Budapesti Közlöny, 1922. július (56. évfolyam, 148-173. szám)

1922-07-01 / 148. szám

Szombat, jurius 1 Budapest, 1922. 148. szám. BUDAPESTI KÖZLÖM­Y. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések: Az első 10 szóért 7 K 20 f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 2 K 40 fillér. Ezenfelül beküldendő ez esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Érte­sítő ára. Az iktatandó hirdetmények dija előlegesen küldendő be. Előfizetési árak Hivatalos Értesítő nélkül­­ Egész évre 480 kor. Félévre 240 kor. Negyedévre 120 kor. Kiadóhivatal: VII., Rákóczidat 64. sz. Athenaeum-épület. Telefon : József 13—91. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos milliméter sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva­­ E 60 t, Kétszer vagy többször beiktatva 10­/. engedmény. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi­ út 54. szám. Telefon : József 20—21. Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig 3 kosw­e­sslSs s 6 s s s, további 8 oldalanként 3 e A Hivatalos Értesítő ára__............. 4 . HIVATALOS RÉSZ. A­ magyar királyi földmivelésügyi mi­niszter előterjesztésére kisbéri Tóth Elemér helyettes államtitkári címmel és jelleggel felruházott miniszteri tanácsost helyettes államtitkárrá kinevezem, továbbá dr. Fer­­dinandy Bertalan, dr. felsőzopori Tóth Jenő és dr. Koós Mihály miniszteri taná­csosoknak a helyettes államtitkári címet és jelleget adományozom. Kelt Budapesten, 1922. évi április hó 20. napján. Horthy s. k. Mayer s. k. A magyar királyi földmivelésügyi mi­niszter előterjesztésére dr. Dávida Lajos, dr. Mayer Károly és dr. Gally Kálmán miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri osztálytanácsosokat miniszteri tanácsosokká, dr. Blaskó Lajos, dr. Totth Dezső, dr. Titsch Sándor és dr. Parragh Gyula miniszteri osztály­tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri titkárokat, dr. Wéber Lajos, dr. Juhász Jenő, dr. Pataky Károly és dr. Dányi Dezső miniszteri titkárokat miniszteri osztálytanácsosokká kinevezem, továbbá dr. Rónay László, dr. Szilvássy Kornél és dr. Eberling Ede miniszteri osztály­­tanácsosoknak a miniszteri tanácsosi címet, dr. Mudrony Ferenc miniszteri segéd­titkárnak a miniszteri titkári címet és jelleget adományozom. Kelt Budapesten, 1922. évi junius hó 23. napján. Horthy s. k. Szabó István s. k. A magyar királyi vallás- és közokta­tásügyi miniszter előterjesztésére dr. Haber­er­­ Jonathán Pál egyetemi magán­tanár és dr. gramasztói Rihmer Béla egyetemi magántanár, székesfővárosi köz­kórházi főorvosoknak buzgó és eredmé­nyes működésük elismeréséül az egyetemi rendkívüli tanári címet adományozom Kelt Budapesten, 1922. évi junius hó 16. napján. Horthy s. k. Vass s. k. A m. kir. földmivelésügyi miniszter dr. Czakó Zoltán, dr. Csemez Károly, dr. Nagy Ferenc, dr. Jósa Béla, dr. Márkus Tibor és dr. Fábiny Tibor miniszteri segédtitkárokat miniszteri tit­károkká, továbbá dr. Devich László, dr. Balogh Vilmos és dr. Viczenik Ferenc miniszteri fogal­mazókat miniszteri segédtitkárokká kinevezte. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Kövér Aladár, dr. Moór Elemér, dr. Lorber József, dr. Jékel Frigyes, dr. Freysinger István és dr. Kelecsényi Miklós miniszteri segédtitkárokat miniszteri titkárokká, továbbá dr. Körösi Pál Benedek, dr. Ürményi Bernát, dr. Herbély Tibor és dr. Mayer Károly miniszteri fogal­mazókat miniszteri segédtitkárokká és végül dr. Lehóczky Zoltán, dr. Szöllösy Dezső és Sztrázsik Andor miniszteri segédfogalmazókat miniszteri fogalmazókká kinevezte. A m. kir. földmivelésügyi miniszter dr. Berkes János, Spergely Imre és dr. Ébner-Rupp Béla budapesti lakosokat ideiglenes minőségű minisz­teri segédfogalmazókká kinevezte. A m. kir. földmivelésügyi miniszter­­a gazda­sági műszaki hivatal tiszti létszámában Undi Ferenc kir. főmérnököt, műszaki tanácsost, Darabanth Barna kir. mérnököt kir. főmérnökké és Nagy Lajos szaknapidíjast m. kir. építő­mesterré nevezte ki. A m. kir. pénzügyminiszter Vancsó Béla főmérnököt a m. kir. kereskedelemügyi minisz­tériumban a VIII. fizetési osztályban való meg­hagyás mellett főtisztté a m. kir. állami nyom­dához kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszter Kogler Frigyes m. kir. fogyasztási adóhivatali pénztárnokot a VIII. fizetési osztályban való meghagyása mel­lett pénzügyi irodaigazgatóvá és Jezernitzky Mária központi statisztikai hivatali irodasegéd­­tisztnőt a XI. fizetési osztályban való meg­hagyása mellett ideiglenes minőségű pénzügyi irodasegédtisztnővé a székesfővárosi m. kir. adó­­felügyelőhöz kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszter Vérth József járási irodasegédtisztet a IX. fizetési osztályba pénzügyi irodafőtisztté a m. kir. adóügyi út­mutató és ellenőrző hivatalhoz kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszter Somogyi János menekült cukorgyári ellenőrt a X. fizetési osz­tályba végleges minőségű pénzügyi irodatisztté a győri m. kir. pénzügyigazgatóságh­oz kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszter Urge László hid­­végardói h­adapródőrmestert a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű II. oszt. állam­­pénztári tisztté a fehérgyarmati m. kir. állam­­pénztárhoz kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszter Mayer Dezső létszámfeletti államvasuti távirászt a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű pénzügyi iroda­segédtisztté a debreczeni m. kir. pénzügyigaz­gatósághoz kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszter Szűcs Béla állam­vasuti irodai segédtisztet a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű pénzügyi irodasegédtisztté a Egyes szám­ára korona miskolczi m. kir. pénzügyigazgat­ósághoz ki­nevezte. A m. kir. pénzügyminiszter Rónai Antalné állami óvónőt a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű pénzügyi irodasegédtisztnővé a székes­­fővárosi m. kir. adófelügyelőhöz kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Spitzer Lipót bicskei izr. fel. el. iskolai tanító­nak, tanítói működésének 25. évfordulója alkal­mából eddigi kiváló és eredményes munkás­ságáért őszinte elismerését fejezte ki. A szegedi kir. ítélőtábla elnöke dr. Móricz Lajos szegedi kir. törvényszéki joggyakornokot eddig ideiglenesen viselt joggyakornoki állásá­ban véglegesítette. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 26.198/1. számú rendelete a vámközvetítő szolgálatban és a kísérő jegygyel postára adott küldemények kezelésében beálló módosítás iránt. 1. A m. kir. pénzügyminiszter úrral történt megállapodás alapján folyó hó végével a külföldi csomagok címzettei további rendelkezésig nem kívánhatják, hogy postán érkezett küldeményei­ket a posta a vámhivatalba szállítsa zárolás és a címzett közreműködésével való vámoltatás végett. Folyó évi július hó 1-étől kezdve tehát — az alábbi 2-ik pontban felsorolt küldemények ki­vételével — minden postai küldemény elvámolását a posta közvetíti. 2. A posta ezután sem vámoltatja el, hanem a vámhivatalnak adja át megőrzés, illetve vám­kezelés végett: a) mindazokat a postai küldeményeket, amelyek valamely ok miatt azonnal el nem vámoltathatók. Ilyenek jelenleg a behozatali engedély alá eső és azok a küldemények, amelyek vámkezeltetéséhez igazolás vagy adat szükséges, amelyet csak a címzett szolgáltathat; b) a fény­űzési forgalmi adó alá eső külde­ményeket ; c) azokat a postai küldeményeket, amelyek előjegyzési eljárásban kezelt vagy kezelendő (pl. előjegyzési raktárra érkező, kikészítés végett javítás céljából stb. behozott) árukat tartalmaz­nak, ha ezt a rendeltetést a feladó a küldemé­nyen, csomagoknál a szállító levélen vagy az ahhoz csatolt árubevalláson kifejezetten feltün­tette és a címzett a megfelelő engedély birto­kában van. 3. A fenti 2. pontban említett küldemények címzetteit nem a szállítólevéllel, hanem a bel­területen postai átadóvevény című (414. sz.), a külterületen pedig az értesítő és elismervény c. (699. sz.) nyomtatványon kell értesíteni a szük­séges adatok bejegyzése mellett, míg a szállító-­­levél a vámkezeltetés stb. céljára a postahiva­talnál marad, illetve azt a postahivatal a vámhiva­talnak adja át. 4. Ezentúl a vámközvetítő postahivatal a helybe szóló expressz és sürgős csomagokat is maga vámoltatja el, de oly esetben, ha az expressz, illetve sürgős csomag a beérkezés nap­ján, illetve ha az az esti órákban érkezik, a következő reggel el nem vámoltatható, a cím-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék