Budapesti Közlöny, 1922. január (56. évfolyam, 1-25. szám)

1922-01-01 / 1. szám

Budapest, 1922. TCU­DAPRSTI Stoi»teaBiaKr--rs5rr,­.'i ■ . v v.... . Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi~út 54. szám. Telefon : József 20—21. "nem. .ivn TUL­AJDONA 1. szám. HlfítfteiSK Vasárnap, január 1. KÖZLÖNY. II I V A T A L OS LA­P. Hivatalos hirdetések: Az első 10 szóér­t 7 K 20 f, mi­nden további 10 vagy kevesebb szóért 2 - 40 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Érte­sítő óra. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos milliméter sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 1 K 50 f. Kétszer vagy többször beiktatva 10 l/h engedmény. Előfizetési árak Hivatalos Értesítő nélküli Egész évre 480 kor. Félévre 240 kor. Negyedévre 120 kor. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-At 54. sz. Athenaeum-épület. Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig » ‹ ‹ 16 » » · » » további 8 oldalanként 3 kor. 6 ‹ 3 » 4 ‹ Telefon: József 13--91, HIVATALOS RÉSZ. Hibaigazítás. A »Budapesti Közlöny« 1921. évi december hó 31-én megjelent 295. számában a szerzői jogról szóló 1921. évi LIV. t.-c. első fejezet 1. pont 4. §-ának első bekezdése követ­kezőképen helyesbíttetik: »A szerzői jog addig, míg az magát a szerzőt vagy örökösét vagy hagyományosát illeti meg, végrehajtás tárgya nem lehet.« A magyar királyi vallás- és közoktatás­­ügyi miniszter előterjesztésére, saját kérel­mükre történő nyugalomba helyezésük alkalmából, buzgó és érdemes működésük elismeréséül dr. König György miniszteri osztálytanácsosnak a miniszteri tanácsosi címet és Bárczy Elek miniszteri segéd­­titkárnak a miniszteri titkári címet ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1921. évi december hó 24. napján. Horthy s. k. Vass s. k. A magyar királyi népjóléti és munka­ügyi miniszter előterjesztésére dr. Szöllössy Móric és­ dr. Szántó Bertalan borsodvár­­megyei közkórházi főorvos, tiszteletbeli­­ igazgató-főorvosoknak a közegészségügyi szolgálat terén sok éven át kifejtett buzgó és eredményes munkásságuk elismeréséül a magyar királyi egészségügyi tanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1921. évi december hó 8. napján. Horthy s. k. Dr. Bernal­ek Nándor s. k. , személyzetének létszámába ideiglenes minőségű gazdasági gyakornokokká kinevezte. A magyar királyi népjóléti és munkaügyi miniszter Major Mihály, Steck­l István, Magyar Gyula, Turner József, Müller Gyula, Gyurko­­vics Mihály, Biró János, Kaiser Anted, Bugyi József, Dregics György, Németh Lajos, Sztaro­­veczky Márton, Nagy Lajos, Nendtvich Győző, Kovács József, Brenner Alajos, Donkó István, Szelp István és Karulikó Ignác számvevőségi díjnokokat, valamint Béres János miniszter­­elnökségi díjnokot a népjóléti és munkaügyi minisztérium számvevőségi tisztviselőinek sze­mélyzeti létszámába ideiglenes minőségű minisz­teri számtisztekké kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszter Sós Mária pénzügyi díjnoknőt és Bihácsy Gusztávné született Csűrös Ilona Kolozsvárról menekült városi számvevőségi írnokot, budapesti lakosokat ideiglenes minőségű pénzügyi számvevőségi kezelőnőkké a m. kir. állami nyomda igazgatósága mellé rendelt szám­vevőséghez kinevezte. A magyar királyi népjólóléti és munka­ügyi miniszter előterjesztésére Kovács Béla miniszteri fogalmazónak a miniszteri segédtitkári címet és jelleget adományozom. Kelt Budapesten, 1921. évi december hó 23. napján. Horthy s. k. Dr. Bernolák Nándor s. k. A m. kir. földművelésügyi miniszter Nagy Imre, Erkulenz Béla, Fulay Mártott, Salk­ovszky Imre, Rónay László, Zauner István, Körmendy Ká­roly, Sch­ulek Béla Jenő, Tőgl Kálmán, Németh Béla, Drechsler Nándor, Bérleti József, Ott János, Fialk­a Sándor, Durst Zoltán, Tóth Zol­tán és Morvai Vilmos László ideiglenes minő­ségű kir. mérnököket állásukban végleg meg­erősítette. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Puskás Károly és Ben­ce Gyula okleveles gazdákat a m. kir. gazdasági akadémiák tan- és tiszti sze­mélyzetének létszámába, Schuch Károly, Madár Sándor, Simon József, Varga Géza, Mikolay Tamás és Havas Jakab okleveles gazdákat pe­dig a m­. kir. földmivesiskolák tan- és tiszti A m. kir. pénzügyminiszter Nábráczky Gabriella és Uzonyi Etelka debreczeni lakosok, vármegyei, illetőleg pénzügyi díjnoknőket ideig­lenes minőségű pénzügyi számvevőségi kezelő­nőkké a debreczeni m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszter Z. Zorkóczy Gyuláné szül. Ilokky Margit és özv. Kazár Jenőnné szül. Czakó Ilona miskolczi lakosok, pénzügyi dí­jnok­nőket ideiglenes minőségű pénzügyi számvevő­ségi kezelőnőkké a miskolczi m. kir. pénzügy­igazgatóság mellé rendelt számvevőséghez ki­nevezte. A m. kir. pénzügyminiszter Váczy Rita ideig­lenes minőségű állampénztári kezelőnőt a hód­sági m. kir. állampénztárnál jelen minőségében pénzügyi számvevőségi kezelőnővé a bajai m. kir. pénzügyigazgatósági kirendeltség mellé rendelt számvevőséghez kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszter Dwornik Károly, Wittinghoff Mária, Koczka Karolin és Láng Erzsébet budapesti lakos, pénzügyi díjnokot, illetve díjnoknőket ideiglenes minőségű pénzügyi számvevőségi kezelővé, illetőleg kezelőnőkké a m. kir. dohányjövedéki központi igazgatóság mellé rendelt számvevőséghez kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszter Frick Ilona kaposvári lakos, pénzügyi díjnoknőt és Lincz Jolán dombóvári járási főszolgabirósági díjnok­nőt ideiglenes minőségű pénzügyi számvevőségi kezelőnőkké a pécsi m. kir. pénzügyigazgatásig mellé rendelt számvevőséghez kinevezte. A magyar királyi minisztériumnak 11.206. 1921. K. E. számú rendelete a 8.352/1920. IV­. E. számú rendelettel szabályo­zott beköltözés ideiglenes megtiltásáról szóló 6.135/1921. M. E. és 8.358/1921. M. E. számú kormányrendeletek hatályának meghosszabbítása tárgyában. A 8.352 1920. M. E. számú rendelettel szabá­lyozott beköltözés ideiglenes megtiltása tárgya­ Egyes szám­­ára 3 koroná­­ ban kiadott 6.135/1921. M. E. számú és 8.358. 1921. M. E. számú kormányrendeletek hatálya a 9.140/1921. M. E. számú rendeletben körül­írt határidőn túl 1922. évi március havának 31. napjáig megh­osszabbitatik. Budapest, 1921 december 29-én. Gróf Bethlen István s. k. m. kir. miniszterelnök. A m. kir. minisztériumnak 11.2301921. M. E. számú rendelete az 1921/1922. termésévben a kormány által köz­fogyasztás céljaira szánt termények kiörlési arányról rendelkező 9.740/1921. M. E. számú rendelet 3. §-ának módosításáról. A m. kir. minisztérium az 1920. évi VI. t.-c. 1. §-ában nyert felhatalmazás alapján a következőket rendeli: A 2%-nál nem több idegen keveréket tartal­mazó rozsból és kétszeresből, melynek hekto­literének súlya (minőségi súlya) 76 kg., az egységes korpa és hulladék elvonása után a fel­dolgozás alá vett törménymennyiség 78 (hetven­nyolc) %-ának megfelelő egységes minőségű kenyérlisztet kell előállítani és pedig legalább a, »Futura« a Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Részvénytársasága által meghatá­rozott szabványos (typus) minőségben. Ha a rozs vagy kétszeres hektoliterjének súlya (minőségű súlya) 76 kg.-nál nagyobb, a malom­üzem a hektoliter súlykülönbözetnek minden megkezdett kilogrammja után 1 kg.-mal több rozskenyérlisztet és ennek megfelelően kevesebb korpát köteles előállítani, mint az az előbbi bekezdésben meg van állapítva. Ha pedig a rozs vagy kétszeres hektoliterjének súlya (minő­ségű súlya) 7 6 kg.-nál kisebb, köteles a malom­üzem a hektolitersúlykülönbözetnek minden teljes kg.-ja után 0 kg.-mal kevesebb egységes kenyérlisztet és ennek megfelelően több korpát előállítani, mint a jelen rendelet első bekez­désében meg van állapítva. Ha a rozs vagy kétszeres 2°/o-nál több ide­gen keveréket tartalmaz, köteles a malomüzem a keveréknek minden megkezdett százaléktöbb­lete után egy-egy százalékkal kevesebb kenyér­lisztet­­és ennek megfelelően több korpát elő­­állítani. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Budapest, 1921 december 30. Gróf Bethlen István s. k., m. kir. mi­niszterelnöki. A magyar királyi népjóléti és munkaügyi miniszternek 194.021/1921. N.­HL I. számú rendelete az állami tisztviselők gyógykezelésének további ideiglenes szabályozása tárgyában. Az Országos Orvosszövetség igazgatótanácsa 1921. évi december hó 28-án tartott ülésében megállapította, miszerint nincs abban a hely­zetben, hogy az állami tisztviselők és család­tagjaik háziorvosi gyógykezelése ügyében a Szö­vetség és a népjóléti és munkaügyi minisztérium között 1921. évi november hó 14-én létesült , 1921. évi december hó 31-én lejáró ideiglenes szerződés hatályát meghosszabbíthassa. Mivel az igényjogosultak orvosi ellátásától a változott körülmények között, a kérdés törvény­hozási szabályozásáig is, tőlem telhetőleg gen.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék