Budapesti Közlöny, 1923. február (57. évfolyam, 25-47. szám)

1923-02-01 / 25. szám

Budapest, 1923. 25. szám Csütörtök, február 1 BUDAPESTI K­I I NY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54. sz. Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Hivatalos hirdetések: Az első 10 szóért 37*50 K, minden további 10 vagy kevesebb szóért 12*50 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos milliméter sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 15 E. Kétszer vagy többször beiktatva 10®/# engedmény. A nagy méltóságú magyar királyi belügyminiszter ur jóváhagyásának fenntartásával. Előfizetési árak a nagyméltóságu magyar királyi bel­ügy­­miniszter ur jóváhagyásának fenntartásával. Hivatalos Értesítő nélkül: Magánosoknak: Félévre___1200 Negyedévre 600 Hatóságoknak: Félévre___ 1080­­ Negyedévre 540 » Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig _ 9 » ‹ ‹ » további 8 oldalanként.» 9 » A Hivatalos Értesítő ára .............­......— 12 » HIVATALOS RÉSZ. A m­. kir. földmivelésügyi miniszter dr. Bornemisza Bélát az Ecsec­i láplecsapoló és Szamos balparti ármentesítő és belvízszab­ályozó társulatnál viselt miniszteri biztosi állása alól előterjesztett lemondása folytán köszönetének kifejezése mellett felmentette és a társulat ügyeinek további vezetésére 1924. évi decem­ber hó 29-ig terjedő időre az 1885: XXIII t.-c. 124. §-a alapján gróf Károlyi Gyulát miniszteri biztosul kiküldötte. A budapesti kir. ítélőtábla elnöke Virágh László jogtudor, m. kir. állami rendőrségi segéd­­fogalmazó kecskeméti, Mészáros Miksa jog­tudor budapesti, Vághy Fermc jogtudor, ügyvéd­­jelölt kunszentmártoni, Kádár József jogtudor, ügyvédjelölt budafoki, Kóródy Imre jogtudor, ügyvédjelölt budapesti, Ruff József jogtudor budapesti, gaudi Kayser Béla jogtudor, ügyvéd­jelölt budapesti, Sztodolnik­ László jogtudor soroksárpéteri, Kövér László jogtudor, ügyvéd­­jelölt budapesti, ifj. Muraközy Árpád jog­szigorló, közigazgatási gyakornok ráczkevei, Révész Zoltán jogszigorló gödöllői, Borbély Tihamér jogszigorló budapesti, zágoni Bodolla János jogszigorló budapesti, Chischlöger Andor államtudor, jogszigorló budapesti és Schimpl Árpád jogszigorló budapesti lakosokat — a hat utóbb nevezettet ideiglenes minőségben — a budapesti kir. Ítélőtábla kerületébe joggyakor­nokokká kinevezte. A pécsi kir. Ítélőtábla elnöke dr. Cziglányi Aladár ügyvédjelölt, pécsváradi lakost a pécsi kir. Ítélőtábla kerületébe díjas joggyakornokká nevezte ki. A m. kir. belügyminiszter a Pest-Pilis-Solt- Kiskun vármegyébe kebelezett Czinkota* község­hez tartozó Ehmann-telep néven is ismeretes Sashalom-telep önálló nagyközséggé alakulását megengedte. Az új község nevét ideiglenesen »Sashalom« névben állapította meg. Fentiektől eltérőleg a kizárólag élelmiszere­ket tartalmazó vagy kizárólag az ezek szállí­tására szükséges tartályokból (ládákból, zsákok­ból, demisonokból, bádogtartályokból) álló cso­magokért: 1 kg-ig................ 75 K 5 » 125 » 10 » .............................. 225 » 15 » ..............................­ 325 » 20 » 425 » Terjedelmes csomagokért a fent közölt súly­­díjak másfélszerese jár. Budapest, 1923 január hó 27-én. A miniszter helyett: Demény Károly s. k. államtitkár. Helyesbítés. A múlt évi december hó 13-án 98.218/1922. XIV. szám alatt kelt s a Buda­pesti Közlöny múlt évi december hó 22-én meg­jelent 293. számában kihirdetett m. kir. keres­kedelemügyi miniszteri rendelet szövegébe téve­désből bekerült sajtó-, illetve íráshibák a követ­kezőképen helyesbítetnek: 1. A rendelet 2. §-a 5-ik bekezdésének 4-ik sorában a.......vagy O'OOO1 részei a fokbeosztás­szöveg helyett ...... vagy 0 0001 részei a fokbeosztás 2. A 3. §-a 4-ik bekezdésének 4-ik sorában a....... skála vonását nem haladja meg szöveg helyett.......skála vonásét nem haladhatja meg olvasandó. 3. A 4. §-a és b) pontjai végén az Írásjel pontosvessző (;) nem pedig kettőspont, illetve vessző. 4. A 4. §. c) pontjának 6. és 7-ik soraiban a Forgalomba hozza................helyett »Forgalomba hozza ...«, olvasandó. 5. A 7. §. hetedik bekezdésének első sorában a 10. szám előtt hiányzik a — (negatív) előjel, a helyes szöveg tehát A hőmérő skálája — 10 B,°-tól....... • 6. A 7. §. nyolcadik bekezdésének első sorába B) helyett b) kerül. 7. A 7. § 8. bekezdésének utolsó sorában a.......felső leolvasására »szavak ... felső leolva­sásra« szavakkal helyettesíttetik. 8. A 8. §. második bekezdésének első sorá­ban az 5. szám előtt hiányzik a — (negatív) előjel, a helyes szöveg tehát A hőmérő skálája — 5­­,°-tól....... 9. A 9. §. hetedik bekezdésének első sorában az 5. szám előtt szintén hiányzik a — (negatív) előjel, a helyes szöveg tehát itt is a hőmérő skálája — 5 R°-tól....... 10. A 9. §. 8-ik bekezdésének ötödik sorában ....... felső leolvasásra, a sűrűségi ........ helyett .......felső leolvasásra, a sűrűségi.........olva­sandó. Zrinyi-utca 14. szám), Zerkovitz Emil és társai Magyar-amerikai bank és pénzváltóüzlet, Somogyi és Gyenes bank-és tőzsdebizományos (V., Arany János­ utca 6.), Continental export unió részvény­társaság, valamint Friedmann József tőzsde­­ügynök (V., Nádor­ utca 18. szám) budapesti bejegyzett cégek engedélyt nyertek arra, hogy a jelen rendelet kiadása után keletkezett érték­papír forgalmi ügyletektől az 1920. évi XXIV. t.-c. 44. §-a értelmében járó értékpapírforgalmi adót a vonatkozó lajstrom kivonatainak beter­jesztése mellett minden hónap 1-ét követő 14 napon belül az illetékes budapesti (IX. kerületi) m. kir. állampénztárnál készpénzben fizethessék le. Budapest, 1923. évi január hó 29-én. M. kir. pénzügyminisztérium. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1.493/1923. számú közleménye a postacsomagok súlydíjának felemeléséről. Pálya évi február hó 1-től kezdve a csomagok viteldíját a belföldi forgalomban a következő­­képen állapítom meg: 1 kg-ig............................ 5 » ............................ 16 » ........................ 15 » ............................ 20 » ............................ Az 1922. évi augusztus hó 14-én kelt 10.485/X. számú rendelet alapján (L. P. és T. R. Tára 1922. évi 66. számában) az egyes hatóságok, hivatalok által kivételesen 50 adható csomagokért: kg. súlyig fel-25 kg-ig............................. 30 » ............................. 35 » ............................. 40 » ............................. 45 » ............................. 50 * ............................. 1923. évi 17.757. szám. * Hirdetmény. Értékpapír forgalmi adónak készpénzben való lerovása. Az 1900 évi XI. t.-c. 27. §-a és az annak végre­hajtása iránt az 1900 évi 1.881 /P. M. száma alatt kiadott utasítás 33. §-a alapján dr. Foris József tőzsdebizományos (VT., Teréz-körut 62.), Salacz Oscar bank- és tőzsdebizományos (V., Egyes szám ara 9 korona. Az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság elnökének 1.010/1923. O. S. Á. B. számú rendelete a kávéházakban, kávémérésekben és tejivócsar­nokokban kiszolgáltatott egyes étel- és italneműek tájékoztató árának újból való megállapítása tárgyában. A 4.401/1921. M. E. számú rendelet 2. §-ának I. 2. pontja alapján a kávéházakban, kávéméré­sekben és tejivócsarnokokban kiszolgáltatott egyes étel- és italneműek tájékoztató árát Buda­pest székesfőváros területére, valamint azokra a r. t. városokra és községekre nézve, amelyekre a Budapesti Környék Közellátási Bizottságának működési köre kiterjed, újabban az alábbiakban állapítom meg: I. Tájékoztató árak a kávéházakra nézve. a) Tejeskávé (2 dl., 2 drb kockacukorral) a 3°/a általános forgalmi adóval terhelt nap­szakra .......................................................... 44 K a lQ°/o fényűzési adóval terhelt napszakra 50 K b) Tea kannában rummal vagy citrommal (2% dl., ll/s dl. rum vagy % citrommal és 3 darab kockacukorral) a 3°/o általános forgalmi adóval terhelt nap­szakra ....................................­..................... 44 K a 10°/a fényűzési adóval terhelt napszakra 50 K c) Tea kannában rum és citrom nélkül (egye­bekben a b) alattiak szerint), a 3% általános forgalmi adóval terhelt nap­szakra .......................................................... 32 K a 10% fényűzési adóval terhelt napszakra 36 K II. Tájékoztató árak a tejivócsarnokok és a kávé­mérések számára. a) Tejeskávé 2 dl, 2 darab kockacukorral ........... 30 K 3 dl., 3 darab kockacukorral ............ 44 » Utcán át a fogyasztó edényébe kimérve, éde­sítő nélkül, dl.-ként ................................ 9 K b) Tej-Forralt tej az üzletben adagonként felszol­gálva, édesítő nélkül, dl.-ként............. 12 K Utcán át a fogyasztó edényébe kimérve, éde­sítő nélkül, dl.-ként ................................. 16 K forralatlan édes tej utcán át a fogyasztó edé­nyébe kimérve, édesítő nélkül, dl.-ként 8 K 50 f. c) Tea kannában vagy csészében, rummal vagy citrommal, valamint 2 drb kockacukorral 28 K d) Feketekávé, 1 deciliter, 1 darab kocka­cukorral ....................................................... X4 K

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék