Budapesti Közlöny, 1921. május (55. évfolyam, 94-116. szám)

1921-05-01 / 94. szám

HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi népjóléti és munkaügyi miniszter Zalán István miniszteri osztálytanácsosi címmel és jeleggel felruházott belügyminisztériumi miniszteri titkárt, dr. Weis István belügyminisz­tériumi miniszteri titkárt, dr. Földvári­ Béla belügyminisztériumi miniszteri fogalmazót és dr. Hübner László belügyminisztériumi miniszteri segédfogalmazót ugyanezen minőségben, valamint Csepely György főszámtanácsosi címmel és jelleg­gel felruházott belügyminiszteri számtanácsosi miniszteri segédtitkárrá a magyar királyi nép­jóléti és munkaügyi minisztérium fogalmazási tisztviselőinek létszámába kinevezte. II. Magyarország Kormányzója 1921. évi április hó 11-én kelt magas elhatározásával Büttner Mikós miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott belügyminisztériumi miniszteri osztály­­tanácsost ugyanezen minőségben a magyar királyi népjóléti és munkaügyi minisztérium fogalma­zási tisztviselőinek létszámába kinevezni és Csepely György népjóléti és munkaügyi minisztériumi miniszteri segédtitkár részére pedig a miniszteri titkári címet és jelleget adományozni méltóz­­tatott­. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter Koperly Döme múzeumi aligazgatót, dr. Géber Antal miniszteri osztálytanácsost, Görgey­ István mi­niszteri osztálytanácsost, Pálffy Aladár ipar­iskolai tanárt, Petróczy József számtanácsost és Pásztor Miksát a Pénzintézeti Központ igaz­gatóját eddigi buzgó és sikeres működésük elis­merése mellett felmentette a Háztartási és köz­szükségleti iparcikkek hivatala, valamint az Áru­beszerzési Központ és kirendeltségeit felszámoló bizottságnál elfoglalt bizottsági tagságuk alól. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 65.754/1921. K. M. szám alatt kiadott rendeletével a magyar kormány 1919. évi 6.024/1919. M. E. sz. a. kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy a »Prometheus« Bánya és Ipar r.-t. buda­pesti bej. cég az 1918. és 1919. üzletévekre vonatkozólag együttesen tartandó közgyűlését 1921. évi szeptember hó 30-ig elhalaszthassa.. A m. kir. minisztériumnak 2.680/1921. M. E. számú rendelete—­ az 1920/1921. termelési évben előállított cukor­­szörp felhasználásáról és árának szabályozásá­ról szóló 947/1921. KI. E. számú kormányrendelet módosításáról. A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvényes ren­delkezések alapján a következőket rendeli: 1. §. 1920/1921. termelési évben előállított cukorszörp felhasználásáról és árának szabályo­zásáról szóló 1921. évi 1 947/M. E. számú ren­delet (Budapesti Közlöny 1921. évi 41. sz.) 4. §-a hatályát veszti. 2. §. Jelen rendelet kihirdetésének napján lép életbe. .Budapest, 1921. évi április hó 30. napján. Gróf Bethlen István s. k. m. kir. miniszterelnök. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 65.286/1921. K. M. 20. szám alatt kiadott rendeletével a minisztérium 1916. évi 269/M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy a Magyar autogén gázakkumu­látor r.-t. budapesti bej. cég az 1920. üzletévre vonatkozó évi rendes közgyűlését 1921. évi október hó 31-ig elhalaszthassa. 94. szám Vasárnap, május­­ HIVATALOS KÖZLÖNY. LAP. Szerkesztőség: Hivatalos hirdetések: VII. kerület, Rákóczi­ út 54. szám. Telefon: József 20-21. Az első 10 szóért 7 - 20 f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 2 , 40 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Érte­sítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi­ út 54. sz. Athenaeum-épület Telefon: József 13—91. Magánhirdetések: ‘Egy hatodhasábos milliméter sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 1 K 50 f. Kétszer vagy többször beiktatva 10«/o engedmény. Előfizetési árak Hivatalos Értesítő nélkül» Egész évre 480 kor. Félévre 240 kor. Negyedévre 120 kor. Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig 3 kor. ‡ » » 16 · * 6» s » » további 8 oldalanként 3 › A Hivatalos Értesítő ára .................... 4 » A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 1921. évi 60.592/20. sz. o. számú rendelete a mértékhitelesitési és mértékvizsgálati díj­szabásra, valamint a korcsmai palackok, az ivó­­edények, a tejes palackok és zárt palackok hite­lesítéséért fizetendő dijakra vonatkozó 1920. évi junius hó 16-án kelt 42.222/20.1920. sz.o. számú, illetve az 1920. évi junius hó 16-án kelt 42.126/20. 1920. sz. o. számú kereskedelemügyi miniszteri rendeletek némely határozatainak módosítása, illetve kiegészítése tárgyában. A mértékügyi intézmények fentartási költsé­geinek fedezése érdekében a jelen rendelet címé­ben felsorolt rendeletek némely határozm­­ányai módosítást, illetve kiegészítést igényelnek. Ennek következtében az 1907. évi V. t.-c. 42-ik sza­kasza, valamint az 1921. évi II. t.-c. 8-ik sza­kaszában nyert felhatalmazás alapján az aláb­biakat rendelem s megjegyzem, hogy a­mennyi­ben az alábbi szakaszok kifejezetten nem említik azt, hogy a módosítások, illetve kiegészítések az említett két rendelet melyikére vonatkoznak, úgy azok mindkét rendeletre nézve egyenlően érvénynyel bírnak. 1. §. A 42-222/1920. számú rendelet 4. sza­kasza első részének A) fejezete oly képen mó­dosul, hogy az e fejezet I., II., III. és IV. pontjai alatt felsorolt mértékek és mérőeszközök hitelesítési díjtételei négyszeresükre, az V., VL és VI. pontjai alatt felsorolt mértékek és mérő­eszközök díjtételei háromszorosakra emeltetnek. 2. §. A 42.222/1920. számú miniszteri rende­­let 4. szakasza első részének B) fejezetét ha­tályon kívül helyezve, az állami mértékhitele­sítő hivatalok által végzett helyszíni hitelesíté­sek pótdíjait az alábbiakban állapítom meg: a) Székhelyen (akár a hivatal állandó szék­helyén, akár az időszakos hitelesítési eljárás tar­tama alatt a rendeletileg kijelölt időszakos köz­pontban) a belterületen minden megkezdett munkanapra 60 korona, a külterületen minden megkezdett munkanapra 100 korona. b) Székhelyen kívül (akár a hivatal állandó székhelyéről, akár az időszakos hitelesítési eljá­rás tartamára kijelölt időszakos központról van szó) első napra 200 korona, a további minden megkezdett folytatólagos munkanapra 100 korona. Az a) esetben a felek, kötelesek a hitelesítési eljáráshoz szükségelt műszereknek és eszközök­nek a mértékhitelesítő által kijelölt helyről az ugyancsak általa kijelölendő helyre való szállí­tásáról saját költségükön gondoskodni, feltéve, hogy ezen hely nincs messzebb, mint a fél telepe a hivatalos helyiségtől. A b) esetben a felek 1. kötelesek a hitelesí­tési eljáráshoz szükséges műszereknek és eszkö­zöknek a hivatal állandó vagy időleges helyisé­géből, illetve a hozzájuk legközelebb eső vas­úti állomásról a helyszínére és onnan vagy vissza, vagy pedig a mértékhitelesítő által ki­jelölt helyre való szállításáról saját költségü­kön gondoskodni; ez utóbbi körülmény fen­­forgása esetén azonban csak akkor, ha az így kijelölt hely nincs messzebb a fél telepé­től, mint az állandó, illetve időszakos hivatali helyiség; 2. kötelesek ármegállapítás ellenében az eljáró mértékhitelesítőnek a helyszínére szállí­tásáról, továbbá szükség esetén élelmezéséről és éjjeli megháló helyéről gondoskodni. c) Ha valamely fél 5 nap vagy annál hosz­­szabb időre is helyszíni kiszállást kér, akkor az e kiszállási napok közé eső esetleges vasárnap vagy ünnepnapért a fenti b) pontban említett 100 korona pótdíj szintén lefizetendő, tekintet nélkül arra, hogy a mértékhitelesítő ezeken a napokon dolgozik-e vagy sem. 3. §. A 42.222/1920. számú rendelet 4-ik szakasza első részének C) fejezete 3-ik és 4-ik­­ pontjában említett B/b pontja helyett a rende- ,­let módosítása következtében az e rendelet 2-ik szakaszában foglaltak irányadók s a pótdíjakat is e szakasz értelmében kell kivetni. A 42­ 222/1920. számú rendelet előbb említett, C) fejezete 7. pontja (kedvezményes pótdíjak) s ennélfogva ugyane fejezet 9. pontjában a 7. pontra való hivatkozás, valamint e fejezet 12-ik pontja hatályon kívül helyeztetik. 4. §. A 42 222/1920. számú rendelet 4-ik szakasza második része AJ fejezetének I. pontja olyképen módosul, hogy az e pontban felsorolt mértékek és mérőeszközök hitelesítési díjtételei négyszeresükre, az e fejezett II. pontja alatt felsorolt díjtételek pedig kétszeresükre emel­tetnek. 6. §. A 42.222/1921. számú rendelet 4-ik szakasza második része C) fejezetének 4. pontja a következőképen módosul: 4. Az A) fejezet II. pont 1—8. alpontjai alatt felsorolt mértékhitelesítési engedély, illetve­ rendszer próbadíjakba bele nem értetnek: a) a rendszerpróbával, illetve a hitelesíthetőség megállapításával kapcsolatos mindazok a vizsgá­latok, kísérletek és egyéb munkálatok díjai, amelyek a mértékügyi intézet személyzete által az intézet helyiségében és az intézet felszere­lésével elvégezhetők abban az esetben, ha az emlí­tett vizsgálatok, kísérletek és egyéb munkálatok a hivatalos órákon kívüli időben végeztetnek. Ha tehát egy félre nézve fontossággal bír az, hogy a hitelesítési engedély, illetve a rendszer­­próba sürgősen foganatosíttassák, akkor köteles az esetleg felmerülő rendkívüli óradíjak költ­ségeit is megtéríteni; b) a hitelesítési engedély s az ebben foglalt szövegábrák közzétételének költségei; c) bele nem értetnek azonkívül a vizsgála­toknál felhasznált anyagok (pl. szesz, kénsav, benzin, benzol stb. stb.) víz-, gáz- és elek­,­tromos áram költségei. Amennyiben a mérté­kek és mérőeszközök az intézet helyiségeiben vizsgáltatnak meg, úgy ezek a költségek a hite­lesítési, illetve rendszerpróbadíjak bizonyos szá­zalékában kifejezve, az intézet igazgatója által állapíttatnak meg. Amennyiben pedig ezek a hitelesítések és vizsgálatok a helyszínen a felek­,­nél történnének, úgy a fenti anyagokról, víz, gáz­ és elektromos áramról a felek saját költségükön tartoznak gondoskodni. A C) fejezet 4 pontjának egyéb, az alapdíjak előzetes lefizetésére vonatkozó határozmányai változatlanul maradnak. A fenti a), b), c) pon­tokban említett költségek megállapítására, illetve biztosítására nézve a 42.222/1920. sz. rendelet 4-ik szakasza második része C) fejezetének 7. pontja irányadó, 6. §. A 42.126/1920. sz. rendelet Függeléké­­ben közzétett hitelesítési díjszabás A) fejezete olyképen módosíttatik, hogy az e rendeletben említett díjtételek ötszörösükre emeltetnek. 7. §. A 42.126/1920. számú rendelet Függe­­lékében közzétett hitelesítési díjszabás C) fejeze­tének (Különös határozatok) 3. pontja annyiban Egyes szám­ára 3 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék