Budapesti Közlöny, 1922. április (56. évfolyam, 75-100. szám)

1922-04-01 / 75. szám

il•­V nem lenne, esetről-esetre a pénzügyminisztérium döntését kell kikérni. 2 §­ Pénzek (valuták) árfolyama: Angol font: 1 font............................. * 3.350 * Napoleon 1 drb 20 frankos — 2.860 * Dollár: 1 dollár........................ *~ 760­­ Francia bankjegy: 100 frank ........ *= 6.870 * Lengyel márka: 100 márka..................... «=•­17 * Német birodalmi vagy egyen­értékű bankjegy: 100 márka............... = 300 » Olasz bankjegy: 100 lira ......................... --3.900 »­­ Osztrák korona: 100 cseh korona......... .= 1.300 » Svájci bankjegy: 100 frank............. —14.810 » Szerb bankjegy: 100 koronadinár ........ . 910 » 100 frankdinár ............ .­ 910 » 3. §. Váltók (devizák) árfolyama: Amsterdam ....................................... Kopenhága .......................................... 15.665 » Krisztiánia ....................................... London ............................................... Newyork ............................................ 760 » Berlin .........................................290 » Milano ........................................... ... 3.870 . Paris..................­................................*• 6.880 ^ Prága.................................................... Stockholm.......................................... Zürich ............................................... Wien ................................................... 10 » Zágráb *«••»••• *•»•»•••• »*«»*•••*.... 230 » 4. §. Az örökösödési illetéken kívül más illetékek értékalapjainak megállapításánál — tekintettel arra, hogy a közpénztáraknál idegen pénznemek­ben jelenleg fizetések nem történnek — a kül­földi pénznemek értékéül, ha azokat a budapesti vagy más belföldi tőzsdén jegyzik, az illeték­kötelezettség keletkezése napján jegyzett árfolya­mot kell venni. Ha ezen a napon tőzsdei jegy­zés nem volt, az azt megelőző legközelebbi tőzsdei jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek belföldi tőzsdén nem jegyeztetnek, min­den egyes esetben a pénzügyminisztérium el­határozása kérendő ki. Budapest, 1922. évi március hó 29-én. A miniszter helyett: Dr. Vargha s. k. államtitkár. A magyar kir. kereskedelemügyi miniszter 60.883/1922. K. M. 14. szám alatt kiadott ren­deletével a m. kir. kormány 1919. évi 6.024/1919. M. E. szám alatt, valamint 1916. évi 269/1916. M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy a »Prometheus« Bánya és Ipari részvény­társaság budapesti bel. cég az 1918. és 1919. üzletévekre vonatkozólag együttesen, vala­mint az 1920. üzletévre vonatkozólag külön meg­tartandó közgyűlését 1922. évi április hó 30-ig elhalaszthassa. A magyar királyi kereskedelemügyi miniszter 61.335/1922. K. M. 14. szám alatt kiadott ren­deletével a magyar kir. minisztérium 1916. évi 269/M. E. szám alatt kibocsátott rendelete alapján megengedte, hogy a Hatvani cukorgyár Deutsch lg. és Fia r.-t. hatvani bej. cég az 1920/1921. üzletévekre vonatkozó évi rendes közgyűlését 1922. évi július hó 31-éig elhalaszt­hassa. A magyar királyi kereskedelemügyi miniszter 61.336/1922. K. M. 14. szám alatt kiadott ren­deletével a magyar kir. minisztérium 1916. évi 269/M. E. szám alatt kibocsátott rendelete 100 korona ............... — 10 » Papirrubel: 100 Romanov rubel....... — 40 * Román bankjegy: 100 lei............................. -560 »­­ Cseh korona: 1.647/EE—1922. szám, Végleges kimutatás a cukor termeléséről és forgalmáról az 1922. év február havában és az 1921. év szeptember hó 1-étől bezárólag az 1922. év február hó végéig terjedő időszakban. Budapest, 1922. évi március hó 27-én. kir­­ént fuvminisztri számvevőség fogyasztási adóügyi csoportja. Az 1932. év február havában Az 1921. év szeptember hó 1-étől bezárólag az 1922. év február hó végéig fogyasztási cukor nyerscukor fogyasztási cukor nyerscukor tiszta súlya méter m­á­zsákban ••287.615 ••6.170 ••3.739 118.591 269 350 555.201 109 408. 287.884 6.520 558.940 127.999 128.183 •41.007 309.392 72.738— 1­19 121.044 287.884 6.520 558.921 6.955 128.183 *41.007 309.373 •47.799 40.3483 310.416 438 5 522 ♦4 644 185.844 *11.087 99— 2487 99 —1 L 24S 35 --. 160— 35— 59 *349 99— 794*--99— 794— 247.303 6.517 247.303 6.517 122428 *38.363 . 122.428 *36.363 tiszta súlya métermázsákban 1.029 6.975 •2 *1.131 , 1­1- -A cukoradótörvény 1. §-árunk 1. pontjában megjelölt nemű (répa-) cukor. 1. At kész eladásra alkalmas cukor fenmaradt készlete ... .. _­­ ... 2. A saját termelésből átdolgozott mennyiségek levonásával termelt kész, eladásra alkalmas cukor ___ _ ________________________________ 3. Összesen (1. és 2. rovat) ..._____________________________­­______________ Az előző év ugyanazon időszakának eredményével szemben több — kevesebb ... 4. Átdolgoztatott a más cukorgyárakból adózatlanul beszerzett cukorból.._________ 5. Tiszta termelés és készlet (a 3. rov. eredményéből levonva a 4. rovat eredményét) Az előző év ugyanazon időszakainak eredményével szemben több — kevesebb..­­. A cukorgyárakból és szabadraktárakból elszállittatott: a) az adó lefizetése mellett_______________________ _________ _ _ ____ Az előző év ugyanazon időszakainak eredményével szemben több — kevesebb... b) az adó lefizetése nélkül: aa) a vámvonalon át leendő kivitelre .. ... .. ................ . ... ..._______ ______... Az előző év ugyanazon időszakainak eredményével szemben több — kevesebb... bb) cukortartalmú kiv. fogyaszt, cikkek készítéséhez____­_________________ Az előző év ugyanazon időszakainak eredményével szemben több — kevesebb... co) ipari célokra__________________..._________________________________ Az előző év ugyanazon időszakainak eredményével szemben több — kevesebb... dd) állatok etetésére_______________________________________ ____ Az előző év ugyanazon időszakainak eredményével szemben több — kevesebb... 7.­­Végleges [számadás szerinti] készlet (az 5. rov. eredményéből levonva a 6. rovat eredményét)______________________________________________________...... » Az előző év ugyanazon időszakainak eredményével szemben több - kevesebb... II. A cukoradótörvény 1. §-ának 2. pontjában megjelölt néma (keményítő-, maláta­­stb) cukor elszállittatott: a) az adó lefizetése mellett­­ ............... ......................... ... .................................. Az előző év ugyanazon időszakainak eredményével szemben több kevesebb b) az adó lefizetése nélkül: aa) a vámvonalon át leendő kivitelre ......__- - .... ............ _ ...___ .. Az előző év ugyanazon időszakainak eredményével szemben több — kevesebb.. bb) ipari célokra__________....________________________.............. ....... Az előző év ugyanazon időszakainak eredményével szemben több — kevesebb * kevesebb *• végleges adatok. Budapesti Közlöny 1922 április 1­. alapján megengedte, hogy a Vasmegyei cukor­­gyár r.-t. szombathelyi bej. cég az 1920/1921. üzletévekre vonatkozó évi rendes közgyűlését 1922. évi julius hó 31-ig elhalaszthassa. A lakásügy rendezésére vonatkozó 2.300 1921. M. B. számú rendelet 23. §-ában kapott felhatal­mazás, illetve a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter úr folyó évi március hó 21-én kelt 3.854 IS22. XI. L. számú rendeletével adott fel­hatalmazás alapján a következőket rendelem: Nyomozói díj fizetésének, kötelezettsége: 1. §. A budapesti állami lakásügyi közigazga­tási hatóság (lakáshivatal) hatáskörébe utalt ügyekre vonatkozó azok után a beadványok (jegyzőkönyvi kérelmek) után, amelyek tartalma alapján nyomozási cselekményt von maga után, a fél — a rendes bélyegilletéken felül — a nyomozó részére ugyanabban az ügyben a vám­vonalon belül teljesítendő minden nyomozás után 10 (tíz) korona munkadíjat, a vámvonalon kívül teljesítendő minden nyomozás után pedig 15 (tizenöt) korona munkadíjat köteles bead­ványának benyújtása előtt készpénzben leróni. A nyomozási díj le nem rovásának következ­ménye: 2. §. A nyomozói díj lefizetésének igazolása nélküli beadványt iktatás nélkül vissza kell adni és a hiányra a benyújtót figyelmeztetni kell. A postán érkezett vagy a gyű­jtőszekrénybe helyezett és a nyomozói díj lefizetését igazoló nyugtával el nem látott beadványokat, vagy nyomozói díj fizetése alá eső jegyzőkönyvbe mondott kérelmeket az említett díj lerovása előtt érdemileg nem intézik el. Erről a folya­modót azzal a figyelmeztetéssel kell értesíteni, hogy amennyiben a hiányzó díjat záros határ­időn belül le nem róná, beadványát (kérelmét) elintézés nélkül irattárba fogják helyezni. Nyomozói díj alóli mentesség kedvezménye. 3. §. Méltánylást érdemlő rendkívüli körül­mények által különösen indokolt esetekben , Budapesten a lakásügyi hatóság elnöke (másod­elnöke), a hivatal újpesti és erzsébetfalvai ki-

Next