Budapesti Közlöny, 1922. május (56. évfolyam, 101-124. szám)

1922-05-02 / 101. szám

Budapest, 1922 Szerda, május 3. 101. szám. BUDAPESTI Szerkesztőség:­­■TI. terület, Rákóczi-út 54. szára. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rállóczi-út 54. sz. Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések: Az első 10 szóért 7 K 20 f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 2 , 40 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Érte­sítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos milliméter sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 1 K 50 ft Kétszer vagy többször beiktatva 100/«* engedmény. SBS Előfizetési árak Hivatalos Értesítő nélkül­­ Egész évre 480 kor. Félévre 240 kor. Negyedévre 120 kor. Egyes szápi ára 8 oldal terjedelemig 3 kor. » »·16» · 6» » · » további 8 oldalanként S » A Hivatalos Értesítő ára ................. 4 * KÖZLÖNY. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi igazság­ügy miniszter előterjesztésére dr. Németh Ödönt, az igaz­ságügyi országos megfigyelő és elme­gy­ógy­itó intézet igazgatóját az V. fizetési osztályba kinevezem. Kelt Budapesten, 1922. évi április hó 20. napján. Horthy s. k. Tomcsányi s. k. A legfőbb állami számvevőszék elnöké­nek a magyar királyi miniszterelnök által előterjesztett javaslatára dr. Amán János legfőbb állami számvevőszéki tanácsosnak nyugalomba helyezése alkalmából buzgó és értékes szolgálata, elismeréséül a leg­főbb állami számvevőszéki helyettes al­elnöki címet adományozom. Kelt Budapesten, 1922. évi április hó 11. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatás­­ügyi miniszter előterjesztésére dr. Géber János magyar királyi Ferencz József tudományegyetemi magántanár és adjunk­tusnak az orvosképzés és a tudományos irodalom terén szerzett érdemei elisme­réséül az egyetemi rendkívüli tanári címet adományozom. Kelt Budapesten, 1922. évi április hó 8. napján. Horthy s. k. Vass s. k. ) Főméltósága Magyarország Kormányzója (­ magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére a nagyalásonyi vitéz Barcza Imre pusztazámori földbirtokos által a saját, illetve az alapítólevél szerinti jogutódai javára Fejér vármegye Puszta­­zámor községnek határában alapított vitézi te­lekről szóló alapítólevelet 1922. évi április hó 22. napján kelt magas elhatározásával jóváhagyni és a vitézi telek alapítást megerősíteni méltóz­­t­atott. A m. kir. pénzügyminiszter Alasztics Jenő törvényszéki díjnokolt ideiglenes minőségű keze­lővé a zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgatóság­hoz kinevezte. Hula János sóskúti születésű és illetőségű, ugyanottani lakos, róm. kath. vallásu, cipészsegéd családi nevének »Harmati« névre kért átváltoz­tatása az 1922. évi 53.706/VIIL számú belügy­miniszteri rendelettel megengedtetett. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a debreczeni zsidógimnázium I. osztályának a nyilvánossági jogot a folyó 1921/22-ik tanévre megad­ó _____ A m­. kir. pénzügyminisztériumnak 1922. évi 1.651/1. 1. számú körrendelete a közszolgálatban álló tisztviselőknek és egyéb alkalmazottaknak (nyugdíjasoknak, özvegyeknek és szü­letten árváknak) kedvezményes áru ruha­szövettel való ellátása tárgyában kiadott 1922- évi 500/P. M. számú pénzügyminisztériumi kör­rendeletnek kiegészítése tárgyában. (Valamennyi utalványozási­ joggal felruházott hatósághoz és hivatalhoz és az állandó illetmé­nyek, valamint az ellátási díjak számfejtését teljesítő hivatalokhoz (számvevőségekhez, állam­­pénztárakhoz stb.) A közszolgálatban álló tisztviselőknek és egyéb alkalmazottaknak (nyugdíjasoknak, özve­gyeknek és születlen árváknak) kedvezményes áru ruhaszövettel való ellátása tárgyában kiadott 1922. évi 500/P. M. számú pénzügyminisztériumi körrendeletnek (megjelent a Budapesti Közlöny 1922. évi 44. számában, illetőleg a Pénzügyi Köz­löny 1922. évi 5. számában) VIII. pontja azzal egészíttetik ki, hogy az igényjogosult tisztviselők és az azokkal egy tekintet alá eső egyéb alkal­mazottak (nyugdíjas tisztviselők) a feleségük részére nem 3­6, hanem négy (4) méter kedvez­ményes áru ruhaszövetet kapnak bélésanyag nél­kül A négy (4) méter ruhaszövetnek a kedvez­ményes ára 500 K. Ez nem érinti a hivatkozott VIII. pontnak azt a rendelkezését, amely szerint a leány­­gyermekek közül csak a 170 cm.-nél magasabb növésűek kaphatnak 4 méter ruhaszövetet. Budapest, 1922. évi április hó 29-én. A miniszter rendeletéből: Dr. Kerntler s. k., h. államtitkár, a magyar kir. pénzügyminiszter 34.188. fll. c. 1922. számú körrendelete a vagyonváltságról szóló I. törvény 1921. évi XV. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 1921. évi 55.000. sz. p. n. min. utasítás 38. §-ának helyes­bítése tárgyában. Valamennyi m. kir. pénzügyigazgatóságnak (a székesfővárosi kivételével) és a székesfővárosi m­. kir. adófelügyelőnek. Tudomás és miheztartás végett közlöm, hogy a vagyonváltságról szóló I. törvény az 1921. évi XV. t.­cikk végrehajtása tárgyában kiadott 1921. évi 55.000. szám­ú pénzügyminiszteri uta­sítás 38. §-át módosító, a Budapesti Közlöny 1922. évi 37., a Pénzügyi Közlöny 1922. évi 5. számában közzétett 1921. évi 182.460. számú rendeletem utolsó negyedik bekezdésének helyes szövege ez: Amennyiben a részvénytársaság a törvény 17. §-ának utolsó bekezdésében részére biztosí­tott joggal élni kíván, a mérlegszerű vagyon­­tételek értékének felértékelését vagyis a latens tartalékoknak a váltságösszeg mértékéig való kimutatását legkésőbb annak az évnek üzleti mérlegében köteles eszközölni, amely naptári évben (amennyiben pedig a vállalat üzleti éve Egyes százp­ára­t­ korona a naptári évvel nem azonos, amely üzleti évben) a vagyonváltság befizetése megtörtént. Budapest, 1922. évi április hó 24-én. A. m. kir. pénzügyminiszter. A m. kir. pénzügyminiszter 68.178/1922. szám­i rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzés­ és az általános forgalmi adók megállapítása szempont­jából koronaértékre történő átszámításáról. (Körrendelet valamennyi m. kir. pénzügyigaz­gatósághoz, a m. kir. fővámhivatalhoz, a m. kir. központi díj- és illetékkiszabási hivatalhoz, vala­mennyi vámhivatalhoz és az összes m. kir. állam­­pénztárakhoz.­ Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, vala­mint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert felhatalmazások alapján a következőket rendelem: 1­ §■ Az örökösödési illeték kiszabásánál, amennyi­ben a kincstár joga erre az illetékre 1922. évi április havában nyilt meg, továbbá az 1922. évi május havában esedékes általános forgalmi és fényűzési forgalmi adók megállapításánál az ide­gen államok pénznemeiben megállapított értékek a 2. és 3. §-okban meghatározott kulcsok szerint számítandók át koronaértékre, még­pedig, ha a forgalmi adók alapját képező nyers bevétel valutában folyik be a 2. §-ban, ha pedig devizá­ban, a 3. §-ban megállapított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincs, de a meg­felelő kifizetésre (devizára) vonatkozó átszámí­tási kulcs a 3. §-ban közölve van, a forgalmi adók tekintetében a devizára megállapított kulcsot kell alkalmazni és megfordítva. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely kül­földi pénznemre átszámítási kulcs megállapítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügyminisztérium döntését kell kikérni. 2­ §• Pénzek (valuták) árfolyama: Angol font: 1 font............................. . 3.800 K Napóleon 1 drb 20 frankos — 3,350 K Dollár: 1 dollár............ ......... = 830 » Francia bankjegy : 100 frank ........... = 7.270 * Lengyel márka: 100 márka­..................... == 20 * Német birodalmi vagy egyen­értékű bankjegy: 100 márka............ = 280 » Olasz bankjegy: 100 lira ......................... == 4.350 } Osztrák korona: 100 korona ........... = 1® » Papirrubel: 100 Romanov rubél...... = 50 » livanon bankjegy: 100 lei............... = 610 » Cseh korona: 100 cseh korona ............ = 1.600 * »Svájci bankjegy: 100 frank......................... == 16.400 *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék