Budapesti Közlöny, 1921. november (55. évfolyam, 245-270. szám)

1921-11-01 / 245. szám

- Budapest, 1921. 245* SZcIffl» BUDAPESTI Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 53. szám. Telefon : József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54. sz. Athenaeum-épület. Telefon : József 13—91. Hivatalos hirdetések: Az első 10 szóért 7 K 20 f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 2 K 40 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Érte­sítő ára. Az­ iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos milliméter sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 1 K 50 f. Kétszer vagy többször beiktatva 10% engedmény. Kedd, november-L Előfizetési árak Hivatalos Értesítő nélkül s Egész évre 480 kor. Félévre 240 kor. Negyedévre 420 kor. Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig ‹ » · 16 » » ‹ ‹ » további 8 oldalanként A Hivatalos Értesítő ára ..................... HIVATALOS LAP, HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. kormány Fischer Ferenc Baranya vármegye és Pécs sz. kir. város főispánját a pécsi katonai körlet parancsnoka mellé a katonai körletparancsnokság területére kiterjedő hatás­körrel az 1912. évi LXIII. t.-c. 4. §-a értel­mében kor­­ánybiztossá kinevezte. A m. kir. kormány Madarász Adorján fő­szolgabírót a székesfehérvári katonai körlet parancsnoka mellé a katonai körletparancs­nokság területére kiterjedőleg az 1912. évi LXIII. t.-c. 4. §-ában meghatározott hatás­körrel kormánybiztossá kinevezte. A m. kir. kormány Almásy Sándor főszolga­bírót a szombathelyi katonai körlet parancs­noka mellé a katonai körletparancsnokság terü­letére kiterjedő hatáskörrel az 1912. évi LXIII. t.-c. 4. §-a értelmében kormánybiztossá kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Szaitz Fái kir. m. Pázmány Péter tud. egye­temi gazdasági hivatali ellenőrt jelenlegi állásá­ban és minőségében a VII. fiz. osztályba, Virág Frigyes egyetemi gondnoksegédet jelenlegi állásá­ban és minőségében a VIII. fiz. osztályba, Fedor Károly egyetemi gazdasági hivatali tisztet egye­temi gondnoksegéddé a IX. fizetési osztályba, dr. Veress József és Flutter Károly egyetemi gazdasági hivatali segédtiszteket egyetemi gazda­sági hivatali tisztekké a X. fiz. osztályba, végül Pétery Etelka és Balogh­­ Erzsébet­ egyetemi gazdasági hivatali kezelőnőket egyetemi gazda­sági hivatali irodasegédtisztekké a XV. fsz. osz­tályba a törvényszerű illetményekkel kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Benigny Andor helyettes tanárt a nyíregyházai ág. h. ev. főgimnáziumhoz a fennálló szerződés értelmében rendes tanárrá kinevezte. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter Pátkai Károly központi szolgálat­­tételre berendelt Pasteur-intézet és kórházi irodatisztet, eddigi szolgálati beosztásának érin­tetlenül hagyása mellett, a IX. tíz. osztályba a törvényszerű illetményekkel irodafőtisztté ki­nevezte. A m. kir. pénzügyminiszter dr. Zacher Emil Szászsebesről menekült m. kir. erdőszámvizs­­gálat a IX. fizetési osztályban való meghagyása mellett pénzügyi számvizsgálóvá a bajai m. kir. pénzügyigazgatósági kirendeltség mellé rendelt számvevőséghez kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszter Gross Antal állam­pénztári segédpénztárnokot a budapesti m. kir. IX. kerületi állampénztárnál, Borsányi János pénzügyi irodatisztet a m. kir. központi díj- és illetékkiszabási hivatalnál és Szontágh Er­zsébet posta- és távirdaszámtisztet a pécsi m. kir. posta- és távirdaigazgatóság mellé rendelt számvevőség kaposvári kirendeltségénél, a IX., X., illetve a XI. fizetési osztályban való meghagyásuk mel­lett ideiglenes minőségű pénzügyi számvizsgálóvá, ideiglenes minőségű pénzügyi számellenőrré, illetve pénzügyi számtisztté, valamint Dangl Károly tar­talékos hadnagy, budapesti lakost a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű pénzügyi szám­tisztté a m. kir. központi díj- és illetékkiszabási hivatal mellé rendelt számvevőséghez kinevezte A m. kir. pénzügyminiszter Gojdits Béla Susákról menekült erdőszámellenőrt a X. fize­tési osztályban való meghagyása mellett pénz­ügyi számellenőrré a sátoraljaújhelyi m. kir.­ pénzügyigazgatóság mellérendelt számvevőség­hez kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszter Vida József állami végrehajtót a szombathelyi m. kir. pénz­ügyigazgatóságnál a X. fizetési osztályban való meghagyása mellett pénzügyi számellenőrré a szombathelyi m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszter Horváth­y Miklós joghallgató, aborjyi lakos, tartalékos hadnagyot és Králik András pénzügyőri fővigyázót a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű pénzügyi számtisztekké a gyulai m. kir. pénzügyigazgató­ság mellé rendelt számvevőséghez kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszter Deák Albert zala­egerszegi pénzügyőri fővigyázót a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű pénzügyi szám­tisztté a gyulai m. kir. pénzügyigazgatóság mellé, rendelt számvevőséghez kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszter Jancsovics Zoltán budapesti lakost, volt adóügyi biztost, Sávoly Lajos díjnokot az egri m. kir. pénzügyigaz­­gatóságnál, Szakáts György okleveles közép­iskolai tanár tiszakarádi, Molnár Ödön népf. főhadnagy budapesti, dr. Platz Ernő tart. fő­hadnagy budapesti, Sztupjár Károly tart. had­nagy budapesti, Nagy Mihály tart. hadnagy budapesti, Pincsek Jenő tart. hadnagy kispesti és Riha Ferenc tart. hadnagy nyíregyházi lako­sokat a XI. fizetési osztályba ideiglenes minő­ségű pénzügyi számtisztekké a­­ székesfővárosi m. kir. adófelügyelő mellé rendelt számvevő­séghez kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszter Koltay Géza és Fodor Antal szolnoki lakosok tartalékos had­nagyokat, valamint Horváth Géza tartalékos hadapródjelölt őrmester szolnoki lakost a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű pénzügyi számtisztekké a szolnoki m. kir. pénzügyigaz­gatóság mellé rendelt számvevőséghez kinevezte. A magyar kir. pénzügyminiszter Szabó Gábor díjnokot a szekszárdi magyar kir. pénzügyigaz­gatóságnál, Hérámért János nagykanizsai lakos tartalékos hadnagyot és Takács Gyula debre­­czeni lakos tartalékos hadapródjelölt őrmestert a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű pénzügyi számtisztekké a szekszárdi magy. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőség­hez kinevezte. A budapesti kir. ítélőtábla elnöke Bazsó Gábor jogszigorló szolnoki lakost ideiglenes minőségben — a szabályszerű illetményekkel — a budapesti kir. ítélőtábla kerületébe mgevakor­­nokká kinevezte. A m. Mr. minisztériumnak 9.14­0/1921. M. E. számú rendelet® a 8.352/1920. M. E. számú rendelettel szabályo­zott beköltözés ideiglenes megtiltásáról szóló 6.135/1921. M. E. [és 8.358/1921. M. E. számú kormányrendeletek hatályának meghosszabbítása tárgyában. A 8.352/1920. M. E. szármú rendelettel szabá­lyozott beköltözés ideiglenes megtiltása tárgyá­ban kiadott 6.135/1921. M. E. számú és 8.358/ 1921. M. E. számú kormányrendeletek hatálya 1921. évi december hó 31-ig meghosszabbittatik. Budapest, 1921. évi október hó 30-án. Gróf Bethlen István s. k., m. kir. miniszterelnök, a m. Mr. minisztériumnak 9.166/1921. ffl. E. számú rendelete a váltókra, kereskedelmi utalványokra és köz­raktári jegyekre vonatkozó kivételes intézkedé­seknek a szerb-horvát-szlovén megszállás alá felszabadult területek tekintetében szükséges ki­egészítése tárgyában. A m. kir. minisztérium a váltókra, kereske­delmi utalványokra és közraktári jegyekre vo­natkozó kivételes intézkedéseket a szerb-horvát­­szlovén megszállás alól felszabadult területek tekintetében az 1920: VI. törvénycikkben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelkezé­sekkel egészíti ki: 1. §. Az 1920. évi szeptember hó 30. napja után az 1921. évi október hó 31. napjáig bezá­rólag lejárt, illetőleg lejáró olyan váltó, keres­kedelmi utalvány és közraktári jegy tekinteté­ben, amelynek birtokosa a szerb-horvát-szlovén megszállás alól felszabadult területen lakik vagy bir üzleti teleppel, a fizetési visszkereset fenntartása végett — a látra fizetendő papírok kivételével —­ a fizetés végetti bemutatásra és óvás felvételére nincs szükség; az előzők értesí­tése sem kötelező. A visszkeresetre jogosult hitelező az előbbi bekezdés alá eső papíroknál az óvás költségének megtérítését csak akkor követelheti,­­ha a papírt 1921. évi október hó 31. napjáig bezárólag óva­­toltatta, a váltódíjat ellenben akkor is, ha a papírt nem óvatoltatta, a kamatot a lejárattól lehet számítani. A jelen­t. rendelkezései nem nyernek alkal­mazást, ha a kötelezett kimutatja, hogy a papír a jelen rendelet kihirdetése után került a szerb­­horvát-szlovén megszállása alól felszabadult terü­leten lakó vagy ott üzleti teleppel bíró vissz­keresetre jogosult birtokába. A szerb-horvát-szlovén megszállás alól fel­szabadult területek tekintetében a váltókra, kereskedelmi utalványokra és közraktári jegyekre vonatkozó kivételes intézkedések tárgyában 1920. évi szeptember hó 27-én 8.261/1920. M. E. szám alatt kiadott (a Budapesti Közlöny 1920. évi 223. számában kihirdetett) rendelet rendel­kezéseit a jelen rendeletből folyó eltéréssel kell alkalmazni. 2. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Budapest, 1921. évi október hó 28. napján. Gróf Bethlen István 8. k., m­. kir. miniszterelnök. 3 bor.­­ 6 *6% »W,­ 4 »'■ Egyes szám ára 3 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék