Budapesti Közlöny, 1921. augusztus (55. évfolyam, 170-193. szám)

1921-08-02 / 170. szám

Budapest, 1921 Kedd, augusztus 2. 170. szám. •'?*» 5­ :&'V C f. Szerkesztőség: . VII kerület, Rákóczi-út 54. szán.* * Telefon: József 20—21. HIVATALOS LAP Hivatalos hirdetések: Az első 10 szóért 7 K 20 f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 2 K 40 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Érte­sítő Óra. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi­ út 54. sz. Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos milliméter sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 1 K 50 f. Kétszer vagy többször beiktatva 10% engedmény. Előfizetési árak Hivatalos Értesitő nélkül« , Egész évre 480 kor. Félévre 240 kor. Negyedévre 420 kor. Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig 3 fzor. » · › líi ‹ ‹ 6. » » » további 8 oldalanként 3 » A Hiva­talos Értesítő ára ..................... 4 » HIVATALOS KÉSZ. 1921. ÉVI XXXV. TÖRVÉNYCIKK e trianoni békeszerződés következtében el­bocsátandó hivatásos katonai havidíjasok és hivatásos altisztek kivételes átmeneti ellá­tásáról. (Kihirdette­tett az Országos Törvénytárban 1921. évi augusztus hó 2. napján.)­­ Emlékezetül adom ezennel mindenki­nek, akit illet, hogy Magyarország nem­zetgyűlése a következő törvénycikket alkotta: 14 I. Rangosztályba sorolt havidíjasok.­­ L §. Mindazok a hivatásos rangosztályba sorolt katonai havidíjasok (tisztek és tiszt­jelöltek), akik a fegyveres erő kötelékéből a trianoni békeszerződés folytán végrehaj­tandó létszámcsökkentés következtében bo­csáttatnak el, átmeneti viszonyba helyeztet­nek és átmeneti illetményekben részesíttet­­nek. "• 2. §. Az átmeneti viszony az elbocsátást követő hó első napján kezdődik és időtar­tama a nős vagy családos egyéneknél 3, nőt­len egyéneknél 2 év. Ezen időtartamon túl az átmeneti viszonyt csak egészen kivételes, méltánylást érdemlő esetekben kegyelmi úton legfeljebb egy év­­tartamára lehet meghosszabbítani. Az átmeneti viszony tartamának megál­lapításánál azok a havidíjasok is családo­soknak tekintendők, akik velük egy háztar­tásban lakó vagyontalan és keresetképtelen szüleiket, nagyszüleiket vagy szülötten test­vérüket tartják el.­­ Azoknál a havidíjasoknál, akik a létszám­­csökkentés folytán válnak ugyan ki a fegy­veres erő kötelékéből, de a nyugdíjba beszá­mítható javadalmazással egyenlő összegű nyugdíjra igényt adó szolgálati idejük meg­van, az átmeneti viszony tartama egy év. 3. §. Átmeneti viszonyba helyezett havi­díjasoknak a külön pótdíj kivételével az ösz­­szes ténylegességi katonai illetmények ezek mindenkori illetékességéhez és esedékességé­hez képest az utolsó állandó helyőrségi állo­máshely figyelembevételével járnak. Az előző §v szerint esetleg meghosszabbí­tott átmeneti viszony tartamára járó illet­ményeket a honvédelmi miniszter­­, pénz­ügyminiszterrel egyetértőleg annak idején rendeleti úton fogja szabályozni. E törvényszerű sérülési (sebesülési, sze­mélyi) pótdíj az igényjogosultaknak az át­meneti illetményeken felül folyósítandó. 4. §. Nem helyezhető átmeneti viszonyba az a havidíjas, aki 2. nem a létszámcsökkentés folytán válik ki a fegyveres erő kötelékéből, 2. a kényszerelbocsátás helyett részére fel­ajánlott és tiszti rangjának megfelelő, más állami alkalmaztatást nem fogad el. (12. §.) 5. §. 1. Megszűnik az átmeneti viszony : 1. mindazokban az esetekben, amelyekben a katonai ellátási törvény szerint a katonai nyugdíjra való igény megszűnik ; 2. a 2. §-ban megszabott, esetleg meghosz­­szabbított időtartam lejártával; 3. a 2. §-ban meghatározott idő letelte előtt, ha az átmeneti viszonyba helyezett havidíjas az átmeneti viszonyban töltött idő betudásával a nyugdíjba beszámítható ja­vadalmazással egyenlő összegű nyugdíjra igényt nyer. Ha ez az időpont az átmeneti viszonyba való helyezés napjától számított egy évnél hamarabb következnék be, az át­meneti viszony az átmeneti viszonyba való helyezés napjától számított egy év elteltével szűnik meg; 4. ha az átmeneti viszonyba helyezett egyén tényleges katonai szolgálatba, vagy más állami vagy ezzel egyenlőnek tartott szolgálatba lép ; 5. ha az átmeneti viszonyba helyezett egyén a részére felajánlott és tiszti rangjá­nak megfelelő más állami alkalmaztatását visszautasítja. II. A 4. pont alatt említett esetben azon­ban, ha a tényleges katonai szolgálatba visz­­szavett vagy más állami, vagy ezzel egyen­lőnek tartott szolgálatba végleg még át nem lépett egyén, ugyancsak a békeszerződés kö­vetkeztében netán végrehajtandó létszám­­csökkentés folytán, újabb tényleges katonai szolgálatából vagy más állami, vagy ezzel egyenlőnek tartott szolgálatából is megválni kénytelen, ismét az átmeneti viszonyba he­lyeztetik. Az ily egyének átmeneti viszonya azonban nem lehet hosszabb össztartamú, mint a jelen törvény 2. §-ában említett, eset­leg meghosszabbított idő. III. Az átmen­eti viszony mindig annak a hónapnak a végével szüntetendő meg, amely­ben a megszűnést maga után vonó ok be­következett. 6. Az átmeneti viszonyban töltött idő a nyugdíj megállapításánál a szolgálati időbe teljes egészében beszámíttatik. Az átmeneti viszonyban lévő egyén rend­­fokozatszerűleg elő nem léptethető. A 2. §. utolsó bekezdésében említett havi­díjasok az átmeneti viszony tartama alatt, az 5. §. 3. pontjában említett havidíjasok pedig attól az időponttól kezdve, amikor a nyugdíjba beszámítható javadalmazással egyenlő összegű nyugdíjra igényt nyernek, havidíjban nem léphetnek elő az átmeneti viszony tartama alatt. 7. §. Az átmeneti viszony tartamára járó átmeneti illetményekről végkielégítéssel való lemondásnak helye n­incs. 8. §: Ha az átmeneti viszonyban levő egyén elhal, elhalálozása az ellátásra jogosult hoz­zátartozók ellátása szempontjából úgy bírá­landó el, mintha az a tényleges szolgálatban következett volna be. 9. §. Az átmeneti illetmény hatósági vég­rehajtás és biztosítási intézkedések szem­pontjából a tényleges illetményekkel egy te­kintet alá esik. 10. §. Azok a havidíjasok, akik az átmeneti viszonyba helyezésük időpontjában legalább 15 évi valóságos (effektív) szolgálati idővel bírtak, az átmeneti viszonynak az 5. §, 2., 3. és 5. pontjaiban meghatározott okokból történt megszűntével a katonai ellátási tör­vény rendelkezéseinek megfelelő katonai el­látásban részesülnek anélkül, hogy szolgá­latképtelenségüket felülvizsgálat útján meg kellene állapítani. 11. §. Azok a havidíjasok, akik az átmeneti viszonyba való helyezésük időpontjában leg­alább 15 évi valóságos (effektív) szolgálati idővel nem rendelkeztek, az átmeneti vi­szonynak az 5. §. 2. és 5. pontjaiban megha­tározott okokból történt megszűntével vég­kielégítésben részesülnek. A végkielégítés összegét az átmeneti viszonyban utoljára él­vezett nyugdíjba beszámítható javadalma­zásnak alapulvétele mellett és pedig három­nál kevesebb valósággal eltöltött szolgálati évig az említett javadalmazásnak egyévi, legalább 3, de hatnál kevesebb szolgálati évig kétévi, legalább hat, de kilencnél keve­sebb szolgálati évig háromévi, legalább 9, de tizenkettőnél kevesebb szolgálati évig négyévi és legalább 12, de tizenötnél keve­sebb szolgálati évig ötévi összegével kell megállapítani. Az ilyen havidíjasok a katonai ellátási­ törvény alapján csak az esetben helyezhetők a nyugállományba, ha a szolgálati idő és szolgálatképtelenség beigazolása tekinteté­ben a törvényes feltételek fennforognak és ha a végkielégítést igénybe venni­ nem óhajtják. A végkielégítés a sérülési (sebesülési, sze­mélyi) pótdíjra való esetleges igényjogosult-f­­ágot és annak élvezetét nem befolyásolja a 12. §. A 4. §. 2. pontjában említett esetek­ben a 10., illetőleg a 11. §., a 2. §. utolsó be­kezdésében és az 5. §. 3. pontjában említett esetekben pedig a 10. §. rendelkezései érte­lemszerűen alkalmazandók. 13. §. Ha a fegyveres erő kötelékéből a léte­sízámcsökkentés folytán végkielégítés mel­lett kivált havidíjas polgári, állami vagy­ ezzel egyenlőnek tartott, avagy újabb kato­nai szolgálatba lép, a végkielégítést megelő­zőleg eltöltött szolgálati idejét a nyugellátás­ szempontjából be kell számítani. Abban az esetben azonban, ha a végkielé­gítéssel történt elbocsátás és az utóbbi al­kalmazás között öt esztendő még nem telt el, ennek a beszámításnak csak akkor lehet helye, ha a felvett végkielégítésből annyi­ havi részletet térít vissza, ahány teljes hó­napi újabb alkalmazásban töltött tényleges szolgálat a 11. §-ban említett egy, két, há­rom, négy, illetőleg öt évre esik. Amennyiben ez az időtartam az ujabbi szolgálatbalépés időpontjában már lejárt volna, visszatérítésnek helye nincsen. II. Rangosztályba nem sorolt havidíjasok és hivatásos altisztek. 14. §. Mindazok a rangosztályba nem sorolt katonai havidíjasok és hivatásos altisztek, akik a fegyveres erő kötelékéből a trianoni békeszerződés folytán végrehajtandó lét­számcsökkentés következtében bocsáttatnak el, átmeneti viszonyba helyeztetnek és át­meneti illetményekben részesíttetnek vagy végkielégítéssel láttatnak el. 15. §. Az átmeneti viszony az elbocsátást követő hó első napján kezdődik és időtar­tama : nős vagy családos egyéneknél 2, nőt­len egyéneknél 1 év. Azok a hivatásos altisztek, akik 1918. évi október hó 31-ike után vétettek fel a hivatá­sos altisztek csoportjába, átmeneti viszonyba nem helyezhetők. Amennyiben az ilyen hivatásos altiszt a 14. §-ban említett létszámcsökkentés követ­keztében a fegyveres erő kötelékéből elbo­­csáttatik, abban az esetben, ha nős vagy csa­ládos, a tényleges szolgálatban utoljára él­vezett, nyugdíjba beszámítható javadalma­zása egy évi összegének,­­ abban az esetben pedig, ha nőtlen, félévi összegének megfelelő végkielégítésben részesül. Az átmeneti viszony tartamának megál­lapításánál azok a rangosztályba nem sorolt Egyes szám­ára 18 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék