Budapesti Közlöny, 1921. október (55. évfolyam, 219-244. szám)

1921-10-01 / 219. szám

.Budapest, 1921. 219. szám. Szombat, október 1. Szerkesztőség: VII. kerület, Krákóczi-út 54. szám. Telefon : József 20-20 Kiadóhivatal: VII., Adktaal-út 54. sz. Athenaeum-épület, SPelefon : József 13—9. Hivatalos hirdetések: Az első 10 szóért 7 R 20 fs minden további 10 vagy kevesebb szóért 2 K 40 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Érte­sítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előhzetesen küldendő be. Magánhirdetések: Egy halodhasibos mUrmíler sor (tűn* annak térfogata) egyszer beiktatva 1 S 50 f. Kétszer vagy többször beiktatva 10«/. engedmény. Előfizetési árak Hivatalos Értesítő nélkül: Egész évre 480 kor. Félévre 240 köt. * Negyedévre 120 kor. _­­ Egyes szára­kra 8 oldal terjedelemig 3 kor. » » · 16 » * 6 * 1 » ‡ » további 8 oldalanként 3 » A Hivatalos Értesítő­ára .................. 4 » ■­­ _________________—— 1 HIVATALOS RÉSZ. A­ magyar királyi igazságügyminiszter előterjesztésére dr. Mikó Ferenc és dr. Császár Károly miniszteri tanácsosi cím­mel és jelleggel felruházott miniszteri osztálytanácsosokat miniszteri tanácso­sokká, dr. Asztalos Jenő miniszteri taná­csosi címmel és jelleggel felruházott kül­­ügyminisztériumi miniszteri osztálytaná­csost ugyancsak az­­ igazságügyminiszté­riumhoz miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri osztály­tanácsossá, dr. Stand Miklós, dr. Balás P. Elemér és dr. Agárdy Jenő miniszteri osztály tanácsosi címmel és jelleggel fel­ruházott miniszteri titkárokat miniszteri osztálytanácsosokká, Gráf Nándor hartai büntető intézeti igazgatót pedig a hartai büntető intézethez a VI. fizetési osztályba sorozott büntető intézeti igazgatóvá kine­vezem, dr. Gh­yczy Dénes, dr.Stockinger János és dr. Szőllősy Oszkár miniszteri osztályta­nácsosoknak a miniszteri tanácsosi címet és jelleget, dr. Stolpa József, dr. Entz Ferenc és dr. Svehla Ervin miniszteri titkárok­nak a miniszteri osztálytanácsosi címet és jelleget adományozom, végül Bíró Géza miniszteri tanácsos, számvevőségi főigaz­gatói címmel és jelleggel felruházott miniszteri számvevőségi igazgatót az V. fizetési osztályba miniszteri tanácsos-szám­vevőségi igazgatóvá, Lukácsy János szám­vevőségi I osztályú főtanácsosi címmel és jelleggel felruházott számvevőségi II. osz­tályú főtanácsost és Fespesck Adolf szám­vevőségi II. osztályú főtanácsost szám­vevőségi I. osztályú főtanácsosokká ki­nevezem. Kelt Gödöllőn, 1921. évi szeptember hó 22. napján. Horthy s. k. Tomcsányi s. k. ---------­A magyar királyi legfőbb állami szám­vevőszék elnökének a miniszterelnök által előterjesztett javaslatára Fejér József, dr. Móczár Elemér és Turbán István legfőbb állami számvevőszéki osztálytanácsosokat legfőbb állami számvevőszéki tanácso­sokká, dr. Sallay László, dr. Szabó János és dr. gróf Nyáry Boldizsár legfőbb állami számvevőszéki titkárokat legfőbb állami számvevőszéki osztálytanácsosokká kine­vezem és dr. Czukor Kálmán legfőbb állami számvevőszéki titkárnak a legfőbb állami számvevőszéki osztálytanácsi címet és jelleget adományozom Kelt Gödöllőn, 1921 évi szeptember hó 14. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi belügyminiszter elő­terjesztésére Kiszely Gyula királyi kama­rás, belügyminisztériumi miniszteri taná­csost, a szerb-horvát-szlovén állam által kiürített területek kormánybiztosát Ba­ranya vármegye és Pécs szabad királyi város főispáni teendőinek ideiglenes ellá­tásával megbízom. Kelt Budapesten, 1921. évi szeptember hó 27. napján. Horthy s. k. Ráday s. k. A magyar királyi földmivelésügyi mi­niszter előterjesztésére Horváth Vilmos VI. fizetési osztályba sorozott m. kir. állategészségügyi főfelügyelőt ugyanebben a minőségben az V. fizetési osztályba, Prochdszka Liptói, Spies Jenő, Vaszary Gyula, Morvay Gyula, Nagy Lajos, dr. Köves János, Mayer Ernő, Deák Sándor és Linter Ákos VII. fizetési osztályba sorozott m kir. állategészségügyi felügye­lőket a YI. fizetési osztályba m. kir. állategészségügyi főfelügyelőkké, végül dr. Szász Alfréd VII. fizetési osztályba sorozott m. kir. főbakteriológust ugyan­ebben a minőségben a YI. fizetési osz­tályba kinevezem. Kelt Gödöllőn, 1921. évi szeptember hó 22. napján. Horthy s. k. Szabó István s. k. törvényszéki, dr. Haberl Pál szegedi kir. törvény­­széki, dr. Horváth László nagykőrösi kir. járás-­i bírósági, dr Sztehlik Károly a miskolczi kir. tör­vényszékhez beosztott rózsahegyi kir. törvény­­széki, dr. Nourobr Gyula az esztergomi kir. járás­bírósághoz beosztott szabadkai kir. járásbirósági, dr. Vidonyi Sándor a győri kir. ítélőtáblához, tanács­jegyzői szolgálatra berendelt győri kir.­­ törvényszéki és dr. Török József a budapesti­ kir. büntető törvényszékhez beosztott szatmár­németi kir. törvényszéki jegyzőket jelenlegi alkalmazási helyükön bírósági titkárokká; Szentiványi Gyula a szombathelyi kir. törvény­székhez beosztott nagyszebeni kir. törvényszéki, dr. Romvári Iván a gyulai kir. törvényszék­hez beosztott nagyvárad-vidéki kir. járásbirósági,­­ dr. Auerbach Miklós debreczeni kir. törvény-­ széki, dr. Berecz­ Kálmán egri és dr. László Mihály miskolczi kir. járásbirósági,­ dr. Dávid Ferenc és dr. Tóth Ferenc debre­czeni, dr. Háry József budapesti kir. bün­tető és dr. Kürti Emil budapesti kir. törvény­­széki joggyakornokokat jelenlegi alkalmazási helyükön, Böhm Ferenc közigazgatási gyakor-­ nokot, Záborszky Endre igazságügym­inisz-t tériumi számtisztet és dr. Cherrier Péter tar­talékos főhadnagy-hadbírót pedig a budapesti kir. törvényszékhez bírósági jegyzőkké nevezte ki.­ A m. kir.­­igazságügyminiszter Denk­off Gábor , számvevőségi H. osztályú főtanácsosi címmel és jelleggel felruházott számvevőségi tanácsost, to­vábbá Halmos Mór, Vinkó István, dr. Javor­­nitzky Jenő és dr. Fajcsek Lajos számvevőségi tanácsosokat számvevőségi II. osztályú főtaná­csosokká, Ströcker Antal, Laub Antal és Györ­kös Rezső számvevőségi tanácsosi címmel és jelleggel felruházott, számvizsgálókat és Osvald Kálmán számvizsgálót számvevőségi tanácsosokká, Lengyel Gyula, Zsigmond Béla és Fodor Antal számvizsgálói címmel és jelleggel felruházott számellenőröket, továbbá Tóth Béla és Szabó Jenő számellenőröket számvizsgálókká, Hannibál József számellenőri címmel és jelleggel felruhá­zott számtisztet, továbbá dr. Volf Lajos, Sándor József, Rohrer Béla, Szedmák Mihály, Rados Gusztáv, Vargha Irén, Takáts István és Ka­­peller Jáolos számtiszteket számellenőrökké, vé­gül Flesch Antal számtiszti­­ címmel és jelleggel­ felruházott számvevőségi gyakornokot és Arany János számvevőségi díjnokot számtisztekké a m. kir. igazságügyminiszteri számvevőséghez nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszter a kifiltető in­tézeti­­ és fogházi tisztviselők­­ létszámában dr. Lidvardy Jenő soproni fogalmazót, Szekér István márianosztrai református lelkészt, dr. Szlacsányi Béla váczi fogalmazót, Kovács Sándor hartai főtisztet a VII. fizetési osztályba, Velzer Alajos szegedi főtisztet, Dobos Dezső és Csernok Rezső budapesti tanítókat, Szőke Mihály budapesti fogalmazót, Bayer Miklós szegedi, Gedeon Ri­­chárd váczi és Szabó Béla­ czeglédi főtisztet, továbbá Horváth György budapesti őrparancs-i­­­nokot és Marton Lajos zalaegerszegi, Blaschek Gusztáv kalocsai, Marecsek Pál veszprémi, Dózsa Mihály szombathelyi és Migaz Jó­zsef egri kir. törvényszéki fogházgondnokokat, végül Madaras Aurél márianosztrai római katholikus lelkészt a V£tl. fizetési osztályba, Vágó Károly budapesti tanítót, Zsidey Gyula czeglédi tisztet, Barcs Sándor szegedi őrparancs­nokot, Csepey Elek soproni fogalmazót, Linden­­berger Lajos sátoraljaújhelyi tisztet, Kereczmann Rezső szekszárdi fogházfelü­gyelőt, Szenesi Árpád A m. kir. igazságügy miniszter dr. Szent- Istvány Béla, dr. Vidiczky János, dr. Farnos Dezső és dr. Gönye Győző miniszteri titkári címmel és jelleggel felruházott miniszteri segéd­­­titkárokat, dr. Berger László az igazságügy­­minisztériumba berendelt budapesti kir. büntető és dr. Gál László az igazságügyminisztériumba berendelt budapesti kir. törvényszéki bírákat, dr. Balogh István és Tury Sándor Kornél az igazságügyminisztériumba berendelt kir. biró­­­sági titkárokat igazságügy miniszteri titkárokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszter Pátkay Sándor szombathelyi kir. törvényszéki, dr. Tepliczky Árpád budapesti központi kir. járásbirósági, Mezey Ákos a budapesti kir. ügyészséghez be­osztott nagyváradi kir. törvényszéki, dr. Csetényi Andor budapesti kir. büntető törvényszéki, dr. Kulin Rezső a szegedi kir. törvényszékhez beosztott újvidéki kir. törvényszéki, dr. Zajzon Ernő budapesti és­ dr. Krausz Gyula szegedi kir. törvényszéki, dr. Müller József a miskolczi kir. törvényszékhez beosztott beregszászi kir. törvényszéki, Fekete István a budapesti kir. büntető törvényszékhez beosztott besztercze­­bányai kir. törvényszéki, dr. Erdős Gyula német­­újvári, dr. Balássy Miklós soproni és dr. Zakariás Lajos erzsébetfalvai kir járásbirósági, dr. Rácz Lajos a budapesti kir. büntető törvényszékhez beosztott dési kir. törvényszéki, dr. Gyarmathy Béla gyulai kir. törvényszéki, dr. Szabó István a­­ budapesti lakáshivatalhoz beosztott zombori kir. Egyes szám­ára 3 korona.

Next