Budapesti Közlöny, 1921. április (55. évfolyam, 69-93. szám)

1921-04-08 / 74. szám

1921 április 8 Budapest! Közlöny 7 10. a 4., 5., 6., 8. és 9. pontokban említett vámmentes állatok, fogatok és járóművek men­tességüket üresen visszatértükben is élvezik; 11. a törvényhatósági útadó természetben való lerovását vagy községi közmunkát teljesítő álla­tok, fogatok és járóművek; 12. hivatalos működésben eljáró s egyházi jel­vénynyel ellátott lelkészek állatai, fogatai és járcművei; 13. temetkezési meneteknél és bncsujáratoknál használt állatok, fogatok és járóművek, ha a menet csoportosan és egyházi jelvénynyel vonul; 14. a templom, iskola és papiak építésére ingyen kiszolgáltatandó fuvarok; 15. közveszély (hófúvás, árvíz, tűz stb.) ese­tében az elöljáróság által az 1886. évi XXII. t.-c. 136. §-a alapján kirendelt közerőnek, tűz­vész, árvíz vagy háború idején a mentőknek, menekülőknek állatai, fogatai és járómüvei; 16. a tűzoltók, mentők állatai, fogatai és járómüvei, midőn a vész, illetőleg szerencsétlen­ség helyére sietnek vagy onnan visszatérnek ; 17. minden mezőgazdasági célból közlekedő fogat vagy hajtott állat azon határon' belül, melyhez tartozik; 18. azok a lovak és teherhordó állatok, melyek katonai szolgálatra való besorozás vagy az 1873. évi XX. t.-c. értelmében osztályozás végett az állí­tási helyre és onnan visszaszállittatnak; továbbá a fegyveres erő élelmezése céljából beszerzett marhák, melyekre nézve a hajtóknak katonai hatóság által kiállított igazolványt kell felmu­­tatniok; 19. a vámengedélyes által önként vámmente­seknek elfogadott állatok, fogatok és járóművek, ideértve mindazon vámmentességeket is, melyek magánjogi szerződéseken vagy egyezségeken ala­pulnak ; 20. állami adót szállító, sorshúzás, ujoncálli­­tás vagy ellenőrzési szemle céljából utazó köz­ségi elöljárók által használt állatok, fogatok és járómüvek; 21. gyalogszemélyek általában, akár visznek terhet, akár nem. Mindazon állatok, fogatok és járóművek veze­tőinek, hajtóinak, amelyek a fenti 5., 6., 8., 9., 10., 11., 15., 18., 19. és 20. pont alattiak sze­rint vámmentesek, megfelelő hivatalos igazol­ványnyal kell birniok. b) A vasútnál a vámdíjak fizetése alól men­tesek : 1. a kir. uralkodóház minden tagjának, illető­leg az állam főnek, i és családtagjainak, továbbá az uralkodóház, illetőleg az államfő udvartar­tásának szállítmányai; 2. a kir. udvarhoz, illetőleg államfőhöz, annak közvetlen kíséretéhez tartozó szállítmányok; 3. az idegen hatalmasságok követeinek, kép­viselőinek szállítmányai; 4. a fegyveres erő szükségleteire, valamint hadi és honvédelmi célokra szolgáló összes szállítmányok. Ha a szállítmányok katonai minősége, illetőleg vámmentes jellege külsőleg felismerhető nem lenne, megfelelő hatósági bizonyitványnyal kell birniok; ha azonban a szállítmányok a fegyveres erő tagjainak házi szükségleteire szolgáló cikkeket tartalmaznak, ezen cikkek után a díjjegyzékben foglalt vám díj megfizetendő; 5. az állami1 javak általában; 6. a m. kir. posta-távirda (távbeszélő) összes szállítmányai; 7. az állami vasutak, állami, törvényhatósági, vasúti állomáshoz vezető, községi közlekedési vagy községi (közdűlő) közutak és azokon levő műtárgyak építésére és fentartására, továbbá az ár védelem biztosítására, nemkülönben az állami vagy középületek építésére, helyreállítá­sára szükséges anyagok, szállítmányok; 8. a templom, iskola és papiak építésére, helyreállítására szükséges anyagok, szállítmányok; 9. közveszély (hófnvás, árvíz, tiiz stb.) eseté­ben az elöljáróság által az 1886. évi XXII. t.-c. 136. §-a alapján kirendelt közerő szállít­mányai; tűzvész, árvíz vagy háború idején a mentők, menekülők szállítmányai; 10. a vámszedést eszközlő vaspályának saját szükségleteire szolgáló szállítmányai; 11. emberi hullák és azokat magukban fog­laló koporsók és boritóládák; 12. átviteli szállítmányok, vagyis azok, ame­lyek a címzettek által a vaspályán — anélkül, hogy az állomást elhagynák — a vámtárgy igénybe vétele nélkül továbbittatnak; 13. azok a lovak és teherhordó állatok, melyek ka^opai szolgálatra való besorozás, vagy az 1873. évi XX. t.-cikk értelmében osztályozás végett az állítási helyre és onnan visszaszállittatnak, továbbá a fegyveres erő élelmezése céljából beszerzett marhák, melyekre nézve a bájtoknak katonai hatóság által kiállított igazolványt kell felmutatniok; 14. állategészségügyi szempontból általános vizsgálatra behozott tenyészállatok, úgyszintén az állatkiállitásra felhajtott állatok; 15. a vámtulajdonos által önként vámmen­tesnek elfogadott szállítmányok, ideértve mind­azon vámmentességeket is, melyek magánjogi szerződéseken vagy egyezségeken alapulnak; 16. a tűzoltók és mentők állatai, szállítmá­nyai, midőn a vész, illetve szerencsétlenség helyére sietnek vagy onnan visszatérnek; 17. azon küldemények, amelyek a vámtárgy érintése vagy használata nélkül Gyöngyös város területéről elszállittatnak; 18. azon küldemények, melyek netán építendő iparvágányokban szállíttatnak el a vámtárgy érintése nélkül valamely ipari vagy kereskedelmi telepre. Mindazon szállítmányoknak, melyek a fentebbi pontok szerint vámmentesek, amennyiben azok­nak vámmentes jeliege különben megállapítható nem volna, megfelelő hatósági igazolványnyal kell birniok, melylyel a vámmentességi igény beigazoltatok. C) Vámengedélyesnek a vámszedési jog gyako­­rolhatásával járó felelősségét, kötelességét és fel­adatát a következőkben határozom meg: 1. A vámengedélyes az 1890. évi I. t.-c.-ben foglalt határozatok szerint és büntetések terhe alatt senkitől és semmi oly dologért, akikre és amelyekre a vámdíjak fentebbi jegyzékben köte­lezettséget nem állapítottam meg, úgyszintén a fentiekben részletesen felsorolt vámmentes szemé­lyektől, illetőleg tárgyak, áruk és szállítmányok után sem pénzt, sem pénzértéket nem köve* telhet és nem fogadhat el. 2. Az 1890. évi I. t.-c. értelmében köteles a vámengedélyes a vámtárgyat állandóan jókar­ban tartani, szükség esetén njból épiteni, ellen­kező esetben ellene az idézett törvény határo­zatai fognak alkalmaztatni. 3. Minthogy a vámszedést a közforgalom érdekéből engedélyezem, feladatává teszem a vám­­engedélyesnek, hogy a vámtárgy fentartása által ezt az érdeket szolgálja, evégből kötelessége lesz : a) a közforgalom akadálytalan gyakorolhatása céljából a vámtárgyat mindig kifogástalan jó ésv forgalomképes állapotban tartani; b) a közbiztonság szempontjából mindenkor a szükséges intézkedéseket megtenni. 4. A befolyó vám jövedelem másra, mint a vámtárgy fentartására és helyreállítására vagy esetleg újból való építésének költségeire nem fordítható. A vámszedési jog gyakorlásából eredő bevé­telekről és a vámtárgy építése, kezelése és fen­­tártása címén felmerülő kiadásokról rendszeres számadás vezetendő. A számadás törvényszerű megállapítása és felsőbb hatósági megerősítése után a bevételek- I rŐl és kiadásokról vámengedéíyes részéről külön j kimutatás készítendő s az az 1890. évi I. t.-c. 102. §-ában megjelölt elsőfokú hatóság részéről megfelelő hitelesítéssel ellátva a vármegye al­ispánja utján elém terjesztendő. A kimutatásba,n a bevételek a hiteles forgalmi adatok feltüntetése mellett díjtételek szerint részletezendők, a kiadások pedig akként, hogy az építés, kezelés és feutartás címén felmerülő költségek külön legyenek feltüntetve. Az 1890. évi I. t.-c. 102: §-ában felsorolt hatóságoknak kötelességévé teszem annak szigorú ellenőrzését, hogy a vámjövedelcm nem szolgál-e külön jövedelmi vagy keresétforrásul s amennyi­ben ilyen körülmény fenforgását észlelnék, köte­lességük a vámdíjtételek leszállítása iránt a meg­felelő lépéseket megtenni. 5. A forgalmi adatoknak és azok alapján a vámbevételeknek a jövőben leendő pontos meg­­állapithatása és a szükséges ellenőrzés megfelelő gyakorolhatása céljából kötelességévé teszem vámengedélyesnek, hogy a sorompóknál gyakorolt vámszedésnél a vámbevételek terhére kiadásként elszámolható költségen az egyes vámdíjtételek' uek megfelelő és két egyenlő részszelvényből álló bárcákat tartalmazó, összefűzött és a rendőr­kapitány hivatalos pecsétjével ellátott jegyfüze­teket szerezzen he s a vámtárgyat használók­nak a vámdíj lefizetése alkalmával és annak igazolásául a lefizetett vámdíjnak megfelelő, a jegyfüzetből leszakított bárcajegyet szolgáltasson ki. A bárcajegy másik fele a jegyfüzetben maradván, az ellenőrzés és adatgyűjtés céljaira fog szolgálni. D) A vámdíjtételek minden kártérítés nélkül leszállíthatok, ha a jövedelem az 1890. évi I. t.-c. 85. §-a értelmében több, mint a mennyi szükséges. E) Közérdekből, különösen hadászati szem­pontokból szükséges hasonló létesítmények állam­költségen való megépítését és forgalombahelye­­zését engedélyes kártérítési igény nélkül tűrni tartozik. F) Az engedélyes mindazt, amit az 1890. évii. t.-c. és annak alapján a kereskedelemügyi minisz­ter rendel, esetleg — amennyiben az idézett törvény más büntetést nem határozna— rend­­büntetésnek terhe alatt foganatosítani tartozik. Ez a rendbüntetés esetenként 200 koronánál nagyobb nem lehet. G) Úgy a v vasúti, mint a sorompó vámra nézve fentebb megállapított vámdíjjegyzék —a vámszedés helyein — a közigazgatási hatóság által hitelesitett példányban, jól látható helyen, olvashatóan írva, állandóan kifüggesztve tar­tandó. H) Az 1890. évi I. t.-c.-nek a vámokra vonat­kozó minden egyéb határozata a jelen vámra is kiterjed. Budapest, 1921. évi április hó 1-én. Dr. Eegyeshalmy s. k., kereskedolemügyí m. kir. miniszter. NEM HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Bott Nándor veszprémi püspöknek a kaposvári állami főgimnázium fűtése céljaira adományozott egy vagon fáért köszönetét fejezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Bobért Witt Mr. londoni lakosnak azért az áldozatkészségéért, hogy a »Connoisseur« című művészeti folyóirat 1914—1920. évi hat teljes évfolyamát az Országos Magyar Szépművészeti Muzeum könyvtárának ajándékozta, köszönetét fejezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter özv. Todoreslcu Gyuláné Horváth Aranka úrnő­nek a Todoresku-Horváth-könyvtár gyarapítá­sára adományozott 10 ezer koronáért elismerő köszönetét nyilvánította. Felelős szerkesztő: BÁRSONY ISTVÁN. A m. kir. minisztériumnak I.S77/I92I. M. E számú rendelete folytán a Budapesti Közlöny fő lapja a hirdetmények kivonatát közli, mig a hirdet menyek teljes szövege a Budapesti Közlöny Hiva Salos Értesítőjében mint melléklapon jelenik meg k Sudapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében közölt hírdeimenyek kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 4 koronáért a kiadó­­hivatalban VII., Rákóezi-Ut 54. szám. Hivatalos hirdetmények. Árverések. Pk. X. 232622/1920. sz. ööOO K-ra becsült bútorok és más ingóságok: Bpestén, V., Csáky-n. 32. I. 5. sz. a. 1921 ápr. 8. déli 12 órakor. Schrank József, bir. végre­hajtó. 4122 1—I Pk. I. 1592/1921. sz. 1420 K-ra becsült vendéglői .berendezés; Bpesten, I., Lágymányosi-u. 3. sz. ven­déglőben 1921 ápr. 21-én d. e. 8 órakor. Réh Ferenc, bir. vhajtó. 4126 1—1 107/192!. sz. 8000 K-ra bonsült var rógép és bútorok, KagykörŐsSn, V., 108. sz. a. 1921 ápr. 16-án d. a. 3 órakor. Wizer Aladár nagykőrösi bir. vhajtó. 4163 1—1 30/1921. sz. 5210 K-ra becsült zongora, szőnyegek és házi bútorok Miskoczon (Kázinczy-u. 12,i 1921 ápr. 9-én d. c. 10 órakor. Nómethy Károiy, miskolezi lir, vhajtó. , 4167 1-1 Pk. 1324/1920. sz. 11300 K-ra becsült ingóságok; Nomestplek közssgbon 1921 ápr. 12-én d. e. 9 órakor. Fűlsőpulyai kir, j bíróság. 4170 1—1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék