügyvédi kamara tudatja, hogy dr. Hegyi Tivadar, dr. Orff Béla, dr. Simon András Székesfehérvár, dr. Markwarth Rezső Zichyujfalu, dr. Horváth Béla, dr. Lányi Sándor Veszprém, végül dr. Révész Mór Devecser székhelylyel az ügyvédi névjegyzékbe felvétettek. NEMHIVATALOS RÉSZ. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a tarpai állami főgimnázium és a vele kapcso­latos konviktus létesítése és fenntartása körül kifejtett hazafias ü­gybuzgóságáért dr. Gulácsy István alispánnak, csonka Bereg vármegye áldo­zatkész közönségének és a gyűjtés irányítását végző lelkészkedő papságnak, Szentpétery Endre tanfelügyelőnek, a tanítói és jegyzői karnak elismerését és köszönetét nyilvánította. Továbbá a konviktus céljaira felajánlott ezer korona vagy nagyobb értékű természetbeni adományért Tomcsányi Vilmos Pál igazságügyminiszternek, Gulácsy Dezső és Szarka Gyula gulácsi föld­­birtokosoknak, Baróthy József fehérgyarmati gaz­dasági főintézőnek, Neupauer Miklós és dr. Gulácsy Pál mároki, Kölcsey István csordái föld­­birtokosoknak, Hegyi Zsigmond rákosi birtokos és bérlőnek, Rácz József tarpai földbirtokosnak és Reismann testvérek tarpai fakereskedő cég­nek áldozatkészségükért köszönetét fejezte ki. OSZTRÁK-MAGYAR BANK. Magyar üzletvitel. 1921. évi február hó 15-én. Követelések. Érckészlet: Koronaértékbeli aranyérmék, továbbá aranyrudak, külföldi és kereske­­delmi érmék, finom kilogrammonként 3.278 koronával számítva ... Külföldi piacokra szóló aranyváltók és külföldi jegyek.. .. 520 72 Ezüstérték- és váltópénz______________________ ... . 200.340 67 Magyar államjegyek...................... ..... ..................................................... Leszámítolt váltók, közraktári zálogjegyek (warrants) és értékpapírok ... Kölcsönök kézizálogra............................... ............ ...................................... Értékpapírok .............................. ................................. ....................... _ ... Osztrák-magyar bank »Felszámolási tömeg*, átvitel az 1920. évről „ _ Egyéb követelések .....». ........................... ...... „ ..................................... Tartozások. Bankjegyforgalom....... ... ............................................ .............. Girokövetelések és egyéb azonnal lejáró tartozások ........... Az Osztrák-magyar bank »­Felszámolási tömeg« követelése....... Egyéb tartozások___ ... . ... ........................................................ Bécs, 1921. évi március hó 23-án. A m. kir. pénzü­gyminisztériu­m lebélyegzés! közlései szerű Korona Az 1921. évi február hó 7-iki állomány óta felmerült változások. Korona 200.393-39 980,920.141-— 12.141,850.­412-— 162,200.400-— 691.294-60 7.274,364.734-64 98,287.910-23 + 4-+ + 140-43 5.275.664 — 436,820.789-— 1,676.900-— 300.619-25 20.658,515.285 86 * 15.409.824 260 — 4.681,805.332-42 13,221.349-46 553,664 343­ 98 20.658,515.285 86 — 28.490.628-73 + + + + 157.175.580*— 208.554.111-69­4,461.350-12 42,036.642-11 Libert, az...magyar bank főkönyvelője - - szam­ara a korona»

Next