Budapesti Közlöny, 1921. július (55. évfolyam, 142-169. szám)

1921-07-01 / 142. szám

HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök elő­terjesztésére Mayer János magyar királyi közélelmezési minisztert ezen állásától és (nagyatádi) Szabó István magyar királyi földmivelésügyi minisztert a kisgazdák magyar királyi minisztere teendőinek ellá­tásától felmentem. Kelt Budapesten, 1921. évi junius hó 29. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. Kedves Mayer! Az 1921. évi XXIII. törvénycikk 8. szakasza az 1917. évi XI. törvénycikk értelmében tárca nélkül ki­nevezhető miniszterek létszámában a köz­­élelmezésügyi miniszteri állás megszünte­tését mondván ki. Önt, a magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére ezen állá­sától, fáradhatatlan buzgalommal tett odaadó szolgálatainak teljes elismerése mellett, felmentem. Kelt Budapesten, 1921. évi junius hó 129. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. Kedves (nagyatádi) Szabó ! Az 1921. évi XXIII. törvénycikk 8. szakasza az 1917. évi XI. törvénycikk értelmében tárca nélkül kinevezhető miniszterek létszámá­ban a kisgazdák magyar királyi minisz­tere állásának megszüntetését mondván ki, önt a magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére a kisgazdák magyar ki­rályi minisztere teendőinek ellátásától, teljes elismerésem kifejezése mellett, fel­mentem. Kelt Budapesten, 1921. évi junius hó 29. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére Mayer János nemzetgyűlési képviselőt államtitkárrá kinevezem. Kelt Budapesten, 1921. évi junius hó 29. napján. Horthy s. k. Szabó István s. k. Szandányi János balassagyarmati születésű és illetőségű, ugyanottani lakos, rom. kath. val­lású, mészáros családi nevének »Pécsi« névre kért átváltoztatása, tekintettel arra, hogy külön­ben is e név alatt ismeretes, az 1921. évi 27.042. , VIII. számú belügyminiszteri rendelettel meg­engedtetett. _______ Ördög József szentistváni születésű és illető­ségű, diósgyőri lakos, róm. kath. vallásu, gyári munkás családi nevének »Ör£ei« névre kért átváltoztatása az 1921. évi 40.464/VIII. számú belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. Kudlák Mihály szarvasi születésű, ugyan­ottani illetőségűig, hitv.ev. vallásu, gádorosi lakos, állami tanító családi nevének „Kálmos” névre kért átváltoztatása az 1921. évi 41.781/VM. számú belügyminiszteri rendelettel megenged­tetett. NEMZETI CASINO TULAJDONA Budapest, 1921. 142. szám. Péntek, Julius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések: Az első 10 szóért 7 K 20 f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 2 K 40 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Érte­sítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen külden­dő be. Előfizetési áruk Hivatalos Értesítő nélkül: Egész évre 480 kor. Félévre 240 kor. Negyedévre 120 kor. Magánh­irdetések: Egy hatodhasábos milliméter sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 1 K 50 f. Kétszer vagy többször beiktatva 10®/o engedmény. Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig › » » 16 » » » » » további 8 oldalanként A Hivatalos Értesitő ára .................... Szerkesztőség: VII kerület, Rákóczii út 54. szám. Telefon : József 20—21. Kiadóhivatal: m., Rákóczi­ út 54. sz. Athenaeum-épület. Telefon : József 13—91. 0 kor. 6 « 3 » 4 » A magyar kir. közélelmezési miniszter 36.467/1921. F. M. számú rendelete a tej legmagasabb árának megállapítása tár­gyában. * Folyó évi június hó 1-én 33.482. és június hó 6-án 34.000/K. M. szám alatt kelt rendele­­teim érvényét folyó évi július hó 31-ig meg­hosszabbítom azzal, hogy ezen határidőn túl a tej legmagasabb ára többé megállapíttatni nem fog, tehát az átalakulás a jelzett időponttól az ország egész területén, beleértve Budapest székes­fővárost is, szabaddá fog válni. Jelen rendeletem folyó évi julius hó 1-én lép életbe. Budapest, 1921. évi junius hó 30-án. Mayer János s. k., m. kir. közélelmezési miniszter. Pótlás. A Budapesti Közlöny f. é. junius 29-én megjelent számában hivatkozott 9.930/1920. M. E. számú rendelet elé címképen a következő szöveg szúrandó: »A m. kir. pénzügyminiszter 3.140/1921. P. M. sZ. rendelete a háború előtt felvett magyar államadósság megjelölésére kitűzött határidő meghosszabbítása tárgyában a. törvény 8. §-a szerint magyar korona értékben kivetendő vagyonváltság összegét hozzávetőlege­sen kiszámítani és ezen összeg 80°/6-áz előleg fejében a jelen rendeletemre való hivatkozással folyó évi július hó 6-áig a Pénzintézeti Köz­­ponthoz Budapestre a m. kir. államkincstárt illető »vagyonváltság« című számla javára be­fizetni, illetve átutalni. A befizetésről a Pénzintézeti Központ által kiszolgáltatandó elismervényt az 1. §-ban fel­sorolt vállalatok tartoznak az előleg befizetésének igazolásául legkésőbben folyó évi július hó 15-éig az illetékes pénzügyigazgatósághoz (adófelügyelő­höz) beküldeni. A pénzügyigazgatóságok (adófelügyelőség) az 1921. évi 55.000. számú pénzügyminiszteri végre­hajtási utasítás 15. §. utolsó bekezdése értelmé­ben a Pénzintézeti Központ ezen elismervényei alapján az előleget a vállalat terhére az állam­­pénztárnál előiratják, azonban mindjárt annak feltüntetésével, hogy az előleg befizetése meg­történt. Budapest, 1921. évi június hó 28-án. M. kir. pénzügyminisztérium. A m. kir. pénzügyminiszternek 96.401/1921. számú rendelete a vagyonváltságról szóló I. törvény (1921. évi XV. t.-c.) első fejezete alapján lerovandó váltság­­összegekre előleg bekivonása tárgyában. Az 1921. évi XV. t.-c. első fejezete a beté­tek, folyószámlakövetelések és a természetben elkülönítve őrzött készpénzletétek vagyonvált­­ságáról intézkedik. A törvény 7. §-a , illetve a törvény végre­hajtási utasításának vonatkozó rendelkezése sze­rint a törvény 1. §-ában felsorolt vállalatok kötelesek a náluk levő zárolt és nem zárolt összes betétekről, folyószámlakövetelések és leté­tekről az 1920. évi december 19-iki állapotuk szerint két példányban kimutatást készíteni és azt 1. évi julius 1-ig székhelyükre illetékes pénzügyigazgatóságnak (adófelügyelőnek) be­küldeni. A­ törvény 9. §. utolsó bekezdése szerint a pénzügyminiszter jogosult az ezen első fejezet értelmében járó vagyonváltságokra az 1. §-ban felsorolt vállalatoktól előlegeket be kívánni. E felhatalmazás alapján a következőket ren­delem : A törvény 1. §-ában felsorolt vállalatok köte­lesek az általuk folyó évi július hó 1-éig be­nyújtandó kimutatások alapján a terhükre a Egyes szám­ára 3 korona A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 18.492/1921. számú rendelete a postai díjmentesség (portamentesség) megszün­tetésére vonatkozó 1921. évi XXI. t.-c. életbelép­tetése tárgyában. Az 1921. évi XXI. t.-c. 3. §-ban kapott fel­hatalmazás alapján a postai díjmentesség (porta­mentesség) megszüntetésére vonatkozó törvény életbeléptetése napjául 1921. évi julius hó 1-ét állapítom meg. Budapest, 1921 junius hó 24. Hegyeshalmy s. k. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 72.686/1921. K. M. 20. szám alatt kiadott rendeletével a minisztérium 1916. évi 269/M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alap­ján megengedte, hogy a Hidegkúti Tamási helyi érdekű vasút r.-t. budapesti bej. cég az 1920. üzletévre vonatkozó évi rendes közgyűlését 1921. évi december hó 31-ig elhalaszthassa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 73.428/1921. K. M. 20. sz. a. kiadott rende­letével a minisztérium 1916. évi 269/M. E. sz. alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy a Magyar Növénynemesitő r.-t. buda­pesti bej. cég az 1920. üzletévre vonatkozó évi rendes közgyűlését 1921. évi augusztus hó 31-ig elhalaszthassa. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 73.458/1921. K. M. 20. szám alatt kiadott rende­letével a minisztérium 1916. évi 269/M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy a Hungária általános biztosító r.-t. buda­pesti bej. cég az 1920. üzletévre vonatkozó évi rendes közgyűlését 1921. évi október hó 31-ig elhalaszthassa.. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter folyó évi 73.470/1921. K. M. szám alatt kiadott rende­letével a magyar kormány 1919. évi 6.024/1919. M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy az Ifjuság Lapkiadó Részvény­­társaság budapesti bej. cég az 1918. és 1919. üzletetekre vonatkozólag együttesen tartandó köz-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék