Budapesti Közlöny, 1923. január (57. évfolyam, 1-24. szám)

1923-01-03 / 1. szám

13. és? dű­­­vevárosi aljasok leieresze a IX., másik felérés?«’ a X. f­izet­esi osztályba 14. az iodaigazgatói állasok egyharmadrésze a VII. é- ki-harmadrésze a VIII. fizetési osztályba; 15. az iirod főtisztek, irodatisztek és irodasec'X tisztek összeg ..­Vácai egykilencedrészben a V*H., két kienced részeben a J.X., három kilences!;. .zben a ji. és háromkiencsd részíte’i a XI. fizn ősi osztályba. Ha­ a több fizetési osztály a"’sorozott állások száma nem osztható fel egy­edóen, a fölös szám­ állásokat arányosan a ma«* sahi • fi­zet­ési osztályokba kell sorozni. Alispáni, főjegyzői, árvaszed elnöki) tiszti fő­­ügyészi, tiszti főorvosi, főlevéltárosi és irodaigaz­gatói (főigazgatói) állást vármegyénként, főszolga­bírói állást pedig járásonként csak egyet lehet szer­vezni. A vármegyei alorvosi, az allevéltárosi és a vár­­nagyi állásokat t­egüresedésük esetében meg kell szüntetni. A VII. fizetési osztályba sorozott irodaigazgatót az »irodafőigazgató«, a kezelőszemélyzetnek VIII. ás IX. fizetési osztályba sorozott tagjait az »iroda­­főtiszt«, a X. fizetési osztályba sorozott tagjait az »rodatiszt«, és a XI. fizetési osztályba sorozott­agjait az »irodasegédtiszt« cím illeti meg. Irodasegédtiszti állásokká szerveztetnek át azok s vármegyei dijnoki állások, amelyeknek betöltői a törvény életbelépte idejében az 1883 :1. t.-a, 19. §-a bekezdésében megszabott képesítéssel ren­delkeznek, ha 1918. évi december hó 31-én már legalább hat­ év óta állottak díjnokokként a vár­megyei szolgálatban és ezidőszerint­ ideiglenes pót­lékban részesülnek.­Ezekre az irodasegédtiszti állásokra az első alka­lommal csak azokat a díjnokokat lehet­­kinevezni akiknek állásai átszerveztettek-Összesítet országos létszám. 2. §- Azokat a vármegyei tisztviselői álláso­­at amelyek egynél több fizetési osztályba soroztat­nak országos összesített létszámba kell foglalni-Ehhez képest idilön­ külön országos létszá­mat alkotnak a 2. 5., (1., 7., 8., 9., 10., ki, isj 14. és 16. pontjai alatt felsorolt tisztviselői ál»M­­í AT’ m­­gálapitásának' alapelvei. 1. s Az Ö­- / sítet­t országos létszám keretébe'! rangsornak részboil való ala­gttllapilásuíiM, wd 'int utóbb történő kiigazításánál az alábbi ren­delkezések irányadók: A rangsort elsősorban az illető összesített lét­számba foglalt valamelyik állásba történt alkal­mazás (választás vagy kinevezés) időpontja álla­pítja meg. Az országszerte egyidőben végbement általános tiszt­újításokat és az azokon történt választásokat úgy kell tekinteni, mintha azok az illető év decem­ber 31-én történtek volna. Ugyanabban a létszámban magasabb fizetési osztályba történt előléptetésnek vagy szolgálati pótlékban részesítésnek időpontja a korábbi rang­sort nem érinti, kivéve ha az előléptetést vagy a szolgálati pótlékban részesítést az érdemesség hiánya késleltette. Azt a tisztviselőt, aki az 1912 . LVTI. t.-c. alap­ján szolgálati pótlékban részesült attól a naptól kezdve, amelytől a szolgálati pótlékra való igénye megállapíttatott, a fizetési fokozatok (kárpótlék) szempontjából úgy kell tekinteni, mintha valóság­gal abba a fizetési osztályba sorozott állást töltött volna be, amelynek illetményeire a szolgálati pót­­­lék fizetését kiegészítette ; az illető fizet­ési osztályba való besorolása azonban csak a 2. §-ban megsza­bott létszámhatárok közt történhetik. Az ugyanegy létszámon belül ugyanazon a napon történt alkalmazás esetében a rangsort az előző ranghely, vitás esetben a hosszabb szolgálati idő állapítja meg. Ha az alkalmazás különböző létszámból történik, a­ rangsort a különböző létszámból alkalmazottak közt az előzően elfoglalt magasabb fizetési osztály, és ha­ az egyenlő: az illető fizet­ési osztályban el­töltött hosszabb szolgálati idő, ha ez is egyenlő, a nyugdíjba beszámítható hosszabb szolgálati idő állapítja meg. Ha a nyugdíjba beszámítható szolgálati idő egyes vármegyékben különböző, az u. n. kedvez­ményes évek (millenáris év, hadi évek stb.) nem jönnek számításba. Olyan közszolgálatban eltöltött időt azonban, amely némelyik vármegyében a nyugdíjszabályzat értelmében beszámít, rang­­sorozás szempontjából számításba kell venni vala­mennyi tisztviselő javára. ideg­e „­t s­zámból alkalmazott tisztviselő rt uj állásának régi tisztviselői mögt, és uj állá-1 lesi osztályba van beosztva, legalsó fizet­ési­ osztályba kerül. Annál ? tiszt­­v■ nőénél azonban, aki még a törvény éltelrelepte előtt alkalmaztatott idegen létszámból, és ugyan­azon vagy magasabb fi­letén osztályú vármegyei állásokba f­eltök , k gáláti időket s rangsoro­zásnál l­e kell számí­tani. Ha ugyanabba a létszámba tartozó állásokra ugyanazon a napon többet alkalmaznak közöttük az, aki korábban nem ,­ ilott közszolgáitban, rang­sorban a közszolgálatban állottak mögé került Ha a rangsorrfja fentebbi rendelt»2083« alapján nem lehetne megállapít­ni, az a sorrend irányadó, amelyben az ugyanígy i­dőben alkalmazottak nevei felsoroltatnak. Végső es­etben az életkor dönt . fia valamelyik írod segédtiszt 1922. évi már­cius 1-e után, de e törvény életbelépte előtt iroda­­tisztté neveztetett ki r­­.--vésése előnyösebb rang­sorozásra nem ad idényt, címét és illetményeit azonban akkor is megtartja, ha alacsonyabb fize­tési osztályba soroz­atoti­z­oka­­ d lan­gsor filegalapítása. 5. §. A­ belügyminiszter a vármegyei tisztviselők országos létszámát és rangsorozásukat — a vár­megyék részéről rendelkezésre bocsátott adatok alapján­­- a törvény h­atálybaléptétől számított három hónap alatt állapítja meg, és a »Belügyi Közlöny? -ben közzététeti. Aki a rangsorozást magára nézve sérelmesnek találja, a »Belügyi Közlöny« illető számának ket­tétől számított harminc nap alatt —felettes ható­sági ut­­án —kérheti a belügyminisztertől a rangsor helyesbít­ését . A belügyminiszter határozatát a kérelmezővel és mindazokkal írásban kell közölni, akiknek rang­sorát a határozat érinti. A belügyminiszter határozata ellen a kézbesítés­től számított 15 nap alatt panasznak van helye a m. kir. közigazgatási bírósághoz. A rangsornak jogorvoslatt­al meg nem támadott, valamint a jogorvoslat következtében jogerősen megállapított része nem tehető többé vitássá, ^ i. fcjigso. kiigazítása. * 6. §. Az összesített országos létszámba foglalt *■ . '/i..tiyy ■ 4^ 5. v.|W., tanként megállapított a­gsorát a belügyminiszter ■iz időközben beálló változásokhoz képest esetről­­esetre haladéktalanul kiigazítja.­■V belügyminiszter a kiigazított rangsort minden év szeptember habban a­­Belügyi Közlönyében közhírré téteti. A­ közzétett rangsornak azokra az adataira nézve, amelyek az évközben történt kiigazítások követ­keztében módosultak, az 5. §. második és követ­kező bekezdéseiben foglalt rendelkezések irány­adók. " * Az alkalmazás módja és a fokozatos belépés. 7. §. A vármegyei tisztviselői állások betöltésé­nek törvényben megállapított módját (választás vagy kinevezés) ez a törvény nem érinti. Olyan állásokban, amelyek több fizetési osz­tályba varnnak sorozva, az előlépés az illető állásra megállapított alsóbb fizetési osztályból a maga­sabba­n üresedés esetében, rendszerint az ürese­dést követő hó 1-étől kezdődő hatálylyal —újabb választás vagy kinevezés nélkül (automatikusan) történik. Aki mai fizetési osztályának legalsó fokozatában már 10 évet töltött el, az a most előtte megnyíló osztály 2. fokozatába, aki pedig már tizenöt évet töltött el, az új fizetési osztálynak 1. fokozatába lép. Az üresedés beálltát — a vármegye által esetről­­esetre haladéktalanul bejelentett adatok alapján — a belügyminiszter állapítja meg és ugyanő nevezi meg a rangsor szerint el­ől­épésre jogosult tiszt­viselőt. Ha az előlépére igényjogosult tisztviselő ellen a fegyelmi eljárást megelőző vizsgálatot elrendel­ték, előlépése, valamint a megüresedett állás be­töltése a fegyelmi eljárás­ jogerős befejezéséig függőben marad. A rangsorban következő igény­­jogosult tisztviselő újabb üresedés esetén az újabb üresedést követő hó 1-étől kezdődő hatálylyal előlép. Ha a fegyelmi határozat megszüntető, vagy csak dorgálást állapít meg, az illető tisztviselőt, az elő­lépési igény megnyíltát követő hó 1-étől kell a magasabb fizetési osztályba előléptetni. Pénzbírság kirovása­ esetében az előléptetés a fegyelmi határozat jogerőre emelkedését követő hónap 1-étől lép hatályba. Egyéb esetekben a fegyelmi határozat rendelk­e­zése irányadó. Illetmények esedékessége. 8. §. Előlépés esetében a magasabb illetmények az előlépési igény hatályossá vált­át (7. §.) követő hó 1-étől (lakbérnegyedtől) kezdve,' illetik meg a tisztviselőt.'' Evégből a belügyminiszter az előlépést a »Bel­­­­ügyi Közlönyében közzéteszi. Az, aki az előlépést szabályellenesnek és érde­keire sérelmesnek tartja, a »Belügyi Közlöny« illető számának keltét követő 30 nap alatt panasz­­szal fordulhat a m. kir. közigazgatási bírósághoz. Az esedékes illetményeket az igényjogosultéág megállapításának jogerőre emelkedése után azon­nal utalványozni kell. A szolgálati és rendbeli pótlékok megszürnése. 9. §. Ennek a törvénynek hatálya 1922. évi már­cius hó 1-étől kezdődik, és az e törvény alapján első ízben járó illetménykülönbözetek ugyanettől a naptól illetik meg a vármegyei tisztviselőket, ha igényjogosultságuk hatályossága (7. §.) 1922. év március hó 1-énél nem később következett be. Ugyanettől a naptól kezdve megszűnnek és az illetménytöbbletbe beolvadnak az 1912 . LATI. t.-c. alapján megállapított szolgálati pótlékok, továbbá azok az ideiglenes pótlékok, amelyek a 42.91/ 1920. B. M. számú rendelet alapján utalványoztattak, valamint a 2.140/1922. M. E. sz. rendelet alapján folyósított kiegészítő pótlékok. Ha azonban egyes tisztviselőnek az e törvény alapján járó illetményemelkedése a megszűnő pót­­­lékok összegén alul maradna, a különbözet a tiszt­viselőt továbbra is mindaddig megilleti, amíg a további illetményemelkedés a pótlékok összegét el nem éri. A különbözet a nyugdíjba beszámítás szempont­jából azonos természetű azzal a pótlékkal, amely­nek helyébe lépett. Egyéb pótlékok. Segélyek. 10. §. Az a vármegyei főlevéltáros, akinek már kineveztetése idejében főiskolai képesítése­­ , évi 1000 korona képesítési pótlékban részesül mind­addig, amíg a VII. fsz.- t ilyba előlép; ettől kezdve képesítési péti-’km illetmény-többletbe be kell számítani.­­ 1 , , 0,, Főiskolai képesítése alms van, aki a középfedu­­la befejezése után valamely főiskola teljes tanfolya­mát elvégezte és a képesítő vagy záróvizsgát le­tette, vagy a tudori fokozatot elérte. Olyan vármegyei árvaszéknél, ahol az ülnökök száma­­legalább négy, ha a törvényhatósági köz­gyűlés az árvaszéki elnök helyetteséül VII. vagy VIII. fizetési osztályba sorozott árvaszéki ülnököt jelöl ki (1877 : XX. t.-c. 182. §.), az megbízatása tartamára évi 600 korona működési pótlékban részesül. Ez a működési pótlék a megbízás vissza­vonása esetében, valamint akkor is megszűnik, ha­ az árvaszéki ülnök a VI. fizetési osztályba lép elő."­­Ez a törvény nem érinti azokat a képesítési pótlékokat, amelyeket egyéb jogszabályok álla­pítanak meg, sem a IX., X. és XI. fizetési osz­­ tályba sorozott tisztviselőknek a 9-ik és a 12-ik szolgálati év betöltése után járó korpótlékra való­­ igényét. ' "' ‘. A szolgálati, a képesítési és a korpótlékok fizetési természetével bírnak , azok összegét tehát a nyug­díj megállapításánál számításba kell venni! Nem érinti végül ez a törvény a rendes illetőmé­­nyeken és járulékaikon kívül járó egyéb illetmé­nyeket (úti, irodai, ruhaátalányt st­b.). Közigazgatási gyakornokok. 11. §. A vármegyei közigazgatási gyakornokok vármegyei tisztviselők. Fizetés természetével tiző­ évi segélydíjuk 1000, 1300 és 1600 korona. A vármegyei közigazgatási gyakornokok orszá­gos összesített létszámot alkotnak. Egy harmad­­­részüket az 1600 koronás, második harmadrészüket, az 1300 koronás és harmadik harmadrészüket az 1000 koronás segélydíj fokozatba kell sorozni. Ha számuk nem volna egyenlően felosztható, a töb­b számú gyakornoki állásokat arányosan a magasabb segély­díj fokozatokba kell sorozni. A­ közigazgatási gyakornokoknál a magasabb segélydíjfokozatba való előlépést —­­üresedés esetében — a belügyminiszter állapítja meg. Egyebekben ennek a törvénynek a rangsorozásra és az előlépésre vonatkozó rendelkezéseit a köz­­igazgatási gyakornokokra is megfelelően kell al­­­­kalmazni. Budapesti Közlöny , 1923 január 8.

Next