Budapesti Közlöny, 1922. június (56. évfolyam, 125-147. szám)

1922-06-01 / 125. szám

s­ ­ d) a postánál, távírdánál és távbeszélőnél al­­talmmazott órabéres műszaki személyzet részére ;•2 1920. évi j­úlius hó 1-jétől kezdődőle­g; tj a, nyugalmazott miniszterek részére az 1920. évi augusztus hó 1-jétől kezdődőleg; f) a postamesterek részére az 1920. évi októ­­b­­er hó 1-jétől kezdődőleg; g) a postamesterek részére a postakiadók (kiadójelöltek) és hivatali kisegítők után az ,1920. évi november hó 1-jétől kezdődőleg (maguk a postakiadók­ stb. nem igényjogosultak, hanem utánuk a postamester az igényjogosult); h) az állami anyakönyvi hivatalokban alkal­mazott tiszteletdíjas anyakönyvvezetők és anya­­könyvezetőhelyettesek részére az 1920. évi november hó 1-jétől kezdődőleg; i) a nyugdíjas 1848/49-es honvédek és ezek özvegyei részére az 1920. évi november hó 1-jétől kezdődőleg; j) a m­. kir. államvasutak és a m. kir. állami vasgyárak munkásai, nyugbéresei, ezeknek özve­gyei és árvái, valamint a kegydíjat, életjára­­dékot élvező m­unkások, ezeknek kegydíjat élvező özvegyei és igényjogosult egyéb hozzátartozói, továbbá a baleset következtében elhalt mun­kásoknak baleseti járadékban (évjáradékban) részesülő hozzátartozói részére az 1960. évi április hó 1-jétől kezdődőleg. A most felsorolt tisztviselők és egyéb alkal­mazottak (nyugdíjasok, özvegyek és szülötten árvák) közül — önként érthetőleg — csakis azok részesíthetők készpénzmegtérítésben, akik részére — az engedélyezés alkalmával megsza­bott feltételek és korlátozások mellett — a kedvezményes ellátás engedélyeztetett, és csakis azok után a családtagjaik (cselédjük) után, akik után a kedvezményes ellátás kifejezetten enge­délyeztetett. 5. Az idézett rendeletek alapján járó készpénz­­megtérítéseknek az összegei a következők: B. A kedvezményes áru tűzifa helyett járó készpénzmegtérítés összegei: a) az 1921. évi l.lll/P. M. számú pénzügy­minisztériumi körrendelet alapján: a) az önálló háztartást vezeti a igényjogosultak részére családonként: 1920.évi március hónapra........... 1920 » Április » ....... 6. A kedvezményes áru élelmiszerek helyett a készpénzmegtérítés legfeljeb­b annyi személy után jár, mint ahány Ellátási Jegyre a kész­pénz megtérítésre igényjogosult, a jelen kör­rendelet alapján járó készpénzmegtérítés meg-­­­állapításának a napján igénnyel bír. Ha azonban a készpénzmegtérítésre igény­­jogosultnak az 1990. évi március—december hónapok valamelyikében kevesebb személy után lett volna igénye a kedvezményes ellátásra, mint ahány Ellátási Jegyre a jelen körrendelet alapján járó készpénzmegtérítés megállapításá­nak a napján igénnyel bírt, az élelmiszerek után járó készpénzmegtérítést az illető hónapra csak annyi személy után kaphatja, ahány sze­mély után az illető hónapban a kedvezményes ellátásra igénye lett volna. 7. Azt, hogy a kedvezményes áru tűzifa és a kedvezményes áru szén helyett járó készpénz­­megtérítés összegének a megállapítása szempont­jából az igényjogosultak közül ki tekintendő önálló háztartást vezetőnek és ki tekintendő önálló háztartást nem vezetőnek, az 1921. évi 4.120/M. E. számú rendelet (megjelent a Buda­pesti Közlöny 1921. évi 158. számában, illető­leg a Pénzügyi Közlöny 1921. évi 20. számá­ban) 4. §-ában foglaltak alapján kell elbírálni. Olyan esetekben, amelyekben az igényjogosult az 1920. évi március bó 1-jétől 1921. évi augusztus hó végéig terjedő időnek egy része alatt önálló háztartást vezetőnek, többi része alatt pedig önálló háztartást nem vezetőnek tekintendő, a kedvezményes áru tűzifa és ked­vezményes áru szén helyett járó készpénzmeg­­térítést az egyes hónapokra aszerint kell meg-­ állapítani, hogy az igényjogosult az illető hónapban önálló háztartást vezetőnek vagy önálló háztartást nem vezetőnek tekintendő. Az igényjogosultnak jogában áll az erre a megállapításra befolyással bíró körülményeket a készpénzmegtérítés kiutalványozása előtt, sőt a készpénzmegtérítés kiutalványozása után is, leg­később az 1922. évi november hó 30-áig igazolni, amely esetben a megállapítás helyesbítendő, illetőleg a különbözeti összeg pótlólag kiutal­­ványozandó és a 21. pontban megszabott határ­időig kifizethető. A 3. pontban említett igényjogosultak — amennyiben a szerb közigazgatás alatt állott területen visszamaradt családjuk az 1921. évi 4120/M. E. számú rendelet 4. §-a értelmében önálló háztartási vezetőnek volt tekintendő — a kedvezményes áru tűzifa és kedvezményes áru szén helyett járó készpénzmegtérítés szempont­jából még abban az esetben is önálló ház­tartást vezetőnek tekintendők, ha ők maguk a magyar közigazgatás alatt álló területen nem is vezettek önálló háztartást. Önként értetődik, hogy ezek a 3. pontban említett igényjogosultak a kedvezményes áru tüzelőanyagellátás helyett attól az időponttól kezdődőleg, amely időponttól kezdve illetményeik (ellátási díjaik) a magyar közigazgatás alatt állott területen utalványoztattak, készpénzmegtérítés­ben — az önálló háztartást vezetők és az önálló háztartást nem vezetők részére járó összeg között mutatkozó különbözet erejéig — csakis abban az esetben részesíthetők, ha a magyar közigazgatás alatt állott területen önálló háztartást nem veze­tőknek voltak tekintendők és mint ilyenek része­sültek tüzelőanyagellátásban vagy ahelyett kész­­pénzmegtérítésben, míg ha önálló háztartást vezettek, az említett időponttól kezdődőleg kész­­pénzmegtérí­tést egyáltalán nem kaphatnak. 8. A jelen körrendelet alapján járó készpénz­megtérítésre igényjogosultak, még a szerb köz­­igazgatás tartama alatt, ennek a készpénzmeg­­térítésnek a terhére, készpénzben adott előlegek­ben részesültek és ezenfelül a kedvezményes ellátás tárgyát képező egyes élelmiszerek egy részét természetben is megkapták. Erre való tekintettel a pécsi m. kir. pénzügyigazgatóság­hoz intézett 1922. évi 42.422. számú rendele­­temben intézkedtem aziránt, hogy az igény­­jogosultak által felvett készpénzelőlegek és a részükre kiszolgáltatott élelmiszereknek beszer­zési ára a jelen körrendelet alapján járó kész­­pénzmegtérítés terhére az Ellátási Jegyekről vezetett számlakönyv vonatkozó lapjain térít­­ményként előirassanak. A jelen körrendelet alapján járó készpénz­­megtérítések az igényjogosultak részére, ugyan az előírt térítményekre való tekintet nélkül teljes összegükben utalványozandók, de az utal­ványozott készpénzmegtérítésekből, az arra igény­­jogosultak részére csak az az összeg fizethető ki, amely összeg az 1923. évi 43.422. számú ren­deletem alapján, illetőleg a pécsi m. kir. pénzügy­­igazgatóságnak az 1922. évi 42.422. számú ren­deletem­ értelmében tett intézkedése (megkeresése, átirata) alapján előírt térilmény levonása után fennmarad. II .­­ A. A kedvezményes áru SMmiazerek heyett járó készpénzmegtérités összegei: a) az 1920. évi 9.400/M*. E. számú rendelet Alapján: .1920. évi március hónapra személyenként 63,J­­K 1920. » április » » 13*— * 1920. » május » » 23*— * 1920. » junius » » 21'— » b) az 1920. évi 6.500/P. M. számú pénzügy­­miniszteri körrendelet alapján: 1920. évi március hónapra személyenként 88 50 { 1920. ‚ április » · 138'— ‹ 1920. » május * » » 26‘— » 1920. » junius * » 12750 · c) az 1921. évi 6.110/M. E. számú rendelet alapján: 1920.évi julius hónapra személyenként 76'— K (1920. » aug. »­­ • 76'— » d) az 1921. évi 6.120/M. E. számú rendelet alapján: 1920. évi julius hónapra személyenként 147'— K 11920. » aug. » 1920. » szept. » 1920. » okt. » 11920. » nov. » 1920. » dec. » 167*— »» 263'— » 7­90*— » 251*— » 227 — » 1920. » május » .......» 1920. » junius » ........... 65’—­ 1920. » julius » ......» 1920. » augusztus » .......» 1920. » szeptember » ......... 7» 1920. » október » ......» 1920. » november » ........»­­1920. » december . » ........» B) az önálló háztartást nem jogosultak részére családonként vezető igény-1920.évi március hónapra .... ....... 32 50 ív. 1020. » április "» .... ...... 32 50 1920. » máj»» » .... ....... 32 50 1820. » junius » 32*50% 1020. » j­uli­ne ....... 32*50% 1920. * augusztus » ....­ 1920. » szeptember »» 1920. » október » ................ 55*— K 1920. * november » ................ 65*— * 1920. * december * ................ 65'— » b) as 1921. évi 9.860/M. E. számú rendelet­­ alapján a) az önálló háztartást vezető igényjogosultak részére családonként : 1921. évi január hónapra ... 160 — *­­ 1921. * február » ............ 160*— * 1921. » március » ............ 160*— » 1921. » április » ........... 160*— * 1921. » május ........... 160*— * 1921. » junius » .......... 160*— * 1921. » julius » 160'— » 1921. » augusztus » ........... 160'— » B) az önálló háztartást nem vezető igény­jogosultak részére családonként : 1921. évi január hónapra........... 80'— ·­­ 1921. › február » ................ 80'— › 1921. » március » ................ 80'— ‹ 1921. › ápril­t » .......... 80*— › 1921. » május » ................ 80'— › 1921. » junius » ................ 80'— •* 1921. » julius » ............... 80'— » 1921. * augusztus » ................ SO*— » C. A kedvezményes áru szén helyett járó kész­­pénzmes­térítés összegei: a) az 1920. évi 9.400/M. E. számú rendelet alapján: a) az önálló háztartást vezető igényjogosultak részére családonként : 1920 évi március hónapra ............ 10. — K 1920. » április » ................ 100'— » 1920. » május » ................ 100*— » 1920. * junius * .............~ 100—­­ p) az önálló háztartást nem vezető igényjogo­sultak részére családonként: 1920. évi március hónapra .... 50'— » 1920. » április » ................ 50'— » 1920. * május .» ............... 50­— » 1920. » junius » ................ 50— » b) Az­ 1921. évi 6.110/M. E. számú rendelet alapján: «) az önálló háztartást vezető igényjogosultak részére családonként: 1920. évi julius hónapra............. 100 — » 1920. » augusztus * ........... 100*— » 1920. » szeptember » .......... 200'— » 1920. » október » ............ 200*— » 1920. » november ............ 200'— » 1920. » december * ............ 200'— * , az önálló háztartást nem vezető igényjogo­sultak részére családonként: 1920. évi julius hónapra .......... 50 — iv 1920. » augusztus » ............ 50'— » 1920. » szeptember » ........... 100'— » 1920. » október » ............ 100*— » 1920. » november » ............ 100*— » 1920. » december » ............ 100'— » c) Az 1921. évi 9.880/M. E. számú rendelet alapján • «) az önálló háztartást vezető igényjogosultak részére családonként: 1921. évi január hónapra ....................................... 200'— » 1921. » február- » ....... 220'— » 1921. » március » ....... 240'— » 1921. » április » ............... 240'— » 1921. » május » ................ 240'— » 1921. » junius » ................ 240'— » 1921. » julius » ................ 240'— » 1921.­­» augusztus » ................ 240'— » B) az önálló háztartást nem vezető igény­jogosultak részére családonként: 1921. évi január hónapra ..... 100*— » 1921. » február » ................ no­— » 1921 » március · 120— » 1921. » április » ....... 120'— » 1921. » május » ............... 120'— » 1921. * junius » ................ 120'— 1921. » julius » ................ 120'— » 1921. » augusztus » 120'— » Budapest­ Közlöny 1922 június 1.'

Next