Budapesti Közlöny, 1922. április (56. évfolyam, 75-100. szám)

1922-04-01 / 75. szám

Budapest, 1922. 75. szám. Szombat, április 1. H­IVATALOS LAP: BUDAPESTI KÖZLÖNY. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 34. száza. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-uűt 54. sz. Athenaeura-épület. Telefon: József 13—91. Hivatalos hirdetések: Az első 10 szóért ? IC 20 f, minden továibbi 10 vagy kevesebb szóér­t 2 K 40 fillér. Ezenfelül bekü­ldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Érte­sítő ára. Az iktatandó hirdetmények dija előlegesen küldendő be. ■ .a. , ... -filér.---* ■ '-.o Magánh­irdetések: 1’ * c . : Egy hatodh­asábos milliméter sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 1 ff 50 f. Kétszer vagy többször beiktatva 10»/» engedmény. Előfiz­etési árak ... Hivatalos Értesitő nélkül ! Egész évre 480 kor. Félévre 240 kor. Negyedévre 120 kor. Egyes szám­ára 8 oldal terjedelemig 3 kor. » » » 10 » » 6» » » » további 8 oldalanként 3 . A Hivatalos Értesítő ára ................... 4 » HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. pénzügyminiszter előterjesz­ tésére dr. Gerde Ödön miniszteri titkár* nak ideiglenes nyugalomba helyezése alkalmából buzgó és eredményes szolgá­lata elismeréséül a miniszteri osztály­­tanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1922. évi március hó 11. napján. Horthy s. k. Dr. Kállay Tibor s. k. I A m. kir. földmivelésügyi miniszter az úrbéri elkülönítést, arányosítást és tagosítást tárgyazó törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 1908. évi XXXIX. t.-c., illetve az ezen törvény végrehajtása tárgyában a m. kir. igazság- és földmivelésügyi miniszter által 20/1909. I. M. szám alatt kiadott rendelet 30. §-a alapján birtokrendezési ügyekben gazdasági szakértőül Heves vármegye területére: Perlaki Elemér érseki uradalmi jószágigaz­gató, egri lakost, Riedl Antal uradalmi jószág­­igazgató, nagygombosi lakost, Féle János ura­dalmi intéző, pusztahadházi lakost, Beniczky Aladár földbirtokos, egeresevi lakost, Beniczky Elemér földbirtokos, pétervásári lakost,, Nászai István uradalmi intéző, pusztadinnyésháti lakost, Fapp János birtokos, erdőteleki lakost, Ébneth János birtokos, kaáli lakost, Mezey Fál kisbir­tokos, mezőtárkányi lakost és Bozsik Zsigmondi birtokos, besenyőteleki lakost kijelölte. , A m. kir. pénzügyminiszter Stanek Magda és Lovas Anna pénzügyminiszteri kezelőnőket a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű pénz­ügyi irodasegédtisztnőkké a budapestvidéki m. kir. pénzügyigazgatósághoz kinevezte. Az egri pénzügyigazgatóság Prokay József egri pánzü­gyigazgatósági napibéres hivatalszol­gát egyéb altisztté kinevezte, Németh József kincstári jogügyi igazgatósági kezelő altisztet pedig az egri pénzügyigazgatósághoz áthelyezte. A debreczeni kir. ítélőtábla elnöke Balogh Endre jogszigorló, debreczeni lakost a debre­czeni kir. ítélőtábla kerületébe ideiglenes minő­ségű segélydíjas joggyakornokká kinevezte. Kiskorú Schönstein Béla budapesti szüle­tésű, róm. kath. vallásu, budapesti lakos, műegye­temi hallgató családi nevének »Simon« névre kért átváltoztatása az 1921. évi 88.576/VIII. számú belügyminiszteri rendelettel megenged­tetett­ , Klein Lajos budapesti születésű, tokaji ille­tőségű, budapesti lakos, róm. kath. vallásu, kosárfonó családi nevének az általa, illetőleg már néhai atyja által is régen használt »Kabai« névre kért átváltoztatása, tekintettel a fen­forgó méltánylást érdemlő körülményekre, az 1921. évi 117.863/VIIL számú belügyminiszteri ren­delettel kivételesen megengedtetett. A magyar királyi minisztériumnak 3.060. 1922. M. E. számú rendelete a 8.352/1920. M. E. számú rendelettel szabályo­zott beköltözés ideiglenes megtiltásáról szóló 6.135/1921. és 8.358/1921. M­. E. számú kormány­rendeletek hatályának meghosszabbítása tár­gyában. 1. §. A 8.352/1920. M. E. számú rendelettel szabályozott beköltözés ideiglenes megtiltása tárgyában kiadott 6.135/1921. M. E. és 8.358. 1921. M. E. számú kormányrendeletek hatálya a 11.206/1921. M. E. számú rendeletben körül­írt határidőn túl 1922. évi julius hó 27. nap­jáig bezárólag meghosszabbittatik. A meghosszab­bított határidőben a határszéli Beköltözőket Ellenőrző Kirendeltségek beköltözési engedélye­ket ki nem adhatnak és a határállomások vasúti állomásai beköltözők vasúti kocsijait továbbítás végett át nem vehetik. 2. §. Ezt a rendeletet a magyar királyi nép­jóléti és munkaügyi miniszter a magyar királyi belügyminiszterrel és a magyar királyi kereske­delemügyi miniszterrel egyetértően hajtja végre. Budapest, 1922 március hó 31. Gróf Bethlen István s. k., m. kir. miniszterelnök, 2. §. Jelen rendelet 1922. évi április hó 5-én lép hatályba és azzal egyidejűleg az ugyanily tárgyban 1922. évi január hó 2-án 7/P. M. szám alatt kiadott és a Budapesti Közlöny 1922. évi január hó 4-iki 3. számában közzétett itteni hatálya megszűnik. Budapest, 1922. évi március hó 30-án. Dr. Kállay Tibor s. k., m. kir. pénzügyminiszter. A m. kir. pénzügyminiszter 1922. évi 1.306. P. M. számú rendelete a vámoknak más törvényes fizetési eszközökben, mint aranyban történő fizetésénél az arany való­ságos értékarányának megfelelően alapul veendő felpénz-százalék közzététele tárgyában. 1. §. A m. kir. minisztériumnak a vámoknak arany helyett más törvényes fizetési eszközökben történő fizetésénél számítandó felpénz magas­sága újbóli megállapítása tárgyában kiadott 3.650/1921. M. E. számú rendelete (megjelent a Budapesti Közlöny 1921. évi május hó 24-iki 111. számában) 1. §-ában foglalt felhatalmazás alapján azokra az árukra nézve, amelyek után a vámnak arany helyett más törvényes fize­tési eszközökben történő fizetésénél az arany valóságos értékarányának megfelelő felpénz­­százalékot kell fizetni, vagyis azokra az árukra, amelyek sem az idézett 3.650/1921. M. E. számú rendelethez tartozó és a 6.961/1921. M. E. 9.690/1921. M. E., 141/1922. M. E. és 2.281/1922. M. E. számú rendeletek­kel (megjelentek a Budapesti Közlöny 1921. évi augusztus 31-iki 193., 1921. évi november 20-iki 262., 1922. évi január 8-iki 6. és 1922. évi március 5-iki 56. számában) módosított A. és B. jegyzékekben, sem pedig a 9.691/1921. M. E. sz. rendelethez tartozó és a 2.702/1922. M. E. számú rendelettel (megjelent a Budapesti Közlöny 1922. évi március 21-iki 66. számában) módosított jegyzékben (C. jegyzék) felsorolva nincsenek­, a más törvényes fizetési eszközök­ben, mint aranyban történő vámfizetésnél számítandó, illetőleg fizetendő felpénz-százalékot 16.900°/o-ban állapítom meg. Az ily áruk után tehát, további rendelkezésig, az érvényben levő vámtételek szerint esedékes vámilleték minden 100 koronája után 16900­0 felpénzt kell szá­mítani, illetve fizetni. Az 1907. évi LIII t.-c. XIX. cikkének 1. pontja értelmében fizetendő mérlegpénznek más törvényes fizetési eszközökben, mint aranyban történő fizetésénél ugyancsak 16900% fejpénzt kell számítani, illetve fizetni. Egyes szám ára 3 korona. " 1.355/P. M. 1922. Hirdetmény. Az olasz és fiumei állampolgárok tulajdonát alkotó háború előtt kibocsátott magyar államadóssági címletek megjelölése ellen óvás emelésére meg­szabott határidő meghosszabbítása tárgyában. A háború előtt felvett magyar államadósság megjelölésére és a külföldiek tulajdonát alkotó címletek megjelölése ellen óvás emelésére meg­szabott határidő meghosszabbításáról szóló a Budapesti Közlöny folyó évi február hó 26-iki számában közzétett 25.498/1922. számú rende­letben megszabott határidő folyó évi március 31-én lejárt. Kivételesen megengedem azonban, hogy mind­azok az olasz és fiumei állampolgárok (jogi sze­mélyek), akik a tulajdonukat alkotó és Magyar­­országon őrzött háború előtt kibocsátott magyar államadóssági címleteik megjelölése ellen a »Budapesti Közlöny« folyó évi február hó 1-én megjelent számában közzétett 150/1922. P. M. számú rendelet 2. §-ában foglaltak értelmében óvást kívánnak emelni, ezt az idézett 150/1922. P. M. számú rendeletben meghatározott helyen és módon 1922. évi április hó 15-ig írásban be­jelenthetik. Ez a kivételes intézkedés más állam polgáraira nem terjed ki. Budapest, 1922 március 31. napján. Dr. Kállay Tibor s. k. s m. kir. pénzügyminiszter. A m. kir. pénzügyminisztérium 53.817. 1922. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzési és az általános forgalmi adók megállapítása szempont­jából koronaértékre történő átszámításáról. (Körrendelet valamennyi m. tdr. pénzügyigaz­gatósághoz, a m. bír. fővámhivatalhoz, a m. Tár. központi díj- és illetékkiszabási hivatalhoz, vala­mennyi vámhivatalhoz és az összes m. kir. állam­pénztárakhoz.) Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, vala­mint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert felhatalmazások alapján a következőket rendelem.: 1. §. Az örökösödési illeték kiszabásánál, amennyi­ben a kincstár joga erre az illetékre 1922. évi március havában nyilt meg, továbbá az 1922. évi április havában esedékes általános forgalmi és fényűzési forgalmi adók megállapításánál az ide­gen államok pénznemeiben megállapított értékek a 2. és 3. §-okban meghatározott kulcsok szerint számítandók át koronaértékre. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely kül­földi pénznemre átszámítási kulcs megállapítva

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék